Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

Ingatlan adásvételi szerződés szabályai

 

Ingatlan adásvételi szerződés fogalma

A Ptk. hatodik könyvének harmadik része szabályozza az egyes szerződések között legelső helyen az adásvételi szerződés szabályait. Az adásvételi szerződés olyan tulajdonátruházó szerződés, mely alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, míg a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül még köteles a dolog birtokának átruházására is és az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.
Az ingatlan adásvételi szerződés fogalmi eleme tehát az ingatlan tulajdonjogának átruházása, az ingatlan birtokba adása, és a szerződés írásba foglalása.

 

Ingatlan adásvételi szerződés tartalmi elemei

A lakás, ház vagy egyéb megjelölésű ingatlan eladására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell mindenekelőtt a szerződő felek személyes adatait:

 • A nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, személyazonosító jelét és az adóazonosító számát, szervezet esetében annak megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát.
 • Tartalmaznia kell a jogváltozás jogcímét, és a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.
 • Tartalmaznia kell a lakás vagy ház címét, helyrajzi számát (hrsz. szám).
 • Speciális szabályok vonatkoznak a termőföldek elidegenítésére. Termőföldek átruházása esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a jogszabályokban szigorúan rögzített nyilatkozatokat a termőföld használatára, hasznosítására vonatkozóan. Ennél bővebben tájékozódhat az ingatlan adásvétel termőföld bekezdésben.
 • A vételár összegét, megfizetésének módját, ütemezését.
 • A birtokbaadás részleteit, és az eladó feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre, míg a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön a földhivatali eljárásban.
 • Az ingatlanra szerződéssel létesíthető elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog vagy eladási jog, melynek részletszabályait a Ptk. szabályozza.
 • Banki hitelezési eljárás esetén, vagyis ha a vevő a vételár egy részét banki hitel igénybevételével teljesíti, a bank hitelezési feltételeinek is mindenben meg kell felelnie a szerződés szövegének. Tekintettel a bankok eltérő követelményrendszereire, igen nagy gyakorlatot igényel a szerződés szövegének pontos megfogalmazása a vevő hitelkérelmének sikeres elbírálása érdekében.

Tulajdonjog fenntartás és a függőben tartás intézménye

 

Függőben tartás

Abban az esetben, ha a vételár nem kerül teljes egészében kifizetésre szerződéskötéskor, úgy a felek a kérelem függőben tartását kérhetik a földhivataltól legfeljebb 6 hónapos időtartamig azzal, hogy az eladó a tulajdonjogát az ingatlan vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Ilyenkor széljegyre kerül csak feljegyzésre az ügylet a bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum hat hónapig. Egyik előnye, hogy csak egyszer kell leróni a földhivatali eljárási díjat ingatlanonként (jelenleg 6.600 Ft, 2014. évben).

Tulajdonjog fenntartás

Ha ennél is hosszabb idő alatt kerülne csak kifizetésre a vételár, úgy célszerű kérni a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Ebben az esetben nincsen időbeli korlát, a bejegyzési engedély benyújtásáig a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye a földhivatalnál be van jegyezve. Ilyenkor kétszer kell ingatlanonként kifizetni a 6.600 Ft összegű földhivatali eljárási díjat.

Foglaló, kötbér, a szerződéses kötelezettség megerősítésének eszközei

 

Foglaló

Leggyakoribb eszköz a kötelezettségvállalás megerősítéseként a foglaló. A foglaló a vételárba beszámít, rendeltetésének ki kell egyértelműen derülnie a szerződés szövegéből. Ha a szerződést teljesítik, akkor a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél felelős, vagy sem az eladó, sem a vevő nem felelős, úgy a foglaló visszajár. Az ingatlan adásvételi szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, míg a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni.

Kötbér

A kötbérről akkor beszélhetünk, amikor a kötelezett pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi az ingatlan adásvételi szerződést. Például késedelmesen fizeti a vételárrészletet, vagy késedelmesen adja birtokba az eladott lakást, vagy hibásan teljesít, stb. Sokszor indokolt a kötbért akár napi összegben kikötni. Pénztartozás késedelmére kikötött kötbérre a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni. Ám hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet a jogosult szavatossági igényt is, de érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Kötbér után kamatot nem lehet kikötni, az ilyen rendelkezés semmis.

Ingatlan adásvételi szerződés cikk, illusztráció

Ingatlan adásvételi szerződés formai elemei

Szigorú formai előírásoknak kell megfelelnie az ingatlan adásvételi szerződésnek. Kötelező az ügyvédi ellenjegyzés, és a feleknek beazonosítható módon minden lapot alá kell írnia. Keltezés helye és ideje nélkül a szerződés nem adható be a földhivatalhoz. Ennél is szigorúbb előírások vonatkoznak a termőföld eladására irányuló szerződésre, melyet többek között speciális biztonsági papíron kell benyújtani a földhivatalhoz. Amennyiben a szerződő fél helyett és nevében meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazásra is a fenti szigorú formai előírások érvényesek.

Ennek megfelelően a meghatalmazás ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott iratban nyújtható be az ingatlan-nyilvántartáshoz. Ennél is bonyolultabb előírások vonatkoznak a külföldön készített meghatalmazásokra, melyeket leggyakrabban a külföldi képviseleteken, konzulátusokon kell elkészíttetni magyar nyelven. A külföldön kiállított közokirat akkor használható fel az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Jogi személynek, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a bejegyzési kérelemhez képviseleti jogának igazolására szükséges benyújtania cégkivonatot, cégmásolatot vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, és – cég esetében – aláírási címpéldányt kell csatolnia.

Ha ezen okiratok az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra kerültek, vagy azokat a földhivatal korábban már beszerezte, az újabb kérelemben – az iktatószámra való hivatkozással – elegendő a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.

Költségek ingatlan adásvétel ügyintézésnél

A Ptk. szerint az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket, míg az ingatlan átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik. Így az eladó fizeti az immár kötelező (kivéve néhány ritkább esetet) energetikai tanúsítvány elkészíttetésének költségét, míg a vevő viseli a fent jelzett földhivatali eljárási díjat, a tulajdoni lap árát és az ügyvédi munkadíjat. Az ügyvédi munkadíjról tájékozódhat az ügyvédi munkadíj oldalon.

Az ingatlanok jelentős értékére tekintettel érdemes gondosan megválasztani az ügyletnél eljáró ügyvéd személyét, hiszen egy pontatlanul elkészített szerződés vagy a nem elég gondos eljárás komoly anyagi következményekkel járhat a későbbiekben. Mindenképpen javasolt olyan ügyvéd közreműködését kérni az ügylet lebonyolításában, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik az ingatlaneladások terén.

Ingatlan adásvételi szerződés, cikk képillusztráció

Egyéb iratok az ingatlan-adásvételnél

Az ingatlan adásvételi szerződésen kívül számos egyéb iratot kell elkészítenie az eljáró ügyvédnek. Ki kell tölteni a B400-as NAV adatlapot, melyet a földhivatal továbbít az adóhatósághoz a vagyonszerzési illetékek kiszabása illetve a mentességek, illetékkedvezmények elbírálása érdekében. Minden esetben szükséges továbbá a földhivatali ingatlan nyilvántartási kérelem kitöltése is.

Szükségessé válhat a fentiek szerint bejegyzési engedély elkészítése, ennek ügyvédi letétbe kerülésekor pedig a letéti szerződés elkészítése. Banki hitelezési eljárás esetén egyéb iratok elkészítésére is sor kerülhet. Gyakori az igény előszerződés készítésére. Előszerződésről akkor beszélhetünk, amikor a felek abban állapodnak meg, hogy a későbbiekben (egy későbbi időpontban) egymással szerződést kötnek, és megállapítják az előszerződésben e végleges szerződés lényeges feltételeit.

Veszélyek, buktatók ingatlan adásvételeknél

Előfordul, hogy idős, kiszolgáltatott emberek vagyonát próbálják megszerezni úgy, hogy aláiratják vele a ház/lakás adásvételéről szóló szerződést. De sajnos szintén előfordul, hogy a lakás albérlője vagy bérlője egy hamis ajándékozási szerződéssel átíratja a lakást egy fiktív személy vagy egy hajléktalan nevére, majd ezen új tulajdonos személyazonosító irataival vagy meghatalmazásával eladja az ingatlant.

Olyan csalás is ismeretes, mikor a bérlő a valódi tulajdonos adataival visszaélve, okirat-hamisítással szerzi meg a lakás tulajdonjogát, majd gyorsan továbbadja az ingatlant egy jóhiszemű, mit sem sejtő vevőnek, általában a piaci árnál jóval olcsóbban. Nagyon fontos tehát a közreműködő ügyvéd lelkiismeretes és szakszerű közreműködése, aki meggyőződik a felek valódi akaratáról, és leellenőrzi a szerződő felek személyes iratait, a felek kilétét. A tulajdoni lap lekérése mindig közvetlenül a szerződéskötéskor történjék, hogy a legfrissebb állapotokat láthassa a vevő a szerződés aláírásakor. A tulajdoni lap lekérését az ügyvéd elvégzi.

Fokozott figyelmet igényel az ingatlan vételár több részletben történő kifizetése esetén a vételár tényleges kifizetése garanciális szerződési biztosítékainak kidolgozása, közreműködés a vételárrészletek kifizetésénél, stb.

Nagyon hangsúlyos az ingatlan adásvételi szerződéskötést követően az eljáró ügyvéd gyors ügyintézése is, az iratok soron kívüli benyújtása a földhivatalhoz, hogy semmiképp se előzhessék meg a szerződést más kérelmek. Végül gondoskodnia kell a földhivatali határozatok feleknek történő kézbesítéséről, továbbításáról. (2014)

215 Responses

 1. Családi ház eladásánál a szomszédokat elővásárlási jog illeti meg.Kérdésem hogyan kell tudomásukra hozni,mennyi idővel az eladás előtt.Készült-e erre formanyomtatvány.Milyen esetben vétózhatják meg az eladást a szomszédok.

  1. T. Gedeon!
   Alapesetben egy családi ház eladásakor nem illeti meg elővásárlási jog a szomszédokat. Kérem, a részletekért hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tiszteletem Zsófia, foglalkozik még Ön háza adásvételi dolgokkal?

    1. Kedves Ágnes!
     Természetesen. Ha ingatlan adásvételi szerződést szeretne készíttetni, úgy várom hívását a
     0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

    2. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia!

     Azt szeretném megtudni hogy édesanyám anyám mint közjegyző által meghatalmazott személy, hogyan tudja eladni az ingatlanom? Mi ennek a módja és lefolyása?

     Én mint tulaj, külföldön tartózkodóm.

     1. Tisztelt Krisztián!
      Édesanyja képviseli Önt a meghatalmazás alapján az ügylet során, ez így rendben van.
      Amennyiben szeretnék, hogy lebonyolítsam az ingatlan adásvételi szerződés egész folyamatát, kérem
      hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

   2. Részleges hagyatéki végzéssel adásvételi szerződést lehet-e kötni ?
    Köszönöm

    1. T. Levélíró!
     Miután már bejegyezte az örököst a földhivatal.
     Addig csak ingatlan adásvételi szerződés köthető.
     Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el az ingatlan adásvételi szerződést, úgy várom hívását a 0620-3415708-as
     mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

   3. TiszteltÜgyvèdnő!

    Ha kifizettem a foglalót a hàzra ès utàna vètelàrrèszletet a vètelàrrèsz visszajàr e?
    Ha visszajàr ès nem akarjàk eladók visszafizetni mi törtènik?
    Köszönöm
    Vàczi Viktória

    1. T. Viktória!
     Pert indíthat az ingatlan eladói ellen, ha meghiúsult a szerződéskötés, vagy elállt valamelyik fél, vagy közösen megszüntették a szerződést.
     Ha az ön hibájából, akkor a foglalót elveszti, de az előleg visszajárna.
     Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 2. Megvásárolhatja -e gyerek a szülei házát ha még élnek a szülök?

  1. T. Mihály!
   Természetesen megvásárolhatja. Kérem, hívjon a 0620-3415708-as telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. T. Zsófia!!
   Egy családi házat szeretnék vásárolni, de az eladó csak hetek múlva tudna ide, hogy meg írhassuk az adásvételi szerződést! Nekem ez kicsit soknak tűnt és ezért fel ajánlotta, hogy az ő saját céges ügyvédje el készítí a szerződés egy bizonyos összegért és el küldi nekem postán csak adjam meg a szerződéshez szükséges adataimat! Mert hogy ő minden szükséges iratot le tud kérni a földhivataltól. És ha megérkezik a szerződés nekem csak alá kell írjam és már mehetek is a föld hivatalba ahol még 6600 forintot kell befizessek! Ez így lehetséges?? Az ügyvédnek nem kellne jelen lenni mind 2 fél aláírásánál?? Nem tűnik számomra teljesen tiszta eljárásnak, adóthat ebből számomra bármi hátrány?

   1. T. Mihály!
    Ez így nem szabályos! Az ellenjegyző ügyvéd előtt kell aláírnia a szerződést mindkét félnek. Ilyen megoldásba ne menjen bele, sok kockázatot rejt magában!
    Ha az eladó külföldön van, adjon konzulátus előtt meghatalmazást valakinek, aki képviselni tudja őt az aláírásnál. Ha belföldön van, adhat meghatalmazást közjegyző vagy másik ügyvéd előtt.
    Ha szeretné, hogy én készítsem el a szerződést és bonyolítsam le az ügyletet, akkor keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 3. T. ügyvéd!
  Kell az Ingatlan Adás-Vételhez a energia tanusítvány is!

  1. Általában igen, de nem minden esetben. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 4. Már a megvenni kívánt ingatlanban lakunk. Az önrészt a tulajdonos felé havi 50.000- Ft-os részletekben fizetjük, valamint mi fizetjük a rezsit is. Ezt mindaddig fen áll míg a párom a férjétől (aki ezt minden erővel megkísérli elnyújtani, meghiúsítani – nem akar elválni -) el nem tud válni.
  A válás kimondása után a 3 gyermekre szeretnénk a Csok-ot igénybe venni és a fennmaradó részt ebből kifizetni. A tulajdonossal van egy olyan megállapodásunk is, hogy amennyiben a vásárlás mégis meg hiúsulna akkor az addig számára megfizetett 50.000 Ft-ok ból mint albérleti díj 30.000- Ft megilleti de a többit részünkre vissza fizeti. A csok igényléséhez, azonban majd egy új adásvételit készítenénk, de hogy addig mi is védve legyünk – nehogy a fejünk felől a hátunk mögött másnak értékesítse az ingatlant -, a kérdésem a következő lenne.
  A fentieket egy ingatlan elővételi szerződésben meg lehet e fogalmazni, és azzal tulajdonjog fenntartás mellett az ingatlan tulajdoni lapján a vásárlást illetve annak szándékát fel lehet e tüntettetni, vezettetni?

  Mielőbbi válaszát érdeklődéssel várom.

  E-mail: bsnewline@gmail.com
  tel.: +36-31/782-1419

  1. T. Barnabás!
   Az előszerződést nem lehet benyújtani a földhivatalba és ott bejegyezni tul. jog fenntartást vagy függőben tartást. De köti a feleket és peresíthető.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 5. Üdvözletem!

  Családi ház vásárlásánál vannak-e „kötelező” tartozékai az ingatlannak? Gondolok itt gáztűzhely, kandalló, klíma – tehát már eleve beépített eszközök.
  Ha van ilyen „lista”, hol tudom ezt megnézni? (Milyen tv, rendelet mondja ezt ki?)
  Köszönettel!
  István

  1. T. István!
   Ilyen lista nincsen. Az ingatlan alkotórésze mindaz, ami az Ingatlannal elválaszthatatlanul-, vagy akként van egyesítve, hogy annak eltávolítása az állag sérelme nélkül nem lehetséges. Tartozék mindaz, ami nem alkotórész ugyan, de az ingatlan rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegíti (Ptk. 5:16§).
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 6. Örökös vagyok egy ingatlannál, 1/6 od részben, Érdeklődnék hogy előszerződés kötésénél ha nem tudok jelen lenni, adhatok e meghatalmazást? Válaszát köszönve J Anett

  1. T. Anett!
   Igen, adhat. Az előszerződés még nem kerül be a földhivatalba, így a meghatalmazás nem feltétlenül kell, h. ügyvéd által ellenjegyzett legyen. De a végleges adásvételi szerződésnél már vagy személyesen kell, h. eljárjon, vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazást kell adnia. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Rekasiné ::Lakás vásárlás előtt álok nagyon nagy gond ha nincs adó kártyám de a száma megvan..

   1. Nem olyan nagy probléma. Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el az ingatlan adásvételi szerződést, úgy keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon.
    T. dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd

 7. Tisztelt és kedves Ügyvédnő!
  Eladjuk a házunkat, (foglaló, szerződés még nincs) de úgy érezzük megtévesztettek bennünket. A vevő(k) az ingatlanossal megtekintette a házat amit jónak talált, majd másnap az ingatlanügynök aláiratott (február 8-án) velünk egy vételi ajánlatot, (ajánlati kötöttsége: feb. 11.) ami nem az általunk is elfogadható árról szólt. (tehát a szóbeli alku nem volt befejezett). Az ügymenetben (ingatlanos fellépése, ügyvéd kiléte, ügyvédi szerződéstervezet, stb) is több „nem tiszta” dolog merült fel. Elállhatunk e a szerződéskötéstől minden következmény nélkül, ha az ingatlan megbízási szerződésben (amiről az ingatlanos szintén nem tájékoztatott benünket annak idején) a sokadik oldal nagyon apróbetűs részében az áll, hogy (ha az adásvétel meghiúsul) ilyen esetben is meg kell fizetni a megbízási díjat?
  Kedden kellene a szerződést aláírni, kérem mielőbbi válaszát.
  Köszönettel: Bakosné M.

  1. T. Margarita!
   Nyilván elolvasták aláírás előtt a vételi ajánlatot, az árat is és így írták alá annak elfogadását. Ha nem, ez nyilván az önök kockázata. Az ingatlaniroda szerződését nem láttam, így nem tudom véleményezni. Ha nem bíznak meg esetleg az ügyvédben vagy valami aggályosnak tűnik, ha ragaszkodnak hozzám és megbíznak a felek engem a szerződés elkészítésével, úgy van erre lehetőség. Mobilszámom: 0620-3415708 Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 8. Tisztelt Ügyvédi Iroda!
  Én Budapesten élek. Szabolcs megyében van egy földtulajdon, amelynek hatan vagyunk a tulajdonosai. Szeretnénk eladni a telket. Viszont én nem tudok odautazni az adás-vételre. Milyen meghatalmazás szükséges ahhoz, hogy én valakit az ott élők közül meghatalmazzak.
  Válaszát köszönöm
  Ildikó

  1. Ügyvéd vagy közjegyző által készített meghatalmazás. T. dr. B.Zs.ü.

 9. Tisztelettel kérdezném, leányom 25éve az USAban él, s arra kér, értékesítsem az itthoni lakását. Ő nem jönne haza, ezért szeretném tudni milyen meghatalmazásra lesz szükségem? Várom szíves válaszát.
  Köszönettel: Gábor

  1. T. Gábor!

   A kinti külképviselet előtt kell hitelesíttetnie a meghatalmazást. Az adásvételi szerződés elkészítése érdekében hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon és a képviselet helyességére is kiterjed majd a gondos ügymenet. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 10. Kedves Zsófia!
  Tisztelt Ügyvédi Iroda!

  Ingatlanunk adásvételével kapcsolatban a vevő kifogással él.
  Foglalót fizetett, és most arra hivatkozva, hogy félrevezettük (a szerződéshez csatolt energetikai tanúsítvány bizonyos pontjaiban leírtakra hivatkozva, mely szerint az ingatlan egyes pataméterei nem megfelelőek „D” kat. módosítással „C” kat.) visszaköveteli a foglalót.
  Levélben az ingatlan vételétől elállt, kérte, hogy a szerződést közös megegyezéssel mondjuk fel. A földhivatalnál a tulajdoni lapra széljegyzetként bejegyeztette tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét, mondván, így kívánja megnehezíteni a további eladást.

  Kérdéseim:
  Felmondottnak tekinthetjük-e a szerződést, megtarthatjuk-e a foglalót?
  Tovább értékesíthetjük-e az ingatlant más vevőnek a bejegyzés ellenére?

  Köszönöm a segítségét.
  Tisztelettel:
  Tóth János

  1. T. János!
   Elállni a szerződéstől egyoldalú jogügylet, míg a közös megegyezéses megszüntetés kétoldalú, és közös döntést feltételez. A foglalót az ismertetett információk alapján valószínűleg megtarthatják, ha csak erre hivatkozással állt el a szerződéstől a vevő, a foglaló visszakövetelésének nincsen helye. A tul. lapra nyilván a függőben tartás ténye került feljegyzésre, ez 6 hónapot követően törlésre kerül és azt követően értékesíteni tudják másnak az ingatlant. Vagy közösen kérhetik már hamarabb is a törlését a földhivataltól. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 11. Tisztelt Ügyvédi Iroda!

  Szeretném megkérdezni, hogy szóbeli megállapodás esetén is ugyanazok a szabályok vonatkoznak arra ha ingatlan eladásról van szó, mint akkor ha alá van írva a szerződés? Köteles vagyok-e eladni az ingatlant, vagy választhatom azt a lehetőséget hogy visszamondom és egy másik félnek eladni, aki többet ad az ingatlanért?

  Köszönettel: Baranyi Tiborné

  1. T. B. Tiborné!
   Mivel ingatlan adásvételi szerződést csak írásban lehet érvényesen kötni, így ilyen szerződésre ajánlatot és annak elfogadó nyilatkozatát is csak írásban lehet tenni. Ha ez még nem történt meg, akkor eladhatja másnak az ingatlant. Kérem hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon, hogy az adásvételi szerződést elkészíthessem és tisztázzuk a részleteket. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 12. Tisztelt dr. Bizik Zsófia,
  el szeretnénk adni szölönket kis üdülövel, pincével. A földhivataltól kaptam egy igazolást, német állampolgárok vagyunk, hogy a telken 60.000,00 Forint megterhelés van már 2005 óta. Mi semmiféle fizetési felszólitást nem kaptunk egy „behajtótol” sem. Mi a teendö ilyen esetben. Hogy történhet ilyesmi minden információ nélkül? Segitségét elöre is köszönöm. Üdvözlettel Vera és Christoph

  1. Tisztelt Vera!

   Nyilván volt valami előzetes felszólítás vagy valamilyen előzménye a dolognak, nem ismerem a részleteket. Fel kell venni a kapcsolatot a jogosulttal. Látnom kellene az ügy iratait, személyes konzultáció keretében tudnék részletesen foglalkozni az ügyükkel. Valamikor járnak Budapesten?
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 13. Tisztelt Ügyvédnő!
  Vidéki házat szeretnék vásárolni, a megegyezés megtörtént. Az adásvételi szerződés aláírásánál az ügyvédnek személyesen kell jelen lennie? Előre meg lehet írni esetleg a szerződést az ügyvéd és az én aláírásommal? Az ingatlan és a tulajdonosok kb. 250 km-re vannak a mostani lakhelyemtől és nem utaztatnám az ügyvédet csak az aláírás végett. Mi lehet a megoldás? Köszönöm.

  1. T. Gyöngyi!
   Természetesen személyesen jelen kell lennie a feleknek az ügyvéd előtt. De úgy is csinálhatjuk, hogy Ön eljön személyesen, az eladók pedig meghatalmazottal képviseltetik magukat az aláírásnál. Ilyenkor ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazásra van szükség, tehát helyben elmennek az eladók egy ügyvédhez/közjegyzőhöz a meghatalmazásért, és azzal jön a szerződéskötésre a meghatalmazott, aki aláír helyettük. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 14. Tisztelt ügyvédnő!

  Örököltem egy ingatlant. Eladásra került és megtörtént a kifizetés. Írtunk egy papírt két tanuval mindenről. Kérdésem az hogy minden esetben szükséges az ügyvédi ellenjegyzés?

  Előre is köszönöm.

  F. Nikolett

  1. T. Nikolett!

   Igen, minden esetben szükséges az ügyvédi ellenjegyzés, mert így a földhivatal nem fogja bejegyezni a vevők tulajdonjogát és nem szerzik meg az ingatlant. Feltétlenül várom hívását a 0620-3415708-as számomon az ügy részleteinek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 15. Tisztelt Ügyvédnő!
  A vevővel szóban megállapodtunk az ingatlan eladásáról, amelyben annyi csavar van, hogy az ingatlan birtokbaadása és a maradék vételár (90% (teljes vételár – 10 % foglaló) kifizetése augusztus hónap végén történne meg és azt követően visszabérelném az adott ingatlan kb. 3 hónapra.
  Pontos dátumot nem tudok mondani, mivel új lakás birtokbaadása az építtetőtől függ, viszont a fennmaradó vételár összeget az építető felé az eladott ingatlan árából fedezném.
  A kérdésem az lenne, hogy milyen elemeket célszerű a szerződésben rögzíteni, hogy egyik fél érdeke se sérüljön.
  A visszabérlés árát és feltételeit is szeretném az adott szerződésben rögzíteni.
  Köszönettel,
  Dobozi Lea

  1. T. Lea!
   Amennyiben azt szeretné, hogy az adásvételi szerződést én készítsem el, úgy kérem hívjanak a felek a 0620-3415708-as mobilszámomon. T. dr. B.Zs.ü.

 16. T.Ügyvédnő!
  Mobilházat szeretnék vásárolni,ennek adásvétele hogy müködik?
  Milyen költségek vannak?Milyen engedélyek szükségesék?
  Üdv.Roxi

  1. T. Roxi!
   A mobilház ingónak minősül, ennek adásvétele nem ingatlan adásvételi ügylet. Esetleges engedélyek ügyében érdeklődjék az önkormányzat építésügyi osztályánál. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 17. Kedves Zsófia,

  Az ingatlanomat egy külföldi állampolgár venné meg. Lehetséges-e az eladási arat USD-ben meghatárazni az adásvételi szerződésben, van-e valamilyen ok ami miatt ez nem javasolt?

  Udvözlettel,
  Júlia

  1. T. Júlia!
   Igen, meg lehet határozni a vételárat USD-ben is, de tüntessék fel az aznapi MNB középárfolyamot is a szerződésben pl. illetékkiszabás alapjához. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 18. Tisztelt Ügyvédnő!

  Jelenlegi, terhelt lakásunkat értékesíteni szeretnénk, nagyobba mennénk, 2 gyermekkel. Szóba került az is, hogy új építésűt választunk, ez esetben viszont szükséges, hogy a lakást előbb értékesítsük, hogy mi is fizetni tudjunk. Jelenleg olyan építkezések zajlanak, amik novemberi átadásúak, de lehet, hogy mire a lakásunkat eladjuk, ez a projekt már lefut és meg kell várnunk egy újabbat (a környéken folyamatosan az építkezések). A kérdésem: Hogyan zajlik a gyakorlatban a birtokba adás ilyen esetben? Béreljem vissza a lakást? Vagy menjek egyből az értékesítés után albérletbe (2 gyerekkel)? Nyilván amíg nem adom el a lakást, nem tudok lépni semmilyen irányba, de félek, hogy a vevő által kitűzött határidőig nem találok másikat.

  Köszönöm a tanácsát,

  1. T. Noémi!
   Használt lakásoknál általában a kapott foglalót adják tovább az új lakás lefoglalózásához, és amikor kifizeti Önnek a vevő a fennmaradó összeget birtokba adáskor, akkor fizeti ki Ön is az újonnan vásárolt lakás utolsó vételárrészletét is és költözhet be az újba.
   Új építésűnél nyilván pl. lakásbérléssel lehet áthidalni a hosszabb időszakot vagy a régi lakásában marad még bérlőként néhány hónapig, ha a vevőjével erről meg tud állapodni.
   Amennyiben igénybe venné közreműködésemet a szerződés elkészítésében, úgy a részletek megbeszélése érdekében hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 19. Tisztelt Ugyvedno!
  Egy udulo ovezetben levo,felkesz hazat kivannak megvenni ajandeknak a nagykoruva valt unokam reszere a haszonelvezetijog fentartasa mellett.A vasarlashoz,es az atirashoz kernem a tanacsat,amennyiben az eladonak nincs ellene kifogasa az ugy esetleges lebonyolitasat.
  Tisztelettel, Kirilla Mihaly

  1. T. Mihály!
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 20. Kedves Ügyvédnő!
  Szeretném megkérdezni, hogy ingatlan adásvételnél kötelező-e az energetikai tanúsítvány? Ha nem akkor mely esetekben nem szükséges, vagy melyik törvényben, rendeletben tudok utánaolvasni? A tájékoztatást előre is köszönöm. Tisztelettel: Malatinszki Edit

  1. T. Edit!
   Legtöbbször igen, kell. A részletszabályokat a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet szabályozza. T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 21. Tisztelt Ügyvédnõ
  a lakás adásvételi szerzõdését már az eladó által ajánlott ùgyvédi iroda egy fele – fele költségmegosztással elkészitette
  A szerzõdés aláirását megelõzö napra lett a lakás elszõr üresen
  Bejárható.Mivel a lakásban igy már egy sor leromlott és müszakilag használhatattlan állapotokra került fény a szerzõdés aláirásātól azonnal elálltam és az ügyvédi irodát is errõl értesitettem
  Milyen költségeket számolhat fel részemre az ügyvédi iroda ?

  1. Megbízta Ön az irodát írásban a szerződés elkészítésére? Üdv. dr. B.Zs.ü.

 22. Tisztelt Ügyvédnő!

  Házat szeretnénk vásárolni a 3 gyermekünkre járó (szoc.pol)Csok+kedvezményes állami támogatású hitelből.
  A bank tájékoztatása szerint pl.4M.ft-os háznál a csok mellé(2.2M) +10 %önerő szükséges azaz 400000 ft.
  A 10 %-os önrészt miért a teljes vételárhoz mérik?Ez így jogos e a bank részéről?
  A 10%-os önrészt hová kinek kell bemutatni ,(befizetni)?
  További kérdésem:Mivel banki hitellel vásárolnánk ezért érdekelne hogy a foglaló ami ebben az esetben is 400000ft lenne azt szintén elő kell teremteni?Ez majd a vételárból lemegy de akkor mennyi hitelt is kell felvennem a banktól?
  Továbbá…..ha a foglalót letettem….és a bank által kért 10 % önerőm megvan…..és ezt követően netán mégsem adja meg a bank a hitelt,mi a teendő?
  Vissza kapom ebben az esetben a foglalót?

  Nagyon köszönöm előre is válaszát!
  Tisztelettel:K.Viktória

  1. T. Viktória!
   Igen, a vételár 10 %-a kell legyen az önrész, a bank jól számolt. Az önrész is a vételár részét képezi, ezt kell először megfizetni majd az eladó részére. A foglaló beleszámít az önrészbe, az az önrész részét képezi. Sikertelen hitelbírálat esetén attól függ, h. elveszíti-e a foglalót, hogy miképp állapodnak meg ezzel kapcsolatban a felek a szerződésben. További információkért kérem hívjon a mobilszámomon (20-3415708), és megbeszéljük az ügy részleteit, ha engem bízna meg a szerződés elkészítésével. T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Jó napot! Anyósom eladta a házát és párom is eladóként szerepel 4/24 része és a testvérének gyermekei gyámság alatt állnak ez jogos hogy csak anyósom és az árvák kapnak utalást a vételárból.amikor az adásvételi szerződés 3ik pontjában az áll a vételár az eladókat tulajdoni hányadaik arányában illeti meg

    1. T. Pál!
     Bár a szerződés részleteit nem ismerem, pl. hogy van-e bármilyen tartozás az ingatlanon a párja tulajdoni hányadán,
     de a vételár valóban tulajdoni hányadaik alapján illeti meg az eladókat, tehát a párjának is jár a vételárból 4/24, azaz 1/6-od rész.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 23. Tisztelt Ügyvédnő!
  Tulajdonjog függőben tartása esetén a nyilvántartási kérelemhez szükséges a B400-as adatlap csatolása a földhivatali eljárás megkezdésekor (a 3 adásvételi szerződés mellett), vagy ráér majd a tulajdonjog-bejegyzési engedéllyel együttesen?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Igen, én elkészítem és már beadom az elején. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 24. TISZTELT üGYVÉDNŐ!

  CSOKKAL EGYBEKÖTÖTT HITELT INTÉZÜNK LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ.AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST MEGKÖTÖTTÜK.2 NAP MÚLVA AZ ELADÓ KÖZÖLTE, HOGY MÉGSEM ADJA EL AZ INGATLANT.MÁR KIFIZETTÜK A VÉTELÁR 10%-ÁT, AMI FOGLALÓ VOLT(650.000FT-OT), VALAMINT 350.000 FT ELŐLEGET.
  MONDTUK AZ ELADÓNAK, HOGY NEM GOND, AKKOR KÉRJÜK A FOGLALÓ DUPLÁJÁT+ A 350.000 FT ELŐLEGET, VALAMINT JELENJEN MEG AZ ÜGYVÉDNŐ ELŐTT ÉS ADJA ÍRÁSBA A VISSZAMONDÁST.AZT MONDTA, NEM ADJA EL A HÁZAT, PÉNZT VISSZA NEM AD, ÚGYSEM TUDUNK TENNI SEMMIT.VALÓBAN NEM TUDUNK TENNI SEMMIT?

  1. T. Anita!
   Javaslom, hogy egyrészt tegyenek büntető feljelentést, másrészt jogi úton pereljék vissza a követelt összegeket.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Tisztelt ügyvédnő
   Olyan kérdésem van mi a teendö akkor ha màr a nagya pénzt megkaptuk de még 500 ezer forint lóg a levegöben mit tudok csinàlni ha a hatàridöig nem fizeti meg elàlhatok a szerzödéstöl úgy hogy ne keljen visszafizetnek a pénzt

   1. Kedves Noémi!

    Bár a leveléből nem derül ki pontosan, gondolom, hogy eladóként olyan ingatlan adásvételi szerződést kötött, ahol a vevő még nem fizette ki a teljes vételárat.
    Látnom kellene az ingatlan adásvételi szerződést a pontos válasz megadásához. Ha Ön elállna a szerződéstől, akkor megtarthatja a foglalót, ha a vevő hibájából hiúsul meg a szerződés, de a többi vételárrészt vissza kell fizetnie. Ha a szerződésben kötbért kötöttek ki, akkor azzal is, illetve kártérítéssel is számolhatna.
    További segítségért hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 25. Tisztelt Ügyvédnő!

  egy befektető cégtől vásároltam egy fél ikertelket. A szerződéskötéskor nem tájékoztattak arról hogy nem fogok tudni felvenni jelzáloghitelt mert nem járulnak hozzá. igy én nem tudok épitkezni, az én értelmezésem szerint igy a megkötött szerződés semmis. hogyan csinálhatnám vissza az egész ügyletet?

  1. Javaslom, hogy az okiratszerkesztő ügyvédhez forduljon az ügy tisztázása érdekében. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 26. Tisztelt Ügyvédnő!

  Eladni készülünk házunkat, a vevő foglalót ad 500.000 Ft-ot, /ami még a vételár 5 %-át sem éri e/, átvételi elismervénnyel /a neten talált rá mintát, amiben szerepel az összes kötelező formai elem /Kérdésem, hogy érvényes-e az így átadott foglaló? Köszönettel.

  1. T. Valéria!
   A világhálón sokféle „minta” megtalálható. Nem tudom, hogy milyen iratról van szó, így nem mondhatok róla konkrét álláspontot. Javaslom, hogy a foglalót az ügyvéd által készítendő ingatlan adásvételi szerződéssel egyidejűleg fizesse meg a vevő, akkor biztosan nem lesz probléma. Amennyiben szeretnék, hogy a szerződést én készítsem és az ügyletet lebonyolítsam, úgy hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 27. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám tulajdonosa egy ingatlannak, aminek eladása esedékessé vált. 3 millió forint vételárban állapodtunk meg. A vevőink kihasználják a CSOK-ot, ami azonban 2,2 millió forint. Még 800.000 forintról lenne szó. Szerződést szeretnénk írni velük, hogy mindenképpen megkapjuk a fennmaradó összeget. A helyi jegyző azt tanácsolta, hogy akár 2 tanú előtt is megírhatjuk ezt. A kérdésem az lenne, hogy pontosan milyen szerződést kellene íratnunk velük és valóban elegendő a 2 tanú?

  1. Tisztelt Asszonyom !

   Ingatlan adásvételéről ügyvéd által megszerkesztett és ellenjegyzett okiratban lehet megállapodni.
   Ügyvédi ellenjegyzés nélküli szerződés benyújtása esetén a földhivatal a tulajdonváltozást nem jegyzi be,
   a kérelmet elutasítja.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 28. Tisztelt Ügyvédnő!

  Kérdésem az lenne, hogy jelenleg még jelzálog hitellel terhelt ingatlanra köthető-e adás-vételi szerződés, vagy adás-vételi előszerződés. Az általam megvásárolni kívánt lakást ugyanis jelzáloghitelből vásárolta az eladó, a hitelt vég törlesztené abból a pénzből, amit én az ingatlanért fizetek. Jól gondolom, hogy csak a hitel lezárása után lehet szerződni, és a tulajdonjogot a földhivatalnál bejegyeztetni? Valamint a közmű szolgáltatóknál a tulajdonjog átírást bejelenteni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: H. Tünde

  1. Kedves Tünde !

   Köszönöm levelét. A jelzáloghitellel terhelt ingatlan is értékesíthető, a vételárból kell törleszteni a tartozást. A szerződésben lehet rendezni a jelzáloghitel visszafizetését. A szerződés megkötése után már eljárhat a közműszolgáltatóknál. Ha kéri én is meg tudom kötni a szerződést, keressen telefonon munkaidőben 06-20-341-57-08.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 29. Tisztelt ügyvédnő,

  édesapám értékesítené ingatlanát, amely 2017-ben lesz 5 éve a nevén. Kérdésem, hogy az adásvételi szerződést a vevővel aláírhatjuk-e idén december 20-án azzal a feltétellel, hogy a vevő ügyvédje csak 2017. januárban inézkedik a földhivatalnál azért, hogy az illeték fizetése alól mentesüljön? Vagy a szerződés dátumának is januárinak kell lennie?
  Köszönettel

  1. Kedves Krisztina !

   Köszönöm levelét. Adófizetés szempontjából a szerződés dátuma a mérvadó nem a földhivatali beadás időpontja.
   Egyébként illetéket a vevőnek kell fizetni, ez alól nem fog mentesülni. Önök a személyi jövedelemadó
   fizetése alól mentesülhetnek, ha 5 évnél régebben szerezték az ingatlant.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 30. Tisztelt Ügyvédnő!Több mint egy éve húzódik az ingatlan vásárlásunk, mivel több örököstől kellett megvenni a házat.A magyar örökösöket rendben ki is fizettük , de volt még egy ausztrál állampolgárságú örökös aki időközben elhunyt.Sajnos a megbízott ügyvéd nem tesz meg mindent szerintem a sikeres adásvétel lebonyolítása érdekében.Szóban adtunk megbízást,de már az ügyvédi tisztelet díjat kis fizettük.A tulajdon lapon viszont még a széljegyzéken mindig ott szerepel egy örökös.Tisztességes -e ha ügyvédváltáson gondolkodom?Ön mit tanácsol? Az utolsó örökös örökrésze csak 960000 ft.

  1. Tisztelt Uram !

   Köszönöm levelét. Jogában áll ügyvédet váltani, de ha a munkadíjat már kifizette akkor nem célszerű. Sajnos az esete elég nehézkes, mert meg kellene találni ki lett az elhunyt örökös örököse Ausztráliában. Vele kell megállapodni és tőle kell megvásárolniuk az ingatlan tulajdonrészét. Esetleg keressenek valakit Ausztráliában aki ott a helyszínen utána tud nézni az ügynek.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 31. Tisztelt Ügyvédnő! Segítségét szeretném kérni.Fiam 2 hónappal ezelőtt értékesítette édesanyámtól megvett lakását. Édesanyám 2014-ben elhalálozott,az ingóság a lakás tartozéka volt,aminek én vagyok az örököse.A megbízott ingatlanos a szerződésben tarozéknak belevette a gáztüzhelyet,A többi konyhai berendezés maradt az én tulajdonomban.A vétel után átadta a fiam a vevőnek a kulcsot.Időközben villanyóra csere vált szükségessé,ami miatt,a vevő nem engedte elvinni az ingóságainkat,arra hivatkozva,hogy amig a villanyóra csere nem bonyolódik le,visszatartja a bútorokat.Mivel időben a villanyóra csere elhúzodott,a vevő fájdalomdíj címen visszatartja a konyhai bútoraimat,vagyis úgy gondolja,hogy őt megilleti,mert kár érte.Albérlőket kellett visszamondania a villanyóra csere elhúzódása miatt.Kérdésem az lenne,mivel a bútorok nem az eladó tulajdonában voltak,az ingatlan eladásakor,jogában áll e a vevőnek édesanyám hagyatékára igényt támasztani,és hogy tudnám érvényesíteni az igazamat?A hölgy ragaszkodik a kártérítéshez ilyen módon.Tisztelettel: I.Ágnes

  1. Kedves Ágnes !

   Köszönöm levelét. Önnek az eladó és vevő vitájához semmi köze. Jogosult elvinni a bútorait. Ha az új tulajdonos nem adja ki akkor megfelelő igazolható felszólítás (pl: ügyvédi felszólítás )után pert indíthat ingóság kiadása iránt. Azonban mérlegelje, a per költségeit és az ingóságok értékét. Csak akkor célszerű perelni ha a perköltségek kisebbek mint az ingóság értéke.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 32. Tisztelt ügyvédnő! Kérdésem a következő: kézzel irott adásvételi szerzödésunk van, én vagyok feltüntetve mint vevö párom külföldön tartozkodott akkor. igy ki tehet a házból engem és a gyerekeket? ugy mond engem lehet tekinteni tulajdonosnak ? természetesen ügyvédnél is hitelesiteni szeretném minél elöbb. a papiron minden rajta van , tanuk is. várom válaszát.

  1. T. Anita!

   Ügyvéd (vagy közjegyző) által készített és ellenjegyzett irat szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez. A tulajdonjogot csak akkor szerzi meg, amikor azt a földhivatal be is jegyzi az ingatlan-nyilvántartásba.

   Üdv. dr. B.Zs.ü.

   T. dr. B.Zs.ü.

 33. Tisztelt Ügyvédnő, ha ügyvéd készíti az adásvételi szerződést, a vevőnek be kell-e jelenteni az ingatlanhatóságnak a vásárlást, vagy sem. Azaz értesítenek, vagy nekem van feladatom? Köszönettel. R.É.

  1. T. Éva!

   Az elkészített adásvételi szerződést és mellékleteit be kell nyújtani a földhivatalhoz, ezt végezheti az ügyvéd vagy a vevő is, állapodjanak meg róla, melyikük viszi el a földhivatalba. A meghozott határozatról (a tul. jog bejegyzéséről) a földhivatal kiértesíti az ügyvédet. A NAV-ot a földhiv. értesíti hivatalból az ügyletről.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 34. Tisztelt Ügyvédnő!
  Társasházi lakás árverezése esetén az új tulajdonos mikortól kötelezhető közös költség fizetésre?
  A földhivatali bejegyzés napjától vagy a birtokbavétel napjától?
  Van-e erre egyértelmű jogszabály?

  Tisztelettel: Horváth Margit

  1. Tisztelt Margit!
   Az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg. A tulajdonjog megszerzésével az új tulajdonost terheli az ingatlan után fizetendő közös költség is.Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 35. Tisztelt Zsófia!
  Lakást szeretnénk venni,hogyan lehet azt megoldani a legegyszerübben,hogy a testvéremmel közös tulajdon legyen,de ne kelljen hazautaznia külföldröl? Egyedüli vevöként aláírhatok egy olyan szerzödést,amiben a tulajdonjog el van osztva kettönk között? Vagy ez így csak elajándékozással müködhet? Illetve az ajándékozásnak mennyi a díja? Elöre köszönöm válaszát!
  Üdv,
  Daniella

  1. T. Daniella!
   Meghatalmazással a legegyszerűbb megoldani. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon, és átbeszéljük a lehetőségeket és a részleteket.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 36. Tisztelt Ügyvédnő. Vásároltam egy lakást , a megtekintéskor megegyeztünk a benne lévő bútor árában. Az adásvételi szerződésbe nem írtuk bele. az ingatlan árába számoltuk bele. A birtokba vételem után jött az eladó ,hogy elviszi a bútort mert az az övé.Meg teheti? Tisztelettel köszönöm válaszát, bármi lesz is.

  1. Tisztelt Sándor!
   Fontos lenne ismerni az ügy pontos körülményeit (szerződés szövege, stb.). Amennyiben bizonyítani tudja, hogy pontosan miben állapodtak meg az eladóval, akkor jó esélye van arra, hogy érvényt tudjon szerezni álláspontjának, peren kívüli vagy peres eljárás során. Különben csak a szerződés szövegére hagyatkozhat, ami nem tért ki külön a bútorokra.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 37. Tisztelt Ügyvédnő!
  A 3 gyermekemmel 1/4 részben vagyunk tulajdonostársak egy budai 53 nm-es öröklakásban, (ami az én örökségem lett volna) és amit az Édesapám anno – kérésemre – így vett meg. Nekünk volt lakásunk, ebben a lakásban nem laktunk Édesapám halála után sem.
  A két nagyobb gyermekemet ez a lakás soha nem érdekelte, pedig még lakhatásra is felkínáltam nekik. 15-20 évig be sem tették a lábukat és nem járultak hozzá a lakás fent tartásához, felújításához.
  Ezért ebből többször lett vita és évekig tartó mosolyszünet köztünk.
  A legkisebbik gyermekem 4 éve örült a lehetőségnek és beköltözött a lakásba, -a testvérei tudtával-, akik semmi kifogást nem emeltek ez ellen, sőt szóban megegyeztek, hogy eladják nekik a negyed-negyed részüket. Még azt is megbeszélték, hogy az autóhitele lejárta után előbb a középső gyermekem részét, majd ezt követően a legnagyobb gyermekem részét veszi meg.
  Ezt követően volt egy nézeteltérés a két nagyobb és a legkisebb gyermekem között, (ami abból adódott, hogy a legkisebbik gyermekem nem akarta kifizetni a testvérei helyett a kommunális adó elmaradást). Ennek az lett a következménye, hogy kaptunk egy Földhivatali bejegyzést, miszerint a legnagyobb gyermekem elajándékozta a részét a középső gyermekemnek, amiről sem a legkisebb gyermekemet, sem engem nem tájékoztattak.
  Biztos vagyok abban, hogy mindezt nem önzetlenül és ingyen tette, hanem megállapodtak, amivel helyzetbe hozták a legkisebb gyermekem, mert beleakarják kényszeríteni egy nagyobb összegű hitel felvételébe, amit nem szeretne.
  Kérdésem az lenne, hogy az ajándékozási szerződést, a korábbi „szóbeli megállapodás” miatt meglehet-e támadni, illetve érvénytelenné tenni?
  Előre is köszönöm a válaszát.
  Üdvözlöm: R. Éva

  1. Tisztelt Éva!
   A közös tulajdon esetén a saját tulajdoni hányadával mindegyik tulajdonostárs szabadon rendelkezik, tehát akár el is ajándékozhatja. Eladás esetén a többi tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg. Ajándékozás esetén azonban a többi tulajdonostárs nem akadályozhatja meg az ajándékozó szándékát, a korábbi szóbeli megállapodásra eredményesen nem tudnak hivatkozni.
   A tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terhelik a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is. Ennek értelmében az adófizetési kötelezettség az összes tulajdonostársat terheli.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 38. Tiszteletem! Tíz éve vásároltam egy ingatlant. Kézzel írt adásvételi szerződéstiirtunk amin szerepelt cim helyrajziszám a kifizetett összeg tanuk a vevő illetve az eladó összes adata és aláirása. Akkor nem irattam át hivatalosan. Most szerettem volna mert épitkezni szeretnék a telekre. Ujra felkerestem az eladókat hogy csináljuk meg hivatalosan a papirokat elmondtam szándékaimat és azt a választ kaptam hogy nem foglalkoznak a dologgal. Nem érdekli a dolog őket nem irnak semmilyen hivatalos papirt. Most mit tudok tenni? Köszönöm válaszát. TAMÁS

  1. Kedves Tamás!
   Az ingatlan-adásvételi szerződésben a felek személyét, az adásvétel tárgyát, a tulajdonátruházási szándékot és a vételárat kell rögzíteni ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön.

   A Polgári Törvénykönyv Ptk. 6:7. § (2) bekezdése értelmében az írásba foglaláshoz elegendő, ha a nyilatkozatot a nyilatkozattevő aláírja. Ezzel szemben az Ingatlan-nyilántartásról szóló törvény. 32. § (3) bekezdése kimondja, hogy tulajdonjog bejegyzésére csak közokirat vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokirat alapján kerülhet sor.

   Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést ügyvéd nem jegyezte ellen, hanem a felek és tanúk írták alá, a tulajdonos a bíróságtól kérheti az ingatlanon fennálló tulajdonjogának megállapítását. Pert kell tehát indítania. Az ügyben hozott bírósági határozat alapján az Fölhivatal be tudja jegyezni a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 39. Tisztelt Ügyvédnő!
  Egy kérdéssel fordulnék Önhöz. 2015 novemberében vásároltunk egy zártkerti ingatlant, az ügyvédet az eladó szerezte (ismerőse). A probléma az hogy hiába fizettük ki a vételárat, hiába írtuk alá a szerződést, az ingatlan a mai napig nem került a nevünkre. Érdeklődtem a földhivatalnál, hogy hol akadhatott el az ügy mivel levelet nem kaptunk hogy a miénk lenne az ingatlan, akkor mondták hogy még az előző tulaj(ok) nevén van, de mivel az egyik meghalt így a lánya örökölte a tulajdonrészt. Kerestük az „eladót” hogy ezt mondták a földhivatalban, meg sem volt lepődve, megígérte hogy beszél az ügyvéddel, de azóta sem történt változás (több mint egy hónapja). Ilyenkor mi mit tehetünk?

  1. Tisztelt Barbara!
   Javasolnám, hogy Önök vegyék fel a szerződést elkészítő ügyvéddel a kapcsolatot, kérjék el tőle a földhivatali ügyintézéshez szükséges papírokat, és ha ő még nem adta be, akkor Önök adják be a bejegyzési kérelmet a fölhivatalnak.
   Amennyiben a hagyatéki eljárás még folyamatban van, mindenképpen jelezni kell az eljáró közjegyzőnek az adásvétel tényét, hiszen ebben az esetben a hagyatékátadó végzésbe bele kell foglalni a korábbi adásvétel tényét.
   Mindenképp lépjenek az ügyben, ne várjanak a másik félre, hiszen az adásvétel tényét már régen be kellett volna jegyezni a tulajdoni lapra.
   Tiszteltette: Dr. Bizik Zsófia ügyéd

 40. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyám házát hárman örököltük meg a testvéreimmel. A bátyám külföldön él, a hagyatéki tárgyalásra nem tud hazajönni, de az idézést a nővérem átvette helyette, így azt mondta nekünk a közjegyző, hogy minden rendben az ingatlan hármunk nevére fog átkerülni. A kérdésem az lenne, hogy ha eladásra kerül a sor az adásvételi szerződés írásakor mindhármunknak jelen kell lennünk vagy a bátyám meghatalmazhat egyikünket, hogy járjon el a nevében?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Kiss Gabriella

  1. Tisztelt Gabriella!
   Az adásvételi szerződés aláírható megfelelő, hivatalos formámban meghatalmazott képviselő útján is. Ebben az esetben azonban nagyon fontos odafigyelni a meghatalmazás alaki követelményeire annak érdekében, hogy az adásvételi szerződés ne legyen a későbbiekben megtámadható.
   Vállalom az ingatlan adásvételi szerződések megkötését, a meghatalmazási okirat előkészítését. Várom hívását a 0620-341-5708-as telefonszámon.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő!
    Köszönöm a válaszát. A problémánk időközben megoldódott, a testvérem is jelen tud lenni az adásvételi szerződés aláírásakor.
    Minden jót kívánok!

    Köszönettel:
    Kiss Gabriella

 41. Kedves Zsófia! Én egy családi házat szeretnék megvásárolni ha lehetséges. A tulajdonos idős bácsi otthonban él 17 éve. Szellemileg már nem ép a bácsi és örököse nincs. Az lenne a kérdésem hogy ilyen esetben lehetséges e az ingatlant megvásárolni? Tisztelettel: Emma

  1. T. Emma!
   Gondnokság alá kell helyeztetni és a gondnok aláírhat akkor helyette.

   Üdv. dr. B.Zs.ü.

 42. Tiszteletem.Aladnák egy vidéki családi házat hozzátartozó szántóval.Jelentkezett egy vevő aki lefoglalózta két tanu előtt a családiházat a hozzá tartozó külterületi szántóval együtt/2054nm lakóudvar házzal+1816nm küterületi szánt külön hejrajzi számon de egymás folytatásaként/de a papíron csak a foglaló átvételi dátuma szerepel,az hogy meddig kell megkötni a szerződést az sajnos nem.A vevő óckodik szerződést kötni mert a jelenlegi törvények értelmében adásvételi szerződés megkötése után a polgármesteri hivatal ban ki kell függeszteni/60-vagy 90napra/ a külterületi szántó eladását.Mit tehetek?

  1. Tisztelt László!
   A hatályos Földforgalmi törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet (474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról) értelmében ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján az adásvételi szerződést, ennek elkerülésére nincs lehetőség.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 43. Kedves Ügyvédnö!Házas ingatlant szeretnénk el adni, édesanyám ágybanfekvö beteg tehát nem tudom elvinni a szerzödés aláirására. Kérdésem az, hogy én mint gyermeke meghatalmazással eljárhatok_e az ö nevében.Anyukám szellemileg épp irni is tud,de milyen meghatalmazást fogad el az ügyvéd.Válaszát elöre is köszönöm.

  1. T. Levélíró!

   Ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített meghatalmazás fogadható csak el az ingatlan adásvételhez.
   Szükség esetén a szerződés elkészítése érdekében keressen munkaidőben a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Köszönöm a válaszát,megoldódott a dolog. Az adásvételt lebonyolító ügyvéd házhoz jön, így nincs szükség meghatalmazásra. Köszönettel; Pásztorné.

 44. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám idén januárban hunyt el, a hagyatéki tárgyalás augusztus 23.-án lesz. Kérdésem, hogy árulhatjuk -e házát és köthetünk -e előszerződést. Egy ingatlan irodát szeretnénk megbízni az eladással kapcsolatban.

  1. T. Mária!

   A hagyaték átadásáig nem tudják elidegeníteni, de előszerződést köthetnek az ingatlan későbbi eladása érdekében.
   Vállalom az ingatlan adásvételi szerződés,előszerződés megkötését, várom hívását a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 45. Tisztelt Ügyvédnő!
  Férjemmel lakás vásárlását tervezzük,viszont a foglaló kifizetésétől tartunk, mivel még a bankkal nem csináltattunk előbírálatot. Ha kifizetjük a foglalót,és meghiúsul a vétel a bank miatt,azért mert nem kapjuk meg a kért kölcsön összeget,akkor a foglalót elveszítjük vagy visszakapjuk?Mi számítunk felelősnek azért,hogy nem kapjuk meg a kölcsönt?
  Válaszát köszönöm
  Vojtekné

  1. T. Vojtekné!

   Javaslom, hogy az előzetes hitelbírálatot mihamarabb csináltassák meg és utána szerződjenek. Vagy a vételi ajánlatnál kössék ki a felek, hogy a foglalót nem veszítik el kedvezőtlen hitelbírálat esetén.
   Vállalom az ingatlan adásvételi szerződés megkötését, várom hívását a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 46. Tisztelt Ügyvédnő!

  Olyan kérdésem lenne, hogy vennénk egy családi házat ,de jelzálogos!
  Adásvételi szerződére kellene hozni az eladónak a friss jelenlegi adósságértéket? ill ez befolyásolja e az ingatlanvételt?

  köszönettel

  1. T. Géza!

   Várom a hívását munkaidőben a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   A szerződés természetesen elkészíthető akkor is, ha teher van az ingatlanon, és a vételárból lesz most visszafizetve a bank egyenlegközlése alapján.

   Üdv. dr. Bizik zsófia ügyvéd

 47. Tisztelt Ügyvédnő!

  Adásvételi szerződést kötöttünk a lakásunkra, ezzel egyidejűleg a vevő 10%-ot kifizetett foglalóként, a maradékot pedig két egyenlő részletben vállalta 2 hónapon belül. Az első részlettel már csúszásban van és azt sem látjuk biztosítottnak, hogy a végső határidőre a teljes összeget megkapjuk. Mi mint eladó mikor állhatunk el a szerződéstől? A részteljesítés késedelme esetén vagy a végső határidő lejártát követően?

  1. Tisztelt András!

   Fontos lenne áttanulmányozni az adásvételi szerződést, hátha tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha az egyik vagy a másik fél késedelembe esik. Amennyiben az adásvételi szerződésben erre nem tértek ki, akkor a hatályos Polgári törvénykönyv szabályai az irányadók, amely szerint a pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

   Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. A jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha
   a) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy
   b) a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

   A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

   Amennyiben úgy ítélik meg, hogy az ügybe szükségük lenne jogi segítségre, kérem keressenek a
   a 06-20-341-5708-as telefonszámon.

   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 48. T. Ügyvédnő! Az öcsém tavaly örökölt egy lakást, amit egy éven belül eladott. Úgy hallottam, hogy 3 hónapon belül lakásra vagy lakás célú befektetésre kell költenie az árát, mert különben 40%-át le kell adóznia a NAV felé. Kérdésem: milyen időponttól számítva „ketyeg” ez a 3 hónap (átadás-átvétel, földhivatali bejegyzés stb.)?

  1. Tisztelt Csilla!
   Az örökölt ingatlan eladása esetén az szja alapból le lehet vonni a hagyatéki eljárásban meghatározott ingatlan értékét. Tehát a testvérének csak az után a rész után kellene szja-t fizetnie, amennyivel többért adta el az ingatlant, mint amennyi a hagyatéki eljárásban az ingatlan értékeként fel volt tüntetve. Az szja mértéke 15%. A témával kapcsolatban további információt a honlapomon is találhatnak.
   https://bizikugyvediiroda.hu/ingatlan-adas-vetel/ingatlan-eladaskor-szja

   Egy éven belüli ingatlanvásárlásnál igénybe tudja venni az illetékkedvezményt.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 49. Tisztelt Ügyvédnő!

  Van egy családi házban 1/12-ed tulajdoni részem, amit végrehajtás terhel. Az lenne a kérdésem, hogy az egyik tulajdonos társnak el tudom adni a részemet? Mi lenne ennek a menete? Továbbá az ingatlanon vannak egyéb közüzemi tartozások is, ezek csökkentik a tulajdonom értékét?

  Köszönettel

  1. T. Andrea!
   Csak a végrehajtó közreműködésével tudja eladni a részét, így javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot a végrehajtóval. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 50. Tisztelt Ügyvédnő! Családi házat szeretnénk vásárolni.A családi háznak van egy haszonélvezeti joggal rendelkező személye is.Mi a haszonélvezeti joggal élő személyel állunk rokonságban.Közösen szeretnénk megvásárolni az ingatlant.Megoldható az,hogy az ingatlan közös tujadonba kerüljön?Mivel közösen adjuk össze a vételárat?Mi a párommal szeretnénk ezt,hogy biztosítva legyünk a továbbiakban.Továbbá az,hogy én csak (21 éve)élettársi kapcsolatban élek a párommal akadály lehet?Előre is köszönöm válaszát!

  1. Kedves Andrea!
   Nem akadály, a szerződés természetesen megköthető.
   Várom jelentkezését a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   Üdv. DR. Bizik Zsófia ügyvéd

 51. Tisztelt ügyvédnő!Szeretném megkérdezni, hogy egy ügyvéd megcsinálhatja-e saját magának és a feleségének az adásvételi szerződést?A lányom eladta a lakását és egy ügyvéd és a felesége vásárolta meg. Köszönöm a segítő válaszát.

  1. T. F. Józsefné!
   Saját magának nem ellenjegyezheti a szerződést a vevő ügyvéd.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 52. Tisztelt Ügyvédnő! Férjemmel 50-50%-ban vagyunk tulajdonosai egy építési teleknek.Szeretném az Ő részét készpénzért megvásárolni.Milyen iratok szükségessek ehhez és hogy lehet a legegyszerűbben megoldani? Megírhatjuk magunk az adásvételi szerződést? Milyen költségvonzata (adó, illeték, földhivatali bejegyzés stb.)lesz? Köszönettel

  1. T. Csilla!

   Ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződésben lehet csak megvenni a telekrészt. A honlapomon tájékozódhat a költségekről.
   Elérhet szükség esetén a 0620-3415708-as mobilszámomon. T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 53. Tisztelt Ügyvédnő!

  2015-ben a párom az elvált férjétől megvásárolta a közös lakásuk férjnek itélt 1/2 részét. A volt férj csak úgy volt hajlandó ebbe belemenni, hogy az adásvételi szerződés záradékába bele kellett venni, hogy ha 5 éven belül magasabb áron adja el a párom a lakást akkor őneki a vételi ár különbözetének a felét ki kell fizetni. Most lehetőség lenne egy másik nagyobb lakás vásárlására és a jelenlegi lakást ehhezz el kelllene adni jelenleg magasabb áron mivel megváltoztak a lakás árak. persze a nagyobb lakás amit megszeretne vásárolni szintén drágább most. Nem nyerészkedési céllal kerülne eladásra a lakás. Kérdés van-e mód a záradék megsemmisitésére, vagy 5 évig meg van kötve a keze a páromnak?

  1. Tisztelt Gyula!
   Ebben az esetben nyilván szerződéses kötelezettsége 5 évig áll fenn, mely igény adott esetben perben érvényesíthető. Mindemellett fontos lenne ismernem a korábban kötött szerződés szövegét is. Kérem keressen a 06-20-341-5708-as telefonszámon a lehetőségek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 54. Tisztelt Ügyvédnő!
  A szomszédom házát szeretnénk a fiunknak megvenni. A házra az OTP faktoring jelzálogot jegyzett be, mert a hitelt nem fizették. A szomszédom meghalt, négy örökös megörökölte az ingatlan felét és természetesen a hitelt is. Most az özvegy és a négy örökös értékesítené a házat, melyet szeretnénk megvenni. Van-e erre lehetőség. Ezenkívül a szomszédasszonynak van egy kártyahitele is , amelyet ugyan fizet és nincs a házra terhelve, de az is a faktoringhoz tartozik (többet erről nem tudok). Kivitelezhető-e ennek a háznak a megvásárlása, attól félek, hogy esetleg még más előre nem látható hitelt is ráterhelnek az ingatlanra, amit a vásárláskor még nem látunk, de megelőzi az ingatlan tulajdon bejegyzését a fiam nevére. Válaszát előre is köszönöm!

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Azt javaslom, hogy az ingatlanra vonatkozó összes adatot, dokumentumot tanulmányozzák át egy jogász segítségével annak érdekében, hogy pontosan tisztában legyenek az ingatlan tulajdoni helyzetével és az esetlegesen felmerülő problémákkal. Fontos lenne az ingatlan tulajdoni lapjának, illetve a faktoring szerződésnek a pontos megismerése, nehogy újabb, ma még ismeretlen terhekkel vásárolják meg az ingatlant.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 55. Tisztelt Ügyvédnő!

  2016.év végén vásároltam egy ingatlant, melynek adásvételi szerződésében a korábbi tulajdonosok nyilatkoztak és aláírásukkal ellenjegyezték, hogy az általuk eladásra kínált lakás per- és tehermentes. Azóta kiderült, hogy a társasház ellen 2006 óta folyamatban van egy külföldi végrehajtási per. Eddig 200.000 Ft-ot kellett befizetni, de a felperes az elmúlt héten a korábbi közös megegyezéstől elállt (szerződést nem írja alá), így magasabb összeget követel, mely lakásonként közel 1 Millió Forint plusz befizetést eredményez. Ez az összeg közös költségnek minősül majd, így be nem fizetése végrehajtást von maga után.
  A kisebb befizetése miatt nem szándékoztam eddig pereskedni, mivel perköltség és kifizetett összeg aránya nem lett volna reális, illetve mielőbb túl szerettem volna lenni a procedúrán.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ezt az összeget (1 Millió )köteles vagyok-e befizetni vagy csak befizetés után terhelhető tovább peres úton a korábbi tulajdonosok felé? Van-e valamilyen lehetőség, hogy ebből az ügyből”jól” ki tudjak jönni és minimálisan károsuljak.

  Köszönöm előre is a mielőbbi válaszát.

  Tisztelettel:
  P. Petra

  1. Tisztelt Petra!
   Ebben az esetben a korábbi tulajdonossal szemben kártérítési eljárását lehet kezdeményezni. Érdemes azonban megfontolni a jogi képviselet szükségességét, annak érdekében, hogy hatékonyan tudja érvényesíteni érdekeit. Vizsgálandó, hogy az eladónak igazolható módon volt-e tudomása a társasházzal szemben folyamatban lévő perről és erről igazolható módon tájékoztatta-e Önt a megvásárlás előtt.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 56. Tisztelt Ügyvédnő!

  Lakásunkat eladtuk. A szerződésben rögzítettük, hogy a vevő megtekintett műszaki állapotban veszi meg az ingatlant és megtekintett állapotban kell birtokba adni. Ebbe a klíma berendezés bele tartozik? A hirdetésben sem tüntettük fel, hogy a klíma a lakás része.
  Válaszát előre köszönöm!

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Amennyiben a klíma berendezésről az adásvételi szerződésben külön nem nyilatkoztak, és a megtekintéskor az ingatlanban volt, akkor igen, beletartozik, az ingatlan tartozéka.
   Fontos lenne azonban ismerni a szerződés pontos szövegét, hogy megfelelő tájékoztatást tudjak adni Önnek.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 57. Tisztelt Ügyvédnő!
  2016 november 14.én újépítésű lakás vásárlására kötöttem adásvételi szerződést.2017 január 27.-én eladtam a korábbi lakásomat. Kérdésem az illetékkiszabásra vonatkozik. Az új lakásra a tulajdonjogom még az építkezés és a Társasház alapítás csúszása miatt nem került bejegyzésre és lehetséges, hogy 2018 január 27.-ig sem fog megtörténni. A fizetendő illetékből az egy évvel korábban vagy egy évvel később eladott lakás értéke utáni rész levonhatóságát az adásvételi szerződés megkötése vagy a tulajdonjog bejegyzése időpontjától veszik figyelembe?
  Válaszát előre is köszönöm!Szilvia

  1. Tisztelt Szilvia!
   Illetékfizetési kötelezettség visszterhes vagyonátruházás megkötésének napján keletkezik, tehát az adásvételi szerződés aláírásának, keltének időpontját kell ebben az esetben figyelembe venni.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 58. Kedves Ügyvédnő!
  A megvásárolni kívánt ingatlan tulaja külföldön él és csak az adásvételi szerződés aláírására jönnek haza.A ház hitelre lesz amiért az Otp bank csinál egy előzetes értékbecslést amit alá kellene írnia a tulajnak.Elegendő hogy ha a tulaj egy meghalalmazotja írja alá? A meghatalmazást ügyvéd álltal kell hitelesíteni vagy elég két tanuval?Köszönöm válaszát

  1. Tisztelt Hajnalka!
   Javaslom, hogy kérdezzék meg az Otp Bankot ezzel kapcsolatban, hogy elfogadnak-e meghatalmazást, és ha igen, akkor milyet? Teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot? Amennyiben magánokirat elegendő, akkor az alábbi esetek közül lehet választani:
   1) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írja és aláírja;
   2) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
   3) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
   5) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzéssel látja el, amely igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
   6) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.
   A közokiratot bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állítja ki.
   Tapasztalatom szerint a bank közokiratot vár el, konzulátus előttit, de erről a bank tud nyilatkozni.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 59. Tisztelt ügyvédnő!
  Olyan kérdésem lenne, hogy ház adásvételi szerződése hiteles-e ha csak az eladó, a vevő, és az ügyvéd írta alá. Köszönöm a válaszát

  1. T. Dávid!

   Igen, amennyiben ügyvédi ellenjegyzés is történt bélyegzővel és szárazbélyegzővel együtt.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 60. Tisztelt Ügyvédnő!
  Az lenne a kérdésem,hogy lakás vásárlása esetén az önerőnek hol kell szerepelnie hivatalosan,illetve,hogy mi számít es mi lehet önerő?

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Az önerő a saját forrás, ami lehet készpénz, lakástakarékpénztári megtakarítás, munkáltatói kölcsön, állami támogatás, bankszámlán elhelyezett megtakarítás, stb.
   Az a forrás, amit nem a bank fizet hitellel való vásárlás esetén. A szerződésben szerepel pontosan, hogy a vételárból mennyi az önerő és mennyi a banki hitel összege.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 61. Tisztelt Ügyvédnő!
  Lakásunkat szeretnénk értékesíteni. A potenciális vevőnknek viszont nem áll rendelkezésére a foglaló összege sem. 0% önrésszel venne fel hitelt.
  Plussz ingatlanfedezet bevonásával szeretné az önrészt fedezni.
  Mennyire jelent ez kockázatot számunkra? A vételárat mielőbb ( max.2hónapon belül) szeretnénk megkapni, ugyanis nekünk is fizetési kötelezettségünk van egy másik ingatlan tekintetében.Attól tartunk, hogy ez az ügyintézés nagyon hosszadalmas és kockázatos számunkra.
  Köszönettel: Erdei Margit

  1. Tisztelt Margit!

   Ebben az esetben a hitelkérelmi és a hitelkérelem elbírálásának idejét kell kivárniuk. Önöknek nincs kockázata, ha a bank kész folyósítani a hitel összegét, hiszen ha a vevő megkapja a hitelt, akkor a bank közvetlenül Önöknek utalja majd a vételárat. Fontos azonban, hogy az adásvételi szerződés körültekintően, szakszerűen legyen elkészítve, miután az előzetes hitelbírálat már megtörtént és az értékbecslés is rendelkezésre áll.
   Ingatlan ügyekben igen nagy tapasztalattal rendelkezem. Kérem, hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon, amennyiben a szerződés az én közreműködésemmel kívánják elkészíttetni a felek.

   Tisztelettel:

   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 62. Tisztelt Ügyvédnő!
  Egy családi ház eladásánál merült fel a következő probléma. Nyolc örökös van, mindegyik szeretné a házat eladni, már a vevő is megvan. Az egyik örökös hölgy az Egyesült Államokban élő (Detroit) magyar-USA állampolgár. 80 éves, így utazni nem tud. Írt egy magyar nyelvű meghatalmazást, melyet egy helyi (USA) magyar származású közjegyzővel hitelesíttetett, hogy nevében aláírhatom az adás-vételi szerződést, melyet el is küldött nekem. A gond az, hogy az ügyintéző ügyvéd szerint magyar ügyvéddel is hitelesíttetni kell, mert a Földhivatal nem fogja elfogadni. Csak hogyan hitelesíttessem? Hiszen a hölgy nem tud hazautazni, a konzulátusra (New York) nem tud elmenni kora és egészségi állapota miatt. Így az ingatlan soha nem lesz eladható… Mit tehetünk? Megtisztelő válaszát köszönöm!

  1. T. József!

   Nem magyar ügyvéddel, hanem a kinti konzulátussal kell hitelesíttetni a meghatalmazást.
   Vannak olyan közjegyzők, melyeket a konzulátus nyilván tart, mint partner magyar-angol nyelvű közjegyzők, és akiknek az ellenjegyzését hitelesítik, akár ha postán megküldik a konzulátusra, úgy is.
   Vagy vannak kihelyezett konzulok is, az lehet, hogy közelebb van a hölgyhöz.
   Igen, addig nem lehet értékesíteni az ingatlant, amíg be nem szereznek szabályos meghatalmazást.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 63. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyámmal eladtunk/eladunk egy ingatlant. A foglalót rendben kifizették,viszont a fenn maradó vételárat a bank késedelme miatt határidőre/2018.január 31.-ére/ nem tudják a vevők rendezni. Póthatáridőt kértek. Mi a hivatalos útja ennek? Elég,ha emailban ezt leírjuk?

  1. Tisztelt Kata!
   Ez esetben javaslom az adásvételi szerződés módosítását a szerződést is készítő ügyvéd előtt.
   Amennyiben ez bármely okból problémás, akkor kérem hívjon nyugodtan bizalommal a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 64. Tisztelt Ügyvédnő!
  2017 augusztusában tulajdonjog fenntartással eladtam a családi házamat. Fizettek foglalót és vételárelőleget is, összesen a vételár felét megkaptam. A fennmaradó rész fizetésére és birtokba adásra 2018.04.01 lett meghatározva. Közben az élet úgy hozta, hogy mégsem tudom teljesíteni az eladást. Ezt a „vevők” tudtára is adtam, a foglaló kétszeresét, valamint a vételárelőleget is visszafizetem. A kérdésem, hogy Ön szerint erre milyen jogi formula szerinti szerződést (vagy nem tudom, hogy hívják) kellene ügyvéddel megvalósítani?

  1. Tisztelt Zoltán!
   Ebben az esetben a másik félhez intézett jognyilatkozattal állhat el a szerződéstől. Fontos azonban, hogy a szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt felbontása abban az esetben is semmis, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött. Javaslom ezért a jognyilatkozat megfogalmazásához szakértő ügyvéd igénybevételét. Közös megegyezéssel is megszüntethető a szerződés, ehhez is ügyvédi ellenjegyzés szükséges.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 65. Tisztelt ugyvedno!
  A tulajdonomban levo ingatlant el szeretnenk adni,de a mamanak aki jelenleg korhazban van es nem beszamithato haszonelvezeti joga van ra.Ha kikerul a korhazbol felugyeletre szorul es csak hozzank hozhatjuk.Szeretnem tudni hogy tudjuk eladni a mama hazat?

  1. Tisztelt László!
   Édesanyja/nagymama (?) állapotától függően két eset lehetséges: a mamát vagy korlátozottan cselekvőképessé vagy cselekvőképtelenné nyilváníthatják. Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt. A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet korlátozza. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. Ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt.
   Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – gondnokság alá helyezése indokolt. A bíróság a cselekvőképességet abban az esetben korlátozhatja teljesen, ha az érintett személy jogainak védelme a cselekvőképességet nem érintő módon vagy a cselekvőképesség részleges korlátozásával nem biztosítható.
   A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozik. A gondnokság alá helyezést a bíróságtól
   • a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére;
   • a kiskorú törvényes képviselője;
   • a gyámhatóság; és
   • az ügyész kérheti
   Tehát eladásnál a mama helyett a gondnoka fogja aláírni a szerződést.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 66. Tisztelt Ügyvédnő!

  Sógornőmék használt lakást vásárolnak, amire már megkötötték az adásvételi szerződést. Ebben az állt, hogy az önerőt ügyvédi letétbe helyezik, és majd az ügyvéd fizeti ki a vevőnek azt. Ez rendben is volna.
  Most az eladó megváltoztatta a szándékát, és saját magának szeretné közvetlenül utaltatni az összeget.
  Az aggályom ezzel kapcsolatban az, hogy ezt mi utalnánk, nem sógornőmék, nekik nincs rá fedezetük. Kell ehhez valamilyen szerződésmódosítás, az utalás előtt, vagy után?
  Vagy ragaszkodjunk ahhoz, ahogy szerepelt eredetileg, és utaljuk először az ügyvéd úrhoz? Nekünk eddig nem volt semmilyen kapcsolatunk az ügyvéddel, azért fordulok itt Önhöz.
  Tisztelettel.
  T. László

  1. T. László!

   Javaslom, hogy pontosan a szerződés szerint történjen az utalás. Amennyiben a felek ettől eltérően szeretnék az utalásokat bonyolítani, vagyis mégsem ügyvédi letétbe, akkor ennek megfelelően módosítsák a szerződést.
   Gondolom hitelfelvételre is sor kerül, akkor pedig a bank miatt is ez nagyon lényeges.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő!
    Ön szerint köteles vagyok e póthatáridőt megadni a vevőknek ha azok, a földhivatali papírok kézhezvételétől 15 napon belül nem fizették ki a vételárat( ez volt a szerződésben, ők szabták az időt, viszont az nincs beleírva hogy akkor semmis a szerződés ha nem fizetnek időben) Aranykoronás terület miatt egyébként is több mint 5 hónap telt el a szerződés aláírása óta. Úgy alakult, hogy már nem is szeretnénk ha fizetnének. Elállhatunk a szerződéstől? Köszönöm a választ! T. Judit

    1. T. Judit!
     Látnom kellene az önök által aláírt ingatlan adásvételi szerződést ahhoz, hogy a helyes tájékoztatást megadhassam Önnek.
     Személyes/telefonos/skype-os konzultációra időpont egyeztethető a 0620-341-5708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 67. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ha hitelt is szeretnénk felvenni az ingatlan vásárlásához, és csak a foglaló letétele után derül ki, hogy nem kapunk annyi hitelt, mint kellene és így meghiúsul az adásvétel, mi lesz a foglaló sorsa? Él még az a rendelkezés, hogy amennyiben nekünk fel nem róható ok miatt hiúsul meg a szerződés, akkor visszakapjuk a foglalót? Köszönöm!

  1. T. Ágnes!
   Nem a felróhatóság kifejezést használja a Ptk., hanem a szerződés meghiúsulásáért való felelősséget, de mivel a hitel a vevő teljesítésénél az ő érdekében álló „segítség”, így az érte való felelősség is vevői oldalon merül fel. A szabályozás e körben a régi és az új Ptk. szerint is azonos. Ám a felek szabadon megállapodhatnak ettől eltérően is a szerződéses szabadság elve alapján az adásvételi szerződésben.
   Amennyiben az én ügyvédi közreműködésemmel kívánja megvásárolni az ingatlant, keressen bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 68. Tisztelt Ügyvédnő!
  Én a féltestvéremtől szeretném megvásárolni a korábban megörökölt ingatlan rá eső részét. A kérdésem az lenne,hogy mi megállapodtunk 5M Ft-ban viszont a valós piaci értéke 12-15M Ft. Valóban a NAV felértékelteti a lakást és részarányosan kéri az illetéket? Én 35 év alatti vagyok és ez lenne az első lakáshoz jutásom az öröklött részt leszámítva. A válaszát előre is köszönöm.
  Üdv Szabó Zoltán

  1. T. Zoltán!
   A NAV, mint illeték ügyekben eljáró hatóság jogosult megvizsgálni a megvásárolt ingatlant és esetlegesen azt megállapítani, ill. meghatározni, hogy mennyi a forgalmi értéke, ami az illeték alapja. Ettől még Önök tetszőlegesen állapodhatnak meg a fizetendő vételárban. A 35 év alatti fiatal első ingatlan(rész) szerzési illetékkedvezményekor az első lakás a nevén lévő legelső lakás, függetlenül attól, hogy azt milyen jogcímen szerezte.
   Tehát, ha korábban már örökölt lakást, vagy abban 50%-ot elérő tulajdoni hányadot, akkor már nem jogosult a kedvezményre (kivéve, ha az a másik ingatlan özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt) Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 69. Tisztelt ügyvédnő! Vasaroltunk egy ingatlant 1millio forintert havi reszletekben torteno fizetéssel 2013 julius 1 kezdődően 2017 augusztusaig.Sajnos nem ügyvédnel irtuk a szerződést .(Megbiztunk benne anyosom szomszedja volt evekig.Nyaralonak hasznaltak a hazat.)Igy van egy kezzel irott amit az eladó irt es van 3peldany kinyomtatott.En a penzt havi rendszerssegel utaltam neki 4even keresztül. 3kis gyermekunk van .Az elado februar ota nem veszi fel a telefont ,nem reagal semmire. Akkor azt mondta majd jonnek es bejegyeztetjuk a hazat .majd. A kerdesem az lenne mit tudok ebben az esetben tenni? Mar ha ilyen butak voltunk hogy megbiztunk benne.Sajnos nem minden utalasi papir van meg ez esetleg visszakeresheto? Cib- bankba utaltam.Biztos ,hogy nem adozott a plusz jovedelme utan .Nagyon elvagyok keseredve hisz itt a 3 kislany ,es most nem tudom mit csinaljak?

  1. T. Levélíró!
   Ha semmiképpen nem tudják elérni, hogy földhivatali bejegyzésre alkalmas formában elkészüljön és aláírják az adásvételi szerződést, a peres utat javaslom, a jognyilatkozat pótlása iránti perben a bíróság ítélete tudja pótolni a szerződést. Az adásvételi szerződés csak akkor lesz alkalmas a földhivatali ügyintézéshez, ha szabályos ügyvédi ellenjegyzést is tartalmaz. Azt viszont, hogy Önök között megvolt a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodás, ill. mekkora összeg kifizetése történt meg, Önöknek kell bizonyítani, amihez az elkészült kézzel, ill. géppel írt szerződések bizonyítékként felhasználhatóak. Esélylatolgatáshoz látnom kéne a szerződéseket, kérem jelentkezzen a 0620-3415708-as mobilszámomon személyes konzultáció időpontjának egyeztetése érdekében. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 70. Tisztelt Ügyvédnő! Vásárolni szeretnénk egy lakást, melynek szerződését foglaló megfizetése mellett, ütemezett fizetési határidőkkel kikötve szeretné az eladó és a birtokbavétel csak 2 hónap múlva lenne az utolsó részlet megfizetésével. Az érdekelne még mielőtt véglegesen megegyeznénk, hogy van-e joga egy eladónak a szerződés megírása után ez időszak alatt meggondolnia magát és mégis elállni az eladástól? Ha igen, akkor milyen módon lehetne ezt kiküszöbölni a szerződésben? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel

  1. T. László!

   Igen, van joga, de erre szolgálnak a szerződéses biztosítékok, hogy ne álljon érdekében az eladónak az egyoldalú elállás. Pl. elveszíti a kapott foglaló kétszeresét, stb.
   Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el a szerződést és lebonyolítsam az ügyletet, úgy nyugodt lehet, hogy jogilag megfelelő módon lesz megfogalmazva a szerződés a szükséges biztosítékokkal és körültekintően
   bonyolítjuk le az ügyletet. Kérem keressen bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 71. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ismerősömék válnak. Sor kerülne az ingatlanuk, ház és föld, eladására. Sajnos az 1994-ben megvásárolt és általuk 24 éve lakott ingatlan tulajdonjoga nem lett bejegyezve, (hogy kinek a hibájából azt nem tudom) így az eladás elakadhat. A régi tulajdonosok nevén van jelenleg is az ingatlan. Mi ilyenkor a teendő? A régi tulajdonosok nagy része már meghalt, de nyilván létezhetnek örökösök.
  Tisztelettel: dr. Szabó László (nem jogász)

  1. T. László!
   Elbirtoklással megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki 15 évig azt sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Bár az elbirtoklás ún. eredeti szerzésmód, a földhivatal csak okirat alapján jegyezheti be az elbirtoklót, mint tulajdonost, szükséges tehát ehhez egy bírósági eljárás lefolytatása. Személyes konzultáció szükségessége esetén keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 72. Tisztelt Ügyvédnő! Olyan kérdésem lenne, hogy CSOK igényléshez nem akarják elfogadni a visszavásárlási jogot. 2013-ban készült az Állammal adásvételi szerződés visszavásárlási joggal, de most ugye nem készül adásvételi szerződés. Miért nem elfogadható ez a forma? Ragaszkodnak az adásvételi szerződéshez, aminek megkötésétől 180 napon belül lehet CSOK-ot igényelni.

  1. T. Éva!
   Nem világos, hogy miért nem készül adásvételi szerződés, visszamenőlegesen a 2013-as vásárlásban szeretné érvényesíteni? Akkor nem kért „szocpolt”?
   Pontosabb információkra lenne szükségem a válaszhoz, kérem, keressen elérhetőségeimen. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 73. Tisztelt Ügyvédnő!
  Kérdésem a következő:
  Eladtuk a házunkat. Megtörtént az adásvételi szerződés és a foglaló kifizetése. Hitelből is finanszírozzák a vételár egy részét. Na most, a következő vételár rész kifizetése május 15 lett volna, amit a 2 hét türelmi idő utolsó napján fognak kifizetni elvileg. Közben kiderült hogy mind a két fél khr listán van, és már egyszer szerződést módosítottunk emiatt, személy csere volt. Most lehet újból személyt akarnak cserélni a szerződésben merthogy akit az előző módosítással írtak bele az is khr-es. Én kötelezhető vagyok újból szerződést módosítani? Az Ügyvéd aki a szerződést írta, azt mondta együttműködési kötelezettségem van. Na de meddig? Hányszor? Közben az idő is megy és én igy nem merek új lakást venni hogy azt sem tudom hogy nekik sikerül e a hiteljük.
  (Teszem hozzá nem úgy néz ki hogy sikerülni fog…)
  Köszönettel Ilona

  1. T. Ilona!
   Nehéz azt meghatározni, hogy időben, vagy alkalomban meddig terjed az együttműködési kötelezettség,
   szerintem azzal, hogy egyszer már módosítottak, ugyanezen oknál fogva, Ön még egyszer már nem köteles módosítani az ingatlan adásvételi szerződést.
   T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 74. Tisztelt Ügyvédnő!
  2017 márciusában előszerződést kötöttünk egy ingatlan megvásárlására 5,7 millió forint vételárral. Ekkor 10% készpénzt fizettünk ki előleg címén, a többit banki kölcsönből és CSOK-ból rendeztük volna, ha létrejön az adásvételi szerződés, mely a mai napig nem történt meg. Időközben az eladó még mindig nem rendezte az előszerződésben foglaltakat, ezidáig folyamatosan hitegetett. Mi nem szeretnénk elállni adásvételi szándékunktól. Milyen módon tudom érvényesíteni jogaimat a szerződés megkötésére? Kérhetek e árcsökkenést a több mint 1 éve húzódó ügy lezárásához? Előre is köszönöm válaszát!

  1. T. Lívia!
   Az előszerződésben kellett rendelkezni arról, hogy mikor, vagy mely feltétel bekövetkeztekor kötelesek mindketten ingatlan adásvételi szerződést kötni. Ha ez a idő vagy feltétel bekövetkezett, de nem hajlandó szerződni, egy perben a bíróság ítélete tudja pótolni a szerződést. Árcsökkentést kérhet, de azt az eladó nem köteles elfogadni.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 75. Tisztelt Ügyvédnő!
  2017 őszén vásároltunk egy önálló családi házat Pest megyében. Az ingatlan teljes körűen felújított masszív téglaháznak volt meghirdetve, minden dokumentumon ez szerepel.
  Birtokba vétel után kiderült, hogy az ingatlan erősen vizesedik (ez el volt rejtve, nem volt felismerhető a birtokba adásig). A feltárások után kiderült, hogy a falazat nem is tégla (a tartófalakban a statikus a terméskőtől kezdve a tetőcserépig mindent talált, valószínűleg zsaluzott betonból épült). Ha tudatában lettünk volna a fenti információknak, egyrészt semmiképpen sem tettünk volna ajánlatot, másrészt a ház valós állapotát ismerve egy igazságügyi szakértő szerint a piaci árnál 15-20%-al többet fizettünk.
  Az eladókat tájékoztattam a fentiekről, azóta nem állnak szóba velem.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha bírósághoz fordulok és megtámadom a szerződést, milyen módon tudok majd a pénzemhez jutni?
  Válaszát előre is köszönöm:
  Erika

  1. T. Erika!
   A perben igazságügyi ingatlan szakértő fogja megállapítani a valós értéket.
   A per végén a bíróság az ítéletében fogja kötelezni az eladót a fizetésre, amit majd végrehajtással tud kikényszeríteni, ha van miből. T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 76. Dr. Bízik Zsófia 2018.05.12 13óra 35perc. Ingatlan adásvételi szerződést kötöttünk – az ellenérték több mint 10.000.000 -Ft – megfizetése konkrét időponttal szerepel a szerződésben, de nincs rögzítve, hogy készpénzben. A pénzfelvétel díja több mint 100.000 – Ft. utalás esetén a díjtétel kb 30.000-Ft összeg alatti. A díjtétel eltérésétől függetlenül nem szeretnék 10.000.000-Ft összeggel még helyi közlekedési eszközzel sem utazgatni a banktól az ügyvédi irodáig. Mi a gyakorlat jelenleg az ellenérték teljesitésénél? Már fizettem 2.000.000-Ft. foglalót. Várom válaszát tisztelettel: Dr. Járay László nyugdíjas /T:70 3641639/

  1. T. László!
   A pénzmosási szabályok miatt javaslom a banki átutalást a készpénzes fizetés helyett. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 77. Tisztelt Ügyvédnő!
  Azt szeretném kérdezni ,hogy ingatlan / nyaraló/ eladásnál, szokás e kiadni fénymásolva/lefényképezve az eladók iratait a vevőnek, hogy majd a vevő továbbítja az ügyvédnek? Vagy ezt az ügyvéd előtt kell megtenni a szerződés kötésnél?
  Üdv.

  1. T. Zsuzsanna!
   Természetesen előzetesen a felek általában átküldik az ügyvédnek a személyes irataikról készített felvételeket, hogy előzetesen elkészíthesse az ügyvéd az adatokból a szerződés szövegét, így jelentősen meggyorsítható az ügyintézés menete. Igen, ez már általános gyakorlat ingatlan eladásoknál, vételeknél.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 78. Tisztelt Ügyvédnő!
  Idős szüleim szeretnék eladni a házukat.Milyen kötelezettség lenne vevő felé,ha adásvételi szerzős megkötése után /foglalóval/, esetlegesen bármelyikük elhalálozik.Erre az esetre mit kell bele írni a szerződésbe.Mi történik,ha vevő nem várja ki a hagyatéki tárgyalást.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel

  1. T. Gizella!
   Nem szükséges az adásvételi szerződésbe beleírni erre vonatkozóan semmit, hiszen bármelyik féllel kapcsolatban történhet váratlan haláleset.
   Ilyenkor a hagyatéki eljárást adott esetben szükségképpen meg kell várni és az örökös lép az örökhagyó helyébe.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Kedves Uram,

   Tavaly májusban vásároltunk a párommal lakást egy újépítésű társasházban 1/2 – 1/2 tulajdon arányban. Sajnos a párommal azóta szétváltunk, így abban maradtunk februárban, hogy a lakás rám eső részét ő fogja megvásárolni.
   Februárban felajánlott egy összeget szóban ennek rendezésére, azonban azóta, illetve a lakás vásárlása óta, a lakás értéke szerintem ennél jóval többet ér. Ő arra hivatkozik, hogy nem ad neki a bank ennél nagyobb hitelt, azonban ebben sem vagyok biztos.

   Van arra lehetőségem hogy eladjam a banknak a 1/2-ed tulajdoni részem ? Ha igen a bank jóval csak a piaci ár alatt vásárol csak lakást?

   A lakást október elején szó nélkül birtokba vette, és beköltözött. Amikor ez tudomásomra jutott, szóltam neki hogy az egyik kulcsot legyen szíves odaadni, de ezt is megtagadta, hivatkozva arra hogy mi van ha valami eltűnik a lakásból.

   Milyen lépéseket tudok tenni, a kulcs megszerzésének érdekében ?

   1. T. András!
    Valószínűleg, hogy annál kedvezőbb ajánlatot nem fog kapni a hitelező banktól, mint amit a tulajdonostársától kapott az ingatlan 1/2 részének megvásárlására.
    A lakás használata már más kérdés.
    Személyes konzultációt javaslok az ügyben a lehetőségek átbeszélése érdekében. Időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 79. 2015BEN ELAJÁNDÉKOZTAM HÁZRÉSZEM AMIT ALÁIRTAM ÉN MEG AZ ÚJ TULAJDONOS MEG AZ ÜGYVÉD DE TANÚK NEM. HIVATALOS ÍGY A SZERZÖDÉS

  1. T. Béla!
   Igen, hivatalos így az ingatlan ajándékozási szerződés.
   Nem kell rá tanú, az ügyvédi ellenjegyzés elegendő.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 80. Tisztelt Ügyvédnő!

  Szeretnénk vásárolni egy zártkerti nyaralót. Kérdéseimre szeretnék választ kapni. Ügyvéd személyes jelenléte szükséges az adás vételi szerződés átadásnál? Kb.200 KM az otthonunktól. Energiatanúsítvány szükséges egy zártkerti nyaraló vásárlásához? A földhivataltól szükséges kikérni a dokumentumokat?

  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelettel:
  Horváth Erzsébet

  1. Kedves Erzsébet!

   Igen, az ingatlan adásvételi szerződés elkészítéséhez kötelező ügyvéd közreműködése. Energetikai tanúsítvány ebben az esetben nem fog kelleni.
   A földhivataltól én lekérem majd a tulajdoni lapot. A távolság nem probléma. Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem az összes szükséges iratot és lebonyolítsam az ingatlan vásárlást, úgy
   várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 81. Lakás vásárlásához a Fundamenta Zrt az általa folyósított kölcsön összegét ügyvédi letéti számlára teljesíti. A letéti számlára érkező pénz esetében ki a letevő: eladó vagy a vevő? Ki rendelkezhet a számlán lévő pénz utalásának feltételeiről?

  1. T. Erzsébet!
   Javaslom, hogy ingatlan ügyekben jártas ügyvédet bízzon meg az ingatlan adásvételi szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok, így a letéti szerződés elkészítésére.
   Ez esetben az ügyvéd tudni fogja a helyes eljárásrendet. Ilyen esetben alkalmazkodni kell a hitelező bank követelményeihez is.
   Igen, természetesen az ügyvéd igényt tarthat az átutalással járó költségeire, de pl. van olyan bank, ahol pl. a kp. felvétel a letéti számláról díjmentes.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 82. Tisztelt Ügyvédnő!

  Eladtam az ingatlanomat. Az adásvételi szerződést is aláírtuk. A birtokbaadásra november végén kerülne sor, azonban egészségi állapotom miatt biztosan nem tudok elutazni a lakás helyének városába.
  Ebben az esetben úgy gondoltam egyik barátomnak adok meghatalmazást, hogy az átadás-átvételen teljes jogkörrel képviseljen. Szükséges-e a meghatalmazáshoz ügyvédi ellenjegyzés, vagy két tanú elegendő ahhoz, hogy a barát megfelelően képviselhessen az ügylet során?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Kedves Zsuzsanna!
   Amennyiben csak az ingatlan birtokba adásához készülne a meghatalmazás, akkor elegendő azt 2 tanú előtt megtennie.
   Ha bármilyen egyéb meghatalmazásról volna szó, amit be kellene nyújtani a földhivatalba is az ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódóan, akkor arra már ügyvédi ellenjegyzés kötelező.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 83. Üdvözlöm
  Vásaroltunk 1 zartkerti ingatlant ami nincs kivonva a művelődés alól, teljes vetelár összege 7.2 millio ft
  Ebből 6 millio forintott kifizettunk a fenntmarado 1.2 milliot havi 50 ezer ft al torlesztjuk.
  De ugy akartuk hogy parom legyen a tulajdonos en a haszonelvezo.
  A foldhivatal visszadobta a szerzodest mert hogy ez nem lehetseges …ezzel nincs is baj mert irunk uj szerzodest es csak a parom lessz a tulaj.
  A lenyeg az hogy az uj szerzodest a tulaj nem akarja aláirni. Mi ilyenkor a teendő??
  Havonta rendesen fizetjuk a fix 50 ezer ft ot .
  Birosag?

  1. T. József!
   Javaslom, hogy az okiratszerkesztő ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot és a szerződés keretei között állítsák helyre az eredeti állapotot, vagy kössenek új szerződést egymással a felek.
   Az ügyvédnek kellett volna tudnia, hogy termőföld esetében milyen korlátai vannak a haszonélvezeti jog alapításának.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 84. Tisztelt Ügyvédnő!
  Zártkerti ingatlant értékesítettünk, amiről adásvételi szerződés is készült. A kifüggesztés 2 hete lejárt, a vevővel abban állapodtunk meg, hogy a kifüggesztés lejártakor fizeti a vételárat. Azóta nem érem el telefonon, üzeneteimre nem válaszol, mai napon pedig tapasztaltam, hogy telefonszámot cserélt, tehát már nem is tudom elérni. Ezek alapján úgy gondolom, hogy vagy nem tud fizetni vagy már nem akarja megvásárolni a telket. Mivel már több mint két és fél hónap eltelt a szerződés megkötése óta, érdeklődnék, hogy mi a teendő ilyen esetben? Hogyan juthatok hozzá a vételárhoz? Vagy ilyen esetben „kárba vész” ez a több hónapnyi várakozás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Dóra!
   Szerintem inkább abban állapodtak meg, hogy a hatósági jóváhagyást követően fizeti ki a vevő a vételárat, ami 6-7 hónapot vesz igénybe szerződéskötéstől számítva termőföld ingatlan adásvételi szerződés esetében. Kérem nézze meg az adásvételi szerződést figyelmesen. Legalább is ez szokott lenni az általános gyakorlat.
   Javaslom, hogy tértivevényes ajánlott levélben keresse meg a vevőt a lakcímén, és szólítsa fel teljesítésre, ha valóban késedelembe esett. Ezt követheti az elállás.
   Javaslom felvenni a kapcsolatot az okiratszerkesztő ügyvéddel is.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 85. Tisztelt Ügyvédnő!

  Fele részben vagyok tulajdonos egy ingatlanban amit néhány hónapja előszerződéssel eladtunk, a másik fél rész tulajdonosával együtt. A vevő a teljes vételárat akkor megfizette, és az ingatlan birtokba lett nekik adva, de még nem költöztek be. A végleges szerződésre ezután kerül majd sor (függőben levő Földhivatali bejegyzés miatt választottuk az előszerződést). Időközben, nagyon megbántam hogy nekik adtam el a fél részem és azt hogy nem én vettem meg a másik tulajdonostól hogy 1/1 részben az én tulajdonom legyen az ingatlan. A kérdésem hogy tudok-e bármit tenni a végleges szerződés aláírásáig hogy visszalépjek ebből a kötelezettségből és megvegyem az ‘előző’ tulajtól a másik fél részt? Vagy ez egy oka fogyott kérdés mert már nem vagyok benne tulajdonos?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. T. Ildikó!
   Előszerződésnek az olyan szerződést nevezzük, amiben a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és megállapítják e szerződés lényeges feltételeit. Vagyis kölcsönösen szerződéskötési kötelezettséget vállalnak egymással szemben a felek. Az előszerződés mindkét felet terhelő szerződéskötési kötelezettséget eredményez.
   Ingatlan adásvételi előszerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással ingatlan adásvételi szerződést kötnek, és megállapítják a szerződés lényeges feltételeit.
   Az előszerződés megkötése szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet a szerződő felek között. Az előszerződés kötelmi igényt keletkeztet a másik féllel szemben a végleges szerződés létrehozására. A végleges szerződés megkötésére vonatkozó igény az általános elévülési idő elteltével évül el. Az előszerződés fogalmából és lényegéből következik, hogy ingatlan megvásárlására kötött előszerződés alapján nincs helye ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek, és az előszerződés ranghelyet sem foglal. Az előszerződés nem teremt jogcímet az ingatlan birtokbavételére sem. Ám a bíróság a rögzített feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.
   A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy

   a) az előszerződés megkötését követően előállott körülmény következtében az előszerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené;
   b) a körülmények megváltozásának lehetősége az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható;
   c) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és
   d) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe.
   Személyes ill. telefonos konzultációt javaslok az ügyben.
   T. Dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd (0620-3415708)

 86. Tisztelt Ügyvéd Nő!
  Olyan kérdésem lenne, hogy eladtam három évvel ezelőtt egy lakást és nem kaptam meg a teljes vételárat.
  A vevő elköltözött nem tudom tartózkodási helyét.
  Mit tehet ebben az ügyben?

  1. T. Borbála!
   Személyes konzultációt javaslok az ingatlan adásvétel ügyében.
   Látnom kell az ingatlan adásvételi szerződést is, amit aláírtak.
   Természetesen van jogi út a követelés behajtására.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 87. T. Ügyvédnő!

  Lányommal közös ingatlanom eladására ügyvédi meghatalmazással rendelkezem, 2 példány van belőle (1 neki, 1 nekem) Most adásvétel előtt állunk, és a Vevő ügyvédje 3 pld-t kér belőle. Valóban szükség van ennyire, van ezzel kapcsolatban valami szabály?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. T. Zoltán!
   1 pld mindenképp kell a meghatalmazásból ingatlan adásvételi szerződés esetében a földhivatalnak. De készíthető belőle akár több eredetinek minősülő példány úgy is, ha közjegyzőnél készíttetnek belőle hiteles másolatot. Bármelyik közjegyzőnél, és ennek nem olyan magas ennek a költsége.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd

  2. T. Ügyvédnő!
   Birtokbaadási jkv. – et mindkét tulajdonosnak alá kell e írnia. Félek ha nem írja alá a társtulajdonos nem vehetem jogszerűen birtokba a megvásárolt lakást. A t. tulajdonos nem lakik a lakásban már régóta de be van jelentve. Tisztelettel megköszönöm a válaszát!

   1. Kedves Éva!
    A későbbi viták elkerülése érdekében célszerű aláiratni minden eladóval a jegyzőkönyvet.
    Az ingatlan adásvételi szerződés aláírásakor jelen lesz minden eladó, tehát célszerű akkor aláiratni azzal a birtokbaadási jegyzőkönyvet is, aki egyébként nehezebben elérhető. Minden tulajdonos jelentkezzen ki közigazgatásilag az ingatlanból, ennek garanciáit javaslom rögzíteni a szerződésben. Ha még nem készült el az ingatlan adásvételi szerződés, úgy készséggel állok rendelkezésükre!
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 88. Kedves Ügyvédnő! Terveinkben áll egy telek megvásárlása, az örökösnek
  /tavaly történt a haláleset / is van eladási szándéka, csak nem szeretne rosszul járni ami a jövedelemadót illeti … Van erre vonatkozóan jogi megoldás, hogy mindkét fél számára megnyugtató legyen ?! Az esetleg járható lenne,hogy mi részletfizetéssel vennénk meg, vagy „bérelnénk”és majd 2024-ben kerülne csak a nevünkre?? Laikusként ilyesmi jár a fejünkben, de reménykedünk, hogy van más megoldás is… Előre is köszönöm a válaszát!

  1. T. Hölgyem!
   Ha a hagyatékátadó végzésben megjelölt értéken vagy annál olcsóbban adja el az ingatlant az eladó,
   akkor nem keletkezik olyan jövedelme, ami után adót kellene fizetnie.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 89. Tisztelt Ügyvédnő!

  Elszeretnénk adni egy ingatlant, aminek több tulajdonosa van.
  Vevők megnézték, szóban megegyeztünk. A vevő intézi a szerződést ügyvéddel.
  A szerződést még nem írtuk alá, és itt történt ismét egy haláleset, sajnos az egyik tulajdonos elhunyt. Neki van 2 gyermeke, akik a tulajdonrészét öröklik, és itt jönnek a kérdéseim:
  Meg kell várni a hagyatékátadó végzést, hogy eladhassuk az ingatlant?
  Van e valamilyen akadálya annak, hogy az adásvételi szerződés aláírása megtörténjen?
  Köszönöm a válaszát! Szép napot!

  1. T. Barbara!
   Amennyiben van már ügyvéd, aki intézi az ügyletet, akkor nyilván ellátta önöket is mint az ügyfeleit a kellő tájékoztatással, bátran bízzanak meg az ügyvéd kolléga szakértelmében.
   Igen, a szerződéssel meg kell várni a hagyatéki eljárás végét és az örökösök tulajdonjogának ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését.
   Addig ingatlan adásvételi előszerződést tudnak kötni egymással, de az nem kerül beadásra a földhivatalba.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 90. Tisztelt Ügyvédnő,
  Adott egy házaspár egy 10 évnél régebbi ingatlannal (2 tulajdonossal, aki házaspár- 50-50%-os tulajdoni részesedéssel). A vételi ár kiegyenlítésénél szükséges figyelni arra, hogy a vételi ár 50-50%-ban történjen átutalásra a tulajdonosok saját folyószámlájára, vagy ez”családon belül” nem elvárás. (Ingatlan eladását követően használt ingatlant fogunk vásárolni 1 éven belül, nem tervezünk válást :), illetve az új ingatlan ára kevesebb lesz, a „régi, eladott” ingatlanhoz képest.)
  Szakmai válaszát köszönöm.
  Szép napot!

  Üdvözlettel, A.M.

  1. T. A.M!
   Az okiratszerkesztő ügyvéd fogja tudni, hogy mit szükséges beleírni az ingatlan adásvételi szerződésbe, hogy ne jelentsen problémát az egy számlaszámra történő utalás.
   Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el az ingatlan adásvételi szerződést, úgy várom hívását a 0620-341-5708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 91. Tisztelt Ügyvédnő! Családunk tulajdonában levő ingatlanunkat adásvételi szerződés megírását követően eladtuk a vevő félnek, mely szerződésben háromszori részlet kifizetésében állapodtunk meg. Az első részletben fizette meg a vevő fél a foglalót, második részletben x összeget készpénzben, viszont a harmadik részlet megfizetéséhez hitelt kellett felvenniük. A harmadik részlet megfizetésének határidejéig egy hét van vissza, viszont a vevők szóltak, hogy az igényelt hitelt nem kapták meg, ezért új szerződést kellene írni. Kérdésem az volna, hogy jelen esetben kötelesek vagyunk-e ebbe belemenni, vagy mivel a szerződés egyik pontja le is írja, hogy amennyiben a vevő fél nem kap annyi hitelt amennyit igényel, garanciát vállal hogy a maradék összeget készpénzből pótolja, esetleg van-e valami lehetőségünk, hogy ne kelljen az új szerződést elfogadnunk, valamint még tovább várnunk a minket megillető összegre. Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel, Márk!

  1. T. Márk!
   Nem ismerem a szerződés szövegét.
   Javaslom, hogy az okiratkészítő ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot és beszéljék át a lehetőségeket.
   Az ügyvéd mindkét fél érdekeit szem előtt tartva készíti el az ingatlan adásvételi szerződést és bonyolítja le az ügyletet.
   Kérdéses például, hogy kikötöttek-e a felek póthatáridőt.
   Nem ismerem, hogy milyen szerződéses biztosítékokat tartalmaz a szerződés ilyen esetekre.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 92. Kedves Ügyvédnő! Korábbi kérdésfeltevők légkondícionálók, gáztűzhely, stb. minősítéséről érdeklődtek. Az én ELADÓM mennyezeti csillár, asztali-, kis falilámpái- megvételére kapacitál engem. Nem tudom, hogy ezek a lakás tartozékát képezik-e, vagy azokat kiköltözéskor magával viheti. Valójában saját lámpáim is vannak, ezért nem kívánok ezekért külön fizetni. Kérem adsjon tanácsot! Köszönöm!

  1. kedves Julianna!
   A csillár és a kis asztali lámpák nem képezik a lakás tartozékát vagy alkatrészét.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

 93. Kedves Ügyvédnő!
  Azt szeretném kérdezni, hogy édesanyám vásárólna egy ingatlant 1/2 részt magának a másik 1/2 részt ajándékba nekem venné. Mind a ketten rendelkezzünk saját házzal amit el is szeretnénk adni. Kérdésem az lenne, hogy a két ingatlan árát belelehet-e számítani a illeték értékébe, vagy csak az egyiket lehet?
  Köszönettel
  T. Judit

  1. Kedves Judit!
   Csak az a személy számíthatja bele az eladott ingatlanja vételárát az illetékkedvezményéhez, aki a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát kifizette.
   Vagyis Ön csak akkor, ha nem ajándékba kapja az ingatlant, hanem Ön is vevője lesz annak úgy, mint az édesanyja.
   Tehát mindketten legyenek vevők, akkor mindketten érvényesíthetik az illetékkedvezményt.
   Utána pedig lehetőség van akár egy külön ingatlan ajándékozási szerződéssel arra, hogy az édesanyja odaajándékozza Önnek az ingatlan 1/2 részét illetékmentesen.
   Itv. 21. § (1)
   (2) Magánszemély vagyonszerző esetén az illeték alapja
   a) lakástulajdonok cseréjekor az elcserélt lakástulajdonok
   b) lakástulajdon vásárlásakor, ha a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon
   – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete. E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga
   Itv. 21.§ (4) Ha a magánszemély több lakástulajdont cserél, illetve a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, értékesít, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul. E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga.

   Kérem hívjanak, amikor megvan már az ingatlan, amit szeretnének vásárolni, hogy elkészíthessem az ingatlan adásvételi és azt követően majd az ajándékozási szerződéseket és megbeszélhessük a részleteket.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd (0620-3415708)

 94. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szüleim készülnek eladni a három emeletes házunkat. Én a párommal és kislányommal külföldön élünk, de szeretnénk visszajönni haza. Ott vagyunk mindannyian bejelentve. A többi testvéremtöl a szüleim megszerezték tulajdonjogi lemondásukat, én pedig nem irtam alá a fent említett ok miatt. Egy kisebb ingatlan megvásarlásra sem akarnak besegíteni, hanem intenek az önkormányzati lakásokra hogy kibérlésre pályazzuk.
  Meg tudom akadályozni a ház eladását, ha nem, van jogom az eladási árból saját részt követelni?
  Elöre köszönöm a válaszát,

  Csilla

  1. Kedves Csilla!
   Amennyiben az ingatlan nem az Ön tulajdona, és nincs is benne tulajdoni hányada, akkor természetesen a szülei jogosultak eladni önállóan a saját ingatlanjukat, Ön akkor ezt nem tudja megakadályozni.
   A közigazgatásilag történő bejelentkezés a címre nem keletkeztet tulajdonjogot.
   Amennyiben viszont Önnek is van benne az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányada, akkor természetesen az egész ingatlan eladásához az kell, hogy Ön is lemondjon a tulajdonjogáról az adásvételi szerződés megkötésekor. Ebben az esetben a vételár arányos része Önt is megilleti.
   Ha Ön nem kívánja eladni a saját tulajdoni hányadát, akkor a szülei nem tudják azt eladni Ön helyett, tehát csak a saját tulajdonrészüket tudják eladni (persze ha egyáltalán van olyan vevő, aki megvesz egy tulajdoni hányadot az egész ház helyett) és Önt még elővásárlási jog is megilleti.
   Javaslok online konzultációt az ügyben és szívesen képviselem Önt ha kell a tárgyalások és a szerződéskötések során is.
   Konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 95. Tisztelt Ügyvédnő!

  Olyan kérdésem lenne, hogy baknhitelre vásároltam ingatlant, ami folyosításra is került. Adásvételi szerződésbe kiszabtunk egy legkorábbi dátumot mert megegyeztünk, hogy később adja birtokba az eladó az ingatlant. Az ingatlan a nevemre került közben lejárt az átadás időpontja is. Az átadás nem történt még meg és az eladót látva félő, hogy nem is fog véghatáridőre (a szerződésben foglalt kötbért sem fizette még ki). A szerződést úgy írtuk, hogy ebben az esetben egyoldalúag elálhatok a szerződéstől, de nagy eséllyel nem fogom visszakapni a pénzem mert elköltötte… ilyen esetben, hogy tudnám szabályosan birtokba venni az ingatlant?

  Előre is köszönöm!
  Zoltán

  1. Kedves Zoltán!
   Javaslom, hogy az okiratszerkesztő ügyvéddel konzultáljon, mert ő ismeri a szerződést és a feleket a leginkább.
   Természetesen bírósági úton tudja érvényesíteni az igényét.
   Esetleg átirathatja a közműveket a saját nevére, mint az ingatlan tulajdonosa, majd lezárathatja a szolgáltatásokat.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük