+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Fellebbezés a hagyatéki eljárásnál

A közjegyző által a hagyatéki eljárás során hozott, érdemi rendelkezést tartalmazó végzést – 15 napon belülfellebbezéssel támadhatja meg az, aki a végzés valamely rendelkezését magára nézve eljárásjogilag sérelmesnek tartja. A fellebbezési jogosultságot nem a hagyatékban való érdekeltség, hanem a végzés – esetleg egyéb módon – sérelmes volta alapozza meg. A fellebbezést a közjegyzőnél kell előterjeszteni, és annak elintézése a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék végzése ellen további fellebbezésnek már nincs helye.

Hagyatéki eljárás megismétlése

A hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős határozat ellen (annak jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül) az eljárás megismétlése iránti kérelmet lehet előterjeszteni, ha az örökös olyan új tényre hivatkozik, amelyet a hagyatéki eljárásban még nem bíráltak el, feltéve, hogy az új tény az öröklés rendjének vagy jogcímének, a hagyatékban való részesedés arányának megváltoztatását eredményezhette volna.

Hagyatéki per

Az érdekelt az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel figyelembe nem vett igényeit – a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül – perrel érvényesítheti. Ez a per nem a hagyatékátadó végzés megtámadása, hisz ezt a szerepet a fellebbezés tölti be, hanem a hagyatéki eljárásban figyelembe nem vett öröklési igény peres úton történő érvényesítése. A per határidőben történő megindítását az eljáró közjegyző előtt hitelesen igazolni kell. A hagyatéki eljárást ilyenkor is a közjegyző végzése zárja le, mely különböző lehet attól függően, hogy miként zárult a per.

A közjegyző megállapítja, hogy a hagyaték ideiglenes átadása teljes hatályúvá vált, ha az érdekelt fél a keresetet a megszabott határidő alatt nem indítja meg, vagy annak megindítását a közjegyzőnél nem igazolja, vagy a bíróság a keresetet jogerősen elutasította, vagy az érdekelt fél a perben a keresettől elállt.

Ha a bíróság a keresetnek részben vagy egészben helyt ad, úgy a bíróság a közjegyző végzését nem helyezheti hatályon kívül és nem is változtathatja meg azt, hanem ítéletét megküldi a közjegyzőnek, aki az ítélet alapján hoz az ítélet tartalmának megfelelő teljes hatályú hagyatékátadó végzést.

Az örökös a tulajdoni igényét – a hagyatéki eljárástól függetlenül – perben érvényesítheti. Az örökös tulajdonosi igényének perbeli érvényesítésére a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése után is mód van. A tulajdonosi igények a magyar jogban nem évülnek el, így az ilyen hagyatéki per elvben bármikor megindítható. Érdemes azonban figyelni az elbirtoklás szabályaira, mert a hagyatéki vagyontárgyat birtokló személy elbirtoklás útján történő tulajdonszerzése a per kimenetelére hatással lehet. (ingó dolgot 10 év alatt, ingatlant 15 év alatt lehet elbirtokolni). Az öröklési (tulajdonjogi) igény peres úton történő érvényesítésének nem előfeltétele az, hogy az örökös e minőségét hagyatéki eljárásban már megállapítsák.

Kiemelendő, hogy ezzel szemben a végrendelet megtámadásának joga a hagyaték megnyílásától számított 5 év alatt elévül.

Póthagyatéki eljárás

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. Így póthagyatéki eljárást kell lefolytatni, ha pl. utóbb kerül elő a hagyatékba tartozó vagyontárgy, ingóság, pl. ékszer, bankbetét.

A hagyatéki eljárásban, hagyatéki tárgyalásokon vállalom jogi képviselet ellátását annak érdekében, hogy jogait megfelelően határidőben érvényesíthesse, és a hosszú és költséges bírósági peres eljárást megelőzhesse.
Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat