Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

Ingatlan adásvétel

Ház – lakás adásvételi szerződés

Az elmúlt évek során az ingatlanokat érintő ügyletek széles körében szereztem szerteágazó tapasztalatokat. Kiemelt figyelmet fordítok az Ügyfelek ingatlanokkal kapcsolatos jogügyleteire.

Az ingatlanjogon belül leggyakoribb területek: ingatlan adásvételi szerződések készítése, teljes körű földhivatali ügyintézés, ingatlan bérleti szerződés készítése, tanácsadás, ingatlan ajándékozási szerződés szerkesztése, haszonélvezeti jog alapítása.

Ügyvédi tevékenységem során nagy hangsúlyt fektetek az Ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásra, megbízóim teljes körű – a jogszabályok keretei közötti – megfizethető áron nyújtott, professzionális és gyors kiszolgálására.

Ingatlan adásvételi szerződés munkadíja: általában az ingatlan 0,3%-a, maximum 250.000.-Ft. ÁFA nincsen!!

Egyéb költségek: takarnetes tulajdoni lap ára: 3.000.-Ft, földhivatali eljárási díj: 6.600.-Ft

Ha kiválasztotta az ingatlant, amelyet szeretne megvásárolni és az eladóval megegyezett a vételárban, keressen akár telefonon (+36-20-3415708), akár e-mailben, hogy megbeszélhessük a konkrét adásvétel során felmerülő kérdéseket, teendőket.

A kérdések tisztázását és az adatok eljuttatását követően 1-2 munkanapon belül elkészítem az ingatlan adásvételi szerződés tervezetét és megküldöm a feleknek előzetes tájékoztatásul véleményezésre. Közben azonnal időpontot egyeztetek a felekkel a szerződéskötésre.

A szerződés megkötésének helyszíne általában ügyvédi irodám, de lehetőség van igény szerint indokolt esetben más helyszínen is megkötni a szerződést.

Természetesen az adásvétel teljes lebonyolítását vállalom, így a földhivatali iratbeadást is elvégzem.

Ingatlan, így lakás, ház adásvételi szerződését ügyvédnek kell ellenjegyeznie. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez friss tulajdoni lap beszerzése szükséges. 2012 január elsejétől a jogszabály az eladónak főszabályként energetikai tanúsítvány beszerzését írja elő.

Irodám teljes körűen vállalja az ingatlan adásvételi szerződéshez kötődően a tulajdoni lap beszerzését, szerződés elkészítését és lebonyolítását, majd ezt követően az iratok földhivatalhoz történő beadását is.

Az ingatlan adásvételi szerződés elkészítéséhez az alábbi adatok mindenképpen szükségesek :

  • felek neve, születéskori neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely
  • felek személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, személyi száma, adóazonosító jele
  • megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi száma, címe
  • az ingatlan vételára, fizetési ütemezés (előleg, foglaló) esetlegesen a hitelintézet (bank) megnevezése

Egyéb hasznos tanácsok:

Családi ház vásárlása esetén célszerű térképmásolatot is kikérni a földhivataltól, mert így látható, hogy a telken lévő minden építmény fel van-e tüntetve rajta. Ha valamilyen építmény, bővítés, hozzáépítés nem szerepel, akkor lehet, hogy az engedély nélkül épült, vagy csak nem jegyeztették be. Ilyen építményt a hitelfelvételhez szükséges értékbecslésben nem vesznek figyelembe, hiszen hivatalosan nem létezik.

Lakás vásárlása esetén javasolt beszélni a ház közös képviselőjével, informálódni a lakást terhelő költségek fizetéséről, (van-e esetleg hátralék) a ház helyzetéről (várható-e a közeljövőben valamilyen komoly felújítás) és az eladóról.

Érdemes lehet a szomszédokkal is beszélni, megkérdezni őket a többi lakóról illetve a ház biztonsági helyzetéről. A beszélgetés folyamán azt is fel tudjuk mérni, hogy maguk a szomszédok szimpatikusak-e nekünk.

Ha esetleg további kérdései merültek fel a lakás adásvétel szerződés témájával kapcsolatban, ha ingatlan adásvétel ügyvéd segítségére van szüksége, keressen fel a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeimen. Forduljon hozzám bizalommal!

Termőföld vásárlás

2014. május 1-től szigorodtak a földtulajdonszerzés szabályai.

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény több lépcsőben lépett hatályba.

Az új törvény szerint a földtulajdon és a földhasználat szerzése engedélyköteles: a mezőgazdasági igazgatási szerv – a helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően – dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Az új szabályozás értelmében csak biztonsági papíron nyújtható be a szerződés a földhivatalhoz, melyet előzetesen a hatóság jóváhagyott. A hatósági jóváhagyás és az illetékes jegyző általi közzététel együttesen az eddigi tapasztalatok alapján kb. 6 hónapot vesz igénybe.

Nem kell hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához.

Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. A szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis.

2014. május 1-től az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek, – az eddigi 300 hektárhoz képest – már csak maximum egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

Földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve Magyarországon saját nevében és saját kockázatára folyamatosan mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy aki legalább 25 %-ban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.)

Termőföldet nem szerezhet nem tagállami állampolgár illetve jogi személy. Ez alól kivétel az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat meghatározott feltételekkel.

A tulajdonszerzőnek a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, valamint vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek a fenti kötelezettségeken kívül arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg.

2014 május 1-jétől is a földművesnek minősülő földszerző tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú föld lehet. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. (Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum 1800hektár.)

Termőföld eladása esetére a törvény rögzíti az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amelyben helyet kap többek között az állam, a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd is.

Az új szabályozás alapján nem lehet termőföldre haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítanikivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, de ennek időtartama is maximum 20 év lehet.

Ez is érdekelhet: