+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Ügyvédi praxisomban gyakran merül fel kérdésként, hogy illetékmentesen lehet-e termőföldet szerezni ajándékozás/vásárlás útján testvértől. Kell-e hatósági jóváhagyás az ilyen szerződéshez? Mik a főbb szabályai termőföld ajándékozásának testvérek között?

Nézzük tehát a jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseit az illeték kérdésében

Termőföld ajándékozási illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény meghatározza az ajándékozási illeték mértékét. Eszerint az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%. A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke 9 %.

Sokan azt remélik, hogy az egyenes ági rokonoknak járó illetékmentesség a testvérek között is érvényesül. Ám ez nem így van.

Mivel a testvér nem egyenes ági rokon, hanem oldalági, így a testvért illetékmentesség nem illeti meg.

Viszont a törvény kedvezményt biztosít a termőföld megszerzéséhez:

17.§ (3) Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni.

Azaz termőföld ajándékozása esetén a testvér által fizetendő illeték mértéke: 9%.

De teljes egészében mentes az illetékfizetési kötelezettség alól az ajándékozás az alábbi esetekben:
7.§ (1) Mentes az ajándékozási illeték alól:
h) termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként.

Ilyenkor a mentességre való jogosultságot az ajándékozottnak kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatóságnál kell benyújtania vagy az ingatlanügyi hatósághoz benyújtandó ajándékozási szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot az ajándékozási szerződés másolatával az ingatlanügyi hatóság továbbítja az állami adóhatóságnak.

Termőföld adásvételi illeték

19.§ (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%.

Azaz termőföld adásvétele esetén a testvér által fizetendő illeték mértéke: 4%.

De Illetékmentes:
26.§ (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
p) a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számítva 5 évig

pa) a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,

pb) a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és

pc) a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.

s) az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése.

Vizsgáljuk meg a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit a közzététel, elővásárlási jog kérdésében

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény értelmező rendelkezései szerint a testvér közeli hozzátartozónak minősül.

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;”

20.§ Elővásárlási jog nem áll fenn

a) a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,

b) a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-vétel, stb. esetén.

36.§ (1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;

d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;

e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

Vagyis megállapítható, hogy a testvér közeli hozzátartozó, így elővásárlási jog nem áll fenn, és mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyását sem kell beszerezni. Ez jelentősen meggyorsítja a termőföld testvér általi megszerzését.

Vállalom ingatlan adásvételi szerződése és ajándékozási szerződése elkészítését, az ügylet teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyors és gyakorlott ügyvédre kedvező áron. Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon a Kapcsolat linkre kattintva.