Dr. Bizik Zsófia ügyvéd
ingatlan ajándékozás

Ingatlan ajándékozás

Mielőtt ingatlant kíván ajándékozni, érdemes megismerkednie az ajándékozás alapvető szabályaival. Tekintettel arra, hogy jelenleg az egyenes ági rokonok között és a házastársak között az ajándékozás illetékmentes, gyakori a családon belüli ingatlanok ajándékozása. Ismerkedjünk meg a legfőbb szabályokkal. Az illetékekről bővebben a cikk végén, a 6. pontban olvashat.

1. Az ajándékozás fogalma

Az Új Ptk. 6:235-237 § szabályozza az ajándékozási szerződés szabályait.

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben meghatározott dolog (ingatlan, ingóság, készpénz, takarékbetétkönyv, bútor, művészeti alkotás, gyűjtemény, jog, követelés stb.) tulajdonjogát mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen átruházza, a megajándékozott pedig a dolgot átveszi.

2. Ingatlan ajándékozás többletszabályai

Ingatlan ajándékozása esetén szükséges továbbá a dolog birtokának átruházása és kötelező a szerződést írásba is foglalni, amit az ügyvéd ellenjegyezésével lát el. Ingatlan ajándékozásánál a tulajdonjog megszerzésének feltétele, hogy a földhivatal átjegyezze a tulajdonjog-változást.

Az ajándékozási szerződésben meg kell jelölni az ajándék értékét, és szükséges, hogy a megajándékozott az ajándékot elfogadja, ennek hiányában a szerződés nem jön létre. Az ajándékozás ugyanis kétoldalú szerződéssel történik: az ajándékozó ellenszolgáltatás nélkül dolog tulajdonjogának átruházására vállal kötelezettséget, míg a megajándékozott elfogadó nyilatkozatot tesz, és ennek alapján köteles a dolog átvételére.

Az ingatlan ajándékozási szerződéshez ugyanazok az alaki és tartalmi kellékek szükségesek, mint az ingatlan adásvételi szerződéshez. A vételár feltüntetése helyett az ingatlan ajándékozási szerződésből az ügylet ingyenességének ki kell tűnnie.

3. Termőföld ajándékozása

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld ajándékozását a Földtv. 12. §-ának (2) bekezdése csak a közeli hozzátartozó (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) részére, továbbá az állam, az önkormányzat és az egyházi szervezetek részére engedi meg.

4. A teljesítés megtagadása

A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

Ingatlan ajándékozásnál a tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.

Amíg a tulajdonjog átszállása ily módon meg nem történik, addig a Ptk. elég széles körben engedi meg a teljesítés megtagadását. Például alapot adhat erre az ajándékozó élethelyzetének változása vagyoncsökkenés, jövedelemvesztés, vagy akár egészségromlás miatt, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában bekövetkezett változás – például a családi vagy baráti kapcsolatok megromlása, bizalomvesztés, sérelem elszenvedése -, feltéve, hogy emiatt a szerződés teljesítése a közfelfogás szerint sem várható el.

5. Mikor lehet az ajándékot visszakövetelni?

A még meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti:

 • annyiban, amennyiben arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és ez nem veszélyezteti a megajándékozott létfenntartását.
 • ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására. (pl: életére tör)
 • ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta utóbb véglegesen meghiúsult és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. (pl: ígérete ellenére mégsem kötött házasságot a megajándékozott)

Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.

A tulajdonjog átszállása után, – vagyis ingatlanoknál a tulajdonjog földhivatali bejegyzését követően – már csak konkrétabban meghatározott okok alapján lehet helye az ajándék visszakövetelésének, feltéve, hogy az ajándékozott tárgy (ingatlan) vagy a helyébe lépett érték még megvan. Az ajándékozó létfenntartása érdekében csak a még meglévő ajándék követelhető vissza, míg a sérelem és a feltevés meghiúsulása esetén az ajándék helyébe lépett érték (pl. az eladásából származó pénz vagy az értékén vásárolt más dolog) is. Az elköltött vételár már nem fogható fel meglévő értéknek. A bírói gyakorlat szerint olyan esetben, amikor a pénz ajándékozása kifejezetten egy ingatlan megvásárlása végett történt, az ajándék tárgyának magát a megvásárolt dolgot (ingatlant) kell tekinteni.

A létfenntartás veszélyeztetettsége: ezt nem lehet kizárólag az ajándékozó pillanatnyi anyagi helyzete alapján vizsgálni, az átmeneti nehézségek nem adnak alapot a visszakövetelésre. Együtt kell vizsgálni az ajándékozó éppen fennálló vagyoni helyzetét és jövőbeli kilátásait, vizsgálni kell életkorát, egészségi állapotát, stb.

A súlyos jogsértés: egyaránt lehet büntető- vagy polgári jogi, például becsületsértés, személyhez fűződő jogok vagy családi jogi kötelezettség megszegése.

Kizárja az ingatlan ajándék visszakövetelése lehetőségét az, ha a jogsértés elkövetésének időpontjában már nincs meg sem az ajándékba adott ingatlan, sem az annak helyébe lépett érték, továbbá az is, ha az ajándékozó megbocsátotta a sérelem okozását. Megbocsátásnak számít az is, ha az ajándékozó a visszakövetelés jogával hosszabb ideig nem élt.

Feltevés végleges meghiúsulása: a feltevés értelemszerűen jövőbeli eseményre, állapotra, magatartásra vonatkozhat. A feltevés fogalmának nem felelnek meg az ajándékozó esetleges reményei, elképzelései, hanem az ajándékozás körülményeihez, a felek egymás közötti viszonyához és a jövőre vonatkozó terveikhez képest ésszerűnek és konkrétnak kell lennie. A gyakorlatban leginkább az élettársi vagy házassági kapcsolat tartós fennmaradására vonatkozó feltevés meghiúsulásával lehet találkozni, például akkor, ha az egyik házastárs szülője a házastársak közös tulajdonába adott ajándékul egy ingatlant, vagy gyermeke házastársának nagy értékű ingó dolgot ajándékozott. A visszakövetelést általában akkor lehet indokoltnak elfogadni, ha e jog gyakorlása a feltevés jellegére, az ajándékozás körülményeire és az ajándékozó életviszonyaira tekintettel a társadalmi közfelfogás szerint indokolt.

Az ajándék visszakövetelésére a jogszabály határidőt nem állapít meg. Az ebből eredő méltánytalanság orvoslását szolgálja a törvénynek az a rendelkezése, amely szerint a visszakövetelésről való lemondásnak számít az, ha az ajándékozó e jogával megfelelő ok nélkül hosszabb időn át nem él.

Szokásos mértékű ajándék: jelentősége lehet annak, hogy milyen alkalomból történt az ajándékozás. Szokásos mértéket meg nem haladó ajándék az, mely nem gazdagítja a megajándékozottat oly mértékben, hogy visszakövetelése anyagi és erkölcsi szempontból indokolt lenne. Az értéket illetően a bírósági gyakorlat gépkocsi ajándékozását már nem tekinti szokásos mértékű ajándéknak.

Amíg a visszaadás meg nem történik, a megajándékozott sajátjaként használja a dolgot és értékcsökkenéséért akkor sem felel, ha az az ő hibájából történt. Ingatlannál az értéknövelő beruházások révén a többletértéket el kell számolni és meg kell téríteni.

A visszakövetelés joga személyhez kötött jog, ezért a jogutódokra nem száll át. A jogutód (örökös) nem jogosult az ajándék visszakövetelésére, azonban az ajándékozó által már megindított pert folytathatja.

6. Ingatlan ajándékozási illeték

Jelenleg az egyenes ági rokonok között, (szülő-gyermek) illetve örökbe fogadó-örökbe fogadott között és a házastársak között az ajándékozás illetékmentes.

Az ajándékozási illeték tárgya: a) ingatlan ajándékozása, b) ingó ajándékozása, c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást főszabályként az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni.

Az ajándékozási illeték általános mértéke a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9 %.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni.

Vállalom ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, az ingatlan adásvételének teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorlott ügyvédre.
Elérhetőségeimet megtalálja a Kapcsolat oldalon.

302 Responses

 1. Tisztelt Ügyvédnő!

  Nagymamám testvére egy nyaralót szeretne ajándékozni a kisfiamnak (2,5 éves). Kérdésem, hogy milyen mértékű az illeték összege ilyen esetben és van-e valami mód az illeték csökkentésére tudván, hogy ő kiskorú és nem egyenes ág beli rokon? Valamint az is érdekelne, hogy ilyen esetben a Gyámhivatalnak van-e valamilyen szerepe az ügyletben? Segítségét előre is köszönöm!

  1. T. Marcell!
   Nem lakáscélú ingatlannál 18% az öröklési illeték.
   A tv. az alábbi kedvezményt jelöli meg:
   „A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.”

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Üdvözlöm!

    Lehet úgy ajándekozni ingatlant egyenesagu rokonnak, hogy legyen haszonelvezetem a hazra, es a fiam lenne a tulajdonos?
    Es igy is mivel ajandekozas, megmarad, hogy nincs ra illetek?
    Koszonom

    1. Kedves Szilvia!
     Igen, természetesen, nincsen akadálya annak, hogy úgy történjen az ingatlan ajándékozás, hogy egyidejűleg haszonélvezeti jogot alapítunk Önnek.
     Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, kérem hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

  2. Üdvözlöm Ügyvédnő.
   Lakótelepi 75 nm lakást nőtlen 28 éves fiamnak akarok ajándékozni.Ki és milyen illetékeket kell fizetni ?
   Köszönöm válaszát.
   Üdvözlettel.
   Molnár Ferenc.

   1. T. Ferenc!

    Illetékmentes az ügylet. A szerződés részleteinek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

    1. Tisztelt Ügyvédnő!

     Párommal az ő tulajdonában lévő lakásban lakunk.
     Felszeretnék használni a LTP megtakarításomat a lakásra, de ha jól tudom, min 1% tulajdonjog szükséges hozzá.
     Tehát csak az LTP felhasználás miatt lenne szükségem rá…ha jól olvastam, akkor 9% az illeték. Ez a ház értékének 9%-a? Abban az esetben is, ha csak 1%-t akar nekem ajándékozni?
     Köszönöm előre is a válaszát.

     Üdv
     Tamás

     1. T. Tamás!
      Az ajándékozásnál „olcsóbb” az adásvétel, mert az után csak 4 % illetéket kell fizetni. Az illeték alapja minden esetben csak az átruházott ingatlanrész forgalmi értéke.
      Ha szeretnének ajándékozási vagy adásvételi szerződést kötni, úgy hívjanak a 0620-3415708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

     2. Tisztelt Ügyvédnő!

      Házas vagyok fél éve, és ajándékozási szerződéssel fogok kapni egy nagyobb összeget kifejezetten én és pénzt egy ismerőstől csak úgy, mert megteheti.A kérdésem az, hogy egy esetleges válás esetén ha kifejezetten én kapom ugye nem kell megosztanom?köszönöm

     3. T. Beáta!
      A különvagyonába tartozik, de csak akkor, ha az ajándékozási szerződésben ezt kifejezetten rögzítik, hogy ez nem közös ajándék.
      Vagy javasolt házassági vagyonjogi szerződést készíteni a férjével, amiben rögzítjük, hogy ez különvagyon. Ez utóbbinál ügyvédi közreműködés kötelező.
      Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem önöknek valamelyik okiratot, akkor hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
      Üdv. dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

    2. Tisztelt ügyvédnő!

     Jelenleg a párommal élet társi viszonyban élünk két gyermekünkel az „anyósom” tulajdonában lévő ingatlanban, már két éve. A bejelentett lakcímünk is az.
     Azt szeretnénk, hogy az élet társammal 50-50%-os tulajdonjogunk legyen.
     Az ingatlan becsűlt értéke 15 millió Ft.
     Mennyi illetéket kellene fizetni?
     Illetve ha összeházasodnánk, akkor mennyi illetéket kellene fizetni?
     Valamint melyik a legolcsóbb átruházási forma? Köszönöm a válaszát előre is!

     1. T. Róbert!
      A legolcsóbb verzió az lenne, ha összeházasodnának, és az anyuka illetékmentesen odaajándékozná vagy eladná a lányának az ingatlant, majd a felét szintén illetékmentesen odaajándékozná vagy eladná a felesége Önnek, mint férjnek.
      Ha nem kötnek házasságot, akkor Önnek 9% ajándékozási illetéket vagy 4% adásvétel utáni vagyonátruházási illetéket kellene fizetnie az ingatlanrésze után.
      Amennyiben szeretnék, hogy elkészítsem önöknek a szerződéseket az ingatlan ajándékozása vagy adásvétele ügyében, úgy hívjon bizalommal a 06203415708-as mobilszámomon.
      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

  3. Tisztelt ügyvéd . A kérdésem az lenne van egy ingatlan amibe párommal lakunk ezt mi vásároltuk illetve mivel külföldön tartozkodtunk ezért a párom édesanyja vette meg nekünk a mi pénzünkből . Így az ő nevére került a ház .és most szeretnénk ha a mi nevunkre kerülne , de én azt szeretném ha mindkettőnk nevére kerülne az mennyibe kerülne a ház értéke most 10 millió kb . Ha a párom édesanyja a fiának ajándékozza akkor utána az én nevemre is rairathatja a párom ? Vagy az ajándékozott ingatlant nem lehet?! Ere szeretnék választ kapni köszönöm szépen !

   1. Kedves Ildikó!
    Természetesen nincsen akadálya annak, hogy továbbajándékozza az ingatlant a párja Önnek. Ha házastársak, akkor illetékmentesen megteheti, ha csak élettársak, akkor 9% ajándékozási illetéket kell fizetnie utána.
    Amennyiben szeretnék, hogy elkészítsem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd

    1. Tisztelt Ügyvédnő!
     Egy olyan ügyben szeretnék érdeklődni, hogy ha az anyósom a férjemnek ajándékozza az ingatlanàt, és ő a felét tovàbb ajándékozná nekem, akkor is illetékmentesnek számít az ajándékozás, ha màr nekem van egy ház a nevemen ami után fizettem illetéket? Köszönöm válaszát

     1. T. Vanessa!
      Igen, illetékmentesen odaajándékozhatja a fele ingatlant a férje Önnek ebben az esetben is.
      Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy hívjon bizalommal a
      0620-3415708-as mobilszámomon.
      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

  4. Tisztelt Ügyvédnő!
   Lehet-e idegennek ajándékozni ingatlant? Mármint nem családtagnak.
   Köszönöm a válaszát!

   1. Kedves Andrea!
    Természetesen lehet ingatlant ajándékozni idegennek is, nem csak családtagnak, nincsen jogi akadálya.
    Az ajándékozási illeték mértéke lakáscélú ingatlan ajándékozása esetén ilyenkor 9%, tehát nem lesz illetékmentes, mint a házastársaknál, egyenes ági rokonoknál.
    Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy
    várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
    Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 2. Tisztelt Ügyvédnő!

  Testvérem szeretne nekem ajándékozni egy építési telket. Ebben az esetben mennyi illetéket kellene megfizetnem? Vagy esetleg járható út lenne, ha édesanyánknak ajándékozná, majd ő nekem?

  Köszönettel, Barbara

  1. Várom hívását a 0620-3415708-as telefonszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 3. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ha egy gyermek szeretné ajándékozni édesanyjának a tulajdonjogát az lehetséges? Illetve illetékmentes?

  1. Ha szeretné a szerződés elkészítését, várom hívását a 0620-341-5708-as számon a részletek megbeszélése érdekében. T. dr. B.Zs.ü.

   1. Űdvözlöm aszt szeretném meg tudni hogy ingatlanom el szeretném ajándékozni édes anyámnak iletéket kel fizetnünk szeretném ha a haszonélvezeti jogom meg maradna köszönöm válaszát Beáta

    1. Kedves Beáta!
     Természetesen odaajándékozhatja az ingatlant az édesanyjának, haszonélvezeti jog fenntartása mellett, illetéket nem kell fizetniük.
     Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy hívjon bizalommal a 06203415708-as mobilszámomon.

     Üdv. dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

    2. Szeretnek érdeklődni hogy aki nyilvánosan ír nekem ismeretlenül hozzászólásban, hogy halálos beteg és rám hagyná a vagyonát, az illető ráadásul külföldi vagy annak állítja be magát az biztosan csaló igaz?

     1. T. Beáta!
      Nyilvánvalóan, hiszen egy idegen miért akarná önre hagyni a vagyonát?!
      Óvakodjon a kéretlen üzenetektől!
      T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 4. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ha egy gyermek szeretné ajándékozni édesanyjának a tulajdonjogát az lehetséges? Illetve illetékmentes?

  1. T. Livi!

   Elvileg lehetséges, de a gyámhivatal hozzájárulása szükséges.Illetékmentes.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Tisztelt Ügyvédnő!
   Abban kérném a segítségét, hogy apósom és testvére 50-50%-ban tulajdonosok egy családi házban. Apósom testvére oda szeretné ajándékozni az ő részét apósomnak, és egyben haszonélvezeti jogot élvezne,míg él. A testvérnek van egy fia,akivel nem tartják a kapcsolatot. A kérdésem az lenne, hogy ha meghal az ajándékozó,és apósom nevére kerül a ház,kell-e bármit fizetnie hagyaték gyanánt az elhunyt fiának?
   Köszönettel!

   1. Kedves Zsuzsa!

    Ha az ajándékozást követő 10 éven belül meghal az ajándékozó, akkor az ajándékozó fia kötelesrészt (1/3 rész) követelhet az ajándék értéke után peres eljárásban,
    ha a hagyatéki eljárás során nem tudnának peren kívül megállapodni erről a felek.

    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 5. T.Ügyvédnő!
  Testvéremnek szeretném ajándékozni a nagymamánktól örökölt lakástulajdonrészem milyen mértékű illetéket kell fizetni és kinek.

  1. T. Sándor!

   9% ajándékozási illetéket kell majd fizetnie a testvérének.
   Kérem, hívjon fel (0620-341-5708) a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében. Tisztelettel: dr. Bizik zsófia ügyvéd

  2. Tisztelt Ügyvédnő!
   Szüleink halála után a szülői házban én 3/4 rész a testvérem pedig 1/4 rész tulajdonjoggal rendelkezünk.A házban nem lakik senki.Évek óta nem voltam a házban,mivel nincs kulcsom sem.A 3/4 részt értékesíteni szeretném,de mivel nem vagyok hajlandó sem személyesen találkozni,sem telefonon beszélni a másik tulajdonossal így tudtomra adta,hogy nélküle semmit sem tehetek.Gondoltam,hogy az államnak,valami alapítványnak ajándékoznám a tulajdonrészemet.Lehetséges?

   1. T. Hölgyem!
    Igen, lehetséges az ingatlan ajándékozása is, illetve megbeszélhetjük az ingatlan adásvételének lehetőségeit is.
    Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon, amennyiben szeretné, hogy elkészítsem a szerződéseket.

    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 6. Tisztelt Ügyvédnő! Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy ha a feleségem nevén szereplő ingatlant ajándékozási szerződéssel az én (férje) nevemre kerülne, akkor ha most ez megtörténne ebben az évben, de 2016 januárjában értékesítenénk akkor így mekkora lenne a jövedelem adó mértéke és vagy még milyen adó költségekkel kellene számolnunk az értékesítés után?
  Valamint az is érdekelne, hogy az ajándékozási szerződésben az ajándékozni kívánt ingatlan jelenlegi értékét mi határozza meg? Oda bármekkora összeget be lehet írni? Nem tudom hogyan működik ez sajnos.
  Lakást vásároltuk 2013. decemberében és az adásvételiben 6.100.000 Ft szerepel.
  Ha majd 2016 januárjában adnánk el akkor fontos lenne a jövedelem adó alap szempontjából, mert ha az ajándékozásnál meg lehet adni nagyobb összeget akkor nyilván sokkal jobban kijönnénk pénzügyileg. Jelenleg az adóalap most ha 12 M-ért adnénk el, akkor 30%- 2013. a szerzés éve miatt, és ennek a 16% a.
  Már 2013 elején is egy másik ingatlant a feleségem ajándékozási szerződéssel illetékmentesen szerzett nagyszülőktől, és ott is mintha úgy rémlene, hogy az ingatlan értékét senki sem becsülte fel, csak valami be lett írva összegként, csak az ügyvédnél voltunk és hamar végeztünk.
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: V. G.

  1. T. Gábor!
   A szerzés évében és az azt követő évben még a teljes összeg képezi az adóalapot eladáskor.
   Most az ajándékozás után nem kell fizetnie ajándékozási illetéket, mert házastárs.
   A felek maguk megjelölik közösen az ingatlan értékét az ajándékozási szerződésben. Ha ez lényegesen eltér a tényleges forgalmi értéktől, akkor a NAV akár módosíthatja az összeget.
   Amennyiben szeretné, hogy az ajándékozási szerződés megszerkesztésében közreműködjek, kérem hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 7. Tisztelt Ügyvédnő!

  Abban kérném segítségét, hogy szeretnénk férjemmel egy lakást vásárolni négy gyermekünknek, amit egyenlőre 2 nagyobb egyetemista gyerekünk használna, de 1/4 része lenne benne mindenkinek. A kérdésem az, hogy ilyenkor hogyan van az illeték fizetése? Az adásvételi szerződésbe kell beírni vagy miként? Mivel mi vesszük, de az ő nevükre.Köszönettel várom válaszát, Tisztelettel: Gabriella

  1. T. Gabriella!

   Köszönettel megkaptam levelét.
   Természetesen nincsen akadálya a szerződés ilyen tartalmú elkészítésének.
   Kérem, hogy hívjon fel az adásvételi szerződés részleteinek és az illetékfizetés mikéntjének megbeszélése érdekében a 0620-341-5708-as mobilszámomon.

   Várom hívását,
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 8. Tisztelt Ügyvédnő!
  A nagyszüleim házának ajándékozásáról van szó. Úgy tervezik, hogy a teljes tulajdoni jogot ajándékozás révén Rám és az Öcsémre hagyják. Azt szeretném tudni, hogy ebben az esetben van e illetékfizetési kötelezettség? Illetve, ha van milyen mértékű, és az adott ingatlan értékének meghatározása mi módon történik?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Anett!
   Egyenesági rokonok, így illetéket nem kell fizetniük.
   Kérem, hogy hívjon fel az ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében a 0620-341-5708-as mobilszámomon.

   Várom hívását,
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 9. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ingatlan vásárlását követően mikor kerülhet sor ajándékozásra?

  Édesanyám közelmúltban eladott ingatlanából származó jövedelmét új, közös ingatlan vásárlására fordítanánk (így igénybe vehetnénk az illetékmentességet), de ezt követően a lehető legrövidebb időn belül a tulajdonjogát nekem szeretné ajándékozni.

  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel,
  S. Zoltán

  1. T. Zoltán!

   Megköthetjük az ingatlan adásvételi szerződést, majd miután a földhivatal bejegyzi az önök tulajdonát, utána bármikor elajándékozhatja az ingatlanját vagy annak tulajdoni hányadát az édesanyja, ez nincsen korlátozva. Az adásvételi szerződés majd az azt követő ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as számomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Kedves Ügyvédnő,

    Nagyon köszönöm a gyors és világos válaszát!

    Jó egészséget, boldog új évet kívánok!

    Üdvözlettel,
    Selmeczi Zoltán

 10. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám ajándékozná a tulajdonjogát a kisfiamnak (11 éves), de az ingatlanon még két évig jelzáloghitel van.
  Az ingatlan másik fele az én nevemen van, és mi fizetjük a hitelt is.

  1. T. Mónika!
   Gondolom a bank nem járulna hozzá a tulajdonjog változáshoz, de érdeklődjék legelőször a hitelező bankjánál. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 11. Tisztelt Ügyvédnő!

  A párom 15 éve örökölt lakástulajdont. A lakás felének 1/3-d részét.
  2014 decemberében az édesapja ajándékozás útján a lakás felének tulajdonjogát a páromnak adta. (az édesapa maradt a haszonélvező)
  Így jelenleg a lakás 66,6%-a van a tulajdonában.
  CSOK-ot szeretnénk igénybevenni 2 gyermek után. (kizáró ok, ha az egyik fél 50%-nál több tulajdonjoggal rendelkezik ingatlanban. Ajándékozás útján 2 évnek kell eltelnie)
  Ez esetben, ha jól értelmezem nem vagyunk jogosultak a CSOK igénybevételére.
  Kérdéseim a következők lennének:
  – az ajándékozó visszakövetelheti -e az 50%-os ajándékot?
  – a párom elajándékozhatja -e testvérének 50%-os tulajdonjogot, az édesapja haszonélvezetével? (vagy esetleg a teljes tulajdonjogot)

  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel: Zoli

  1. T. Zoltán!
   Igen. Elvileg az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, illetve elajándékozható az 1/2 arányú vagy az egész 1/1 arányú tul. jog haszonélvezeti joggal terhelten a testvérnek.
   Hívjon a részletekért a 0620-341-5708-as számomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 12. 2016-ra is vonatkozik a házastársak közötti illetékmentes ajándékozás?

  1. T. András!
   Igen, házastársak illetékmentesen ajándékozhatnak egymásnak.
   Az ajándékozási szerződés részleteinek tisztázása érdekében kérem keressen a 0620-341-5708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Tisztelt ügyvednő!
   A kérdésem az lenne, hogy van egy ingatlan ami idegen emberekkel közös tulajdon lett, ezért ők atszeretném ajándékozni nekem a részleteket, mivel ne tartanak rá igényt. Lehetséges?

   1. T. Andrea!
    Természetesen lehetséges, nincsen jogi akadálya, kivéve, ha termőföldről van szó.
    Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámon az ingatlan ajándékozási szerződés részleteinek
    megbeszélése érdekében.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 13. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szeretném megtudni,hogy vissza kérhetem e az ingatlanomat amit odaajándékoztam az unokámnak?Akkor még jó ötletnek gondoltam
  de azóta megváltoztak a körülmények.Röviden: összejött egy fiúval és félek,ha betölti a 18 életévét akkor kölcsönt vesznek fel a házra és jelzáloggal terhelik és ha nem fizetik akkor elárverezik a házamat és fedél nélkül maradok.Nekem csak haszonélvezeti jogom van.

  várom válaszát:Tisztelettel V.Sándor

  1. T. Sándor!
   Fedél nélkül biztosan nem marad, mert holtáig használhatja az ingatlant a haszonélvezeti joga alapján. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 14. Tisztelt Ügyvédnő!
  Két évvel ezelőtt a debreceni lakásunkat átajándékoztam a férjemmel a szüleinkre. Most szeretnénk visszavenni a nevünkre a lakást, mert eladnánk és építkezni szeretnénk. Anno azért ajándékoztuk el a lakást, mert szocpolt. csak azok vehették igénybe, akik nevén nem volt ingatlan. Nem vettük igénybe a szocpolt akkor, de most szeretnénk. Mit tehetünk? A szüleink visszaajándékozhatják nekünk a lakást, vagy mi vegyük vissza? Milyen költségek merülhetnek fel a folyamat során? Köszönettel

  1. T. Betti!
   Önöknek ajándékozzák vissza a szülők, illetékfizetési kötelezettség ilyenkor nincsen. Ha szeretnék, h. én készítsem el az ajándékozási szerződést, akkor keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 15. Tisztelt Ügyvédnő!

  Kiskorú árva unokámnak elajándékoztam az ingatlanomat,de a megváltozott körülmények miatt szeretném vissza venni.Van e rá lehetőségem,és hogyan?

  1. T. Katalin!
   Vagy közös megállapodással, vagy ennek hiányában pert kell indítania megfelelő indokokokkal, ha a létfenntartása érdekében szükséges, vagy súlyos jogsértést követett el az Ön rovására, vagy a korábbi feltevése véglegesen meghiúsult. Szükség esetén hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon személyes konzultáció egyeztetése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 16. Tisztelt Ügyvédnő!

  Keresztanyámmal (édesanyám nővére ) van egy közös tulajdonban lévő lakásunk Miskolcon.Én 2007 óta Budapesten élek,édesanyám 2009-ben elhunyt.A lakáson jelentős összegű közmű tartozás van,amit az ő gyermeke használt és nem fizetett. Tudni kell hogy keresztanyám nincs szellemileg beszámítható állapotban,és hiába kértem én is és az ő gyermekei is hogy adja el a lakást nem hajlandó erre. Én szeretnék valahogy ettől megszabadulni (tulajdon jogról lemondás vagy elajándékozás )mert nem szeretnék tartozni egy olyan lakás miatt amit egy percig sem használtam.Mit javasol,milyen megoldás lehet erre?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Zsuzsanna!
   Ajándékozás természetesen szóba jöhet, részletekért hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. B.Zs.ü.

   1. Tisztelt Ügyvédnő!
    Apám ajándékozási szerződéssel 2 kiskorú testvéremre íratná a házát. Ehhez, ha jól tudom, gyám bevonása szükséges. Esetleg a gyám bevonása kihagyható-e, ha én, mint nagykorú testvérük, bekerülök a képbe 3. ajándékozottként a 2 kiskorú mellett?
    Előre is köszönöm megtisztelő figyelmét és válaszát!

    1. T. Eszter!
     Nem kell a kiskorú gyermekeknek történő ingatlan ajándékozás esetén gyámhivatali engedély, ha tehermentes az ingatlan. A kiskorúak helyett a 2 szülő ír alá.
     Amennyiben szeretnék, hogy elkészítsem az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 17. Kedves Ügyvédnő!!!
  2009-ben(édesapám halálakor,megörököltem egy osztatlan közös tulajdonban lévő telekrészt(szőllőskert gazdasági épülettel).Szeretnémnagykorú gyermekemnek ajándékozni. Kérdésem a következő lenne:
  -Kell e a többi tulajdonostól ehhez beleegyezést kérni?
  -Ha esetleg úgy szeretném,hogy mindkét gyermekemnek egyenlő arányban szeretném ajándékozni,de a másik gyermekem még kiskorú,van e ennek akadálya?
  -A telek értékét a hagyatéki végzésben 23400.-forintban állapították meg,azon túl hogy az ajándékozási szerződés illetéke ha jól értem ingyenes,de érdekelne h a szerződést Önnek ellenjegyezni kell s csak így lehet a földhivatalba beadni.Ez nekem mekkora költséggel jár???
  Várom válaszát,tisztelettel és üdvözlettel: Sné Ildikó

  1. T. Ildikó!
   Nem kell a többi tulajdonostárs hozzájárulása. A kiskorúság nem akadály. Ügyvédi ellenjegyzés kötelező az iratra, a részletek megbeszélése érdekében kérem hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. T. Szilárd!
    Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámon az ingatlan ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd

 18. Tisztelt Ügyvédnő!

  2015.decemberében édesanyám elhunyt az ingatlan 3/4 részben az én tulajdonomban van mivel 2 éve eltartási szerződést kötöttünk. A maradék 1/4 rész az unoka öcséim nevén. Megbeszéltük , hogy megvásárolom az Ő részüket de csak sajnos márciusban lesz rá meg a pénzem. Ők kitalálták, hogy addig nem várnak és ezért át akarják bosszúból ajándékozni az 1/4 részüket az önkormányzatnak. a A kérdésem, hogy ezt meg tehetik e illetve ha igen akkor az önkormányzattól én valamilyen módon megtudom e vásárolni ezt az 1/4 részt, mivel a házat nem szeretném megtartani mert nem is ott élünk, ezért szeretném eladni.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel: R. István

  1. T. István!
   Az ajándékozáshoz nem kell az Ön hozzájárulása, de természetesen utána Ön megvásárolhatja az önkormányzattól. javaslom, h. először igyekezzen meggyőzni a rokonokat, hogy jobban járnak, ha megvárják, hogy Ön fizet nekik, mintha ingyen felajánlják az önkormányzatnak,ha ez eredménytelen, akkor egyeztessen majd az önkormányzattal. Üdv. dr. B.Zs.ü.

   1. Tisztelt ügyvéd nő azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy én a sógorom mal lakom egy közös ossztatlan tulajdonban én haszonélvezeti joggal élek a kisfiam tulajdonos 1/2.1/2 rész a sógorom és a kisfiam mindt tulajdonosok én itt vagyok haszonélvezeti joggal. 2014.04.24. Írás beli megállapodást írtunk 2 tanú jelenlétében, mindt haszonélvező 1600000ft ott ki fizettem az ingatlanbol ki vásároltam ezzel a megállapodási szerződéssel be lehet jegyeztetni a sógorom részére köszönöm

    1. T. Melinda!
     Nem lehet, mert ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján lehet csak a földhivatalnál bejegyeztetni bármilyen jogváltozást. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd és hagyatéki ügyvéd

 19. Tisztelt Ügyvédnö!
  A parom es en tulajdonolunk fele-fele aranyban egy lakast, amit szeretnenk elajandekozni az édesanyamnak. Ebben az esetben mekkora mértékü illetéket kellene fizetnünk? Köszönettel: Batta Melinda

  1. T. Melinda!
   Önöknek semmit, hisz nem szereznek bevételt, mert ingyenes ajándékozást említett. Az anyukájának kellene a fele után ajándékozási illetéket fizetnie (az Öntől kapott ajándék után nem, mert egyenesági rokonok között az ajándékozás illetékmentes), azután a fél után, amit a párjától kapna. Mértéke 9 %. Amennyiben a szerződés elkészítéséhez kéri közreműködésemet, úgy hívjon a 0620-341-5708-as számon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 20. T. Ügyvédnő!

  Anyai nagyanyám viszonya megromlott az egyik lányával, és nem szeretné, ha örökölne, helyette édesanyámra és rám hagyná az ingatlanát. Ebben az esetben célszerű lehet elajándékoznia az ingatlant nekünk? A másik opció az örökségi szerződés. Melyik a célszerűbb? Köszönöm! H. Márk

  1. T. Márk!
   Nem biztos, hogy az ajándékozás szerencsés lenne ebben az esetben, várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 21. Tisztelt Ügyvédnő!

  Férjem előző házasságából 2 gyermek született.Nekünk 1 közös gyermekünk van.Nem szeretné a férjem a közös lakásunkból részesíteni az előző 2 gyermeket.milyen úton módon lehetne a közös gyermekünké a férjem része.

  1. T. Györgyi!
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. B.Zs.ügyv.

 22. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az élettársammal 9 éve közösen vásároltunk egy lakást,ami fele-fele arányban került az ő illetve az én nevemre.Most szeretnénk,ha a lakás rám eső része is az ő nevére kerülne és én,mint sirig tartó haszonélvező maradnék a lakásban.Közjegyző által hitelesitett élettársak vagyunk és nem tudom,hogy ebben az esetben mi lenne az olcsóbb megoldás,az ajándékozás,vagy a szimpla eladás.

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. László!
   A szerződés elkészítése részleteinek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon, és egyúttal tisztázzuk az illetékre vonatkozó kérdést is. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 23. Tisztelt Ügyvédnő!

  A párom szüleinek van egy lakása, amit eladnának s az ingatlan eladásából származó összeget neki ajándékoznák azzal a céllal, hogy a kettőnk által vásárolni kívánt családi házba fektesse. Az illeték mentesség (egyenes ági rokonok) vonatkozik rájuk vagy kell ajándékozási illetéket fizetni, s ha igen milyen mértékben?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. M.Zs.!
   Illetékmentesség vonatkozik az ajándékozásra. Kérem, keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon az adásvételi szerződések elkészítésének részletes átbeszélése érdekében. Várom hívását, üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 24. Tisztelt Ügyvédnő!

  Előző házasságomból van egy nagykorú gyermekem.A viszonyunk megromlott.Jelenlegi házastársamnak szeretném ajándékozni a tulajdonomban lévő ingatlanomat.Kérdésem hogy esetleges halálom után a gyermek követelhet e bármit a házastársamtól a ház ügyében?

  Köszönettel M.Gabi

  1. T. Gabi!

   Ajándékozás esetén ha 10 éven belül Ön meghal, akkor a gyermek igényt tarthat ennek a kötelesrészére, azaz 1/3-ára, ha beterjeszti ezt az igényét a közjegyzőnél. Ha életvitelszerűen ott élnek együtt, akkor a házastársat egyébként özvegyi jog illetné meg az ingatlanon. Az ajándékozás illetékmentes a házastársak között.
   Amennyiben szeretné, hogy az ajándékozási szerződést elkészítsem, úgy várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon. T. dr. Bizik Zsófia.ü.

 25. Tisztelt Ügyvédnő!

  1991-ben férjemmel vásároltunk egy ingatlant szülőfalumban, és azt azonnal a fiam nevére írattuk, aki akkor volt 23 éves. Ez ajándékozásnak számít?
  Az ingatlanra holtig tartó haszonélvezeti jogot jegyeztettünk be. A fiam az azóta elmúlt 25 évben semmi érdeklődést nem mutatott a vidéki ingatlan iránt, én művelem a földet azóta is. A férjem 2015-ben elhunyt, azóta a fiam és a felesége teljes erőből el akarják adni az ingatlant. Visszaigényelhetem-e a tulajdonjogot, vagy meg kell elégednem a haszonélvezeti joggal?

  Köszönettel, Mária

  1. T. Mária!
   Nem derül ki a leveléből, hogy miképpen vásárolták meg az ingatlant a férjével. Ha úgy, h. azonnal a fia nevére vették és ő vétel jogcímén szerezte meg a tul. jogot, akkor nem tudja visszakövetelni és a haszonélvezeti jogával kell megelégednie. Ami egyébként olyan erős jog, hogy ha Ön nem mond le róla, akkor csak azzal együtt tudnák eladni az ingatlant, és ez nem akadályozza Önt a holtig tartó használatában (ha egyáltalán találnának rá ilyen vevőt). Ha külön ajándékozási szerződést kötöttek, akkor esetleg szóba jöhet az ajándék visszakövetelése, ez az eset körülményeitől függ. Üdv. dr. Bizik zsófia ügyvéd

 26. Tisztelt Ügyvédnő!

  Köszönöm gyors válaszát.
  Én, mint haszonélvező bérbe adhatom az ingatlant a másik fiamnak, ha már nem leszek képes megművelni a földet?

  Köszönettel, Mária

 27. Tisztelt Ügyvédnő!

  Nagyszülői ház tulajdonjágánal kérdésében szeretnék érdeklődni.
  Két évvel ezelőtt elhunyt nagypapám és így a két unoka lett örökös, mivel édesapánk évekkel ezelőtt elhunyt.
  Mivel akkor nekem adósságaim voltak , lemondtam öcsém javára így az ő nevére került a ház, vagyis Ő a tulajdonos.
  Most szeretném visszaíratni a nevemre.
  Kérdésem az lenne hogy testvérek között is illetékmentes e a tulajdonjog átruházása? ha nem akkor mennyibe kerül?
  Másik hogy annyira nem jó a viszonyom az öcsémmel , hogy ha esetleg azt mondja hogy ő nem járul hozzá, vagyis nem hajéandó visszaadni a nagyszülői ház tulajdonjogát akkor mi a teendő, mit tehetek?
  Hozzáteszem hogy előtte lett az apai ház 1/4 e mint az én tulajdonom is az Ő részére ajándékozva. Jelent e ez valamit?
  Mi szóban megegyeztünk anno hogy az apai ház az övé, a nagyszülői az enyém. Most hogy adósságaimat rendeztem, szeretném az engem megillető tulajdont papíron is a magaménak tudni.

  Türelmét és válaszát előre is köszönöm.

  1. T. Csaba!
   Testvérek között nem illetékmentes az ajándékozás, lakóháznál 9% az illeték mértéke. Ha akkor lemondott az örökségről, azt most már nem tudja visszavonni. Ha az ajándékozásba belemegy a testvére , akkor így tudják rendezni a kérdést. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 28. Tisztelt Ügyvédnő!
  Olyan Kérdéssel fordulok Önhöz hogy Édesapám testvére ajándékozási szerződéssel oda ajándékozna nekem egy présházat egy kis faluban(szőlővel és egy kis földterülettel)Nekem ilyen esetben kell e illetéket fizetnem és ha igen mennyit?Köszönöm válaszát

  1. T. István!
   Kell fizetni. Lakóház esetében 9%, egyébként 18%. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 29. Tisztelt ügyvédnő!
  Nővérem halála után zartkertet örököltem én és édesanyám.
  édesanyám az örököl részét nekem ajándékozná.
  Van fizetési kötelezettségem az ajándék után?
  Majd eladnám az ingatlant.Ezt az ingatlant 2015ben örököltük forg értéke 4.2 mft lett megállapitva.Eladása után adót kell fizetnem?
  Köszönöm Betti

  1. T. Betti!
   Az ajándékozás illetékmentes lesz, az adásvételnél, mivel 5 éven belül értékesíti, ezért szja-t kell majd fizetnie, de nem az egész érték után. Személyesen majd részletesen ismertetem a pontos adószabályokat. Kérem, a szerződések részleteinek megbeszélése érdekében hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 30. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az alábbi kérdéssel fordulnék Önhöz:
  Szüleim szeretnének egy lakást a nevemre ajándékozni. Viszont a tisztesség miatt szeretném a lakás piaci összegét kifizetni Édesapám részére. Ilyen esetben a pénzt is ajándékozhatom illetékmentesen, vagy volna ennél jobb megoldás is?

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Krisztina!
   Persze. Az adásvételi szerződés, mely Önök között szintén illetékmentes. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 31. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesapám nekem ajándékozta az 1/2 tulajdon részét a szüleim ingatlanából (édesanyámnak maradt az 1/2 rész). Ő haszonélvező lett az ingatlanon.
  Egy esetleges értékesítés esetén az eladási ár hány százaléka jár édesapámnak?
  Ebben az esetben a haszonélvezet a teljes ingatlanra vonatkozik vagy csak az 1/2 részre.
  Válaszát nagyon köszönöm

  1. T. Dóra!
   A haszonélvezeti jog kiszámításának módját megtalálja honlapomon az erről szóló cikkben. A haszonélvezeti jog ellenértéke illeti meg az apukát értékesítéskor, mely függ az életkorától és az ingatlan forgalmi értékétől. Az Ön által írottakból az következik, h. a fele tulajdoni hányadon illeti meg az apukát a haszonélvezeti jog, nem az egészen. Ez a tulajdoni lapból megállapítható. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 32. Tisztelt Ügyvédnő!

  Feleségem nevén van egy családi ház, ebben lakott 2016. januári haláláig feleségem nagyapja. (nem öröklésről van szó, a ház korábban is már feleségem nevén volt, egyéb haszonélvező nincs). Jelenleg a ház teljes felújítását tervezzük, amit nem a közös, hanem az én külön készpénzemből fizetünk. (Házassági szerződésünk nincs.) A ház felújításához szükséges összeg gyakorlatilag a ház jelenlegi értékével egyenlő. Cél, hogy 50-50 %-os tulajdonosok legyünk a felújított házban, ebben elvi egyezőség van feleségem és köztem. Hogyan tudjuk ezt megtenni a lehető legkisebb költséggel? Előre is köszönöm válaszát.

  1. T. Attila!
   Ráépítés (bővít, hozzáépít), beépítés jogcímén illetve ajándékozással is szerezhet tulajdonjogot. Illetékmentes az ajándékozás a házastársak között.
   Kérem, hogy a szerződések részleteinek megbeszélése érdekében hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 33. Jó napot!

  Nagypapám körülbelül egy éve elajándékozta a közös házunkból az ő részét a féltestvérem számára, kötöttek mellé egy eltartási szerződést és nagypapám maradt a haszonélvező. A másik fele az én nevemen maradt.

  Testvérem azóta elköltözött a lakásból és nem tart igény a felére, így nekem ajándékozná.

  Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben van különbség az illeték mértékét illetően, attól függően, hogy átvállalom-e az eltartási szerződést vagy sem?
  Melyik esetben mennyi lenne az illeték mértéke?
  Illetve, mivel csak féltestvérem, így egyenesági rokonnak számít-e?

  Előre is köszönöm!

  1. T. Gabriella!
   Nem egyenesági rokonok önök egymásnak.
   Igen, van különbség az illeték mértékében. Az eltartási szerződésnél visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, mértéke 4%, ajándékozásnál 9% az illeték.
   Kérem, hogy a szerződések részleteinek megbeszélése érdekében hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik zsófia ügyvéd

 34. Tisztelt ügyvédnő! Nevelő apám ingatlant ajándékozna részemre. Ez esetben mi a jogszabály? Illetve mennyi illetéket kellene fizetnem százalékban? Mivel nevelő szülő így nem illetékmentes viszont ha ajándékozná édesanyámnak majd idővel ő pedig az én részemre az úgy illetékmentes.. Megoldható jogilag így ez a dolog? Üdvözlettel:Gábor

  1. T. Gábor!
   Ha házastársak, akkor illetékmentesen tud a nevelőapuka ajándékozni a feleségének, majd az anyukája Önnek, mint gyermeknek. Ez így megoldható illetékmentesen.
   Kérem hívjon a részletek megbeszélése érdekében a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 35. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az lenne a kérdésem, hogy a lakás felét lehet e ajándékozni egy vagy 2 gyereknek úgy hogy a másik fele az enyém maradna és az egyik gyerek kiskorú a másik nagy korú és ha az ajándékozónak adóssága van örökölhetik e a gyerekek ajándékozás után? Vagy csak a nagykorúnak lehet ajándékozni?

  1. T. N. Zoltánné!
   Lehet ajándékozni fele tul. hányadot is, ha a teherrel elfogadja a megajándékozott az ajándékot. Ám kiskorú megajándékozottnál, ha terhelt az ingatlan, a gyámhivatal hozzájárulása szükséges. Kérem hívjon a részletek megbeszélése érdekében a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 36. Tisztelt ügyvédnő!
  Édesanyám tulajdonában van egy ingatlan melyet szeretne nekem ajándékozni!A lakáson haszonélvezeti jogot élvez a nagymamám, aki édesanyám gondnoksága alatt áll!(krónikus osztályon fekvő beteg, demens)Nem tudom ez mennyire befolyásolja a dolgok menetét, a gyámhivataltól bármiféle engedély szükségeltetik-e vagy sem!?Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Roxána!
   Megköthető a haszonélvezeti jog változatlanul hagyása mellett az ajándékozási szerződés. Kérem, hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 37. Tisztelt Ügyvédnő!
  A feleségem nagyszülei szeretnének nekünk ajándékozni egy építési telket. A Feleségem nevére. Az lenne a kérdésem, hogy ez jár e illetékkel, Illetve ha a nagyszülők elhunynak az örökösök igényelhetnek-e valamiféle kárpótlást? Köszönöm válaszát. Üdvözlettel:Maszlag Zsolt

  1. T. Zsolt!
   Mivel egyenesági rokonok, így illetékmentesen szerezhet a nagyszülőktől a felesége ingatlant. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 38. Tisztelt Ügyvédnő!
  A testvérem szeretne ingatlant ajándékozni nekem. Mi egyenes ágú rokonnak számítunk? Ha nem mennyi az illeték amit fizetni kell?
  Üdvözlettel: Erdei Judit

  1. T. Judit!
   Oldalági rokonok, így 9% az illeték. De ha előbb a szülőnek történik az ajándékozás, majd a szülő ajándékozza Önnek, mint gyermekének, akkor így illetékmentes az ügylet
   A részletek megbeszélése érdekében hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 39. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám nevén van egy ház, harmadát a nevemre iratná. (4- en vagyunk testvérek, 2 kiskorú még, én szeretném felújítani)
  jól értem, akkor nekünk csak a szerződés miatt kell ügyvédet fogadnunk, illetve csak neki kell fizetnünk (és a tulajdoni lapért)?

  Köszönettel:
  Kata

  1. T. Kata!
   Igen, gondolom ajándékozásra gondoltak, várom hívását a 0620-341-5708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 40. Tisztelt Ügyvédnő!Az iránt érdeklődnék hogy ajándékozási szerződést fel lehet e bontani?Van egy ingatlanunk ami fele-fele arányban volt a nevünkön a férjemmel.De mivel házasságunk megromlott ezért kiskorú lányunkra irattuk az én részemet ami férjem előző ingatlanja árából és egy nyaraló örökrészéből származik.A házasságunk rendbe jött nem került sor a válásra de közben a lányunkal megromlott a kapcsolatunk ezért szeretném az ajándékozási szerződés felbontását kérni.2004 ben lett a nevére iratva az ingatlan.Köszönöm válaszát .

  1. T. Petra!
   Nem olyan egyszerű, pláne, ha a gyermekük még kiskorú. Kérem, keressen telefonon személyes konzultáció egyeztetése céljából (0620-3415708).T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 41. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyámnak és édesapámnak van egy háza, fele édesanyámé, fele édesapámé. Édesanyám az ő részét szeretné nekem ajándékozni, ez lehetséges? Mennyi az illeték ilyenkor? Milyen dokumentumokat és hova kell benyújtani? Amennyiben ügyvédre van szükség, milyen költségekkel kell számolni az ú munkáját illetően? Köszönettel!

  1. Igen, lehetséges. Illetékmentesen. Ügyvédi közreműködés szükséges az ajándékozáshoz. T. dr. B.zs.ü.

 42. Tisztelt Ügyvédnő!

  Feleségemmel közös lakástulajdonosok vagyunk és szeretném a tulajdonrészemet feleségemnek ajándékozni. Kérdésem az lenne, kell-e ez esetben illetéket fizetni az ajándékozott tulajdonrész után.

  Válaszát köszönöm!

  1. T. László!
   Nem kell illetéket fizetni, keressen bizalommal a szerződés elkészítése ügyében. (mobil:0620-3415708)
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 43. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám két testvérével osztozik a családi házunk tulajdonjogán, a nagymamám haszonélvező. A ház jelenleg a nagymamám és a mi otthonunk.
  Az 1/3 tulajdonjogot édesanyám szeretné nekem ajándékozni (egyedüli gyerek vagyok).
  A tulajdonjog ajándékozásához szükséges a másik két fél beleegyezése?
  Tekintettel arra, hogy édesanyám az egyik testvérével már évek óta nem tartja a viszonyt, nem garantált a beleegyezés megszerzése.

  Válaszát előre köszönöm,
  Fruzsina

  1. T. Fruzsina!
   Nincs akadálya az ajándékozásnak, nem kell hozzá a tulajdonostársak hozzájárulása.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 44. Az ingatlanban csak részben vagyok tulajdonos. Eladhatom/elajándékozhatom-e a többi tulajdonjoggal rendelkező személy ek hozzájárulása nélkül?

  1. T. Katalin!

   Eladni csak a többi tulajdonostárs hozzájárulásával, pontosabban úgy lehet, hogy elővásárlási jog illeti meg őket.
   Ajándékozni azonban lehet a többi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül is, ahhoz nem kell a beleegyezésük.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 45. T. Ügyvédnő!

  A párom édesapja odaajándékozná a házát a páromnak.
  Tudom hogy ez illetékmentes.
  A kérdés az,ezt csak ügyvéd intézheti,vagy megírhatjuk mi is ezt az ajándékozási szerződést,amit ellenjegyezne egy közjegyző?
  Ha így van,milyen dokumentumok kellenek az egész procedúrához,mi ennek a menete?

  Köszönettel: Zoltán

  1. T. Zoltán!

   Az ajándékozási szerződést ügyvéd által készített és ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okirat formájában kell benyújtani a földhivatalhoz, csak ennek alapján jegyzik be a tulajdonjog-változást. A közjegyzői díjak általában magasabbak az ügyvédi díjaknál.
   Amennyiben tehát szeretnék, hogy elkészítsem a szerződést, úgy keressenek a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 46. Tisztelt Ügyvédnő!

  Nagymamám szeretné nekem ajándékozni egy ház 50 % tulajdonjogát.A maradék 50 % már édesanyám és annak testvére nevén van (nagypapám halála miatti törvényes öröklés). Ha nagyszülő és unoka közötti ajándékozásról van szó az illetékmentes-e? Illetve van-e valami akadálya az ajándékozásnak vagy inkább végrendeletbe legyen belefoglalva a végakarat?
  Előre is köszönettel: Péter

  1. Kedves Péter!

   Természetesen nincsen akadálya az ajándékozásnak, és ez illetékmentes. Javaslom, hogy hívjon fel mobiltelefonszámomon (0620-3415708) a részletek megbeszélése érdekében.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 47. Kedves Ügyvédnő! 16 éves fiamnak szeretnék ajándékozni egy ingatlant. Az ingatlan az én nevemen van, gyermekem nem a férjemmel közös. Ilyenkor szükséges a gyámhatóság? Az ingatlan tehermentes.

  1. T. Kata!

   Lehetséges, igen, és nem kell a gyámhivatal hozzájárulása. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 48. leányunknak szeretnénk elajándékozni egy ingatlant. A kérdésem az, hogy illetékmentes ajándékozás mellett az ügyvédi díj általában -a konkrét összeg közlése nélkül-, az érték hány százaléka szokott lenni? Köszönettel várom válaszát.

  1. T. Lajos!
   Az ügyvédi díj szabad megállapodás tárgya, így általános összeget nem tudok Önnek írni.
   Javaslom, hogy hívjon fel mobiltelefonszámomon (0620-3415708) a részletek megbeszélése érdekében.
   Én az adásvételi szerződésnél (0,5%) alacsonyabb áron készítem el az ajándékozási szerződéseket.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 49. Tisztelt Zsófia,

  Lehet ingatlant ajándékozni közvetlen családtagnak a haszonélvezeti jog megtartásával?

  Köszönettel,

  1. Kedves Attila!

   Persze. keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 50. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az lenne a kérdésem, hogy az ajándékozás illetékmentes az egyenesági rokon házastársának vonatkozásában is, vagy ott nincs kedvezmény?
  Konkrétan az ha az apósom egy ingatlant ajándékozna nekünk akkor ha az a feleségem nevére kerül értelemszerűen illetékmentes, de ha az én nevemre? Itt számít valamit a házastársi vagyonközösség, vagy nem? Esetleg két lépcsőben oldható meg illetékmentesen, hogy az apósom a feleségemnek, ő pedig nekem ajándékozza?

  Válaszát előre is nagyon köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Szabó Imre

  1. T. Imre!
   Igen, két lépcsőben javaslom megkötni az ügyletet, hívjon mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 51. Tisztelt Ügyvédnő!

  Szeretném megkérdezni,hogy testvérek közötti ingatlan ajándékozás illetékmentes-e?
  Előre is köszönöm a válaszát !

  1. T. Erzsébet!
   Nem illetékmentes, mert oldalági rokonok.
   De ha előbb a szülőnek ajándékoznak, majd a szülő a másik gyermekének, akkor pl. mindkét ügylet illetékmentes. A részletekért keressen a mobilszámomon.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 52. Tisztelt Ügyvédnő!
  Nagyszüleim nekem ajándékoznának egy házat. Kérdésem hogy erre mennyi az illeték?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel Natália

  1. T. Natália!
   Illetékmentes, mert egyenes ági rokonok. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 53. Tisztelt Zsófia!

  Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges e olyan ingatlant elajándékozni, melyen hitel van egyenes ági rokonnak miközben a hitelt az ajándékozó fizetné tovább?

  Válaszát előre is köszönöm,

  Bíróné Edit

  1. Csak ha a hitelező bank ehhez hozzájárul. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 54. Tisztelt ügyvédnő. Szeretném a kislányomra iratni a részemet a közös ingatlanunkból. Lehetséges lenne? Az ingatlan a volt férjemmel közös. Köszönöm válaszát.

  1. Kedves Ágnes!
   Igen, lehetséges természetesen. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon az ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 55. Tisztelt ügyvédnő !

  Kinka Gábor vagyok,lenne egy kérdésem,köszönettel venném a válaszát.
  Két évvel ezelőtt a feleségemmel közösen megbeszélve a nevemen lévő ingatlanunkat ami a mi családi,azaz ahol én nőttem fel,házunk volt ajándékozási szerződéssel a feleségem nevére írattam.
  Most a feleségem teljesen váratlanul válni akar. Tudom mert utána olvastam,ilyen esetben ha valamelyik házastárs ajándékot kap az, az ő vagyonának számít,vagyis válás esetén nem számít közös vagyonnak.
  A kérdésem az lenne,ilyen esetben sem osztódik az ingatlan hogy én mint házastárs ajándékoztam a feleségemnek?
  Teljesen kétségbe vagyok esve,hiszen én igazán jóhiszeműen,közösen döntve írattam a nevére a teljes ingatlant,kisemmizve érzem magam.
  Elnézését kérem ,hogy zavartam.
  Köszönettel várom válaszát!
  Kinka Gábor

  1. Tisztelt Kinka Gábor!

   Köszönöm a levelét. A Ptk. 4:38.§. (1) bekezdés b) pontja alapján házassági különvagyonnak számít az elajándékozott vagyontárgy, tehát nem felosztandó a felek között. Ám megnyílik ön előtt az út arra, hogy érvényesítse az ajándék visszakövetelésének a jogát bíróság előtt hivatkozva a létfenntartás veszélyeztetésére (6:237. §. (1)) vagy véglegesen meghiúsult feltevésre hivatkozással (6:237.§ (3)). Ajánlom önnek, hogy egyeztessen időpontot velem a 0620-3415708-as mobilszámomon, hogy a további teendőket személyesen megvitassuk, illetve peren kívül megegyezésre jussanak a felek, és a szükséges iratokat elkészíthessem.

   Üdvözlettel,
   Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 56. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesapám halála után örököltem egy ház részt, 40 % tulajdonban, valamint van egy ingatlan 80% -a a tulajdonomban, nevemen. Ezen viszont van hitel. El tudom e ajándékozni a gyermekeimnek ezek a házrészeket, és mennyi az illeték utána?A hitel nem az én nevemen van, a férjemén.

  Köszönöm válaszát előre is.

  Balázsné Krisztina

  1. Kedves Krisztina !

   Köszönöm levelét. Először a hitelező hozzájárulása szükséges az ajándékozáshoz, majd a gyámhivatal hozzájárulása is szükséges, ha a gyerekek kiskorúak. Fáradjon be a lakóhelyük szerinti illetékes gyámhivatalba és egyeztessen, hogy mi az álláspontjuk. A hitel fennállása jelenthet problémát, mind a hitelező, mind a gyámhivatal részéről. Egyenes ági rokonok között az ajándékozás illetékmentes.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 57. Tisztelt ügyvédnő!

  Gyermekeimnek szeretném ajándékozni házrészeimet, két ingatlanban van részem. az egyik ingatlanon hitel van, a férjem nevén. Akadály lehet e ez? illetve mennyi az illeték? Gyermekeim már nagykorúak.

  1. T. Krisztina!

   Illetékmentesen tud ajándékozni gyermekeinek ingatlant. A részletek megbeszélése érdekében keressen mobilszámomon.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 58. Tisztelt ügyvédnő!
  Édesanyám meghalt, az elvált férjjel közös ingatlan felét testvéremmel örököljük.
  A kérdésem az lenne, hogy a rám eső negyed részt hogyan tudom a feleségem részére elajándékozni, vagy esetleg lehetséges-e a hagyatéki eljárás során részére, nevére íratni.
  Várom megtisztelő válaszát.

  1. Tisztelt Uram !

   Köszönöm levelét. A hagyatéki eljárás lefolytatása után ha az ingatlan tulajdoni hányad a nevére kerül azt a felesége részére ajándékozási szerződés keretében odaajándékozhatja. Tehát ez a hagyatéki eljárásban nem lehetséges, csak annak lezárása után.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 59. Kedves Zsófia !

  1/1 tulajdoni hányadú ingatlanomat szeretném a két (12 és 13 éves)kiskorú gyermekeim nevére iratni, ajándékozással,haszonélvezet terhe mellett. A nevükben ki fogadja el az ajándékot,ha én vagyok az ajándékozó is. Egyedül nevelem őket, nálam vannak elhelyezve. Létezik hogy én fogadom el magamtól az ajándékot a gyerekeim nevében ?
  Köszönöm a választ.
  Üdv: Évi

  1. Kedves Évi !

   Köszönöm levelét. Az ajándékozáshoz, a gyámhivatal hozzájárulása is szükséges,ha esetleg van teher az ingatlanon mivel a gyerekek kiskorúak. Fáradjon be a lakóhelyük szerinti illetékes gyámhivatalba és egyeztessen a részletekről. Lehet, hogy a gyámhivatal eseti gondnokot rendel ki az ír alá. Ha az apának is van felügyeleti joga akkor neki is alá kell írnia. De az is lehetséges, a gyámhivatal álláspontjától függően, hogy mindkét helyen ön ír alá. (ha az apa nem gyakorol felügyeleti jogot)Továbbá fontos, hogy az egyenes ági rokonok között az ajándékozás illetékmentes. Ha ajándékozási szerződést mellett dönt annak elkészítését szívesen vállalom. Tel. munkaidőben 20-341-57-08

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 60. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesapánk nekünk (3 felnőtt gyermek) ajándékozná a házát (1/1) „örökség” gyanánt. A házban jelenleg a két testvérem él. Az lenne a kérdésem, hogy milyen lehetőségeim vannak arra nézve, hogy a rám eső résztől „megszabaduljak” ? (mivel apa örökségnek szánta, egyformán jól kell, hogy járjunk) Testvéreim megvehetik tőlem/eladhatom a részemet? Egy szerződésen belül ez megoldható? Én nem akarok abba a házba visszaköltözni, eladni nem akarják, hogy a kapott pénz legyen az „örökség”, viszont érthető módon költeni sem szeretnék a továbbiakban arra az ingatlanra, ha felújítanak vagy bármilyen más munkát végeznek el a benne lakók.
  Mik a lehetőségeim?
  Milyen adókötelezettséggel járna mindez?
  Szíves válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Sebők Zsuzsanna

  1. Kedves Zsuzsanna !

   Köszönöm levelét. Ha édesapja önöknek ajándékozza az ingatlant akkor önnek 1/3 tulajdoni hányada lesz. Erre elővásárlási joga van a többi tulajdonostársnak. Tehát külön adásvételi szerződésben eladhatja nekik tulajdoni hányadát. Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor külső vásárló részére is értékesítheti tulajdoni hányadát. Vagy esetleg közösen eladhatnák az ingatlant és a vételáron osztozhatnak.Egyenes ági rokonok között az ajándékozás illetékmentes.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 61. Tisztelt Ügyvédnő!
  Egy kérdéssel fordulok Önhöz,szeretném kiskorú gyermekemnek ajándékozni saját tulajdonú 1/1 ingatlanomat per és tehermentes, illetéket kell e fizetni utána?Ez a második ingatlan már egyet kapott ajándékba tőlem,ez befolyásolja e az illetékmentességet?
  Előre is köszönöm válaszát.
  Szalai Tamás

  1. Tisztelt Uram !

   Köszönöm levelét. Az egyenes ági rokonok között az ajándékozás illetékmentes. Ezt nem befolyásolja a korábbi ajándékozás. Ha ajándékozási szerződést mellett dönt annak elkészítését szívesen vállalom. Tel. munkaidőben 20-341-57-08

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 62. Tisztelt Ügyvédnő
  Egy kérdéssel fordulnék Önhöz. A nagyszülő (egyedüli tulajdonos) az unokának ajándékozná az ingatlant. Ennek lesz valami illetéke? És szeretném tudni, hogy mi a menete ennek az egésznek? Hol kell kezdeni és hol fejeződik be? A mama már írt végrendeletet, de helyette mégis az ajándékozást szeretnénk. A végrendelet megszüntetéséhez is ügyvéd kell, vagy elég a jegyző? A végrendelet is jegyző és tanú jelenlétében történt. Előre is köszönöm válaszát.

  1. Kedves Babett !

   Köszönöm levelét. Ajándékozási szerződést elkészítését szívesen vállalom. A megállapodás és az adatok megadása után a szerződést elkészítem, a feleknek az irodámban alá kell írnia. Budapesti ingatlan esetén a földhivatali ügyintézést is ellátom. A végrendeletet vissza kell vonni az előtt a hivatalos személy előtt , aki előtt tették. Gondolom közjegyzőt értett a jegyző alatt.

   Várom hívását !

   Tel. munkaidőben 9-17 óra : 20-341-57-08

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 63. Tisztelt ügyvédnő! Férjem halála után eladtam közös házunkat, kifizettem az előző házasságából született gyerekeit is, közös gyerekünk is megkapta a részét.Sajat részemből vettem egy lakást, melyet a nevére írattam, úgy hogy a nevemen 1% maradt. Időközben megnősült és nem jól alakulnak a dolgok, aggódom döntésem helyességén, hogyan tudnám az egész lakás tulajdonjogát a nevemre íratni? Tisztelettel Olcsváry Annamária

  1. Tisztelt Annamária!
   Abban az esetben tudja visszaíratni a saját nevére a lakását, ha a fia ajándékozási szerződéssel átruházza önre a tulajdonjogának 99%-át.
   (Ha jól értem, korábban Ön nem ajándékozási szerződéssel adta oda az ingatlant a gyermekének, hanem ön adta a pénzt, de az adásvételi szerződésben a gyermeke a vevője a 99%-nak és az ajándékozás ily módon rejtve maradt. Tehát az ajándék visszakövetelésének nincsen helye jogilag.)
   Az ajándékozási szerződés megkötése, illetve az eljárás lebonyolítása érdekében kérem, keressen a 0620-341-5708-as telefonszámon
   Tisztelettel: Dr. Bízik Zsófia, ügyvéd

 64. Tisztelt ügyvédnő!
  A szüleim nekem ajándékozták a lakásuk felét, a másik felét pedig a férjem vette meg tőlük. (adásvételi és ajándékozási szerződés is létrejött ügyvéd előtt)A testvéremé lesz az ebből származó pénz, illetve ingatlan, amit majd venni fognak.(így megkapja a neki járó összeget(amivel a férjem kifizette)azaz a ráeső „örökségét”) Ilyen esetben tarthat e igényt a testvérem további köteles részre az én és a férjem tulajdonába kerülő lakásból? Illetve hogyan lehetne(kell e) ezt írásba foglalni, hogy ki lett fizetve és nem lehet egyikünknek se további igénye az egymás tulajdonát képező ingatlanokra/köteles részre.
  Tisztelettel: Bodnár Felícia

  1. Tisztelt Felícia!
   A későbbi viták elkerülése végett javaslom, hogy szülei írjanak végrendeletet, illetve kössenek egymással mindannyian megállapodást a várt örökségről, lemondásról.
   Keressen meg személyes konzultáció időpontjának egyeztetése érdekében a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 65. Tisztelt ügyvédnő!
  CSOK-ot szeretnénk felvenni 2 gyermek után lakás bővítésére. A meglévő ingatlan a feleségem és az apósom nevén van és szeretnénk az após részét átíratni az én nevemre, hogy a feltételek megfeleljenek. Ehhez az ügyhöz mit kell tenni vagy egyáltalán lehetséges e???

  1. T. Tamás!
   Rendben, természetesen megoldható. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon. T. dr. B.Zs.ü.

 66. Tisztelt Ügyvédnő!
  Tavaly férjemmel vásároltunk egy lakást,melyet most a lányunknak ajándékoznánk.A lányunk viszont vásárolna egy másik lakást,melyet nekünk ajándékozna.Ez tulajdonképpen lakáscserének minősülne,vagy inkább ajándékozza nekünk az ingatlan árát és mi vegyük-e meg rajta az ingatlant. Mi a menete és kell e átírási illetéket fizetni valamennyiünknek,
  Köszönettel.R.J.

  1. T. Julianna!

   Illetékmentes az egymás közötti ajándékozásuk. Annak érdemes vásárolni az ingatlant, aki esetleg egy éven belül eladott egy másikat. Ha szeretnék, hogy én készítsem el a szerződéseket, hívjanak bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon. Várom hívásukat,

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 67. Kedves Ügyvédnő,

  a szüleimmel szeretnénk ingatlant „cserélni”, arra gondoltunk, hogy „ajándékozás” címen tennénk ezt meg. Viszont a szülőktől ajándékként kapott ingatlan szeretném mihamarabb eladni, reálisan erre mikor kerülhetne sor?

  Köszönettel,Erika

  1. Kedves Erika!

   Várom mielőbbi hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 68. Tisztelt Ügyvédnő!

  Érdeklődni szeretnék, hogy az 1/1 tulajdonomban lévő ingatlant átadhatom-e úgy a férjemnek, hogy csak pl. a 20%-át ajándékozom neki, a többi 80% az én tulajdonomban marad. A haszonélvező hozzájárulása szükséges ehhez? Ebben az esetben jól tudom, hogy illetékmentes az ajándékozás?

  Előre is köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel,

  K. Zsuzsa

  1. T. Zsuzsa!

   Igen, lehetséges. Illetékmentes ez az ajándékozás, és nem kell a haszonélvező hozzájárulása. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 69. Tisztelt Ügyvédnő!

  Szeretném az 1/1 tulajdonhányadú ingatlanomat a feleségemnek ajándékozni!
  Az ingatlanon terhelési és elidegenítési tilalom van még 1 évig szocpol miatt. A szocpolt az exfeleségemmel vettem fel, nem a mostanival.Ebben az esetben is elajándékozhatom vagy meg kell várni az 1 év elteltét. Nem adnánk el az ingatlant, csak a tulajdonos lenne más, mi élnénk benne tovább.

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Zoltán!
   Várom hívását a 0620-341-5708-as mobilszámomon. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 70. Tisztelt Ügyvédnő!
  A 10 éves fiamnak szeretném ajándékozni, jelzáloggal terhelt (még hitellel terhelt) lakásomat. Részemre haszonélvezeti „joggal”.
  A gyermek az anyjával él. Úgy „tudom” ilyen esetben nem kell gyámhatósági engedély? Illetve bármilyen illeték?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Balázs Attila

  1. T. Attila!

   De igen, terhelt ingatlan ajándékozásához kell a bank és a gyámhivatal hozzájárulás is, illeték nincsen.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 71. Kedves Űgyvédnő! Második feleség vagyok.Férjemnek van egy gyereke az első házasságából.Örökölnöm kellett volna egy 5/8 részt egy lakásból, mint névlegesen örökbefogadott gyerek, de ki akartak játszani, amire rájöttünk és így kényszerűleg átirták a lakást, de a fele a férjem nevére íródott emiatt(nem örökségként szerepel). Még örököltem házasság előtt egy ingatlant, amit ha eladok, szintén a fele automatikusan oszlik a férjemmel. Van két gyerekünk. A kérdésem az lenne, hogy miként lehet megoldani, hogy a nekem köszönt vagyont (a vásárolt + az örökölt) a két gyermekem örökölje, hisz a másik gyerknek ehhez semmi köze. Mi az eljárás?

  1. Tisztelt Bíborka!

   Ebben az esetben a legjobb megoldás, ha férje és Ön végrendeletet írnak, amiben a fent említett vagyontárgyakról rendelkeznek. A későbbi esetleges viták elkerülése érdekében fontos lenne a jogilag megtámadhatatlan végrendelet elkészítése. De lehetősége van odaajándékozni akár már életében a gyermekeinek illetékmentesen az ingatlan értékesítésből származó pénzösszeget vagy az értékén vett ingatlant. A házasság előtt örökölt ingatlan egyébként az Ön különvagyona. A dokumentumok elkészítése és időpont egyeztetés céljából hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 72. Tisztelt Ügyvédnő!
  A szüleim úgy szeretnének „kitagadni az örökségből”(persze saját önfejűségük okán),hogy az 3 és 5 éves unokahúgaimra szeretnék íratni a szülői házat(20 éve 30M-ra felértékelt).
  Az szeretném kérdezni,hogy ezt a tudtom nélkül megtehetik-e?
  Vagy csak akkor tehetik-e meg ha a köteles részemről lemondok írásban?
  Vagy esetlegesen milyen indokokkal tagadhatnak ki(természetesen a valós indok,hogy egy nézeteltérés miatt nem beszélek velük)?

  1. Tisztelt Szabolcs!
   Szülei életükben szabadon rendelkeznek a tulajdonukban álló vagyontárgyakról.
   Haláluk esetén osztályra kell bocsátani azokat a vagyontárgyakat, amelyeket még életükben 10 éven belül elajándékoztak és amelyeknek értéke meghaladja a szokásos ajándék érékét.
   Ahhoz, hogy Önt kit tudják tagadni az örökségéből, az örökhagyónak végrendeletben kell erről nyilatkoznia. Ebben az esetben nem jár a kötelesrész. A kitagadás okai lehetnek:
   a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
   b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
   c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el;
   d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette;
   e) erkölcstelen életmódot folytat;
   f) – akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek – a büntetését még nem töltötte ki;
   g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá.
   A végrendeletben a kitagadás okáról kifejezetten nyilatkoznia kell az örökhagyónak.Adott esetben per útján ezt megtámadhatja.
   Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes konzultációra lenne szüksége, kérem hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon a részletes átbeszélés érdekében.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 73. Kedves Ügyvédnö!Az lenne a kérdésem hogy egy ingatlant szeretne édesapàm nekem ajàndékozni!Ez az ingatlan a édesapàm és a testvére nevén van!Az édesapàm része illetékmentes,de a keresztapàm része utàn fizetnünk kell illetéket!igy az lenne a kérdés hogy ha az a keresztapàm nekiajàndékozza az ö részét apukàmnak az illetékmentes lesz e?Majd ö màsodik lépcsoben tovàbb ajàndékozza nekem!köszönöm a segítséget!

  1. Kedves Anita!
   Nem, a testvérek egymásnak nem egyenes ági, hanem oldalági rokonok, így csak akkor illetékmentes az ügylet, ha először az ajándékozás pl. egy szülőnek történik, majd a nagyszülő Önnek. Hívhat nyugodtan mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében: 0620-3415708.

   Üdv. dr. B.Zs.ügyv.

 74. Üdvözlet, az ajándékozási szerződés aláírásakor kinek kell jelen lennie, ha Édesapám holtig tartó haszonélvező, testvérem és én vagyunk a tulajdonosok 50-50%-ban, de szeretném visszaajándékozni édesapámnak a tulajdonrészemet? Mindenkinek ott kell lennie egyidőben? Köszönöm!

  1. Kedves Noémi!

   Az ajándékozónak, vagyis Önnek és a megajándékozottnak, vagyis édesapjának kell jelen lennie a szerződéskötésnél, (vagy ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazással képviseltethetik magukat).

   A szerződési részletek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 75. Tisztelt Ügyvédnő!

  Érdeklődni szeretnék, hogy készpénz ajándékozására jogi értelemben, van-e lehetőség? Én ajándékoznék pénzt a saját
  gyermekemnek, ingatlan vásárlásra.
  Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben kell a
  a gyermekemnek a neki ajándékozott pénzösszegem után bármilyen illetéket fizetnie, illetve ezt az ajándékozást írásbeli szerződésbe kell e foglalni? Ha kell szerződés, akkor azt ügyvéddel vagy közjegyzővel kell-e megcsináltatni?

  Köszönöm a segítségét!

  1. Tisztelt Irén!
   Az Ön által ajándékozott pénzösszeg is illetékmentes a gyermeke számára. De az is lehet akár, hogy Ön veszi meg az ingatlant és gyermekének ajándékozza, hiszen abban az esetben sem kell gyermekének illetéket fizetnie. Külön bejelentési kötelezettség nincs a nav felé, de javasolt írásba foglalni az ajándékozást.
   Vállalom ingatlan adásvételi, illetve ajándékozási szerződés megkötését és az ügylet lebonyolítását.
   Várom jelentkezését a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 76. Tisztelt Doktornő!

  Édesapámnak ajándékoztam a házrészem januárban. El is fogadta akkoriban. Át is lett írva az ő nevére. Az lenne a kérdésem, hogy jogában áll-e a házrészt nekem visszaadni? Én nem szeretném visszakapni a házrészt, örülök, hogy már nem az enyém.
  Kérem, segítsen ebben a kérdésben.

  Kószönettel: Török Gábor

  1. Tisztelt Gábor!
   Ingatlan esetében az ajándékozás feltétele az írásban foglalás, amire ajándékozási szerződésben van lehetőség. Amennyiben ezt az ajándékozási szerződést nem írja alá akár az ajándékozó, akár a megajándékozott, mert nem fogadja el az ajándékot, úgy a szerződés nem jön létre közöttük.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

   1. Tisztelt Doktornő!

    Az ajándékozás már megtörtént, szerződésbe is van foglalva. Édesapám azon gondolkozik, hogy visszaadja nekem a részét.
    Én ezt nem szeretném. Erre vonatkozik a kérdésem, hogy van-e lehetősége erre?

    Köszönettel: Török Gábor

 77. Üdvözlöm!

  Az volna a kérdésem, hogy önkormányzati lakásbérlést lehet e átruházni egyenesági rokonra? Már nagyon rég nem lakok ott, viszont édesapám ott él. Tartozás nincs a lakáson.

  Válaszát előre köszönöm!

  1. Tisztelt Andrea!
   A hatályos jogszabály értelmében normál lakás esetében a bérlő a helyiség bérleti jogát másra átruházhatja a bérbeadó hozzájárulásával. Önkormányzati lakás esetén ennek feltételeit azonban az önkormányzat saját rendeletében állapítja meg. Önkormányzati lakás esetén az új bérlőnek is az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeket vállalnia kell. Javaslom, hogy az illetékes önkormányzatnál érdeklődjön a részletes feltételekről.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 78. Tisztelt Ügyvédnő!
  Kiskorú gyermekemnek szeretném ajándékozni családi házamat, mennyibe kerül az ügyvédi munkadíj? Az ingatlan értéke 2,5 mFt.

  1. T. Krisztina!
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon az ügy részleteinek egyeztetése érdekében.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 79. Tisztelt Ügyvédnő!

  Amennyiben élettársnak (közjegyző által hitelesített) történik a lakóingatlan 50%-ának ajándékozása, azt terheli-e ajándékozási illeték?
  Illetve ez esetben az ajándékozó igénybe veheti-e az illeték kedvezményt egy másik lakás vásárlásánál? (Valami hasonlót mint amit az 1 éven belüli eladás esetén lehet, ahol a vett és eladott lakás árkülönbözetére kell csak illetéket fizetni)

  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlettel:
  Linda

  1. T. Linda!

   9 % az ajándékozási illeték.

   Ha másik lakást vásárol, akkor vehető igénybe illetékkedvezmény, ha elad 1 éven belül egy másik lakóingatlant.

   Ha szeretné, hogy én bonyolítsam az ügyleteket, akkor hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 80. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az a nagy problémám,hogy Szegeden lakom egy lakásban az édesapámmal és ennek a lakásnak 3 tulajdonosa van:3/6-od az édesapámé,2/6-od a nővéremé és a fennmaradó 1/6-od az enyém.Mivel én jogász doktor vagyok,tudom,hogyha el akarom adni ezt a tulajdoni hányadomat,akkor a nővéremnek és az apámnak elővásárlási joga van erre.És azt is tudom,hogyha az adásvételi szerződés tartási szerződéssel vegyes szerződés,akkor mivel a másik két tulajdonostárs nem szerződő fél,az elővásárlási jog nem illeti meg őket és így a Földhivataltól sem kapnak értesítést a változásról.És ugyanez a helyzet ha ajándékozásról van szó.A nővérem ebbe az ingatlanba nincs bejegyezve,de a tulajdoni lapon fel van tüntetve,mint tulajdonostárs és saját tulajdonú lakása van Szegeden és Budapesten is.A kérdéseim a következők lennének:1.,a nővérem azt mondta Nekem,hogyha bármilyen változás következne be ebben az ingatlanban,ahol a 2/6-od tulajdona van,akkor a Földhivatal 24 órán belül sms-ben értesítené Őt erről,mert Ő ezért fizetett a Földhivatalnak.Kérdésem,hogy van-e ilyen lehetőség a Földhivatalban?2.,Van-e valamilyen lehetőségem(fordulhatok-e ügyvédhez vagy közjegyzőhöz)azzal kapcsolatban,hogy azt akarom,hogy a nővérem semmiképpen ne szerezhesse meg ezt az 1/6-od tulajdoni hányadomat,mert már 4 éve kibékíthetetlen ellentétek vannak közöttünk?Az édesapám,aki a 3.-ik tulajdonos,ő semmiképp nem tudná megvenni a tulajdoni hányadomat,mert több millió forintot soha nem tudna kifizetni,mert csak a nyugdíjából él,és ez nem túl magas(170000 Ft az édesanyám 2014-es halála után kapott özvegyi nyugdíjjal együtt)és a 80.-ik évében van,de nem is ez a fő baj,hanem az,hogy 5 éve ki sem teszi a lábát a lakásból,mert a mozgásában erősen korlátozva van,a lakásban is 2 bottal jár,tehát nem túl jó az egészségi állapota,tehát ő biztosan nem tudná megvenni a tulajdoni hányadomat.Válaszait előre is nagyon köszönöm.Üdvözlettel.

  1. Tisztelt Krisztina!
   A földhivatalnak valóban van egy változásfigyelő szolgáltatása, amelyről bővebben itt tájékozódhat: http://www.foldhivatal.hu/content/view/87/124/#valtmag
   A hatályos Polgári Törvénykönyv a tartási szerződés esetén a bejegyzéssel kapcsolatban az alábbi rendelkezést tartalmazza:
   ”Ha a tartási kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, és a tartásra jogosult felhívására a tartásra kötelezett az őt terhelő kötelezettség biztosítására megfelelő biztosítékot nem ad, a tartásra jogosult kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot kell bejegyezni.”
   A jogszabály azonban nem teszi kötelezővé a tulajdonjog átruházását tartási szerződés esetén és a fentiek szerint a tartási jog bejegyzése sem kötelező.
   Közös tulajdon esetén saját tulajdoni hányadával a tulajdonostárs jogosult rendelkezni. A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg, azonban a tulajdonost az eladási ár meghatározásában teljes szabadság illeti meg.
   Azt gondolom, hogy egy ilyen esetben érdemes lenne konzultálnunk annak érdekében, hogy számba vehessük, hogy Önnek milyen lehetőségei vannak a probléma megoldására. Várom igény esetén hívását a 06-20-341-5708-as számon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 81. Tisztelt Ügyvédnő. Édesanyám (84 éves ) szeretné ajándékba adni ingótárgyait és ingatlanát.Ő azt kérdezi,hogy anyagilag melyik a jobb MEGOLDÁS:ajándékozás vagy a halála utáni egyenes ágú öröklés? Válaszát várva köszönettel: Kühtreiber László

  1. T. László!

   Attól függ, milyenek a körülmények, van-e másik leszármazó, stb. Mindkét ügylet illetékmentes egyenes ági rokonok között.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zssófia ügyvéd

 82. Tisztelt ügyvédnő
  3 testvérem van . Édesapának farmot vezettek ami 2 éve az én tulajdonom .
  Azt szeretném kérdezni h ilyen esetben hogy megy az osztozkodás és a szülők vagyonuk hány % át ajándékozhassak el 1 gyereküknek? És ha én tartozással vettem át a farmot amit 2 éve én fizetek akkor az is osztódik úgy mint a vagyon ?

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Amennyiben a édesapja úgy rendelkezett, hogy ún. osztályrabocsátás nélkül adományozza Önnek a farmot, akkor annak értékét nem kell majd a hagyatékba beleszámolni. Ha édesapja erről nem rendelkezett, akkor – amennyiben 10 éven belül hal meg, akkor a hagyatéki vagyonhoz hozzá kell adni az odaajándékozott lakás értékét.

 83. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az iránt érdeklődöm, ha a feleségemmel közös tulajdonban (1/2, 1/2) lévő ingatlantulajdonomat a fiamnak szeretném ajándékozni, kell e a feleségemnek a hozzájárulása, illetve van e elővételi joga?
  Köszönettel: Koroknay Géza

  1. Kedves Géza!

   Nincsen elővásárlási jog ilyenkor, hisz ez nem adásvétel, hanem ajándékozás. Nem kell a tulajdonostárs hozzájárulása sem,
   tehát elajándékozhatja a fele tulajdoni illetőségét a fiának, és ez illetékmentes ügylet lesz, mert egyenesági rokonok.
   A szerződést ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.
   Kérem, keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 84. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az iránt érdeklődnék, hogy 7 hónapja a párommal vásároltunk egy házat 14,5 M Ft-ért. (Édesapám vette nekünk valójában). 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok. Most a párom az ő 50%-át el kívánja adni nekem. Azóta is fele fele arányban havi törlesztéssel fizetjük a vagyonszerzési illetéket. Kérdésem az lenne, hogy ha a párom az ő része értékénél alacsonyabb áron adja el nekem az ingatlan részét akkor kell-e fizetnie szja-t? Illetve ez az összeg amit ő meghatároz mennyi lehet? Lehet-e bármennyire kis összeg? Továbbá az én vagyonszerzési illetékem az 1,5%?
  Tehát hogy milyen lehetőségeink vannak mindezek fényében, hogy amennyire lehet minimalizáljuk a másik rész nevemre kerülési költségeit?

  Köszönettel,
  A. Gabriella

  1. Tisztelt Gabriella!
   Amennyiben a párja a szerzés évében adja el Önnek a saját részét, akkor 15% szja-t kell fizetnie a bevétel után. Az adóalapot bizonyos költségekkel, ráfordításokkal, stb. csökkenteni lehet. Önnek a fele rész után kell fizetni a 4% illetéket, így azonban összességében sajnos duplán kell fizetniük a fele részre az illetéket a kétszeres ügylet miatt. Amennyiben házasok más költséghatékonyabb lehetőség is lenne a tulajdonrész átruházására. További tájékoztatásért, kérem, hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 85. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az édesanyám a feleségemnek ajándékozná az ingatlanát,de szeretném,hogy az édesanyám haszonélvezőként legyen bejegyezve. Ez milyen költségekkel járna nekünk?
  Köszönettel
  Ledniczky Zsolt

  1. Kedves Zsolt!

   Illetékmentes az ajándékozás, ha az anyuka először Önnek ajándékozza, majd ezt követően Ön a feleségének ajándékozza az ingatlant,
   mert így illetékmentes lenne az ügylet.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 86. Tisztelt Ügyvédnő!
  Ketten vagyunk testvérek. Édesanyánk a napokban hunyt el. Testvérem a temetés napján szembesített a ténnyel, hogy hét hónappal ezelőtt ajándékozási szerződéssel rá íratta édesanyánk az ingatlanát, aminek ő volt a tulajdonosa. Semmilyen okot nem adtam arra, hogy ilyen módon kizárjon az örökségemből. Ugyanúgy ápoltam, és látogattam, mint a testvérem. Lehetséges az, hogy ilyen módon ki legyek úgymond semmizve?
  Köszönettel várom válaszát.

  1. Tisztelt Uram!
   A hagyaték értékéhez hozzá kell számolni az örökhagyó által az örökös részére ajándékozott vagyontárgyakat is (osztályrabocsátás). Tehát a testvére örökrészéből le kell majd vonni a részére történt ajándékozás érékét. Ezt az igényét már a hagyatéki eljárás során jeleznie kell. Az esetleges peres eljárás elkerülése érdekében fontos, hogy már a hagyatéki eljárás során is megfelelően tudja képviselni érdekeit. Érdemes lenne megfontolni az ügyvédi képviselet igénybevételét. Hagyatéki ügyekben nagy tapasztalattam rendelkezem. Vállalom ügyfeleim képviseletét már a hagyatéki eljárás során is. Hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 87. Tisztelt Ügyvédnő!
  Családi házas ingatlanomat 2015.ben elajándékoztam, külföldön élő fiamnak, haszonélvezetem fenntartásával.Sajnos, egészségi állapotom megromlásával,és koromnál fogva, fontolgatom, hogy el kellene adni a cs.házat, és lakást venni belőle. Egészségi állapotom megromlása miatt,most visszakérhetem-e, ajándékozás utján részemre a családi házat.16 millióért ajándékoztam,eladási értéke, sokkal több. Ha ebben (eladási) értéken kapom vissza ajándékba a fiamtól volna-e adófizetési kötelezettségem, ill. illetékfizetési kötelezettségem. Ajándékozásnál is érvényes az 5 éves adózási szabály?
  Köszönettel várom szíves válaszát.

  1. Tisztelt Valéria!

   A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. A jogi szabályozás szerint tehát az ajándék visszakövetelési módja a peres eljárás megindítása.
   Egyenesági rokonok között az ajándékozás illetékmentes.
   Ha meg tudnak állapodni abban, hogy a fia elajándékozza (visszaajándékozza) Önnek az ingatlant, akkor ennek nincsen akadálya. Ha azonban nincs ilyen egyetértés és megállapodás, akkor csak a peres út marad.
   Személyes konzultáció érdekében hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Üdvözlettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 88. Tisztelt Ügyvédnõ!

  Egy elajándékozott telekkel kapcsolatban kérném a tanácsát. Nagyapám 4 éve elajándékozott egy telket unokatestvérünknek, azzal viszont nem volt tisztában, hogy kb. kétszer akkora telek került átírásra, mint amirõl õ tudott. Egy pár napja kikért tulajdoni lapból derült ez ki. A telek értékére szüksége lenne, hogy felújítsa a házát, valamint vélhetõen befolyásolták/megtévesztették a szerzõdés aláírásakor. Az ajándékozott fél azóta sem tart vele kapcsolatot. Azt szeretnénk tudni, hogy vissza tudná-e szerezni a telket, és ha igen, mik ennek a feltételei.

  Köszönjük a segítséget!

  1. Tisztelt István!
   Ebben az esetben az ajándék visszakövetelésére van lehetőség. A hatályos Ptk. az alábbiak szerint határozza meg az ajándék visszakövetelésének szabályait:
   (1) A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.
   (2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.
   (3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.
   (4) Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.
   (5) A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.
   Ingatlan és polgári ügyekben tapasztalattal rendelkező ügyvédként szívesen segítek az ügy megnyugtató rendezésében, kérem, hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 89. Tisztelt Ügyvédnő!

  Férjem 2007-ben az édesanyjával és testvérével közös tulajdonú ingatlant értékesített. ( 1/4 – 1/2 – 1/4 tulajdoni hányadban). Az ingatlan eladási ára édesanyja bankszámlájára került átutalásra, mert a két testvér jóhiszeműen segítette édesanyjukat a másik lakás megvásárlásban. A másik lakás vételi ára majdnem pontosan annyi volt, mint az eladott ingatlan ára, így tulajdonképpen a vásárolt lakás árának 1/4-ét fizette ki a férjem. Az újonnan vásárolt lakás tulajdonjoga az édesanya nevére került 1/1 arányban. Itt is érvényesült férjem jóhiszeműsége, mert nem volt fontos számára a tulajdonjog bejegyzése, bízott a családjában. Ez a tény írásban és szóban is többször megerősítésre került. Sajnos a viszony megromlott és utólag derült fény arra, hogy néhány héttel ezelőtt az édesanya ajándékozás címén a másik gyermekére ruházta az ingatlant, aki így 1/1 tulajdonosa lett a lakásnak. Közben a lakás értéke a duplájára nőtt. Az ajándékozás egyértelműen férjemnek az örökségből való kizárása miatt történt, melyre utalást is tett az édesanyja. Mit tehetünk azért, hogy legalább a eredetileg vásárolt tulajdoni hányadára jogosultságot szerezzen.

  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel

  1. Tisztelt Mária!
   Ebben az esetben az ajándékozási szerződés bírósági úton való megtámadásra van lehetőség.
   Egyébként esetleges öröklés esetén az osztályra bocsátási kötelezettség értelmében, ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta.
   Amennyiben úgy ítélik meg, hogy további jogi segítségre lenne szükségük, kérem hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 90. Tisztelt Ügyvédnő!

  Párommal 7 éve élünk együtt. Házasok nem vagyunk.
  Fél évvel ezelőtt az 50-50% arányban megosztott házunkat az akkori problémáink miatt, az ő nevére átírattuk.
  Ügyvéd jelenléte előtt ő megvette tőlem azt az 50 %-ot.
  Most rendeződtek a problémák, ismét együtt élünk.
  Kérdésem az lenne, hogy elajándékozhatja nekem a ház 50%-át, hogy ismét felesben legyen a tulajdonjog?
  Amennyiben házastársként teszi ezt meg úgy illetékmentes, ha csak élettarsi kapcsolatban, akkor 18 % az illeték. De minek a 18%-a?

  Megtisztelő válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

  1. Tisztelt Ildikó!
   Igen, házastárs részére történő ajándékozás illetékmentes. Amennyiben élettársak ajándékoznak egymásnak, meg kell fizetni az ajándékozási illetéket, ami ez esetben az ingatlan fele értékének a 9%-a lesz, tehát nem 18%-a.
   Amennyiben a közreműködésemmel kívánják a szerződést elkészíteni és aláírni, kérem hívjon bizalommal a
   0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 91. Tisztelt ügyvédnő!
  Öcsém és én féltestvérek vagyunk, az édesanyánk közös. Öcsém 100%-ban tulajdonosa egy hatalmas, több generációs, ~800m2-es csaladi háznak közös édesanyánk haszonélvezeti jogával. Az ingatlant 4 lakásos társasházzá alakította és szándékában áll az egyik lakást nekem ajándékozni. Megteheti-e illeték nélkül? Van bármi más módja hogy a lakás a nevemre kerüljön?
  Ha nekem ajándékozza milyen egyéb adó vagy illetek kötelezettsègem keletkezik?
  Tartok az ajándékozás intézményétől, mert öcsém az ingatlant 15 éves korában ajándékba kapta édesapjától, aki ez után 13 évvel meghalt. Két másik féltestvére, akik az apa előző házasságából születtek, bíróságon támadta meg az ajándékozást követelve a köteles részt. Peren kívül egyeztek meg, a két testvér jelentős összeget kap, amit öcsém csak úgy tud kifizetni, hogy 4 lakásos társasházzá alakitja az ingatlant és 1 lakást elad. Tehát ha nekem ajándékozna 1 másik lakást, nem kerülhetek én is hasonló helyzetbe évek múlva?
  Válaszát köszönöm!
  Üdv Kovács Zoltán

  1. Tisztelt Zoltán!
   A helyzetre van megnyugtató jogi megoldás. Fontos azonban, hogy körültekintően kerüljenek megfogalmazásra az esetleges szerződések, a későbbi bonyodalmak elkerülése végett. Ingatlan ügyekben nagy tapasztalattal rendelkezem. Kérem, hívjon bizalommal a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 92. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyának van egy lakása, amit szeretne nekem ajándékozni. Van egy nővérem, akit ezáltal szeretne az örökségből ki hagyni, családi okok miatt. Az ajándékozás így is lehetséges? Van bármilyen anyagi kötelezettségem a nővérem felé? Megtámadható-e az ajándékozási szerződés az ő részéről? Vagy egyszerűbb előbb a végrendeletben kizárni és utána az ajándékozást intézni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Frankó Renáta

  1. T. Renáta!

   Köthető akár öröklési szerződés is.
   Ajándékozásnál, ha 10 éven belül meghal az édesanyja, akkor kötelesrészi igénnyel léphetne fel a testvére.
   Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el a szerződést, úgy kérem hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 93. Tisztelt Ügyvédnő!
  A kérdésem az lenne,hogy ha az adott ingatlan közös tulajdonban van ami özvegyi joggal is terhelt,az egyik tulaj kéri a közös tulajdon megszüntetését,de a másik tulaj nemtudja a kért összeget kifizetni…meddig mehet ez a bíróskodás el.?Mire kötelezhtő az a tulaj aki nemtud fizetni de életvitelszerűen ott él.

  1. Tisztelt Hölgyem!

   Közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárásban a bíróságnak közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztania. A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a benne lakó méltányos érdekeit.

   Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti. Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy – ha az ingatlan elhagyására kötelezés a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti – részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti. A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

   Tisztelettel:

   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 94. Tisztelt Ügyvédnő ! Azzal a kérdéssel fordulok önhöz hogy Édesapám nekem akarja ajándékozni az egyik ingatlanját,ahol én és a családom lakik 18 éve.Azt kérdezném hogy a testvérem azt megtámadhatja-e.? Segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Ragályiné Varró Anita

  1. Tisztelt Anita!
   Az ajándékozó esetleges halála esetén minden olyan ajándék a kötelesrész alapját képezi, amit halála előtti 10 évben ingyenesen adott a másik örökösnek.
   Ingatlan és hagyaték ügyekben nagy tapasztalattal rendelkezem. Kérésük esetén szívesen elkészítem a szerződést a fentiek figyelembevételével, vagy más tartalmú szerződés is köthető a felek között.
   Hívjon bizalommal a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 95. Tisztelt Ügyvédnő!

  Több mint húsz évvel ezelőtt édesapám a lakását az öcsémnek ajándékozta.
  Az öcsém nevén van a lakás, de ő nem ott él. Édesapám a haszonélvező, ő lakik benne.
  Az ajándékozás után azonban apámnak született egy harmadik gyermeke és most azt szeretné elérni, hogy ennek a gyermeknek is jusson a lakásból.
  Kérdésem az lenne:
  1./ Apám megváltoztathatja-e az akkori ajándékozást a harmadik gyermeke javára?
  2./ Én fordulhatok-e bírósághoz, amiért engem kizárt a lakás a megörökléséből?
  Üdvözlettel:
  János

  1. T. János!
   Mivel az ajándékozás egy kétoldalú jogügylet, így azt az édesapja egyoldalúan nem változtathatja meg, vagyis az öccse beleegyezése nélkül. Esetleg bírósághoz fordulhat ajándék visszakövetelése iránt, ha ennek a szigorú törvényi feltételei fennállnak. Ha a bíróság helyt adna az apukának, és visszakerülne az ingatlan az apuka tulajdonába, akkor azt követően készülhet új ajándékozási szerződés. Ön nem tud egyelőre a bíróságtól jogorvoslatot nyerni, hiszen életében bárki belátása szerint rendelkezhet a saját vagyonáról. Viszont ha az apuka az újabb ajándékozástól számított 10 éven belül meghal, akkor kötelesrészre jogosult az elajándékozott ingatlan értékéből.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 96. Tisztelt Ügyvédnő!

  93 éves nagymama oda ajándékozta lakását a fiának 2015-ben azzal a kikötéssel,hogy holtig tartó haszonélvezetet kér. Most a fia meghalt és mai napig nem rendezte el a hadzonélvezeti jogát a mamának. Most két olyan unokat örökli a lakást,akik sosem tartottak kapcsolatot a mamával és kijelentették, azonnal eladják a lakást a hagyatéki tárgyalást követően. Mama úgy érzi becsapta a fia,nem biztosította az otthonát számára és nem tartotta be a közjegyzői okiratban foglalt egyezséget. Vissza lehet vonni az ajándékozást? Mit tegyen ilyen helyzetben a nagymama?
  Válaszát nagyon várjuk!
  Köszönettel Oláh Rita

  1. T. Rita!
   Ha az ajándékozási szerződésben a haszonélvezeti jogot a nagymama fenntartotta, akkor a szerződés alapján pótlólagosan is kérheti a földhivatalnál annak bejegyzését, ha eddig ez bármely okból nem történt volna meg.
   Ha bejegyezték a tul. lapra, csak nem költözött be a nagymama, akkor beköltözhet az ingatlanba és ott zavartalanul élhet. Ha az ajándéki szerződés nem tartalmazza a fenntartást, akkor csak akkor tudja bejegyeztetni, ha az unokákkal ebben meg tud állapodni. Javaslok személyes konzultációt az ügyben, hogy érdemben segíthessek. A konzultáció időpontja megbeszélhető a 0620-3415708-as mobilszámomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 97. Tisztelt Ügyvédnő!
  A fiamnak szeretnék ajándékba vásárolni, egy házat, és azután szeretnék érdeklődni, hogy mivel ajándék lesz, kell e illetéket fizetni utána.
  Köszönettel
  Ilona

  1. T. Ilona!
   A vásárlás után majd lesz vagyonszerzési illeték. Nem derül ki a leveléből, hogy a szerződésben a vevő azonnal a fia lenne vagy Ön? A pénzt vagy az ingatlant ajándékozná neki?
   Egyenesági rokonnak az ajándékozás illetékmentes.
   Az adásvételi/ajándékozási szerződés elkészítésére ha megbíznának, keressenek bizalommal a részletek megbeszélése érdekében a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 98. Tisztelt Ügyvédnő,
  Nővéremnek van egy háza aminek az értéke kb. 9M forint. Ő külföldön él már rég, nincs szüksége rá, nekem ajándékzná.
  Átírás esetén kell fizessünk illetéket, és ha igen az mennyi lenne?

  1. T. Attila!
   Az ajándékozási illeték ebben az esetben 9%, azaz 810.000.-Ft, de van kedvezőbb megoldás is.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 99. Tisztelt Ügyvédnő,azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy rendelkezem egy ingatlan 1/1 tulajdonjogával, az ingatlanra a bank terhelt egy közepes mértékű összeget, de az ingatlan 50% szeretném másra ajándékozni, ettől függetlenül ezt meg tehetem? Akire ajándékoznám az nem rokon, nem is közeli hozzátartozó, lehetséges ez?

  1. T. István!
   Csak a bank hozzájárulásával, ha a maradék 50 % elég fedezet, vagy a megajándékozott részén is fennmarad a banki teher. De csak ha nincs rajta elidegenítési és terhelési tilalom is.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 100. Tisztelt Ügyvédnő!
  Érdeklődnék, hogy van e lehetőség arra, hogy lakásunkat, amiben férjemmel együtt 50-50%-ban tulajdonosok vagyunk, a szüleimnek ajándékozzam? Ha igen, mivel az én szüleim, kell ajándékozási illetéket fizetni bárkinek is? Nekem? Nekik? Vagy a férjemnek?Vagy megoldás lehet , ha a férjem először nekem ajándékozza az ő tulajdonjogát és utána én a szüleimnek az egészet? Köszönettel

  1. T. K. Zsoltné!

   Így van, ez utóbbi esetben illetékmentesek az ügyletek, szívesen vállalom az ügylet lebonyolítását, várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 101. T.Ügyvédnő!
  Ketten vagyunk testvérek,2013-ban Édesapánk meghalt így testvéremmel megörököltük az apai részt felesben.Jelen állás szerint 50% édesanyánk része,25-25% a kettőnké.Mivel én a szüleimmel éltem mindig és költségek is terheltek az évek során,bátyám lemondana az én javamra a lakásról teljes egészében.Egyetlen kikötése van csak,nekem nincs gyermekem ezért a majdani örököseim legyenek az ő gyerekei.Kérdésem mi lenne a helyes megoldás és milyen költségekkel járna?

  1. T. Erzsébet!

   javaslom, hogy készítsünk akár ajándékozási szerződést és végrendeletet, illetve egyéb lehetőségek is vannak, a felek akaratától függően.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 102. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyám saját tulajdonú háza lakhatatlanná vált és ő idősotthonba, költözött. A nyugdíja nem fedezi az ellátási költségeket, annak egy részét jelzálogként a házára terhelik majd. A probléma az, hogy egy felszólító levél miatt tudomásunkra jutott, hogy édesanyám kb. 500 ezer forinttal tartozik egy banknak. Jelenleg még nincs semmi a házra terhelve, de ha ez bekövetkezik, anyukám lehetetlen helyzetbe kerül.
  A kérdésem az, hogy a végrehajtást elkerülhetjük-e úgy, hogy édesanyám elajándékozza az ingatlanát, addig, amíg még nincs rajta teher?

  1. T. Blanka!
   Gyorsan, és inkább adásvétel! Ha szeretnének minél hamarabb szerződést kötni egymással, akkor keressenek a 0620-3415708-as mobilszámomon mihamarabb a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 103. Tisztelt Ügyvédnő!

  Nagyszüleim telket szeretnének ajándékozni nekem. Az öcsém lemondana a telekről illetve édesanyám és a testvére is.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ebben az esetben kell- e illetéket fizetni?
  Vagy esetleg lenne jobb megoldás az ajándékozás helyett annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és költséghatékonyan sikerüljön a telek àtadàsa?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Kedves Kitti!
   Egyenes ági rokonok között jelenleg ingyenes az ajándékozás. (Az adásvétel is.)
   Ha szeretné, hogy a szerződés az én közreműködésemmel készüljön el, akkor hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 104. Tisztelt Ügyvédnő!

  A kérdésem a következő lenne. A feleségem rendelkezik egy ingatlan 1/2-d tulajdonrészével amit rám szeretne ruházni ajándékozás útján. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy ennek a véghezviteléhez szükség van e a másik tulajdonos beleegyezésére (jelenlétére) és esetleg azt kérdezném még, hogy mi ennek a menete.

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel és köszönettel. Tamás.

  1. Kedves Tamás!

   Nem kell hozzá a másik tulajdonostárs.
   Természetesen megköthető az ajándékozási szerződés, illetékmentes az ügylet Önnek.
   Kéressen a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Tisztelt Ügyvédnő,
   Abban kérném a segítségét , hogy szeretném elajándékozni testvéremnek a testvéremmel közös tulajdonú ingatlant , viszont ő még kiskorú (15éves) és ő ezt nem szeretné viszont én mindenféleképpen “megszeretnék szabadulni “ ettől a tulajdonjogtól. Milyen lehetőségeim vannak ? (Amelybe nem kell sem a testvérem se a testvérem gyámjának beleegyezése )
   Válaszát előre is megköszönve :
   T. Kitti

   1. T. Kitti!
    Ajándékot csak úgy tud adni, ha a megajándékozott azt el is fogadja.
    Esetleg eladhatja a tulajdoni hányadát másnak, aki hajlandó megvenni egy tulajdoni hányadot,
    vagy odaajándékozhatja másnak, aki azt elfogadja.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  3. Tisztelt Ügyvédnő,
   Abban kérném a segítségét , hogy szeretném elajándékozni testvéremnek a testvéremmel közös tulajdonú ingatlant , viszont ő még kiskorú (15éves) és ő ezt nem szeretné viszont én mindenféleképpen “megszeretnék szabadulni “ ettől a tulajdonjogtól. Milyen lehetőségeim vannak ? (Amelybe nem kell sem a testvérem se a testvérem gyámjának beleegyezése )
   Válaszát előre is megköszönve :
   T. Kitti

   1. T. Kitti!
    Ha az ajándékot nem akarja elfogadni a megajándékozott, akkor úgy nem köthetnek egymással ingatlan ajándékozási szerződést.
    Esetleg eladhatja másnak, harmadik személynek a tulajdoni hányadát, ha van olyan személy, aki megvenné öntől. Ebben az esetben nyilatkoznia kell a testvérének (gyámjának), hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával.
    Vagy másnak odaajándékozhatja, ha más elfogadja az ajándékot. Ehhez nem kell a testvére hozzájárulása.
    Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 105. Tisztelt Ügyvédnő!

  A kérdésem a következő lenne. A feleségem rendelkezik egy ingatlan 1/2-d tulajdonrészével amit rám szeretne ruházni ajándékozás útján. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy ennek a véghezviteléhez szükség van e a másik tulajdonos beleegyezésére (jelenlétére) és esetleg azt kérdezném még, hogy mi ennek a menete.

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel és köszönettel. Tamás.

  1. T. Tamás!

   Az ajándékozáshoz nem kell a tulajdonostárs hozzájárulása, sem a szerződéskor a közreműködése. Az ajándékozás illetékmentes lesz Önnek.
   Ha szeretnék, hogy én készítsem el az iratokat, és lebonyolítsam az egész ügyletet, akkor hívjanak bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Emailen átküldik az adatokat, én annak alapján az összes iratot elkészítem, majd egy leegyeztetett időpontban aláírják előttem a szükséges iratokat, és utána már mehetnek is az iratok a földhivatalba.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 106. Tisztelt Ugyvedno!

  Az en kerdesemm a kovetkezo lenne. Felesegem edesanja orosz allampolgar es lakast szeretne vasarolni Budapesten,de tudtommal csak magyar allampolgarok vasarolhatnak ingatlant szoval lenne ra lehetoseg,hogy felesegem vegye meg a lakast es ajandekozza anyosomnak? Milyen felteteleknek kell eleget tenni? Hogyn lenne ez lehetseges?

  1. T. Tamás!
   Orosz állampolgár ingatlanszerzéséhez engedélyt kell beszerezni akkor is, ha adásvétel útján, és akkor is, ha ajándékozás útján kíván ingatlant szerezni.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 107. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ketten vagyunk testvérek, szülők, nagyszülők, ükszülők stb. nélkül, a szüleink testvérei is mind elhunytak, de a szüleink elhunyt testvéreinek vannak élő leszármazottai. Testvéremnek sem házastársa, sem gyermeke nincsen. Szeretné, ha én, vagy az én gyermekem örökölné vagyonát kizárólagosan.
  Azonban a lakás, amiben jelenleg él, biztosíték kell, hogy legyen számára, hogy ne lehessen fedél nélküli. Ugyanakkor azt szeretné, hogy elhunyta után ezt a lakást is én, vagy a fiam örökölné. Hogyan lenne ez lehetséges?

  Válaszát előre is tisztelettel köszönöm.
  Veronika

  1. Kedves Veronika!

   Szívesen közreműködöm szükség szerint végrendelet elkészítésében.
   Személyes konzultációt javaslok mindenek előtt. Az időpont egyeztethető a
   következő telefonszámomon: 0620-3415708.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 108. Tisztelt ügyvédnő,

  kérdésem az lenne, hogy visszakövetelhető az ajándékba adott ingatlan pusztán a felek közötti kapcsolat megromlása miatt. Minden weboldalon más olvasható ezzel kapcsolatban.

  Válaszát előre is köszönöm.
  Norbert

  1. T. Norbert!

   Személyes konzultációt javaslok ebben a témában a részletek alapos megbeszélése érdekében.

   MObilszámom: 20-3415708

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 109. Tisztelt ügyvédnő azert fordultam onhoz hogy van egy haz ahol en elek ez a haz a nagyszuleime volt van neki 6 gyermeke ebol ketto sajnos meghalt a 4 meg elnek egy faluban lakunk de a sajat lakasukban laknak te hat a lenyeg az lenne hogy ők 6 an örököltek a hazat mivel en csak az egyikuk lanya vagyok elszeretnek nekem ajandekozni ezt mien uton tehesuk meg hagyatekira ken menni hogy ott lemondjanak vagy ugyvedhez mert ugye en örökös nem vagyok

  valaszat elore is koszonom

  1. T. Paulina!
   Az örökösök tulajdonjogának bejegyzését követően ingatlan ajándékozási szerződéssel odaajándékozhatják önnek az ingatlant. Ez illetékköteles lesz, és ügyvéd készítheti el majd az okiratot.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 110. Tisztelt ügyvédnő!

  Olyan kérdéssel fordulok önhöz, hogy a apukám a lakásrészét átadta ajándékozással az anyukámnak. Apu első házasságából van egy gyereke és nem szerette volna ha vele valami törtnéi ő is örökölhet vagy beköltözhetne a házba. Sajnos elkezdet inni az apukám és gyakran emlegeti, hogy vissza vonja az ajándékozást. Kérdésem az, hogy vissza vonhatja? Neki haszonélvezet van a házon és semmi nem változott az élethelyzetükbe mint tavasszal volt vagy 47 éve. Válaszát nagyon várom és előre is köszönöm!
  Eleonóra

  1. T. Eleonóra!
   A Ptk-ban meghatározott esetekben szűk körben van csak lehetőség az ajándék visszakövetelésére bírósági peres eljárásban.
   Amennyiben a részletek megbeszélése érdekében személyes konzultációra van szüksége, akkor kérem hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon időpont egyeztetés céljából.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 111. Tisztelt Ügyvédnő!

  Vettem egy kertes házat. Egyedüli tulajdonosként. A megkérdezésem és beleegyezésem nélkül anyám haszonélvezeti jogot tett rá magának és pár év múlva pedig az én nevemben elajándékozta a gyerekeimnek. Ez így törvényes? Én nem kellettem volna hozzá? Úgy értem, hogy gondolom már a haszonélvezeti joghoz is kellett volna az aláírásom, nemhogy az ajándékozáshoz. Mit lehet ilyen esetben tenni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. T. Györgyi!

   Mindenképp az Ön beleegyezése és aláírása kellett ezekhez az ügyletekhez, az ajándékozási szerződéshez és a haszonélvezeti jog alapításához is,
   feltéve természetesen, hogy nincsen gondnokság alatt és teljes a beszámítási képessége.
   Tehát javaslom a szerződéseket beszerezni és személyes konzultációra időpontot egyeztetni az alábbi telefonszámomon: 0620-3415708
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 112. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyámnak van egy saját tulajdonú ingatlana (1/1). Hárman vagyunk testvérek, de a két testvéremmel édesanyám viszonya megromlott, több mint 15 éve semmilyen formában nem is tarják a kapcsolatot egymással. Édesanyám szeretné ha az ingatlanából csak én részesülnék, és a két testvérem egyáltalán nem. Milyen jogi lehetősége van az édesanyámnak? Ebben az esetben van-e törvényes mód a számomra történő ajándékozásra.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Köszönettel: Terézia

  1. Kedves Terézia!
   Természetesen lehet ajándékozási szerződést kötni, vagy akár öröklési szerződést vagy eltartási, életjáradéki szerződést is.
   A részleteket személyes konzultáció során tudjuk tisztázni a 0620-3415708-as mobilszámon időpont egyeztethető.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 113. Tisztelt Ügyvédnő!

  Apukánktól örökölt ingatlan részünket oda ajándékoztuk édesanyánknak abban a tudatban hogy majd egyszer úgyis mi örököljük.
  De utólag kiderült, hogy a hátunk mögött az ingatlant eladta és vett belőle egy másik ingatlant amit oda ajándékozott a testvérünknek így édesanyánk csak haszonélvező lett. Mindezt a tudtunk nélkül. Mi ezt tisztességtelennek tartjuk, ezért szeretnénk visszakérni a tulajdoni részünket. Van e erre mód? Vagy vegyük tudomásul, hogy kijátszottak minket és a jóhiszeműségünket?

  1. Kedves Erzsébet!
   Saját tulajdonával mindenki szabadon rendelkezhet, még akkor is, ha azt korábban ajándékba kapta.
   Ha az ajándékozástól számított 10 éven belül meghal az édesanyjuk, akkor kötelesrész iránti igényt terjeszthetnek elő a testvérükkel szemben bíróság előtt.
   Amennyiben személyes konzultációt szeretne az ügyben, úgy a 0620-3415708-as mobilszámomon időpont egyeztethető.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 114. Tisztelt Ügyvédnő!

  Lányom 2018. májusában eladott egy lakást, ami az ő tulajdonát képezte,
  nekem /az édesanyja/haszonélvezetem volt rajta. Most a nagyszülőknek,
  akik az én szüleim, szeretnénk egy lakást venni a kapott pénzből.Kérdésem, hogyan lehetne elkerülni azt,hogy illetéket keljen fizetni a most megvásárolni kívánt ingatlan után. Ha jól értelmeztem, amit egy cikkben olvastam, csak a lányom veheti meg ezt a saját nevére. Vagy lehetnek a nagyszülők a vásárlók? A lányom utána esetleg ajándékozhat a nagyszüleinek illetékmentesen?

  Mielőbbi válaszát megköszönve, tisztelettel:Márta

  1. T. Márta!

   Természetesen megvehetik bárkinek a nevére az új ingatlant, de ha illeték szempontból a legkedvezőbb variációt szeretnék, akkor érdemes a lányának vennie most az
   ingatlant és utána akár elajándékozni a nagyszüleinek. Ezt megteheti illetékmentesen, mert egyenes ági rokonok között az ingatlan ajándékozás illetékmentes.
   Amennyiben szeretnék, hogy én készítsem el a szerződéseket, úgy keressenek bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 115. Tisztelt Ügyvédnő!

  A férjem 2018-ban megvásárolta édesapjától valamit testvéreitől a szülői házat, mely a férjem tulajdonába került teljes egészében. 2 gyermek révén szeretnénk kihasználni a CSOK, melynek egyik feltétele hogy nekem is legyen tulajdonrészem. Ha a férjem nekem ajándékozza a háznak egy részét akkor kell e illetéket fizetnem illetve neki kell e valamit fizetni.
  Köszönöm a segítségét!

  1. T. Renáta!
   Nem kell illetéket fizetniük és nincsen adófizetés sem az önök esetében az ingatlan ajándékozás után.
   Az ingatlan ajándékozási szerződés elkészítése ügyében várom hívásukat a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 116. T. Ügyvédnő!
  Két nagykoru gyermekünkkel együtt 4-n vagyunk a férjemmel egy ház tulajdonosai. Eladnánk a házat és szeretnénk külön-külön venni ingatlant. (válás miatt) Ilyenkor szóba jöhet-e, hogy a két gyermekünk elajándékozza nekünk az ő részüket? Ha igen, mennyi az ajándékozási illeték, van-e más költség vonzat még?
  Előre is köszönöm!

  1. T. Csilla!

   Az ingatlan adásvételi vagy ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Nem biztos, hogy szükséges az ajándékozás.
   Illetékmentesen történhet egyébként az ajándékozás, csak a földhivatali eljárási díj (6.600.-Ft) és az ügyvédi díj merül fel ilyenkor költségként.

   Várom hívását, tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 117. Tisztelt Ügyvédnő!

  Özvegy vagyok, az apai részből megfelelő arányban megkapták fiaim a tulajdonukat / két fiam van/. A családi házból a fele és a haszonélvezeti jog rajtam van. Az egyik fiamnak szeretném elajándékozni az én részemet, ez lehetséges? Milyen kötelezettséget róna a megajándékozott fiamra, az az állapot, ha a másik továbbra is ott akar maradni? Mennyi lenne az elajándékozás költsége?

  Tisztelettel és köszönettel várom válaszát!

  1. T. T. Józsefné!
   Természetesen nincsen akadálya az ingatlan ajándékozásának, illetékmentes az ügylet. A költség kb. 60.000.-Ft.
   Az ingatlan ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében kérem keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 118. Tisztelt Ügyvédnő!

  A párom ajándékozás útján megkapta nagymamája szülői házának nagymamai részét.A másik rész a nagymama testvérének a tulajdonában.A házat szeretné megvásárolni egy idegen(nincsen családi viszony) de ő ajándékozás útján szeretné megvásárolni.Én úgy tudom,hogy csak családon belül lehet ajándékozni nem?

  1. T. Dóra!
   Nem jók az információi. Természetesen bárkinek ajándékozhatunk, így idegennek is, csak azután a megajándékozott illetőnek ajándékozási illetéket kell majd fizetnie, ingatlan esetében 9%-ot.
   Egyenesági rokonok és házastárs részére az ajándékozás illetékmentes.
   Amennyiben szeretné, hogy én készítsen el önöknek a szerződéseket, úgy kérem hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 119. Tisztelt Ügyvédnő!
  Olyan kérdéssel fordulnék önhöz, hogy nagybátyám ajándékozna nekem egy külterületi szántót de tudomásom szerint a mai jogszabályok miatt ez nem megengedett mert nem egyenes ági rokon, ezért édesapámnak ajándékozza először aki a testvér és utána édesapám meg nekem! Az első kérdésem az lenne, hogy nagybátyám valóban nem ajándékozhat nekem egyből? A második pedig az, hogy ha édesapámnak ajándékozza először és bejegyzésre is kerül a tulajdonjog változás akkor ő egyből tovább ajándékozhatja e nekem? Nincs e valamilyen megkötés? pl. időkorlát? Válaszát előre is köszönöm! Bertalan

  1. T. Bertalan!
   Igen, közeli hozzátartozók között jöhet csak létre termőföldnél ingatlan ajándékozási szerződés. Tehát a kétlépcsős elgondolás helyes.
   Amennyiben szeretnék, hogy én készítsem el az ingatlan ajándékozási szerződéseket, úgy keressenek bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 120. Tisztelt Ügyvédnő!

  Olyan kérdésem lenne, hogy ingatlan ajándékozásánál mennyi a tulajdonjogi változás bejegyzésének ideje? Ha az adott ügyvéd megírja az ajándékozási szerződés, az érintettek aláírják, ügyvéd elküldi a hatóságoknak mikorra várhatunk átlagosan választ, hogy a földhivatal bejegyezte? Több ajándékozásról lenne szó és addig még az egyik nincs bejegyezve nem tudjuk a többit!

  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Bertalan!
   A földhivatal 60 nap alatt jár el alapesetben, sürgősséget kérve (+10.000.-Ft-ért) 30 nap alatt.
   Szívesen elkészítem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződéseket.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 121. Jó napot kívánok !
  Érdeklődni szeretnék.
  A párom váltáskor a saját lakását a kis lányának ajándékozta. Amiben jelenleg élnek. Mivel a gyermeke kis korú így a volt felesége a gyámja. Most hogy elváltak egyre rosszabb a kapcsolata a volt feleségèvel , és nem tartja be amiket ígér. A kapcsolatuk egyre rosszabb.
  Szeretné a párom az ingatlant visszakérni és eladni majd lekötni a pénzt a kislányának ?
  Ez lehetséges valamilyen úton ?

  1. T. Alexandra!
   A gyámhatóság valószínűleg nem járulna hozzá. Javaslom, hogy előbb a gyámhatósággal egyeztessenek, hogy milyen szerződési konstrukcióhoz járulnak hozzá.
   A szerződések elkészítésében szívesen állok rendelkezésre.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd (mobil: 0620-3415708)

 122. Tisztelt Ügyvédnő!
  Van egy 2500 nm telekterületű kb 40 nm lakóingatlanom (csak az én tulajdonomban) külterületen aminek értéke kb 7-800. ezer ft. El szeretném ajándékozni egy olyan szemelynek aki nem rokonom. Mi ennek a menete? Mekkora mértékű illetéket kellene fizetni?
  Köszönöm válaszát!

  1. T. Elvira!
   Az ingatlan adásvétel lebonyolítása és a részletek megbeszélése érdekében várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Az illetéket a vevő viseli, nem ön, mint eladó. Alapesetben 9% az illeték, de bizonyos esetekben illetékmentesség is igényelhető.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő!

    Szeretnénk a feleségem egyik lakását a fiamnak ajándékozni (nem közös fiúnk, az előző házasságomból van, de együtt neveltük kiskora óta, de persze már nagykorú). Ez így ugye illeték köteles ügylet lenne? Nekem a lakáshoz semmi közöm jelenleg papíron, a feleségem nevén van.

    Csökkenthető e azzal a fiamra háruló költség, hogy a feleségem nekem ajándékozná a lakást, majd én később a fiamnak?

    Igazán akkor tudnánk segíteni neki, ha nem kellene az igen magas 9% illetéket kifizetnie, lesz így is bőven költeni való a lakásra, de sajnos az illeték összegével mi sem rendelkezünk, azt nem tudjuk neki felajánlani.

    Lehet ilyet, hogy egy ingatlan rövid időn belül cserél gazdát ajándékozási szerződéssel?

    Persze a kétszeri ügyvédi és egyéb költségeket bekalkuláltuk, még az is kevesebb, mint a tizede, mint a közvetlen ajándékozás lenne a 9% jutalékkal.

    Vagy Ön mit javasol, hogyan oldjuk meg az ügyletet a legjobban, hogy a fiam nevére kerüljön a lakás?

    Üdvözlettel,
    József

    1. T. József!

     Igen, ennek semmi akadálya, hogy egymás után kettő ajándékozási szerződést kössünk, és így illetékmentes az ügy.
     Kérem hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon, hogy megbeszélhessük a szerződéskötés részleteit.
     Várom hívását, Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

     Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 123. Tisztelt Ügyvédnő!

  Férjem édesanyja férjemnek ajándékozna egy lakást. Tisztában vagyok vele, hogy ez az ő különvagyona lesz. Kérdésem, hogy így erre a lakásra felvehetjük-e 2 gyermek után a CSOK-ot, hogy csak a férjem nevén lesz a lakás? Ha gond akkor tovább tud-e ajándékozni nekem tulajdonjogot? Illetve egyáltalán probléma -e, hogy ajándékozással szerzett? Köszönettel: Tóth Anna

  1. T. Anna!

   Ingatlan vásárláshoz tudják csak igénybe venni a CSOK-ot, ingatlan ajándékozáshoz nem, hisz az ingyenes jogügylet és nincsen pénzmozgás.
   Ha mégis ingatlant szeretnének vásárolni akár CSOK felhasználásával, akár anélkül, akkor hívjanak bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon,
   mert az ingatlan adásvételi szerződéshez kötelező az ügyvédi közreműködés.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 124. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám szeretne nekem ajándékozni egy lakást, amin hitel van. A hitel tulajdonosa az édesanyám. Hogyan lehetséges az ajándékozás? Az ajándékozáshoz kötelező az ügyvéd?

  1. T. Zalán!
   Igen, ügyvédnek kell elkészítenie és ellenjegyeznie az ingatlan ajándékozási szerződést.
   Amennyiben átvállalja a hitelt az édesanyja helyett, vagy pl. adóstárs lesz, úgy nincs akadálya az ügyletnek,
   de a hitelező bankkal egyeztetnie kell arról, hogy elfogadja-e Önt adósnak.
   A banki egyeztetést követően keressen bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés részleteinek mielőbbi megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 125. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia ügyvéd asszony,

  Apai ágról fél testvéreim szeretnék a lakásunk 1/3 részét a nevemre íratni, ebben az esetben van mód arra hogy ne fizessünk illetéket?

  Köszönettel,
  Szabó Krisztián

  1. T. Krisztián!
   Igen, várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon az ingatlan ajándékozási szerződés részleteinek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 126. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szeretném megkérdezni , hogy az anyósom visszakövetelheti -e a fiának ajándékozott telket(ami a hátsó kertjéből lett leválasztva)ha mi már, költöttünk a telekre(kerítés, közmű,stb),vagy adott esetben már építkeztünk rá!
  Köszönettel
  Gábor

  1. T. Gábor!
   Az ajándék visszakövetelésének igen szigorú törvényi feltételei vannak éppen azért, hogy ne sérüljenek súlyosan a felek jogai.
   Javaslom, hogy személyes konzultáció keretében beszéljük át részletesen az ingatlan ügyet, mert nem ismerem a részleteket.
   Időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

 127. Üdvözlöm!

  A nagymamám sajnos elhúnyt a tavalyi év folyamán, és egy ingatlant hagyott örökségül.
  A testvérem mivel sajnos komoly tartozása van, nem tarthatja meg az ingatlanrészét.
  Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor az ajándékozás mint olyan, opció-e, vagy csak lemondással kerülhet hozzám? Attól tartok ugyanis, hogy az ajándékozás feltételezi a tulajdonjogot, azaz az ingatlanrésze ahhoz a nevére kell kerüljön, hogy azt elajándékozhassa, így végül az ajándékozás meghiúsulhat a tartozása miatt, és lefoglalják az ingatlanrészt, míg ha lemond a részemre, ez elkerülhető.

  Köszönöm válaszát

  1. Kedves István!
   Így van, ahogyan írja. Ha a testvére visszautasítja az örökséget és a testvérének nincsen leszármazója, akkor a hagyatékot Ön fogja örökölni, amennyiben a törvényes öröklési rend érvényesül és önök az örökösök. Természetesen javaslom, hogy személyes konzultáció keretében beszéljük át részletesen a hagyatéki ügyet, mert nem ismerem a részleteket.
   Időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

 128. Tisztelt Ügyvédnő!

  Kérem válaszával segítsen abban, hogy milyen módon ajándékozhatnék kis –szántóföld besorolású -ingatlant nem hozzátartozónak?

  Köszönettel: Genovéva

  1. T. Genoveva!
   Termőföld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.
   Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem az ingatlan ajándékozási szerződést, vagy más szerződést szeretne készíttetni a termőföldre vonatkozóan, úgy hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 129. Kedves Zsófia,

  A kérdésem az lenne, hogy milyen gyakran lehet ugyanazt az ingatlanrészt (Telek) elajándékozni.

  2 db ajándékozásra lenne szükségünk.
  1. Testvér testvér között
  2. a testvér aki megkapta, tovább ajándékozná a férjének.

  Az ingatlanra tervek szerint 3-4 éven belül ház épül majd.

  Lehetséges ez? Mennyi időnek kell eltelni a két ajándékozás között? Kell -e ilyenkor további költségekre számítani?

  1. T. Adrienn!
   Amint az egyik ajándékozást bejegyzi a földhivatal, már lehet kötni a 2. szerződést.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 130. Tisztelt Ügyvédnő!
  Egy barátom és 3 testvére örökölt édesapja után ingatlan részt, a fele pedig édesanyjuké. A testvérek miatt zálogjoggal terhelt lett az ingatlan. Ha oda ajándékozzák a részüket édesanyjuknak, akkor a zálogjog le kerül az ingatlanról, vagy azzal mi fog történni? Köszönöm szépen!

  1. T. Anita!
   Csak akkor lehet odaajándékozni az anyukának, ha a bank hozzájárul az ügylethez, ha elidegenítési és terhelési tilalom is van a jelzálogjog biztosítására az ingatlan tulajdoni lapján bejegyezve.
   A hitel és a zálogjog nem tűnik el attól, hogy odaajándékozzák az ingatlant.
   De szívesen segítek önöknek, egy konzultáció keretében át tudjuk beszélni, hogy mi lenne a legoptimálisabb megoldás az ingatlan tulajdonjogának rendezése érdekében.
   Konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 131. anyukam 2010 szeptemberben halt meg zsokáné néven az öcsém zsoka nevet viseli én egri nevet viselem anyukam a halàla elött el ajandékozta a féltestvéremnek (zsokanak) igy engem ki hagyott teljesen a lakasbol, érdeklödni szeretnék nekem mivel álami gondozot voltam semmi követelésem nem lehet ha jol értem a lakasbol ? köszönöm

  1. T. levélíró!
   Attól függ, mikor volt az ajándékozás. Ha a halált megelőző 10 éven belül volt az ajándékozás, akkor kötelesrész iránti igénye lett volna.
   De a kötelesrész iránti igény 5 év alatt elévül.
   Vagyis korábban kellett volna ezt az igényt érvényesítenie.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlan ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük