Dr. Bizik Zsófia ügyvéd
Haszonélvezeti jog ingatlanon

Haszonélvezeti jog ingatlanon – 1. rész

 Gyakori, hogy a házunkra, lakásunkra haszonélvezeti jogot engedünk bejegyeztetni egy vagy akár több személy javára. Sokan ennek ellenére nincsenek tisztában a haszonélvezet jogintézményének jelentőségével, jogi szabályozásával. Cikkünk nekik kíván segítséget nyújtani.

Az ingatlan tulajdonosának alap esetben joga van az ingatlanját birtokolni, használni, hasznosítani, hasznait szedni, valamint rendelkezhet az ingatlannal, ugyanakkor viseli a dologgal járó terheket és a kárveszélyt is.

Amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, úgy ezek közül a részjogosítványok közül némelyik a haszonélvezőt illeti meg, míg a másik a tulajdonos jogosítványa marad.

Nézzük meg a továbbiakban, hogy mely jogok maradnak a tulajdonosnál, és melyek kerülnek át a haszonélvezőhöz. Vizsgáljuk meg, hogy a haszonélvezeti jog alapításának mik az alapvető szabályai ingatlanok esetében és hogyan oszlanak meg a tulajdonos és a haszonélvező között az ingatlanhoz fűződő jogok.

Cikkünk második részében részletezzük a terhek és költségek viselését, a tulajdonos jogait, a haszonélvezeti jog értékének kiszámítási módját és a haszonélvezeti jog megszűnésének eseteit.

A haszonélvezeti jog szabályait a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5. könyve szabályozza a használati jogok között.

Haszonélvezeti jog alapítása ingatlanon

Haszonélvezeti jogot alapíthatunk szerződéssel vagy keletkezhet jogszabályi rendelkezés alapján a törvény erejénél fogva (ex lege).

Utóbbi esetben a jogszabály rendelkezésén alapuló haszonélvezet létrejön abban a pillanatban, amikor a keletkezéséhez szükséges jogi tény (például az örökhagyó halála) bekövetkezik, ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés a haszonélvezet keletkezésének nem feltétele. Bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba kötelező ugyan, de nem konstitutív, hanem csupán deklaratív (kinyilvánító) hatálya van.

Ezzel szemben a szerződésen alapuló haszonélvezeti jognál a felek szerződése a haszonélvezeti jogot önmagában még nem hozza létre. A haszonélvezeti jog keletkezéséhez a szerződésen felül arra is szükség van, hogy ingatlan esetében azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

Haszonélvezeti jogot egyedül a tulajdonos alapíthat. A felek a haszonélvezeti jogot rendszerint a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban hozzák létre úgy, hogy a tulajdonjogot átruházó volt tulajdonos köti ki magának, vagy pedig a vevők engednek harmadik személy részére haszonélvezeti jogot. Például ha a szülők vásárolnak gyermeküknek ingatlant, s maguknak a haszonélvezet jogát kötik ki.

Az adásvételi szerződésben egyébként nem az eladóknak, hanem a vevőknek kell az egyidejűleg keletkező haszonélvezeti jog bejegyzésének engedélyezéséről nyilatkozni. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis kimondta, hogy „az ingatlan tulajdonjogának átruházásakor az egyes tulajdonosi részjogosítványokat nem lehet »visszatartani« „.

A haszonélvezet alapítása történhet ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében.

A haszonélvezeti jog személyhez kötött jog

A haszonélvezeti jog személyhez kötött jog, ami azt jelenti, hogy sem élők között, sem halál esetére nem ruházható át, de nem lehet öröklés tárgya sem. (A törvényes öröklés szabályai szerint a túlélő házastárs csak az örökhagyó tulajdonában volt dolgok haszonélvezetét örökli, az a haszonélvezet, amely az örökhagyót illette, örököseire nem száll át).

A dolog tulajdonosának személyében beállott változás a haszonélvezeti jogot nem érinti: csupán alanyváltozás történik a kötelezetti oldalon. Vagyis eladható úgy az ingatlan, hogy azt haszonélvezeti jog terheli, önmagában az ingatlan tulajdonosának változása nem érinti a haszonélvező jogait.

A haszonélvezet személyhez kötött jog, ezt a jogot másra átruházni nem lehet; annak azonban nincs akadálya, hogy a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlását másnak átengedje. A szerződés egyaránt lehet ingyenes vagy visszterhes. A haszonélvezeti jog gyakorlása átengedésének feltételei: -ellenérték fejében történő átengedésnél köteles erről a tulajdonost értesíteni; – amennyiben a tulajdonos az ingatlan használatára – azonos feltételek mellett – igényt tart, a haszonélvező csak vele köthet szerződést, illetőleg az ajánlat elfogadása a szerződést már létre is hozza.

A haszonélvezeti jog tartalma ingatlanon

A haszonélvezeti jog személyhez kötött korlátolt dologi jog, amelynek jogosultja a más tulajdonában lévő dolgot – rendeltetésének megfelelően – birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

A haszonélvezet ugyanakkor abszolút szerkezetű jog: a haszonélvezővel szemben mindenki más köteles tartózkodni attól, hogy a haszonélvezet tárgyára olyan behatást gyakoroljon, amely a haszonélvezetből folyó jogok gyakorlását akadályozza vagy veszélyezteti. Ez a kötelezettség terheli magát a tulajdonost is: köteles tűrni, hogy a haszonélvező az ő dolgán gyakorolja jogait.

A haszonélvezet tartalmát tehát a tulajdonjogból kivált, önállósult részjogosítványok teszik ki. A jogosítványok egyike sem hiányozhat a haszonélvezetből, ellenkező esetben nem haszonélvezetről, hanem más jogviszonyról van szó.

A haszonélvezet ingyenes, ami azt jelenti, hogy a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlása fejében nem köteles ellenszolgáltatást teljesíteni. (Az olyan szerződés, amelyen a felek akár a birtoklás, akár a használat vagy haszonszedés fejében ellenszolgáltatást kötnek ki, haszonélvezeti jogot nem hoz létre, hanem más jogviszonyt, pl. bérletet, haszonbérletet). A haszonélvezőt használati díj fizetésére kötelezni nem lehet, más kérdés, hogy a haszonélvezeti jog létesítése fejében ellenszolgáltatás kiköthető.

A birtoklásra és a birtokvédelemre a haszonélvező ugyanolyan módon jogosult, mint a tulajdonos. A haszonélvező a birtokvédelmet önállóan kérheti.

A dolgot –esetünkben az ingatlant- a haszonélvező hasznosíthatja úgy is, hogy a használatot, illetőleg a hasznok szedését ellenérték fejében másnak átengedi, például bérbeadja az ingatlant.

A birtoklásra, a használatra és a hasznok szedésére a haszonélvezet fennállásának teljes időtartama alatt tehát a haszonélvező jogosult. A tulajdonos e jogokat csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező nem él velük. Így a tulajdonos saját jogával él, amikor a haszonélvező által elhagyott dolgot birtokába veszi. Az a körülmény azonban, hogy a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlásával átmenetileg – ideiglenesen – felhagy, a haszonélvezeti jogot nem szünteti meg. Bármikor követelheti ezért, hogy a tulajdonos a haszonélvezet tárgyát bocsássa vissza birtokába.

Teljes vagy részleges haszonélvezet ingatlanon

A haszonélvezet kiterjedhet az ingatlan egészére vagy annak részére. A részleges haszonélvezet így kiterjedhet az ingatlan egyes alkotórészeire (például csak a telekre vagy csak az épületre stb.), vagy az ingatlan természetben körülhatárolt egyes részére is.

A haszonélvezet vonatkozhat az ingatlan eszmei hányadára is (például özvegyi haszonélvezeti jog esetén). Ekkor a haszonélvezőt megillető birtoklás, használat és hasznosítás terjedelmét és módját csak a többi hányadra jogosult személlyel (tulajdonossal, tulajdonostárssal, más haszonélvezővel) szemben fennálló jogviszony keretében lehet meghatározni a közös tulajdon szabályai szerint.

A haszonélvezeti jog ugyanazon a dolgon több személyt is megillethet. Ezek a haszonélvezetet egy időben, egymás mellett gyakorolják vagy sorrendben egymás után élhetnek ezen jogukkal.

A haszonélvezeti jog mindig csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. A haszonélvező életének vége a haszonélvezeti jog időtartamának végső határa. Ezen belül is korlátozható azonban a haszonélvezet fennállása. Ennek kétféle módja van: a haszonélvezet időtartamának dátumszerű megjelölése vagy időtartamának jövőbeli esemény bekövetkezéséhez való kötése.

A haszonélvezet időtartama

A haszonélvezeti jog mindig csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. A haszonélvező életének vége a haszonélvezeti jog időtartamának végső határa. A haszonélvezet időtartamát a haszonélvezetet létrehozó szerződésben lehet korlátozni. Ha a szerződés ilyen korlátozást nem tartalmaz (az időtartamról egyáltalán nem tesz említést), a jogosultat a haszonélvezeti jog élete végéig illeti meg („holtig tartó haszonélvezeti jog”), illetőleg jogi személy esetében 50 évig.

A haszonélvező jogai és kötelezettségei

A haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. A haszonélvező legáltalánosabb kötelezettsége a rendes gazdálkodás követelményeinek megtartása.

Főszabályként a tulajdonos hozzájárulása kell a haszonélvezetbe adott ingatlan átalakításához vagy lényeges megváltoztatásához, illetve gazdasági rendeltetésének megváltoztatásához.

A haszonélvezőt terheli az értesítési kötelezettség, a dolgot fenyegető veszély vagy beállott kár esetén. A tulajdonosnak az elhárításhoz vagy kár következményeinek megszüntetésére irányuló tevékenységét a haszonélvezőnek el kell tűrnie.

Ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, haszonélvezeti jog alapítását, valamint a lakásvásárlásának teljes jogi lebonyolítását bízza nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorlott ügyvédre. 

Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat

326 Responses

 1. Érdeklődnék hogy egy ingatlant ajándékoztam a gyermekemnek. Lemondtam a haszonélvezeti jogról de a körülmények ugy alakultak hogy most szeretném visszatetetni rá az ő beleegyezésével. ez milyen költségkihatással lenne rám nézve

  1. T. L. Istvánné!
   Köszönettel megkaptam levelét.
   Kérem hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében. Szerződéssel alapítható haszonélvezeti jog, nincsen jogi akadálya. Várom jelentkezését, Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Érdeklődni szeretnék, hogy haszonélvezeti joggal elvált szülők esetében mindkét szülő haszonélvező, vagy elég, ha egyik szülő a haszonélvező? Nagyszülők ajándékoznának 2 kiskorú gyermeknek 2 lakást., viszont a haszonélvezők a gyermekek szülei lennének, akik elváltak. Köszönöm

    1. Kedves Izabella!
     Lehet egyik, másik, vagy akár mindkét szülő haszonélvező, vagy akár a nagyszülők is haszonélvezők.
     Ha szeretnék, hogy én készítsem el önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, akkor hívjanak bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

     1. JO NAPOT KIVANOK MEG SZERETNEM KERDEZNI HOGY ENGEM KI HAGYHAT A LANY TESTVEREM A RESZBOL HA APAM RA IRASSA? semmit nem kapok/

     2. Kedves Anita!
      A hagyatéki öröklési ügyében személyes konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
      A kötelesrész szabályairól is készséggel fogom Önt tájékoztatni a konzultáció során.
      Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  2. Kedves Ügyvédnő ! 20 éve amikor vettük a családi házat , a gyerekek nevére vettük . Nekünk , holtig tartó haszonélvezettel . Az élet úgy hozta , szeretnénk visszaíratni a nevünkre , nem bírjuk a költségeit . Kirepültek a gyerekek . Fiam lemond a tulajdonról javunkra , lányom nem hajlandó . 18 éves volt amikor elment , azóta vissza sem jött , anyagilag semmit nem költ a házra . Mi tartjuk fenn az összes költséggel együtt , mi újítjuk stb . Mégis mi vagyunk a szenvedők . Fiam nagyon sokat segít nekünk munkával , mert nem mindent bírunk ketten a férjemmel . Eladnánk , mert kisebbet vennénk , de ilyen zavaros helyzettel félő , hogy nem lehet . Mit tudunk csinálni ? Szenvedjünk idős korunkra ? Üdvözlettel Szabóné Szabó Klára

   1. T. L. Istvánné!
    Kérek hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon, hogy megbeszélhessük az önök ügyében a legmegfelelőbb megoldást. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   2. Tisztelt. Ugyvedno .Azt szeretnem kerdezni hogy a
    fejem halala utan jaro ozvegyi haszon elvezetet az orokosok a gyerekek elvehetik e a ferjem ketto eve halt meg es kerhetek e birtok vedelmet es hol kell kerni

    1. T. Klára!
     Nem, az özvegyi jog holtáig megilleti önt, azt nem vehetik el öntől az örökös gyermekek.
     Birtokvédelmet a lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjétől kérhet.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   3. T.Ügyvednö! Egy kerdés csupan. Lakas örökösei 3 testvér..az egyiknek haszonelvezet is van a lakason. Eladják,de kerdezi,hogy neki mint haszonelvezö is,jar e az eladásbol több penz,vagy 3 reszre oszlik a vételar. Ö fizette a rezsit meg mindent es ott is lakik még. Természetesen az eladás mellett döntött ö is. Köszönöm válaszát!

    1. T. Hölgyem!

     Igen, a haszonélvező lemondhat a haszonélvezeti jogáról ingyenesen vagy visszterhesen.
     Tehát a haszonélvező ez esetben jogosult a haszonélvezeti jog értékére is a tulajdoni hányad szerinti vételáron túl.
     Az ingatlant terhelő haszonélvezeti jog értékének kiszámítási módját megtalálja a honlapomon is, vagy az ingatlan adásvételi szerződést készítő okiratkészítő ügyvédtől is kérhet tájékoztatást.
     Üdv. dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

  3. haszonélvezeti joggalterhelt ingatlanra befogadónnyílatkozattal befogadott személy váláskor kérheti e aház fele részét.jogosult eaház fele részére.aház ingatlanadásvétele15évvel aházasság előtttőrtént

   1. T. Zoltán!
    Nem igazán értem a kérdését. Milyen jogcímen kérhetné a ház fele részét? Attól, hogy befogadták és ott élhetett, attól még nem keletkezik tulajdonjogi igénye. üdv. dr. B.Zs.

    1. Üdvözlöm! Haszonelvezeti jogal rendelkező hölgy házat bérelnebk ki! Kerdesem az lenne hogy lakcím bejrlentést kérhetek e? Lenne e ennek barmilyen akadálya?

     1. T. Georgina!

      Amennyiben az ingatlan tulajdonosa és a haszonélvezője hozzájárul ahhoz, hogy ön bejelentkezzen közigazgatásilag az ingatlanba, úgy nincsen akadálya.
      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

     2. Üdvözlöm.Azzal a kérdésemmel keresem Önt,hogy én és egy ismerősöm,befektetési céllal szeretnénk vásárolni most egy házat.Az ismerősöm csak mint haszon élvezőként szeretne szerepelni a nyilvántartásban,mivel tartozása van.Én jelenleg egészségügyi indokból megyek külföldről Magyarországra,és közben szeretnénk ezt az adott ingatlant megvásárolni,de valószínüleg,nekem is van hátrahagyott tartozásom,amit esetlegesen a megvásárolandó ingatlanra adott esetben ráterhelnének.Arra a közös döntésre jutottunk,hogy jobb lenne a feleségem nevére íratni az ingatlant,de viszont,a külföldi munkahelye és ideje,miatt nincs arra lehetőség,hogy az adásvételi szerződés megkötésénél jelen legyen Magyarországon.Milyen megoldás lehetséges az Ön véleménye szerint?

     3. T. Csaba!
      Külföldön a konzulátuson adhat meghatalmazást valakinek, aki aláír helyette majd itthon.
      Egyszerű az egész, várom hívását a szerződés részleteinek megbeszélése érdekében a 0620-3415708-as mobilszámomon.

      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

     4. Tisztelt Ügyvédnő!
      Egy ingatlant szeretnék vásárolni, melynek tulajdonosa kiskorú, haszonélvező az édesanyja. Az ingatlant hogy tudnám meg enni?
      Várom válaszát, köszönöm!
      Tisztelettel:Gyöngyi

     5. T. Gyöngyi!
      Az ingatlan adásvételhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.
      Amenyiben szeretné, hogy elkészítsem az ingatlan adásvételi szerződést, úgy hívjon a
      0620-3415708-as mobilszámon a részletek megbeszélése érdekében.

      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

  4. Tisztelt Jogi Képviselet! Érdeklődni szeretnék, hogy egy végrehajtói árverezésen szeretnék egy ingatlant vásárolni amely 1/2tulajdoni hányadát vásárolnám meg. Az ingatlanon azonman haszonélvezeti jog van. Ilyenkor csak a meg lévő tulajdoni részre van haszonélvezeti jigosultsága a haszonélvezőnek vagy az általam vásárolni kívánt 1/tulajdoni részre is? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm szépen.

   1. T. Péter!

    Az ingatlan árverési kiírásból nem mindig derül ki, hogy melyik tulajdoni hányadon van a haszonélvezőnek haszonélvezeti joga.
    Ezért javaslom, hogy mindig kérje le a friss tulajdoni lapot, és arról látni fogja, hogy a haszonélvezeti jognál melyik tulajdonos tulajdoni hányadát terheli ez a teher.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

  5. Tisztelt Ügyvédi iroda !
   Én azt szeretném tudni , hogy az ingatlan eladásához , a haszonélvezőnek bele e kell egyezni, a haszonélvező nem használja az ingatlant !
   Tisztelettel köszönöm !
   Forró Csaba

   1. T. Csaba!
    A haszonélvező hozzájárulása nem feltétlenül szükséges az ingatlan eladásához, mert a haszonélvezeti joggal terhelten is el lehet adni az ingatlant.
    De ha tehermentes ingatlanra szeretnék megkötni az adásvételi szerződést, akkor le kell mondania a haszonélvezőnek erről a jogáról.
    Amennyiben szeretnék, hogy én készítsem el önöknek az ingatlan adásvételi szerződést, úgy hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
    Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 2. Kérdésem a következő???Az ingatlan tulajdonosa,vehet e fel kölcsönt ,tehát hitelt a haszonélvezettel terhelt tulajdonú ingatlanra??

  1. Igen, de kérem, vegye fel a kapcsolatot a leendő hitelező bankkal. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Kerdesem a kovetkezo Ingatlanomat valamikor Édesanyám megterhelte holtigtartohaszonelvezeti jóval es most szeretnem eladni hogy eladható e az ingatlan nélküle ,mert kozbe megromlott a kapcsolatunk es nem tudom el e meg egyaltalan.

    1. T. Éva!
     Csak az ön mint tulajdonos hozzájárulásával kerülhetett rá korábban a haszonélvezeti jog.
     El tudja adni az ingatlant haszonélvezeti joggal terhelve is, persze ha van olyan személy, aki megveszi úgy, hogy nem használhatja, hasznosíthatja, mert az ingatlant a haszonélvező használja.
     Egyéb esetben kell a haszonélvező hozzájárulása, hogy lekerüljön a tulajdoni lapról a haszonélvezeti joga, akár ingyenes lemondás által, akár visszterhesen, az értéke fejében.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 3. Érdeklődnék ha az ingatlant el akarják adni (haszonélvező és tulajdonos egyaránt)Mi jár a haszonélvezőnek?

  1. T. Katalin!
   Ha nem ingyenesen mond le a haszonélvezeti jogáról, akkor jár neki a haszonélvezeti jog ellenértéke. Erről bővebben olvashat honlapomon az erről szóló cikkemben.
   De úgy is értékesíthető az ingatlan, h. változatlanul fennmarad a haszonélvezeti jog.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 4. Tisztelt ügyvéd nő!
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz,hogy egy lakásnak három tulajdonosa van 1/3 arányban. A tulajdon részemre van módon haszonélvezeti jogot bejegyeztetni? Ha igen mi a jogi menete?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. T. László!

   „Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogra lehet bejegyezni.”-így szól a jogszabály.
   Vagyis igen, van rá mód.
   Kérem, hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő!
    Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy lehet-e olyan, hogy ugyanazon az ingatlanon (2 tulajdonosa van) az egyik tulajdonosnak a másik tulajdonos tulajdonjogán haszonélvezeti joga is van?
    (pl. mert házassági közös vagyon volt az ingatlan, és a gyermek megörökli az apja 1/2 tulajdoni hányadát, az anya pedig eleve 1/2 részben tulajdonos volt, és most a gyerek 1/2-én haszonélvezővé is válik) Vagy ilyenkor a tulajdonjog felemészti a haszonélvezeti jogot?
    Válaszát előre is köszönöm!

    1. Kedves Károly!
     Természetesen lehetséges az Ön által jelzett eset, tehát hogy egy személynek van egy tulajdoni hányada egy ingatlanban, és azzal egyidőben a másik tulajdonostárs tulajdoni hányadán haszonélvezeti joga is van.
     De ezzel szemben egyszerre nem állhat fenn ugyanarra a tulajdoni hányadra ugyanannak a személynek a tulajdonjoga és a haszonélvezeti joga is.
     Szívesen állok rendelkezésére ingatlan szerződés elkészítéséhez.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd (mobilszám: 0620-3415708)

     1. Tisztelt Ügyvédnő!

      Szeretném tanácsát kérni.

      Adott egy ingatlan ami párom tulajdona! Viszont haszonélvezettel terhelt (50%ban apósom, 50%ban anyósom) após már nem itt él, anyóssal együtt élünk.

      Páromnak és anyósomnak már nagyon rossz a kapcsolatuk, mindennaposak a veszekedések, borzalmas a légkör
      Már újabban fenyegetőzik hogy kitesz minket a házból. Após itt tud minket tartani?
      Illetve ha kiskorú gyerekünk van/lesz, általa kaphatnánk kizárólagos lakáshasználati jogot?

      (eredetileg apósom ágáról van a ház, anyós csak beházasodott)

      Köszönöm válaszát

     2. Kedves Levélíró!

      Ajánlom figyelmébe az ingatlan haszonélvezetről szóló cikkeimet:

      https://bizikugyvediiroda.hu/ingatlan/haszonelvezeti-jog-ingatlanon-2-resz/

      https://bizikugyvediiroda.hu/ingatlan/haszonelvezeti-jog-ingatlanon-1-resz/

      Természetesen az ügy részletes átbeszélésére személyes vagy telefonos konzultációs időpont egyeztethető a mobilszámomon:
      0620-3415708

      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 5. Tisztelt Ügyvédnő!
  A lakásunknak 4 tulajdonosa van. A válás után megegyeztünk a volt férjemmel: fele rész az enyém, a másik fele egyenlő részben a három (már felnőtt) gyermekemé. Haszonélvezeti jogom van a lakás 100%-ára. Megengedtem, hogy az egyik gyermekem egy rövid időre hozzám költözzön, mert nem volt munkája és nem tudta fizetni az albérletét. Azonban azóta sem tudom (3 éve) „kitenni” a lakásból. Nem dolgozik, én tartom el, ráadásul a lakásból már minden értéket eladott. A szobát, ahol lakik teljesen „lelakta”, tönkretette, de a lakás többi berendezési tárgyát is. Van e jogi alapja, hogy eltávolíttassam a lakásból? Ha igen, hova kell fordulnom? Szeretném, ha nem jelenne meg a blogban a hozzászólásom. Várom válaszát. Üvözlettel

  1. Várom hívását a 0620-341-5708-as számon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 6. A páromnak van haszonélvezeti joga egy lakáson, amit nem használtunk mivel a tulajdonossal egyeztetni akartunk, hogy ha eladja akkor nem gátoljuk abban az esetben, ha kifizeti a részét. a hagyatéki eljárás elhúzódott és a tulajdonos kilétét is sokára tudtuk meg, így elég tetemes tartozás halmozódott fel, mi nem tartózkodtunk életvitelszerűen ott, ill. nem adtuk ki bérletbe, tehát nem hasznosítottuk. Ilyen esetben kit terhel az eddig felhalmozódott költség? Amennyiben most nem vesszük birtokba a lakást akkor a későbbiekben megtehetjük e azt?

  1. T. Zoltán!
   Személyes konzultáció egyeztetése érdekében várom telefonhívását az alábbi mobilszámon: 0620-3415708

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 7. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyánk halála után, a hagyatéki tárgyalás után jó pár évvel előkerült egy végrendelet. Hárman vagyunk testvérek. A végrendelet az egyik testvért megjelöli tulajdonosnak, a másik testvért haszonélvezőnek az 1/3 részre ,ami az édesanya tulajdona volt.A ház 2/3 része a harmadik testvéré. A házat elszeretnénk adni. A haszonélvezőnek joga van-e az 1/3-ot illetően kijelenteni, hogy ő nem egyezik bele az eladásba.
  Köszönettel várom válaszát

  1. T. Erzsébet!

   A haszonélvező hozzájárulása nem szükséges az ingatlan eladásához, az ingatlan eladása nem érinti az ő jogát, az fennmarad haláláig (holtig tartó haszonélvezeti jog esetén). Természetesen meg lehet váltani a haszonélvezeti jogot is.
   A részletekért hívjon a 0620-341-5708-as számon.
   Üdv. dr. Bizik zsófia ügyvéd

 8. Tisztelt dr.Bizik Zsófia Édesapámmal 2014 Szeptemberben eltartási szerződést kötöttek a testvéremék . De sajnos édesapám évek óta beszámíthatatlan . 1 földszinti lakásért annyit tesznek érte néha el viszik bevásárolni . Szeretném tudni ,hogy lehetne a házra a haszon élvezeti jogot rátetetni? Tisztelettel Kóródi Iréné 2015 November 15

  1. T. Érdeklődő!

   Kérem hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámomon személyes konzultáció egyeztetése érdekében, hogy ügyét körültekintően átbeszélhessük és megtaláljuk az önök számára legmegfelelőbb megoldást ebben a helyzetben.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt ügyvédnő!

    Tulajdonosa vagyok egy lakásnak,edesanyam A haszonélvező.Azt szeretném tudni hogy konkrétan kizárhat-e a lakásból?
    Köszönöm

    1. T. Szilvia!
     Igen, a haszonélvező jogosult használni az ingatlant. De birtokvédelem illeti meg Önt, ha benn lakik jelenleg.
     Látnom kellene az ingatlan tulajdoni lapját.
     Személyes konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan ügyvéd

 9. Tisztelt Ügyvéd Nő!
  Van egy családi házam, melynek felén volt férjemnek haszonélvezeti joga van. Ő elköltözött 3 éve, haszonélvezeti jogával nem él, viszont engem és közös gyermekünket állandóan fenyeget, hogy visszaköltözik, bennünket kitesz, lemondani nem hajlandó! Zaklatásért és könnyű testi sértésért (ellenem követte el) már büntetőeljárás van folyamatban ellene! Van valamilyen lehetőség, hogy a haszonélvezeti jog lekerüljön az ingatlanomról?
  Várom válaszát! Üdvözlettel!

  1. T. Ibolya!
   Próbáljon megállapodni vele a haszonélvezeti jog értékének kifizetésében. Ön kifizeti neki a haszonélvezeti joga értékét, ő pedig erre tekintettel lemond róla, és a földhivatalnál lehet kérni a letörlését.Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 10. Tisztelt ügyvèdnő!
  Fèrjem 1/1 arányú tulajdonosa a családi házának.
  A házban lakunk mi a fèrjemmel,a fèrjem előző házasságából mèg 3 gyermeke valamint egy közös is született.
  A legidősebb gyermek nagykorú ès 100% haszonèlvezeti joga van.
  Nem birunk vele együtt èlni,dolgozik de nem fizet bele a rezsibe.
  Idepakolta a pasiját,gyereket akarnak.
  A ház kicsi,nem akarunk ès nem is tudunk úgy velük èlni,hogy mi tartsuk el őket.
  Van rá lehetősèg,hogy rezsifizetèsre kötelezzük őket,kifizessük a haszonèlvezeti rèszèt,vagy eladjuk a házat?
  Köszönettel Juli

  1. T. Juli!

   Kérem hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámomon személyes konzultáció egyeztetése érdekében, hogy ügyét körültekintően átbeszélhessük és megtaláljuk az önök számára legmegfelelőbb megoldást ebben a helyzetben.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 11. Tisztelt Ügyvédnő!
  A haszonélvezeti jogról nagyon sokat olvastam, de ilyen összeszedett, világos ,érthető megfogalmazással még nem találkoztam. Gratulálok Őnnek, ill.Önöknek.
  Moravszki János
  ui. remélem ki tudom nyomtatni.

  1. T. János!

   Köszönöm elismerő szavait, kérem kövesse a továbbiakban is cikkeimet. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 12. Tisztelt Ügyvédnö!
  A hozzászólásokból okosodva az ingatlannak csak a felére szeretnék haszonélvezetet adni a testvérem lányának, aki 25 éves. Engem az illeték kiszámításának módja érdekelne illetve az, hogy engem mint haszonélvezetet adót terhel e valamilyen költség,adónem. Köszönettel:

  1. T. Márta!
   Kérem, hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon, a haszonélvezeti jogot alapító szerződés részleteinek megbeszélése érdekében. Az okiratszerkesztő ügyvéd egyébként minden esetben részletes tájékoztatást ad az ügyletet érintő illetékekről.üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 13. Tisztelt ügyvédnő!Kérdésem az lenne hogy vagy egy ingatlan amin anyukámnak apukámnak haszon élvezeti joga van!Apukám szeptemberben meghalt!Eredeti ingatlanhoz testvéremék hozzá építettek és anyukáméknak csak a külön álló lakrészen van a haszonélvezeti joga!Kérdésem az lenne ha a külön álló lakrészben amin anyukámnak a haszonélvezeti joga van egy gázkazán teljes cseréjét kell végezni ami 200ezer ft. értékű akkor ez kinek a költsége!Anyukámnak kell fizetni vagy testvéreméknek?Olvastam,hogy a haszonélvező viseli a terheket kivétel: a rendkívüli javítások és helyreállítások amely a használatból eredő előnyökhöz képest aránytalan terhet jelentene!Egy ilyen kaliberű költség minek számít?
  Előre is köszönöm válaszát!

  1. T. Viktória!
   A haszonélvező viseli a terheket, kivéve a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. A haszonélvezőt terhelik a használattal kapcsolatos kötelezettségeket. Amennyiben a kazáncserére a használatból eredően kerül sor, mert pl. a használatból eredően meghibásodott a korábbi kazán, akkor a haszonélvező viseli a költségeit. További esetleges részletek tisztázása érdekében hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 14. Kedves Ügyvédnő! Haszonélvezők vagyunk nyugdijas 70 évesek a feleségemmel egy kertes házunk ingatlanján. 2012-ben az unokánkra irták a Fiamék a tulajdonjogot. Még kiskorú az unokánk, de két év múlva nagykorú lesz.Vissza lehet kapni a tulajdonjogunkat, mert el akarjuk adni a lakásunkat. A mi beleegyezésünk nélkül irták rá a lakásunkat a fiam és felesége.
  Várom a válaszát. Tisztelettel: Kassa György

  1. T. György!
   Várom hívását a 0620-341-5708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 15. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesapám tulajdonában van egy ingatlan, melyet rám szeretne hagyni. Költséghatékony megoldást szeretne. Így arra jutott, hogy haszonélvezeti jogot adna nekem életem végéig.
  Viszont előző házasságból is van gyermeke.
  Halála esetén, ebben az esetben a másik testvér jogot formálhat e az ingatlanra?
  Amennyiben nem formál, az öröklésem esetén, végig kell járnom a jogi procedúrát annak minden költségével együtt?

  Tisztelettel: Oszlovics Zsuzsanna

  1. T. Zsuzsanna!
   Nem jogot formálhat a féltestvére, hanem közösen örökölnék egyenlő arányban az ingatlant. Tehát nem ezt a megoldást javaslom. Kérem hívjon a részletek megbeszélése érdekében a 0620-341-5708-as számomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt:Ügyvédnő. Mikor édesanyánk meghalt mi le mondtunk a részünkről a húgom javára pár év múlva a húgom el adta a bátyámnak meg az élettársának és édesapánk meg lemondott a haszon élvezetről.És most a bátyám pár hónapja meg halt és a lakást a három lánya meg az élettársa örökölte.Édesapánk ott lakik a lakásba érdeklődnék,hogy van e mód a haszon élvezetet rá tenni a lakásra mert félünk,hogy a bátyám élettársa ki fogja tenni a lakásból mert nem egyeznek.T:Szabó Valéria

    1. T. Valéria!
     Csak a tulajdonosok hozzájárulásával jegyezhető be haszonélvezeti jog az apukának az ingatlanra. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

     1. T.Ügyvédnő!

      Az ingatlan 1/2-1/2 tulajdon rész ennek egėsze haszonélvezettel terhelten a volt párom rėszéről.Élettársi kapcsolat megszünése esetén,hogy tudok jogot igényt tartani az 1/2 tulajdonomra pénzem ,munkám belefektetve .Elzárkozás van a másik fél részéről minden kérdės megáll.elöl, 6.dik éve kivagyok zárva az ingatlanból,zár csere. Nem tudok,nincs semmi megoldás ez esetbent a tulajdon részemhez jutni?

      Köszönöm megtisztelő válaszát!

     2. T. Károly!
      A haszonélvezeti joggal és az ingatlanon fennálló tulajdonjoggal kapcsolatos kérdései részletes megbeszéléséhez személyes konzultációt javaslok.
      Időpont egyeztethető a 06203415708-as mobilszámomon.
      Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos ügyvéd

 16. Tisztelt Ügyvédnő!

  Érdeklődék, hogy ingatlanom tulajdonviszony változását átírással szeretném megoldani. Ebben az esetben csak átírási költségem van?
  Valamint ha nem rendelkezem időben, halálom esetén milyen fajta költségeket kell vállalnia örökösömnek?

  Köszönettel:

  Kovács Viktória

  1. T. Viktória!
   Az ingatlan átírásának mindig valamilyen jogcímen kell alapulnia, ehhez szerződésre van szükség (pl. ajándékozás, adásvétel, öröklési szerződés) vagy halál esetén öröklés, stb.
   Minden esetben a szerződés elkészítésének van ügyvédi költsége, és a földhivatalnál eljárási díjat kell fizetni (6.600.-Ft/ingatlan), és a vagyonszerzőnek adott esetben illetékfizetési kötelezettsége van, ha nincs illetékmentessége.
   Kérem, hívjon fel a 0620-341-5708-as mobilszámomon és egyeztetünk időpontot személyes konzultációra, hogy megbeszélhessük, az Ön esetében melyik a legkedvezőbb megoldás. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 17. Tisztelt Ügyvédnő!

  Tisztelettel kérném a véleményét!
  Jelenlegi Párommal több mint 9-éve élek együtt.Mindenféle hivatalos okmány,papír nélkül.
  A tulajdonomban van 1-garzon lakás ami banki jelzáloggal terhelt.
  A kérdésem az volna,hogy véleménye szerint a páromnak adhatnék-e? élete végéig szóló haszonélvezeti jogot?
  Jelenleg még a bankomat sem kérdeztem meg! Lehet,hogy evvel kellet volna kezdenem!
  Egy felnőtt nagykorú fiam van aki az örökös.
  Köszönöm megtisztelő válaszát!

  1. T. Zoltán!
   Ha a bank hozzájárul a haszonélvezeti joggal történő megterheléshez, akkor megteheti, de a bank nem hiszem, hogy megadná a hozzájárulását. Javaslom, h. érdeklődje meg a banknál.
   Másik lehetőség, hogy végrendeletet készít, illetve összeházasodnak. Szükség esetén várom hívását a 0620-341-5708-as számon további részletekért. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 18. Tisztelt Ügyvédnő!
  A lakásunk eladása most van folyamatban, amelyen a két gyermekünk a tulajdonos 50-50%-ban, a férjem és én holtig tartó haszonélvezők vagyunk.Én 65 éves vagyok.Szeretném megkérdezni, hogy a törvény szerint milyen arányban fogunk részesülni a vételárból.
  Válaszát előre is köszönöm. Fikó Zita

  1. T. Zita!

   A haszonélvezeti jog értékének a kiszámítása a következő:

   a haszonélvező életkorától függően a következőképpen számolható ki:
   forgalmi érték osztva 20-al és ez szorozva 4-el (ha a haszonélvező 65 év feletti)
   forgalmi érték osztva 20-al és ez szorozva 6-al (ha a haszonélvező 50-65 év közötti)
   forgalmi érték osztva 20-al és ez szorozva 8-al (ha a haszonélvező 25-50 év közötti)
   forgalmi érték osztva 20-al és ez szorozva 10-el (ha a haszonélvező 25 év alatti)

   Tisztelettel:dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 19. Tisztelt Ügyvédnő!

  A férjem tulajdonában van az ingatlan,amiben élünk.Megillet-e engem haszonélvezeti jog,ha ne adj isten elhalálozna?Illetve,ha új ingatlant vásárolunk,ami az ő tulajdonába kerül,és nem rendelkezünk az én haszonélvezeti jogommal,úgy az „jár-e” automatikusan?Köszönöm

  1. T. Magdolna!
   Igen, a házastárs örökli az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlanon az özvegyi jogot, ha a törvényes öröklés rendje szerint történik a hagyaték átadása, mert nem volt végrendelet.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 20. Tisztelt Cím! Édesanyám holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik, az unokája lakásán (amit hagyatéki eljárásban szerzett). Egészségi állapota miatt idősek otthonába költözött, ahol ideiglenes szerződés kötöttek vele, és továbbra is az ingatlanba van állandó lakcímként bejelentve. Sajnos nyugdíja nem elég a havi kiadásokra. Jogosult e a bérleti díjra, ha az ingatlan hasznosítását átmenetileg albérlőkkel tudja megoldani, hogy a havi kiadásait fedezni tudja. Köszönettel várom a válaszát.

  1. Tisztelt Ugyvednő‼️
   Van egy 2szobas lakas amiben a kiskoru lanykam a tulajdonos
   Es en holtig tarto haszonelvezeti jogszerzo!
   Kerdesem az lenne
   Hogy en eladhatom e a lakast?
   Es milyen aranyban enyem a lakas!
   Valszat elore is koszonom!

   1. T. Margareta!

    Csak a szülők, mint törvényes képviselők és a gyámhivatal hozzájárulásával lehet eladni az ingatlant, mert kiskorú az ingatlan tulajdonosa.
    Amennyiben szeretné, hogy segítsek a lakás eladásában, úgy várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 21. Tisztelt Cím!
  Édesanyámnak haszonélvezeti joga van a tulajdonomban lévő lakásra. Édesanyám sajnos elhalálozott. Kérdésem, hogy mit kell tennem a haszonélvezeti joggal, hogyan lehet azt töröltetni?
  Előre is köszönöm válaszát.

  1. T. János!
   A földhivatalba vigye be az édesanyja halotti anyakönyvi kivonatát és annak egy fénymásolatát, azt mutassa be, és annak alapján kérje a haszonélvezeti jog törlését. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 22. Tisztelt Ügyvédnő!

  Van egy lakásom amelyen anyukám a haszonélvező.
  A párommal lakom a lakásban és most azzal állt elő édesanyám,hogy fizessünk albérleti díjat neki azért,hogy továbbra is itt lakhassunk más különben ki kell költöznünk.
  A kérdésem az lenne,hogy ezt megteheti?
  Nekem,mint tulajdonos milyen jogaim vannak annak érdekében,hogy itt maradhassunk és ne kelljen albérleti díjat fizetnünk?

  Válaszát előre is köszönöm!!
  Tisztelettel: G. Boglárka

  1. T. Boglárka!
   Ajánlom figyelmébe honlapomat és a haszonélvezetről szóló cikkemet. Szükség esetén hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon személyes konzultáció egyeztetése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 23. Tisztelt Ügyvédnő! Van egy házunk a volt férjemmel, jelenleg tehermentes. Mivel elég sok tartozása van, szeretném, ha a lányunkra íratná az ő részét (20 éves), viszont ebbe csak úgy megy bele, hogy hasznonélvezeti jogot kért az ő részére. Alkalomadtán ez a haszonélvezeti jog is terhelhető?

  1. T. Krisztina!
   A haszonélvezeti jog nem terhelhető. A részleteket szívesen tisztázom Önnel, kérem hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő! Szeretnék vásárolni magamnak egy ingatlant, az én nevemre, de van egy párom, és azt szeretném, hogy halálom után, maradhasson élete végéig a házban, de utána, az én 3 gyermekem örököljön! Mi lehet a legjobb megoldás, mert a haszonélvezet nem hangzik valami jól! Nem vagyok bizalmatlan, de soha nem lehet tudni mi lesz a kapcsolatunkkal! Köszönöm a válaszát üdv Joó Marcsi

    1. T. Marcsi!
     Természetesen megoldható ez a kérdés. Javaslok egy személyes (vagy a vírushelyzet miatt akár telefonos) konzultációt az ügyben.
     Időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 24. Tisztelt Ügyvédnő!

  Arról szeretnék felvilágosítást kapni, hogy van egy ingatlan, ami nagyapámé volt. Ennek a lakásnak 2/4 részében volt Ő a tulajdonosa, a maradék 1/4-1/4 részt már korábban megörökölte édesanyám, és az ő nővére. Nemrég meghalt nagyapám, és most a nagyapám 2/4 részéről lemondana édesanyám és a nővére az én javamra, valamint a már meglévő 1/4-1/4 részüket megvásárolnám/nekem ajándékoznák.
  De édesanyám szeretne a ház 1/2 részére(ami az övé volt)haszonélvezetet tettetni. Ha jól értelmeztem a jogszabályt, akkor ő a haszonélvezetével nagyobb jogokkal bírni mint én(a ház 100%-os tulajdonosa)? Adott esetben ő albérlőt fogadhatna/rúghatna ki a házba/ból, illetve akár el is adhatná a házat? Mindezeket az én beleegyezésem nélkül?
  Igazából az lenne az ő akarata, ha későbbiekben szüksége lenne rá akkor a 2 szobás házból, az egyik szobába had költözhessen be. Erre milyen jogi megoldást lehetne találni, ami nem a haszonélvezet(ha a fenti dolgokat jól értelmeztem).

  Köszönettel:
  Kovács László

  1. T. László!
   Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogra lehet bejegyezni.
   (2) A bejegyzésben fel kell tüntetni a haszonélvezeti jog időtartamát is, illetőleg azt, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultat élete végéig megilleti (holtig tartó haszonélvezeti jog). A túlélő házastárs törvényes öröklésen alapuló haszonélvezeti jogát „özvegyi jog” elnevezéssel kell megjelölni.
   (3) Haszonélvezeti jogot több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni, fel kell azonban tüntetni, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultakat közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e meg.
   Van tehát megoldás az Ön ügyére.
   Természetesen a haszonélvező nem adhatja el a házat, őt csak használati, hasznosítási jogosultság illeti és enm is feltétlenül az egész ingatlanon, a megfelelő szerződés elkészítésének pontosításához hívjon a 0620-3415708-as számomon. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 25. Tisztelt Ügyvédnő!

  Van egy ház aminek 1/2-ed arányban tulajdonosa vagyok és szeretnék haszonélvezeti jogot bejegyeztetni az ingatlanrészemre, de már van egy haszonélvező ez lehetséges? A másik 1/2 tulajdonosa a testvérem is egyet ért a haszonélvezeti jog bejegyzésére ez lehetséges?

  1. T. Andrea!
   Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogra lehet bejegyezni.
   (2) A bejegyzésben fel kell tüntetni a haszonélvezeti jog időtartamát is, illetőleg azt, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultat élete végéig megilleti (holtig tartó haszonélvezeti jog). A túlélő házastárs törvényes öröklésen alapuló haszonélvezeti jogát „özvegyi jog” elnevezéssel kell megjelölni.
   (3) Haszonélvezeti jogot több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni, fel kell azonban tüntetni, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultakat közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e meg.
   Nem tudom, a másik személynek mire terjed ki a haszonélvezeti joga, ha az egész ingatlanra, akkor az ő beleegyezés kell az új haszonélvezet alapításához. Ha szeretnék a szerződés elkészítését, hívjon a 0620-341-5708-as mobilszámomon a részletek tisztázása érdekében. Üdv. dr. B.Zs.ügyvéd

 26. Tisztelt Ügyvédnő!
  Még házastársi viszonyban, de külön háztartásban élünk feleségemmel, az ő tulajdonában lévő lakásban, ahol nekem egy külön szobám van.A részemre halálomig szóló haszonélvezetet kötöttünk ki, ami a földhivatalnál is bejegyzésre került.Kérdezném, hogy a két lányomnak, vagy akár egy rólam gondoskodó idegen személynek (sajnos tüdőbetegségben szenvedek), milyen joga van feljönni a lakásba, és az én általam használt szobában tartózkodni? Megtilthatja-e, hogy hozzám valaki is bejöjjön, azzal az indokkal, hogy ez őt idegesíti és felmegy a vérnyomása, holott ő csukott ajtón belül tartózkodik a másik szobában, és senki hozzá sem szól.Lányait odahíva erőszakkal lökdösték ki a lányomat, amikor ő belépett az előszobába.Nagyon várom erre vonatkozó válaszát.

  1. T. Ervin!
   A haszonélvezeti jogot pontosan mire jegyezte be a földhivatal? Az egész ingatlanra vagy annak egy bizonyos tul. hányadára vagy valóban csak a pontosan meghatározott helyiségre vagy nm alapterületre?
   „Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogra lehet bejegyezni.
   (2) A bejegyzésben fel kell tüntetni a haszonélvezeti jog időtartamát is, illetőleg azt, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultat élete végéig megilleti (holtig tartó haszonélvezeti jog). A túlélő házastárs törvényes öröklésen alapuló haszonélvezeti jogát „özvegyi jog” elnevezéssel kell megjelölni.
   (3) Haszonélvezeti jogot több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni, fel kell azonban tüntetni, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultakat közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e meg.”
   A haszonélvező zavartalanul jogosult használni az ingatlant (illetve amire a haszonélvezeti joga kiterjed), ebben nem akadályozható.
   Üdv. dr. B.zs.ü.

 27. Tisztelt Ügyvédnő!

  Családi házunk eladásra kerül. Jelenlegi tulajdonosa a feleségem, a sógorom és a lányom, nekem a ház egy részére haszonélvezeti jogom van.
  Lehetséges-e, hogy a haszonélvezeti jogom egy részéről lemondok a feleségem és a lányom javára általam meghatározott arányban, és csak kisebb összegre tartok igényt, mint ami nekem járna?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel Gyengő István

  1. T. István!
   Megoldható, igen. Amennyiben a közreműködésemmel kívánja megkötni az adásvételi szerződést, úgy kérem hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. B.Zs.ügyv.

 28. Tisztelt Ügyvédnő !

  Az igatlanomon teljes haszonélvezeti jogom van. A tulajdoni hányad megoszlok 1/2 az enyém a másik fele a fiamé illetve a lányomé. A lányomal eltartási szerződést kötöttünk. Mindent rá hagyok. A fiam több mint 10 éve felém sem néz, a tulajdonával nem törödik!
  Az igatlant most elszeretném adni.
  A kérdésem az, hogy mi jár a fiamnak? Az adás-vételi szerződést neki alá kell-e írnia? Ha igen és ezt megtagadja mit tehetek?

  1. T. Imre!
   Keverednek a fogalmak. Mivel eltartási szerződést kötött, így nyilván az Ön korábbi tulajdoni hányada már a lánya nevére került, tehát eladni az ingatlant a lánya tudja, nem Ön. Önnek haszonélvezeti joga van, attól függetlenül egyébként a tulajdonosok értékesíthetik az ingatlant. Természetesen a fiának, ha jól értem, egy negyed tulajdoni hányada van, tehát kell a közreműködése az eladáshoz és megilleti őt a vételárból a negyedre eső rész azzal, hogy az Ön haszonélvezeti jogának az értékét adott esetben meg kell Önnek fizetnie. ha nem akar közreműködni az értékesítésnél, akkor per indítható közös tulajdon megszüntetése iránt. T. dr. B.zs.ü.

 29. Tisztelt Ügyvédnő!

  Ingatlan vásárlásakor szeretnék édesanyám részére haszonélvezeti jogot létrehozni. A kérdésem az lenne ,hogy a haszonélvezet alapítása jár-e illetékfizetési kötelezettséggel illetve a haszonélvezeti hányad után meg kell-e fizetni a vagyonszerzési illetéket.
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. T. József!
   A haszonélvezet alapítása nem jár újabb illetékfizetési teherrel. Amennyiben azt kívánják, hogy én készítsem el az adásvételi szerződést, úgy hívjon a 0620-341-5708-as számomon a részletek megbeszélése érdekében. Várom hívását, üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 30. T ügyvádnő! Nagybátyám a testvérével él közös lakásban. A nagybátyámnak a lakásban semmilyen jogcíme nincsen, a testvére a tulajdonos. Most meg szeretné venni a haszonélvezeti jogot, hogyha esetleg a testvér előbb meghal maradhasson a lakásban. Kérdésem az, hogy a haszonélvezeti jog árát magasabb összegben meg lehet- e állapítani-ha mind a két fél beleegyezik- mint amit a tv. előír? Kb. a duplája lenne,mert úgy egyeztek meg.
  Köszönettel.

  1. T. Katalin!
   A jogszabály rögzíti a haszonélvezeti jog értékének kiszámítását, ettől eltérni nem lehet. De más jogcímen nyilván van lehetősége a felek által megbeszélt különbözetet a másik félnek juttatnia. Ügyvéd által ellenjegyzett irat alapján lehet a haszonélvezetet a földhivatalnál bejegyeztetni.
   Kérem hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon az iratszerkesztés és az ügy részleteinek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 31. Tisztelt Ügyvédnő!

  Haszonélvezettel terhelt ingatlant szeretnék vásárolni. A néni elfekvőben van, beszámíthatatlan bármely aláírást illetően (ellenben még akár 10 évig is élhet).
  Kérdéseim a következők lennének:
  – általában haszonélvezettel terhelt ingatlant a forgalmi érték hány százalékával olcsóbban lehet megvásárolni?
  – kiadhatom-e a házat az ő beleegyezése nélkül?
  – köthetek-e olyan adásvételi szerződést (a lánya a tulajdonos), hogy ha mégis kijönne a kórházból, a lánya befogadja és én nem vagyok köteles oda visszaengedni?
  – ha bármi tönkremegy (és ő lakik bent?) kinek a kötelessége azt megcsináltatni (tető, fűtésrendszer stb?)
  És még egy kérdés, ha az ingatlan (ikerház) osztatlan közös tulajdon), mihez kell az osztatlan közös társ beleegyezése (pld. tető beépítése úgy, hogy a tetőkülseje nem változik? tetőtér leválasztása?)
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Sándor!
   Személyes konzultáció keretében tudom Önnel részletesen átbeszélni az ügyet, kérem hívjon a 0620-3415708-as számomon az időpont egyeztetése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 32. Tisztelt ügyvédnő!
  A párom házában élünk, melynek még ő és felesége a tulajdonosa, 1/2-1/2 arányban. A párom részén végrehajtás van bejegyezve, az ingatlant még azért nem árverezték el, mert a feleség része még „tiszta” és az ő részéért 5 millió forintot kért, ezért szerencsére még senki nem vette meg. Viszont hamarosan a feleség része is végrehajtás alá fog kerülni. Az lenne a kérdésem, hogy van-e esély arra hogy haszonélvezeti jogot jegyeztessünk be, ha igen, kinek a nevére lehet, melyik tulajdonos részére, és hogy ha ez lehetséges, akkor elkerülhető lehet hogy a házból kirakjanak minket? Köszönöm előre is megtisztelő válaszát!!!

  1. T. Szabina!
   A végrehajtás alatt már haszonélvezeti joggal nem tudják megterhelni az ingatlant. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 33. Tisztelt ügyvédnő! Azt a részt sem lehet haszonélvezeti joggal terhelni amelyik még tiszta? Vagyis az ingatlan 1/2 részét? Üdv.

 34. Érdeklődni szeretnék, hogy ha a haszonélvező betegség miatt elfekvőben van már, akkor a tulajdonosnak milyen jogai vannak az ingatlannal kapcsolatban. Az elmúlt években a tulajdonost párszor hívták, amikor javítani kellett a házban, de anélkül be sem tehette a lábát, lakatot tettek a kapukra is. Most a haszonélvező családja semmit nem hajlandó mondani, csak azt tudja a tulajdonos, hogy hónapok óta senki nincs a házban. A ház állapotának megtartása érdekében a tulajdonos kérheti, hogy rendezhesse az ingatlant, vagy így is a haszonélvező dönt, hogy már nincs a házban?
  Köszönettel:
  Erika

  1. T. Erika!
   Ha a haszonélvező nem él a haszonélvezet jogával, akkor a tulajdonos használhatja az ingatlant. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 35. Tisztelt Ügyvédnő! Az ingatlanhoz kapcsolódó költségek tekintetében lenne 3 kérdésem:
  1. Az önkormányzat által kivetett építményadó a tulajdonost vagy a haszonélvezeti joggal rendelkezőt terheli?
  2. A társasházi közös költség a haszonélvezeti joggal rendelkezőt terheli, ha jól értem?
  3. A társasház által megvalósításra kerülő, a teljes társasházat érintő felújítás költége rendkivülinek minősül, így a tulajdonost terheli?
  Válaszát előre is köszönve!

 36. Tisztelt Ügyvédnő!
  Kérdésem, a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant viheti-e a bank, ha nem tudja a tulajdonos fizetni a hitelt?
  Mi a teendő?
  Köszönöm előre is a válaszát.

  1. T. Erika!
   Végrehajtás útján árverezhető akár a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan is, de nyilván kicsi iránta az érdeklődés, hisz nem beköltözhető. Tehát nagyobb a valószínűsége, hogy sikertelen lesz az árverés. A haszonélvező jogát nem érinti az esetleges végrehajtás, árverés, ő használhatja változatlanul az ingatlant. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 37. S.Mária Tisztelt Ügyvéd nő:Szüleimmel vásároltunk a 1971-ben egy ingatlant.ÉS ők tudtom nélkül haszonélvezeti jogot jegyeztettek be.Kérdésem a következő gépet tartalmilag meg felelő de az aláírás is gépelt mind.Én arra szeretnék választ kapni,hogy ez így érvényes -e? Mert én ott jelen nem voltam.Tanúk és én nem írtam alá, mind gépelt.Nagyon aggódom mert nagy kérdés számomra ,hogy ez így nem érvényes! De a földhívatal viszonyt be jegyezte a haszonélvezeti jogot! Üdv:Nyári Istvánné.

  1. T. Mária!
   Személyes konzultáció keretében tudok Önnek segíteni, ha látom az iratokat is. Várom jelentkezését a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 38. Tisztelt Ügyvédnő!A húgom örökölte az anyai részt a lakásból édesapánknak rajta volt a haszonélvezeti jog.És pár év múlva a húgom oda adta a bátyámnak és az élettársának a lakást,hogy ő ápolja édesapánkat mert mozgáskorlátozott.édesapánk lemondott a haszon élvezeti jogról.Tavaly szeptemberbe meg halt a bátyám és most a 3 lánya és az élettársa örökölte a lakást.A bátyám élettársa nem gondozza csak elszedi a nyugdíjat tőle mi el akartuk hozni onnan de nem akar jönni ott él 81 éve.És azt szeretném meg kérdezni,hogy van e mód rá,hogy meg támadjuk az örökösödést,hogy vissza kerüljön a húgom nevére vagy az édesapáméra,Tisztelettel:Szabó Valéria

 39. Tisztelt Ügyvédnő!
  Érdeklődöm, hogy ingatlanon való haszonélvezeti jog megszűnik-e a haszonélvező (és egyben 50% tulajdonos) hivatalos (önkéntes) elköltözésével, illetve amennyiben visszaköltözik, újra fenn áll-e? Köszönöm.

  1. T. József!
   Elköltözéssel nem szűnik meg a haszonélvezeti jog. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 40. Tisztelt Ügyvédnő!
  Anyósom apósom halála után élettársat fogadott otthonába, a hagyatékot a rendes öröklési rend szerint felosztották a két gyermek között, az ingatlan tulajdonosai jelenleg anyósom és a két gyerek. Kérdésem, hogy az új ėlettársnak jegyezhet-e be haszonélvezeti jogot anyósom a két tulajdonostárs engedélye nélkül?

  1. T. Henrietta!
   A saját tulajdoni hányadára igen. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 41. Tisztelt ügyvédnő !A volt férjem meghalt 1,5 éve a közjegyzőnél nem kértem a haszon élvezeti jogot , utólag szeretném kérni , megtehetem -e , a családi házban amit együtt épittetünk a vállás után én maradtam 4 gyermekünkel , közben a volt férjem megnösült 1 fia született ,a feleház a nevemmen van , a másikfele a gyermekek nevére került , 5gyermek nevére és a felesége is örökölt ,a volt férjem után , azt szeretném megkérdezni , hogy a családi házból milyen jogon örökölt a felesége ? én és a volt férjem épittettük , 24 évig éltünk együtt ,4 gyermekünk született , a félházra szeretném kérni a haszonélvezeti jogot , kérem az ügyvédnőt ,hogy ilyen esetben mi a teendő , várom válaszát . Köszönöm

  1. T. Erzsébet!
   Kérem hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon, hogy pontosítsuk, hogy milyen szerződést/megállapodást szeretnének kötni, ami a legkedvezőbb Önre nézve. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 42. Tisztelt Ügyvédnő!
  Van egy családi ház, melyből 50% tulajdonrész az édesanyámé(63 éves), a másik 50% (volt apai rész, elhalálozást követően) 3 gyermeké lett. Édesanyámnak haszonélvezeti joga van a teljes házra. Elszeretnénk adni az ingatlant melynek a fel 5.3 millió édesanyám része, viszont vásárolni 6.4 millióért tud. Jár esetleg neki a gyermekek részéből valami pénz mivel ő a haszonélvező az egész ingatlanon. És ha igen akkor hogy számítják ki és mi a menete? Köszönöm megtisztelő válaszát!
  Ildikó

  1. T. Ildikó!
   A haszonélvezeti jog értéke 3.180.000.-Ft a megadott adatok alapján. Ha kérik a közreműködésemet az adásvétel lebonyolításában, akkor hívjanak a 0620-3415708-as számon.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 43. Tisztelt Ügyvédnő!

  A férjem tulajdonában van egy lakás, az anyósomnak pedig teljes haszonélvezeti joga van ugyan erre a lakásra. Az anyósom halálával a férjem testvérei örökölhetik a haszonélvezeti jogot? Végrendelkezhet a haszonélvezeti jogról? Előre is köszönöm megtisztelő válaszát!
  Eszter

  1. T. Eszter!
   Nem, a haszonélvezeti jog személyhez fűződő jog, azt nem lehet átörökíteni. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 44. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesapám halála után Édesanyám Bátyám és Én lettünk az örökösök. Tudom,hogy Fél és negyed-negyed arányban megy majd az öröklés.
  Viszont azt szeretném megkérdezni,hogy az egész házra jegyezhetnek be haszonélvezeti jogot,illetve az én részemet,jelzálog hitellel terhelhetem-e.
  Szeretnék a Rám eső résztől megszabadulni,de nem lemondással,hanem pénzbeli kiváltásra gondoltam,ha létezik ilyen.Ha esetleg még sem tudnék megszabadulni,milyen jogaim vannak?
  Köszönöm szépen előre is válaszát!
  Üdv.
  Tami.

  1. T. Tímea!
   Az összes kérdésére csak személyes konzultáció során tudok részletesen választ adni. Az öröklés is másképpen alakulhat, ez több tényezőtől függ. Kérem szíveskedjen felhívni a 0620-3415708-as mobilszámomon az időpont egyeztetése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 45. Tisztelt ügyvédnő !
  Apósom 1 hónapja elhunyt, jelenleg hagyatéki eljárás alatt van a vagyona, de van a férjem tulajdonában termőföld, melyen az apjának holtig tartó haszonélvezeti joga volt. Ez ugye a halálával megszűnt. Kérdésem az lenne, hogy ennek, tulajdonlapról való levétele a mi a feladatunk ? És ha igen, akkor meg kell várnom a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését vagy előtte is lehet ? Válaszát előre is köszönöm Eszter

  1. T. Eszter!
   A földhivatal letörli a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását követően, Önök kérhetik akár már most. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 46. Tisztelt Ügyvédnő.
  Tulajdonosok vagyunk testvéremmel fele-fele arányban egy családi háznak. Anyukánk haszonélvező, aki 20 millió forintot kér a ház eladásából. A kérdésem, ha magán úton sikerül eladni a házat milyen lépéseket kell tennünk. Vagy ha már sikerül vevő találnunk, akkor kell ügyvédet fogadnunk?

  1. T. Éva!
   Az ingatlant önök, mint tulajdonosok jogosultal eladni, ha így döntenek. A haszonélvező lemondhat a haszonélvezeti jogáról ellenérték fejében. Az adásvételi szerződésbe mindez belefoglalható. Amennyiben az adásvételi szerződés elkészítéséhez engem bíznának meg, úgy hívjanak a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 47. Tisztelt Ügyvédnő !Kérdésemmel fordulok Önhöz,férjemmel válásunkkor közös ingatlanunkra mindkettőnk részére haszonélvezeti jogot alapítottunk.Jelenleg én lakom egyedül az ingatlanban és ez valószínűleg így is fog maradni.Van-e volt férjemnek valamilyen fizetési kötelezettsége a haszonélvezeti jog fejében ,gondolok itt pl. kommunális adóra vagy házbiztosításra ill, olyan költségre amit mindenképp fizetni kell, ha használja az ingatlant ,ha nem.Köszönettel : Tóth Tünde

  1. T. Tünde!
   Nincsen. Csak ha használja az ingatlant. Egyébként nem tartom szerencsés döntésnek, hogy váláskor rájegyezték ezt a haszonélvezeti jogot, ezzel sok jogvitát teremthetnek egymás között a későbbiekben. Üdv. dr. B.Zs.ügyv.

 48. Tisztelt Ügyvédnő!
  Tulajdonosa vagyok egy lakásnak, amelyre vételkor (12 éve) édesanyám haszonélvezeti jogát jegyeztettük be. A lakást kezdetektől édesanyám lakja. Sajnos egy éve nem beszélünk. Most azzal állt elő, hogy a tulajdonjogomat átíratja (nélkülem, és beleegyezésem nélkül) másra, azzal az indokkal, hogy én nem vagyok rá jogosult, mert nem tartom vele a kapcsolatot. Kérdésem: megteheti, hogy beleegyezésem, aláírásom nélkül más nevére kerül az ingatlanom?
  Tisztelttel: K.Zsuzsánna

  1. T. Zsuzsánna!
   Nem pontosan tudom, hogy miképpen szerezték önök az ingatlant, de így nem tudja csak egyszerűen „átiratni” az ingatlant az édesanyja, hisz Ön a tulajdonos. De a szülőtartás joga például megilleti őt, illetve az ajándék is esetlegesen visszakövetelhető. Részletesebben személyes konzultáció keretében tudok Önnek segíteni. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 49. T. Ügyvédnő!
  Nagyon szépen köszönöm gyors válaszát. Az ingatlant adásvétel útján vásároltam, korábbi ingatlanom eladásából. Ajándékról szó sincs. Eltartásra hál’ Istennek még egyáltalán nem szorul édesanyám (73 évesen aktív dolgozó). Még egyszer köszönöm szépen a segítségét.
  Tisztelettel:
  Krajczár Zsuzsánna

 50. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szeretnénk megvásárolni egy lakást, amelyre a tulajdonos hölgynek magának a 100%-os tulajdonjog mellett haszonélvezeti joga is be van vezetve a lakásra. Lehetséges ilyen helyzet? Hogyan lehet ezt töröltetni?
  Előre is köszönöm a válaszát!
  Takács Kriszta

  1. Kedves Krisztina!

   Saját tulajdoni hányadra nem lehet ugyanazon személynek haszonélvezeti jog is bejegyezve, valószínűleg egy másik tulajdoni hányadra vonatkozik, látnom kellene a tulajdoni lapot. Amennyiben velem kívánja elkészíttetni az adásvételi szerződést és lebonyolítani az ügyletet, úgy kérem, hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon és meg fogom oldani Önnek ezt a furcsa helyzetet és letöröltetjük ezen bejegyzést is. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 51. Tisztelt Ügyvédnő!

  Édesanyám sajnos elhunyt.A bátyám és én lettünk a dolajdonosok,de sajnos alkoholista apám lett a haszonélvező.Nem törődik semmivel és nem segít a számlák fizetésében.Anyum rákos beteg volt és banki hitelt vettem fel(közel 6 millió forint),hogy a legjobb kezelésben legyen része.Sajnos nem tudták megmenteni.Minden nap takarítani kell utána és egy alatt 4mosogépet,1mosogatóképet,2hűtőt és két indukciós főzőlapot végzett ki.Nem titkolom a havi bérem 192000ft,de a havi törlesztőm 154000ft a maradék rezsire és az élethez szükséges dolgokra megy el.Napi 16 órát dolgozok és két helyen mint autószerelő és karosszérialakatos illetve autóvillamosság szerelő.Már két éve.Nem igazán bírom már és ráment az egészségem,de 7hónap múlva megszületik az első gyerekem és így nem lesz modom hogy lássam hogyan cseperedik fel.Azt már nem tudnám elviselni.Kérem segítsen hogy kimásszak eből a helyzetbő.Köszönöm!!

  1. T. Tamás!
   A haszonélvező, tehát aki ténylegesen használja a lakást, köteles fizetni az ingatlan használatával felmerülő közüzemi számlákat. A közös költséget a tulajdonos fizeti. Tehát javaslom, hogy erről egyeztessen az apukájával. Üdv. dr. B.zs.ü.

 52. Tisztelt Ügyvédnő!
  Tanácsára lenne szükségem! A történet röviden több mint 10 éve vásárolt lakással kezdődött,melynek „akkor még kiskorú” én lettem a tulajdonosa. Anyánk és testvérem a haszonélvező. Idővel Édesanyánk meghalt eltelt jó pár év,élettársi kapcsolatban élek született egy gyermekünk és most hogy gondolkozunk másik babán meg,hogy nagyobb házba költözzünk ebbe a haszonélvezeti dologba megakadtunk. Így eladni nem tudjuk,a kérdésem az milyen lehetőségek vannak,ha lemondana a testvérem mennyi költséggel járna vagy van ingyenes is?Válaszát előre is köszönöm!

  1. T. Anna!
   Lemondhat ingyenesen is a testvére a haszonélvezeti jogáról. De ha kéri az ellenértékét, akkor annak pontos kiszámítását elolvashatja honlapomon a haszonélvezetről szóló cikkemben, illetve az illetéktörvényben. Az összeg függ a haszonélvező életkorától és az ingatlan értékétől. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 53. Tisztelt Ügyvédnő!
  Az lenne a kérdésem, hogy a lakásomon bejegyzett haszonélvezői jog örökölhető-e?A történet lényege, hogy édesapám súlyos beteg, és sajnos van tartozása amit munkabér letiltással folyamatosan „rendez”.Ne adj isten meghal, akkor én és a 2 hugom visszautasítjuk az „örökséget” ,a két kiskorú gyermek a családunkban nem örökölhet negatívan.Így szerintem visszaszáll édesanyámra, akivel jogilag még mindig házasok.Így áthárul rá a haszonélvező jog?Ha igen, tehet ellenem valamit?Kirakhat-e a lakásomból, csinálhat tartozást stb.
  Előre is köszönöm a válaszát.

  1. T. Krisztina!
   A haszonélvezeti jog személyhez fűződő jog, vagyis csak az adott személyt illeti meg, nem lehet átruházni, és halál esetén nem is öröklődik át senkire, hanem letörlik az ingatlanról. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 54. Tisztelt Ügyvédnö,Érdeklödnék hogy ingatlanom ami banki jelzálog terhelt ,A kérdésem az volna hogy véleménye szerinta a testvéremnek adhatnék -e haszon élvezö jogot ,Köszönöm megtisztelt válaszát.

 55. Tisztelt ügyvédnő!
  A családi házunk tulajdonjoga 1/2-1/2 részben közös a férjemmel. Ő elköltözött, új lakást vett, melyen szülei haszonélvezők. 1.)Alapíthatok-e haszonélvezeti jogot a férjem közös házunkban lévő tulajdoni hányadára a 4 kiskorú gyerekem javára?
  2.)Kiskorú haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan átépítése esetén szükséges a gyámhatóság beleegyezése?

  1. T. Levélíró!
   A férje tul. hányadára Ön nem engedélyezhet haszonélvezeti jogot, csak a sajátjára. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 56. Tisztelt Ugyved No!Lenne egy nagyon fontos kerdesem,van egy lakasom Magyarorszagon aminek a tulajdonosa vagyok,a hugomnak a haszonelvezeti joga van a lakasra.Az lenne a kerdesem,hogy egy Anglia bank elveheti-e tolem a lakasom,ha adosagom van fele,amit jelen pillanatban nem tudok visszafizetni,ugy hogy a testverem hugom a haszonelvezo?A valaszat elore is koszonom.Minden jot kivanok

  1. T. László!
   Határon átnyúló végrehajtás útján akár ez is elképzelhető, de a haszonélvező joga nem fog sérülni. Üdv. dr. B.Zs.ü.

 57. Tisztelt Ügyvédnő!
  Egy, segítségre rászorul családnak szeretnék lakást venni. (Négyszáz ezer Ft-ért). A lakás árát én fizetném ki, de biztosítékot szeretnék arra, hogy a vételárat visszakapjam, a megállapodásnak megfelelően, (havi részletekben 2 év alatt).
  Melyik szerződés lenne kedvezőbb:
  – ha én lennék az ingatlan tulajdonosa, és a „rászoruló” a haszonélvező, addig, amíg le nem törleszti a vételárat? Ebben az esetben lemondhatnék-e majd a tulajdonjogról, a haszonélvező javára?
  – vagy fordítva, a tulajdonjog a „rászorulóé” és én vagyok a haszonélvező, a vételár letörlesztéséig, teljesülésekor lemondanék a haszonélvezeti jogomról?
  Esetleg van más, mindkettőnk számára kedvező megoldás?
  Válaszát előre is köszönöm, és várom.

  1. T. Levélíró!
   Inkább azt javaslom, h. vásárolja meg Ön az ingatlant, majd adja el nekik egy második szerződéssel részletfizetéssel úgy, h. csak a teljes vételár kifizetésekor szerzik meg a tul. jogot. Közben pedig egy jelképes összegért (pl. havi 1000.-Ft) bérleti szerződéssel lakhatnak benne. A haszonélvezetet nem javaslom.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ügyvédnő!
    Ingatlan vásárlás előtt állunk.
    Édesapám testvérem nevére venné, önmaga és az én számomra 50-50% haszonélvezeti jog alapításával.
    Kérdésem az lenne, hogy a jövőre nézve nem célszerűbb-e 90/10 (testvérem/édesapám) arányban hogy ne legyen “olyan könnyen” elidegeníthető?
    Köszönöm az idejét!

    1. T. Boglárka!
     Haszonélvezeti joggal terhelten sem túl könnyű eladni az ingatlant, mert nem sok ember van, aki úgy akar venni lakást, hogy nem tudja használni és nem tud beköltözni.
     De természetesen az még biztosabb, ha tulajdonostárs lesz az édesapa, ebben az esetben 3. személy részére történő eladáskor elővásárlási jog is megilleti majd az apukát.
     Az ingatlan adásvételi szerződés elkészítését szívesen vállalom. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon.
     Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 58. Tisztelt Ügyvédnő. Kérhetnèk egy telefonszámot vagy esetleg egy e-mail címet? Lenne egy pár kérdèsem. Előre is köszönöm.

  1. T. Diána!
   Mobilszámom: 0620-3415708 Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 59. Még lenne annyii hogy apuka átirhatja gyermekére a haszonélvezeti jogot?

  1. T. Éva!

   Nem, a haszonélvezeti jog személyhez fűződő jog.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 60. Tisztelt Ügyvédnő!

  Párommal 2014 februárban ismerkedtünk meg, 2015 március óta élünk együtt a lakásomban, élettársi kapcsolatban, ami nincs bejegyezve. Nekem két lakásom van 1/1 tulajdoni hányadban, Ő viszont nem rendelkezik ingatlannal, de más vagyonnal sem. 66 éves vagyok, Ő pedig 58. Tudomásom szerint egyikünknek sincs súlyos betegsége, de az élet kiszámithatatlan! Nem szeretném, ha esetleges halálom esetén fedél nélkül maradna, mivel megtakaritás nincs, mindössze minimálbért kap. Emiatt lakást vásárolni nem tudna. Nekem három gyerekem van, Neki kettő. Kiszámithatatlan, hogyan viselkednének a Gyerekeim a Párommal, ha én esetleg már nem leszek.Szeretném a tanácsát kérni, hogyan lehetne az egyik lakásra haszonélvezeti joga, mi ennek a menete, hogyan és hol történik az adminisztrációja…stb.

  Válaszát előre is köszönve, tisztelettel:

  Juhász József

  1. Tisztelt Juhász József !
   Köszönöm levelét. Kérem keressen meg (mobilszámom: 06-20-3415708) és lehetősége van szerződésben holtig tartó haszonélvezetet biztosítani Párjának a kiválasztott lakásra. Ennek az ügyvédi munkadíjon túl illeték vonzata lesz.

   Tisztelettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 61. Üdvözletem. Édesapámtól ajándék cimén kaptam ajándék cimén egy házat, a tulajdoni jog az enyém,az élvezeti jog pedig az övé. A szüleim már régen elváltak, apukám viszont ujra házasodott még ennek az ingatlannak a megvásárlása előtt. A Kérdésem a következő lenne , ha a későbbiek során megszünik a haszonélvezeti jog ( halál esetén ) az uj feleség megtámadhatja e a tulajdonomban állo ingatlant? A Másik kérdésem pedig az lenne hogy ha én mint tulajdonos hamarabb meghalok, hagyhatok e végrendeletet magam után vagy automatikusan vissza száll a haszonélvezőre az ingatlan? Köszönöm válaszát, üdvözlet.

  1. Tisztelt Barna Tibor !
   Köszönöm levelét. Édesapja halála esetén megszűnik az ő haszonélvezete. Leveléből nem derül ki, hogy ki használja jelenleg ténylegesen az ingatlant, de ha az új házastárs, akkor az új házastárs jogcím nélküli jóhiszemű használó lesz. Az új feleség megtámadhatja az örökségbe tartozó ingatlant, azonban ennek eredményessége sok tényezőtől függ, melynek ismertetése meghaladja jelen válasz terjedelmének korlátait. Kérem keressen fel ha további információkat szeretne kapni.
   Ha ön mint tulajdonos meghal, előtte végrendeletben rendelkezhet tulajdonáról, ha nem végrendelkezik, az ingatlan csak abban az esetben száll vissza felmenőire illetve azoknak a leszármazottaira ha önnek nincs leszármazója. Végrendelet hiányában a törvényes öröklés rendje szerint történik a hagyaték átadása.
   Tisztelettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 62. Tisztelt Ügyvédnő?

  Másik kérdésem:Fele részben osztatlan közös tulajdonnál, a haszonélvező az egyik részen meghal, és üres a házrész, csak tulajdonosa van, aki nem lakik ott, a másik részen a ott lakik a tulajdonos és
  1. haszonélvező is van
  2. nincs haszonélvező
  3. bejelentett lakó van,
  ebben a három eset a másik rész tulajdonosát, hogy érinti. Érinti-e egyáltalán?
  Köszönöm szépen a fáradozását.
  Várom válaszát
  Üdvözlettel
  Sisakné Zentai Ilona

  1. Tisztelt Zentai Ilona !
   Köszönöm levelét. Ha a használatot szerződésben megosztották akkor a házrészek használata külön
   él. Ha nem osztották meg a használatot szerződéssel akkor a haszonélvezetet alapító szerződés rendelkezései az irányadók. Ha van haszonélvező akkor ő használhatja vagy hasznosíthatja az ingatlant. Részletes tájékoztatásért kérem keressen telefonos elérhetőségemen (06-20-3415708) személyes konzultáció egyeztetése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 63. Elnezest, meg egy kerdesem lenne az elözö hozzaszolasomhoz. Azzal, a ténnyel, hogy a volt ferjem nem lakja, es nem is fogja lakni a lakast, lemond a haszonelvezeti jogarol? Vagy ezt mindenkepp irasban kell kinyilatkoztatnia?
  Köszönöm a valaszat!

  1. Tisztelt Andrea Hodaige !
   Köszönöm levelét. A leírtak szerint volt férjét illeti meg a lakás használata-haszonélvezete. Mivel nincs Magyarországon ezt most nem gyakorolja. A tulajdonos a birtoklás, használat, hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A haszonélvező e jogát nem ruházhatja át, de e jogok gyakorlását másnak átengedheti. Ha az átengedés ellenérték fejében történik, akkor erre csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos ezen jogokra, azonos feltételek mellett, nem tart igényt.
   Volt férje haszonélvezeti joga nem korlátozható, illetve nem szüntethető meg a beleegyezése nélkül, a haszonélvezeti jog gyakorlásáról írásban mondhat le, mely iratot ügyvédnek kell ellenjegyeznie.
   Vita esetén az ingatlan helye szerinti ország bírósága illetékes. Tisztelettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 64. Tisztelt Ügyvédnő! Nekem olyan kérdésem lenne, hogy van egy lakásom 100%-ban én vagyok a tulajdonosa, az édesanyámnak, aki ebben a lakásban lakik 100%-ban holtig tartó haszonélvezete van. Én kimennék külföldre dolgozni, ő pedig elköltözne, tehát a lakás üres maradna. Az a kérdésem, hogy kell az ő írásbeli beleegyezése ahhoz, hogy ki tudjam adni albérletbe az ingatlant, ugyanis ő nem egyezik ebbe bele és szerintem nekem kéne fizetni az üres lakás utáni kiadásokat? Köszönöm előre is válaszát!

  1. Tisztelt M Erika !
   Köszönöm levelét. A haszonélvező jogosult használni és hasznosítani az ingatlant. Az ingatlan bérbeadásához szükséges a haszonélvező hozzájárulása,
   sőt elsősorban ő jogosult azt bérbeadni, azaz a használatot ellenérték fejében átengedni.

   Tisztelettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 65. Jó napot kívánok érdeklődni szeretnék nagyapám vett nekem egy lakást ajándékba és a megvádolt minket anyagi dolgokkal és elment másfele lakni de haszon élvezete van a lakáson tulajdonos én vagyok részeges ordibál itthol meg hogy kirak minket a házból két kis iskolás fiam van igaz ilyet nem lehet tenni és mi hogy tudnánk a papát el távolítani végleg a háztol? mert a gyerekek rovására megy elöre is köszönöm válaszát

  1. Tisztelt Uram !

   Arról kell tájékoztatnom, hogy mivel a nagyapjának haszonélvezete van a lakáson ö jogosult azt
   használni. Nem tudják eltávolítani a háztól mivel jogosult (lenne) azt használni.
   A haszonélvezetről lemondhat ingyen, vagy ellenérték fejében ez megállapodás kérdése.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 66. Tisztelt Ügyvédnő!

  A szomszédunk bírósággal fenyeget minket és egy másik szomszédot, akácfák átnyuló gyökérzete miatt. Amikor vették a házat (30? éve), a néni tulajdonos lett, a férjének haszonélvezeti joga. %-ot nem tudok.Időközben elváltak, majd a bácsi pár éve el is költözött, a haszonélvezet még az övé. A bácsit ilyen esetben meg kell kérdezni, vagy elég ha a tulajdonos tesz bírósági feljelentést? Köszönöm válaszát.

  1. Kedves Krisztina !

   Köszönöm levelét. Bírósághoz csak akkor fordulhat a szomszéd, ha bizonyítható kár érte, de a pernyertessége kétséges.(nehéz bizonyítani a gyökerek által okozott kárt. ) A jegyzőhöz is fordulhat, aki
   esetleg kötelezi Önt valamilyen intézkedésre. A bácsi hozzájárulása nem kell az eljárás megindításához.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 67. Tisztelt Ügyvéd nő!
  2013. márciusában holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem 18 ha szántóra. A terület haszonbérbe adása kapcsán szerződést kívánok kötni egy gazdálkodóval. A föld tulajdonosai a két fiam, az egyik még kiskorú. Szükséges-e a tulajdonosok hozzájárulása az ügylethez? Illetve a kiskorú fiam helyett a volt feleségem -mint törvényes képviselő- aláírása, akivel igen rossz a viszony, és nem járulna hozzá, vagy teljesíthetetlen anyagi feltételeket szabna.

  1. Tisztelt Uram !

   Köszönöm levelét.
   Haszonélvezőként a haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de annak gyakorlását – például egy bérlő részére – átengedheti.
   Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára nem tart igényt. A tulajdonosnak ezt a nyilatkozatát mindenképpen érdemes okiratban rögzíteni.

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 68. Tisztelt Bizik Zsófia Ügyvéd Nő!
  Tanácsát szeretném kérni. 2008-ban adás-vételi szerződés alapján a lányon nevére került egy zártkerti ingatlan, mely addig a férjem tulajdona volt. Ekkor mindkettőnknek a holtig-tartó haszonélvezeti jogunk bejegyzése is megtörtént. A zártkerti telken akkor volt egy kb.: 60 %-ban elkészült ingatlan. A lányom férjhez ment, a házat közösen 90%-osan elkészítették, majd elváltak. A tulajdoni viszonyban és a haszonélvezetben változás nem történt. A válás során készült egy megállapodás, mely szerint a volt vőm az ingatlant 2 éven belül magához váltja (ebben az esetben lemondtunk volna a haszonélvezeti jogunkról)ez alatt az idő alatt az ingatlanban lakott, fizetni nem fizetett, elvileg az állagmegóvás lett volna a feladata. A volt vőm az ingatlant nem váltotta meg, 2 év után elköltözött. Azóta 2,5 év telt el és most jelentkezett, kéri az ingatlan 40%-ának kifizetését, vagy a közös értékesítést. Az ingatlan korlátozottan fogalomképes, becsléseink alapján 8 mFt értékű. Férjem 73 éves, én 54 éves vagyok. Kedves Ügyvédnő! Fenti válaszaiban olvastam a haszonélvezeti jog kiszámításának értékét.
  Kérdéseim:
  A haszonélvezeti jogunk kiterjed-e a teljes ingatlanra tekintettel a házasság ideje alatti értéknövekedésre?
  Egy esetleges pénzbeli kifizetés esetén kérhetjük-e a haszonélvezeti jogunk megváltási összegének levonását, és a maradék összegből kellene-e a volt vőmet kifizetni?
  (8 Mft- 800eft a férjem része -1200eft az én részem=maradék 6Mft.)
  Kötelesek vagyunk-e lemondani a haszonélvezeti jogunkról?
  Kérheti-e haszonélvezeti jogunk tudtával a volt vőm az értékesítést?
  Várom megtisztelő válaszát, maradok tisztelettel: Tóth Valéria

  1. Kedves Valéria !

   Köszönöm levelét. Az ügy összetettségére tekintettel, személyes konzultációt javaslok,
   kérem keressen telefonon munkaidőben. 06-20-341-57-08

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 69. Tisztelt Ügyvédnő!
  3éve sajnos örököltem a Szüleimtől egy házat /4-es sorház/ amit nemsokára a fiamék fognak lakni, de szeretnének kölcsönt / fundamenta/felvenni a korszerüsítéshez! A kölcsönt intéző azt mondta nekik, hogy minden egyszerűbb lenne, ha a fiam lenne a tulajdonos és nekem maradna haszonélvezeti jogom!Nem vagyok tisztában a kettő közötti különbséggel, de fiamékat sem szeretném megbántani. Azt mondják a haszonélvezeti jognak sokkal több előnye van mint a tulajdonjognak! Azt szeretném kérdezni ,hogy ha így van miben áll ez?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel:

  1. Tisztelt Uram !

   Köszönöm levelét. Ha nem tervezi, hogy a házban lakjon vagy nem tervezi eladni akkor a legcélszerűbb a fiának ajándékozni. Így gond nélkül felvehet kölcsönt. A haszonélvezeti jog erős jogosítvány, de csak akkor célszerű a bejegyzése, ha valaki tartósan lakni akar az adott ingatlanban vagy más módon kívánja hasznosítani. pl: bérbeadás. Ha ajándékozási szerződést mellett dönt annak elkészítését szívesen vállalom. Tel. munkaidőben 20-341-57-08

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 70. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szüleim tulajdonosai a családi házuknak. Nekem van egy nővérem.Édesapám 75 éves és az ő tulajdoni részét nekem akarja ajándékozni most mèg életében úgy, hogy ő legyen a haszonélvező ezen a részen.Ebben az esetben a nővérem nem tarthat igényt édesapám részére a halála utàn sem? Hiszen én leszek az ajándékozott vagyis a tulajdonos igy már a ház 3/4 részében mindkét szülő későbbi elhalálozása esetén( anyai részről 1/2 és apai rész egészében)
  Ajándékozás vér szerinti rokonok esetében ingyenes? Ajándékozás és haszonélvezeti jog inditasához közjegyző kell? Köszönöm.

  1. Kedves Zsuzsa !

   Köszönöm levelét. Fő szabályként az ajándékozást követő 10 évig az ajándékból köteles rész illeti a nővérét, ha az örökség megnyílna.
   A köteles rész a törvényes örökrész harmada.
   Az egyenes ági rokonok között az ajándékozás illetékmentes.
   Ha ajándékozási szerződés mellett dönt, annak elkészítését szívesen vállalom, a haszonélvezet alapításának bejegyeztetésével együtt.
   Tel. munkaidőben 9-17 óra : 20-341-57-08

   Várom hívását !

   Üdvözlettel: dr. Bízik Zsófia ügyvéd

 71. Kedves Ügyvednö!
  Haszonelvezeti jog be jegyezhetö-e?–ha az adott haszonelvezö nem rendelkezik
  bejelentett lakcimmel az adott ingatlanban.

  Valaszat elöre is köszönöm.

  ui.;elnezest a hibak miatt a keszülekem nem rendelkezik hosszu ekezetekkel!

  1. T. Nándor!

   Haszonélvezeti jog bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba, ehhez ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges.
   Nem feltétele az, hogy az illető ténylegesen be is jelentkezzen az adott ingatlanba.
   Kérem, keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 72. TISZTELT ÜGYVÉDNŐ
  MIKOR NEM KAPHAT VALAKI HASZONÉLVEZETI JOGOT, HA A HÁZASTÁRSA MEGHAL .

  1. Tisztelt Hölgyem!

   Nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség nem állott fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás.
   Ugyancsak nem kaphatja meg a haszonélvezeti jogot a házastárs, ha az örökhagyó a végrendeletében kizárta vagy kitagadta a házastársát az örökségből, illetve ha a házastárs kiesik az öröklésből. Kiesik az öröklésből az, aki az öröklésre érdemtelen, akit az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy kitagadott, aki lemondott az öröklésről, illetve aki az örökséget visszautasította.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 73. Tisztelt Ügyvédnő!
  Gyermekeim lakása apjuk haszonélvezeti jogával van terhelve. A haszonélvezeti jogot tőlem kapta a lakás vásárlásakor, hogy a gyerekekkel legyen hol tartania a kapcsolatot A haszonélvező a lakást átalakította (gipszkarton falakat, tákolmányokat tett be saját kezűleg, borzasztóan néz ki), a lakást elhanyagolta. Felszólítottam, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot, a levelemet át sem vette. Bírósághoz fordultam, biztosítékot kértem, ellenkező esetben a haszonélvezeti jog felfüggesztését, de a bíróság csak lakásmegtekintési jog gyakorlásáról hozott ítéletet, azt is hiába, mert a haszonélvező azóta sem enged be engem (a tulajdonosok törvényes képviselője vagyok) a lakásba. Sem a rendőrség, sem a bíróság, sem a gyámhatóság nem tesz semmit a kiskorúak ingatlanának megóvása érdekében Én mit tehetek?

  1. Tisztelt Olga!
   Az ügy részleteinek (eljáró hatóságok pontosan mikor milyen döntést hoztak) ismerete nélkül nehéz tanácsot adni. Általánosságban elmondható, hogy a haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.
   Amennyiben a korábbi intézkedések nem vezettek eredményre, érdemes lehet megfontolni az ügyvédi képviselet szükségességét.
   Az ügy bonyolultságára való tekintettel javaslom, hogy
   keressen meg személyes konzultáció időpontjának egyeztetése érdekében a 0620-341-5708-as telefonszámon.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 74. Erdeklödni szeretnek édesapam meg halt 2015 ben hagyateki tárgyalason apai részrol lemontunk testvérem javara anyai reszrol anyamnak es o lemondot testvéremnek es csak élvezeti joga álfen es azt szeretnem meg tudni hogy atirhasae masra meg egyszer a reszet mivel neki csak elvezeti jog alfen koszon válaszat

  1. Tisztelt Lakatos Úr!
   A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 75. Tisztelt Ügyvédnő !
  Többes közös tulajdonban levő ingatlanban , ha egyik kisebbségi tulajdonos haszonélvezeti jogot ad valakinek, arról köteles értesíteni a többi tulajdonost?
  Várom szíves válaszát!
  üdv . E. János

  1. Tisztelt János!

   A Polgári Törvénykönyv szerint az ingatlan tulajdonosát megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, azt biztosítékul adja vagy más módon megterhelje, továbbá hogy a tulajdonjogát másra átruházza.
   Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájárulásától függetlenül jogosult a tulajdoni hányadát átruházni, megterhelni, a tulajdonjogával felhagyni stb., a tulajdonostársak közös döntése csak az egész dologgal való rendelkezéshez és dologi joggal való megterheléséhez szükséges. A tulajdonostársat saját tulajdoni hányada felett megillető rendelkezési jog korlátját képezi azonban a többi tulajdonostársat a tulajdonostárs tulajdoni hányadára harmadik személlyel szemben megillető törvényes elővásárlási, előbérleti jog.
   Tehát a saját tulajdoni hányadra vonatkozó haszonélvezeti jog alapításáról a többi tulajdonost nem köteles a tulajdonos tájékoztatni. Azonban a többi tulajdonostárs tulajdoni hányadára vonatkozóan nem lehet haszonélvezeti jogot alapítani a beleegyezésük nélkül.
   Haszonélvezeti jog alapítása csak ügyvéd által ellenjegyzett okiratban lehetséges, szükség esetén mobilszámomon kereshet (0620-3415708) a részletek megbeszélése érdekében.

   Üdvözlettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 76. Tisztelt ügyvéd nő!!!
  Egy egyszerű kérdésem lenne!
  Édesapám új feleségével 25 évig volt házas most váltak el fél éve. van egy közös házuk 1/2 része a feleségéjé 1/2 rész az övé. A lényeg. A válás után Apám nem akarja eladni az ingatlant a volt felesége igen. Bírósághoz akar fordulni hogy rákényszerítse a Bíróság az eladásra.
  Kérdés:
  1. Megteheti e hogy bírósági úton al adatja a házat?
  2. Ha nekem ajándékozza apum a felét az ingatlannak én pedig haszonélvezettel látom el lakhat e élete végéig az ingatlanba?
  3. Én ha fél ház tulajdonos leszek adhatok e neki haszon élvezetett egyáltalán. ( Nyilván ha haszonélvezet van a házon nem fogja senki megvenni) Köszönettel: Bubuka

  1. Tisztelt Hölgyem/Uram!
   A hatályos polgári törvénykönyv szerint a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti. Ha az egyik tulajdonos tulajdonába adják a közös tulajdont, akkor annak a személynek a megfelelő ellenértéket a tulajdonostársnak ki kell fizetnie. Ha árverés útján értékesítik a közös tulajdont, akkor a bíróságnak az ítéletében meg kell állapítani a minimális vételár értékét.
   Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi. Azonban, ha az ingatlan elhagyása a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti, az ő részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapíthat meg a bíróság. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie. A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.
   Amennyiben édesapja lesz az Ön tulajdoni hányadának haszonélvezője, akkor azt a részt szabadon használhatja, hasznait szedheti.
   Igen, Ön a tulajdoni hányadával szabadon rendelkezhet majd, és akár édesapja javára alapíthat haszonélveztet is.

   Szívesen közreműködöm a felek közötti egyezség megkötésében, vagy a fentiek szerinti ajándékozás és haszonélvezeti jog alapítása ügyében, kérem hívjon a 0620-341-5708-as telefonszámon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 77. Kata 2017,03,05.

  Szeretném megkérdezni, hogy ha én ajándékba adtam a házamat a lányomnak, természetesen a haszonélvezeti jog az engem illet.A problémám az, hogy az utóbbi időben megismerkedett egy fiatal emberrel azóta folyamatosan bántanak,mint fizikailag, mint szóba állandóan azt mondják, hogy takaródjak a házból, és ők akarják megszabni, hogy fogadhatom a két unokámat és szüleiket a házba ugyan is nem engedik, hogy vendégül lássam őket.Szeretnék tanácsot kérni, hogy ebben az esetben mit tehetek.

  1. Tisztelt Katalin!
   Az Ön haszonélvezeti jogát mindenki, még a tulajdonos is köteles – a birtoklás, használat és hasznosítás körében – tiszteletben tartani. Ön birtokvédelmet kaphat a tulajdonossal szemben, tekintettel arra, hogy a haszonélvezőt a birtokos jogai illetik meg. A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom). Tilos önhatalom esetén a birtokos a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.
   Mindemellett a birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti a zavarás megszüntetését. A jegyző a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja. A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani. Forduljon nyugodtan a helyi jegyzőhöz.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 78. Tisztelt Ügyvéd Nő!

  Házat szeretnénk venni oly módon, hogy a jelenlegi lakó haszonélvezeti joggal halálig ott maradhasson. Nekünk nem sürgős, hogy beköltözhessünk és így reményeink szerint olcsóbban hozzájuthatnánk a házhoz. Érdemes így házat venni, vagy vannak kockázatai?
  Köszönettel
  B. Ágnes

  1. T. Ágnes!
   Természetesen így olcsóbban hozzájuthatnak az ingatlanhoz, körültekintő eljárással és jó szerződéssel nem szokott problémát okozni ez a megoldás. Természetesen sok függ attól, hogy milyen korú a haszonélvező, milyen állapotú a ház, stb…Amennyiben szeretné, hogy én készítsem el a szerződést, úgy kérem hívjon a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletel megbeszélése érdekében. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 79. Tisztelt Ügyvédnő!
  A segítségét szeretném kérni. Van egy lakásom, amin a haszonélvezeti jogot meg akarják szüntetni pénzért cserébe. Nincs annyi pénzem, amennyit a jog ér. Az a kérdésem, hogy kötelezhető vagyok-e végső esetben akár az ingatlan eladására is. Gondolom részletekben való törlesztésre van lehetőségem, ha meg tudunk egyezni.
  Köszönöm.

  1. Tisztelt András!
   A haszonélvezeti jog szerződéses megszüntetéséhez a felek egyező akarata szükséges. Ön tulajdonosként nem kötelezhető a haszonélvezet megváltására, illetve az ingatlan eladására. Gondolom mindkét fél számára fontos lenne azonban, hogy megnyugtató módon, peren kívül rendezzék az ügyet. Amennyiben ehhez segítségre lenne szüksége, keressen a 0620-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 80. Tisztelt Ügyvédnő!

  Anyósom házasságot kötött egy özvegyemberrel,akinek a felesége halála után neki haszonélvezeti joga volt a közös lakásukban(sajnos a feleség nevén volt a lakás,így neki nincs benne tulajdonrésze). Soha nem laktak ott együtt,mert nem sokkal ezután a bácsi stroke-t kapott,hosszú kórházi kezelések,rehabilitáció következett(anyósomnak van saját kis lakása),és a vége az lett,hogy idősek otthonába került a bácsi.Ez lassan két éve van így.Senki nem lakik azóta ott.A feleségének volt egy gyermeke,aki most megjelent,és követeli a lakás kulcsait és zsarol,bírósági fenyegetésekkel,miszerint az új házassággal elveszítette ezt a jogot, és 2éve jogtalanul használja a lakást(nem lakik ott anyósom). Olvastam,hogy a közös költség a tulajt terheli.Soha,semennyi összeget nem fizetett.Ki szeretnék adni albérletbe,hogy ki tudják fizetni az idő közbeni elmaradt felújítási számlákat(ez ha jól tudom nem a tulajdonost terheli). Szerencsére a számlázást leállítottuk.Most igaz-e ez,hogy elveszítette a jogot,v.sem? Kell a hozzájárulása,ha albérletbe kiadják?Hozzáteszem,hogy tudta,hogy a bácsival mi történt;egy lakást illetve egy idősek otthonai havi díjat egy nyugdíjból nem lehet fenntartani!Egyetlen egyszer sem érdeklődött,kereste meg,hogy akkor most mi van,mi legyen.Köszönöm a válaszát!

  1. Tisztelt Mária!
   Kérdése megválaszolásához fontos lenne tudnom, hogy az úrnak mikor halt meg a felesége, mert az határozza meg, hogy melyik jogszabály vonatkozik erre az esetre. Ha 2014. március 15-e előtt halt meg, akkor még a régi Polgári Törvénykönyv öröklési szabályi irányadók. Ebben az esetben a haszonélvezeti jog megszűnik, ha a házastárs új házasságot köt.
   Ha az úrnak haszonélvezeti joga még mindig fennáll, abban az esetben őt illeti meg a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének joga. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos ezeket a jogokat csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvező azt átengedi neki. A haszonélvező viseli – a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – az ingatlannal kapcsolatos költségeket. A haszonélvezőt terhelik az ingatlan használatával kapcsolatos kötelezettségek is. A haszonélvezet megszűnésekor azonban a haszonélvező a tulajdonostól a saját költségén elvégzett rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatok következtében a dologban beállott értéknövekedés megtérítését követelheti.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 81. Tisztelt Dr. Bizik Zsófia Ügyvédnő

  Haszonélvezeti joggal kapcsolatban érdeklődnék.

  Idős Édesanyám a holtig tartó haszonélvező (adásvételi szerződés által) a tulajdonomban lévő lakásban( tulajdonjog a földhivatalba bejegyezve)
  Kérdésem az lenne, hogy eladhatja e a lakást nélkülem, vagy vehet e rá fel kölcsönt Ő,vagy az unokája az Ő engedélyével? Megterhelhető e jelzáloggal tudtomon kívül, vagy kijátszhatnak e valahogy a tulajdonomból?
  Mama el akarja adni a lakást, hogy az unoka pénzhez jusson, én NEM szeretném eladni, csak majd édesanyám halála után, amikor úgyis megszűnik a haszonélvezet.

  Tisztelettel köszönöm előre is szíves válaszát

  1. Tisztelt Gabriella!
   Nem, a haszonélvező a tulajdonos nélkül nem adhatja el az ingatlant, illetve kölcsönt sem vehet fel rá. Mivel az unokájának nincsen semmilyen joga az ingatlan felett, ezért nem tud rá kölcsönt felvenni.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 82. Tisztelt Ügyvédnő!

  Jelenleg egyedül élek, a lányom tulajdonában lévő ingatlanban, amin az én anyukámnak és a volt férjének a haszonélvezete van. Kérhet-e tőlem albérleti díjat a haszonélvező?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  1. Tisztelt Erika!
   Igen, a haszonélvező kérhet Öntől bérleti díjat. A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia

 83. Kedves Ügyvédnő!Haszonélvezeti jogom van egy ingatlanon,édesanyám a tulajdonos!Ha jól értelmeztem,eladhatja a lakást az én beleegyezésem nélkül is,de én nem szeretném,akkor milyen jogokat gyakorolhatok az uj tulajdonossal szemben?Köszönettel:Bodzsár Melinda

  1. T. Melinda!

   Ön, mint haszonélvező továbbra is jogosult használni az ingatlant, hasznosítani, hasznait szedni.
   A honlapomon lévő cikkeket ajánlom figyelmébe ebben a tárgykörben, részletesen bemutatom a haszonélvezeti jog szabályait.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 84. Tisztelt Dr Bizik Zsófia Ügyvédnő!
  D.Zsuzsanna vagyok és haszonélvezeti jog miatt kérném a tanácsát.
  Történet: Van egy ingatlan,ami anyukám és apukám nevén volt.Anyukám 1985 ben meghalt,így a tulajdoni viszony az Ő részéről / fél ház/ átkerült az Én és bátyám nevére,másik maradt apuén.Apu 1993 ban újra nősült.Apu 2008 ban meghalt. Így az egész ház tulajdonosai mi vagyunk / bátyám+én/ de a fél házra /apu tulajdon/ a feleségének bejegyeztek haszonélvezetet élete végéig. Innét kezdve megromlott a kapcsolatunk. Nekem az a lakás az állandó bejelentett címem,itt vannak a ruháim,bútoraim,könyveim,csak napi szinten nem lakom itt.Eddig Pesten laktam nővérszállón.Nincs másik ingatlanom.Kértem a „feleséget” adjon lakáskulcsot,hogy a dolgaimhoz hozzáférjek,ha szükségem van rá,mivel Ő nem lakik a házban.Apu halála után 3 hónappal elköltözött az új élettársához.A lakáskulcsot megtagadta tőlem arra hivatkozva,hogy a lakásban benne vannak a dolgai és nem mehetek be,ha Ő nincs ott,de az én dolgaim is ott vannak,ráadásul megváltoztatta a telefonszámát így semmilyen kapcsolatot nem tudtam felvenni.A lakást nem lakja,nem ápolja,nem festi,nincs állapot megtartó tatarozás.Mivel nem lakik benne,így télen nincs fűtés.A víz,hó miatt vizesek,penészesek,dohosak a falak,lakás.Kívül-belül óriási repedések vannak,minden tönkre megy.Mivel tanya,vályogból készült,lassan összedől.Az udvaron nem vágja a füvet.Kérdésem,hogy ilyen esetben a törvény nem veszi el a haszonélvezeti jogot? Ki vagyok zárva a saját lakásomból.Ő azt állítja,hogy a tulajdonos kötelessége az összes állapot megtartó javítások elvégzése,de kulcsot nem ad,hogy a saját dolgaimhoz hozzá jussak,annak ellenére,hogy csak fél házon van haszonélvezete,de Ő az egészet használja. Neki így természetes,ehhez joga van,azt állítja.Most lenne egy vevő,de azt mondta: nem egyezik bele,hogy eladjuk a tanyát! Ezt is megteheti? Remélem érthetően írtam,mert eléggé ideges vagyok és felháborodott.Várom válaszát.
  Tisztelettel: D. Zsuzsanna

  1. Tisztelt Zsuzsanna!
   A haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni, tehát nem rongálhatja az ingatlant, illetve köteles annak állagát megóvni. A haszonélvező viseli – a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek. A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni – ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye
   Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve, ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.
   Javaslom ezért, hogy az ügy megnyugtató rendezése, és jogainak megfelelő érvényesítése érdekében fontolja meg az ügyvédi képviselet szükségességét. Várom jelentkezését a 0620-341-5708-as telefonszámon esetleges személyes konzultáció igénybe vételére.
   Tisztelettel: Dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 85. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyám és nevelőapám 1999-ben közjegyző által készített végrendeletben nyilatkozott,külön-külön,hogy haláluk esetén a tulajdonukban lévő tehermentes ingatlan tulajdonjogát rám hagyják.2009-ben, édesanyám halála után az ingatlan 50%-os tulajdonjoga bejegyzésre került a nevemre nevelőapám holtig tartó haszonélvezeti jogával az ingatlan egészére.Édesanyám halálát mindannyian traumaként éltük meg,a mai napig nem tudtam feldolgozni.Nevelőapámmal napi szinten tartottuk a kapcsolatot,harmónikus,családi viszony volt.Majd megismerkedett jelenlegi élettársával,aki odaköltözött hozzá.Azt szeretném kérdezni,hogy az élettárs milyen minőségben lakhat ott,velem ezt kell-e közölni,illetve a későbbiek során ha nevelőapám saját tulajdonrészét neki ajándékozza mi történik a haszonélvezeti jogával.Bejelentkezhet-e a közös tulajdonba az élettárs anélkül,hogy megkérdeznek.Azzal sem vagyok tisztában,hogy nekem,mint tulajdonosnak milyen jogaim,illetve kötelezettségeim vannak a fenntartással kapcsolatban.Engedjen meg egy utolsó kérdést, nevelőapám végrendelete kikérhető-e a közjegyzőtől.
  Köszönöm,hogy időt szakított rám.
  Tisztelettel:Antal Márta

  1. Tisztelt Márta!
   Amennyiben nevelőapja az ingatlan haszonélvezője, akkor őt illeti meg a használat, hasznosítás joga, tehát az Ön engedélye nélkül megengedheti élettársának, hogy ott lakjon. A nevelőapjának a haszonélvezeti joga személyhez kötött, tehát ha esetleg az élettársának ajándékozza a tulajdonjogát, az a nevelőapja haszonélvezeti jogát nem érinti, ugyanúgy fennmarad az ingatlanon.
   A haszonélvező viseli – a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek. A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégezheti, ha felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el. A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.
   A közjegyzőtől a végrendeletet az ügyfél kérheti ki személyesen vagy meghatalmazottja útján.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 86. Tisztelt Ügyvédnő?
  Szeretném megkérdezni,hogy volt férjemmel még a házasságunk alatt felvettünk hitelt, a közösen lakott házat megterhelve.Válásunk után férjemmel megállapodtunk, hogy a hitelt Ő fizeti tovább, én pedig a három gyermekkel elköltöztem. Ő a válásunk után megnősült. A volt férjem tavaly meghalt. Az világos, hogy jelen esetben az özvegy haszonélvező a megterhelt ingatlanon (ők laktak a megterhelt házban a halál napjáig), de vajon a hitel egy részét is örökli-e az özvegy?
  Előre is köszönöm válaszát
  Kapitány Judit

  1. Tisztelt Judit!
   Kérdésének pontos megválaszolásához ismernem kéne az ügy részleteit. A férje hitele a hagyatékának része, tehát örökösét terheli.
   Fontos lenne áttanulmányozni a hagyatéki eljárás során hozott végzést, illetve megismerni a hitelszerződést részleteit is. Elképzelhető, hogy ha az özvegy lett az ingatlan haszonélvezője, akkor adóstársa is lesz egyben. De a részletek pontos ismerete nélkül nehezen tudom megfelelően megválaszolni a kérdését.
   A szükséges dokumentumok áttanulmányozása után, egy esetleges konzultáció alkalmával több információval tudnék szolgálni. Kérem, hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 87. Tisztelt Ügyvédnő!
  Férjem , az anyósom halála után örökölte meg a családi házat. Mivel az anyosóm öröksége volt igy apósom részére haszonélvezeti jogával lett megterhelve. Apósom 2 éve leromlott egészségi állapota miatt idősek otthonába került. A ház azóta üresen áll. Mivel nem lakott állandóan betörnek romlik az állaga. Most lenne rá egy vevő de apósom nem egyezik bele.
  Kérdésem, hogy mivel már nem él életszerüen a házban megteheti hogy nem járul hozzá az eladáshoz. A haszonélvezeti jogra járó összeget megkapná.Mi a teedő ebben az esetben?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel Mészáros Ilona

  1. Tisztelt Ilona!
   A haszonélvezőt illeti a dolog használata, hasznainak szedése, és őt terhelik az ingatlan használatával járó költségek, az állagának megóvása stb. Abban az esetben, ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.
   A tulajdonos az ingatlant abban az esetbe is értékesítheti, ha haszonélvezeti jog áll fenn rajta, ebben az esetben a haszonélvezeti jog továbbra is marad az ingatlanon, azzal együtt lehet értékesíteni, de nyilván alacsonyabb áron.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 88. Tisztelt Ügyvédnő!

  Nagykorú lányunknak szeretnénk vásárolni 1 új lakást, mindkettőnk haszonélvezetével. 65 évesek vagyunk. Most adtunk el 1 lakást és annak az árából igaz drágább az új lakás.Ami most van épülőben (kb. 80 %) Illetékmentes-e az új lakás, vagy hogyan kell fizetni az illetéket egyáltalán illetékköteles-e a különbözet. Vagy hogyan csináljuk.

  1. T. H. Sándorné!

   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon az ügy részleteinek egyeztetése érdekében.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 89. Tisztelt Ügyvédnő!! Az lenne a kérdésem hogy az élettársam házán van haszonélvezeti jog az édesanyja a haszonélvező.De most úgy döntött hogy a haszonélvezeti jogát eladja egy magánszemélynek.Ezt ő megteheti? Mi élünk a házban az élettársam megvásárolta a házat az édesanyjától már 6 éve.És most az édesanyja így akar minket eltávolítani az ingatlanból.Ő ezt megteheti hogy eladja a haszonélvezetét másnak?Köszönöm szépen ha erre kapok választ…Ilona

 90. Jonapot kedves ugyvedno!azt szeretnem kerdezni ha vasalrolok egy ingatlant a fiam nevere mint tulajdonos es en csak haszon elvezo lennek a tartozasomat nem tudjak a hazra terhelni? Valaszat elore is koszonom

  1. Kedves Erika!

   A haszonélvezeti jogot nem lehet megterhelni.
   Ha szeretné igénybe venni közreműködésemet az ingatlan vásárlása ügyében, úgy keressen a 0620-341-5708-as mobilszámomon.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd.

 91. Tisztelt dr.Bizik Zsófia!
  Kérdésem a következő: egy ingatlannak kiskorú tulajdonosa van, akinek szülei elváltak, de az ingatlanra 50-50 %-ban mindkét szülőnek haszonélvezeti joga van bejegyezve. A kiskorú az édesanyánál van elhelyezve, aki a gyermek születése után nemsokára gyógyíthatatlan betegségben rokkanttá vált. A szóban forgó ingatlanban (melyet válási egyezkedés során ajándékozott a kiskorú gyermekének az apa (nem túl készségesen!), ezért is ragaszkodott a haszonélvezeti jogához, kezdetben az ingatlan 100 %-ra, de hosszas egyezkedés után a volt házastárssal kénytelen volt megosztani ezt a jogot.
  A válás után 2 évig ebben a lakásban lakott a beteg édesanya az óvodás korú gyermekkel, de végül 200 km-rel távolabbi helyre költöztek.Évekig az anya fizette a lakás közös költségét, de mivel ez a költség időközben drasztikusan megemelkedett (rokkant nyugdíjának egynegyedét meghaladja ma ez az összeg!), képtelen tovább viselni ezt a terhet. Kezdeményezte, hogy a lakással egy városban lakó volt házastársa vállalja ennek a tehernek a felét,hasznosítsa kedve szerint a lakást, míg gyermeke fel nem nő, lévén ő a másik haszonélvező.
  A társasház jogilag ezt nem tartja lehetségesnek. Valóban csak az egyik haszonélvezőnek kell viselni a közös gyermek tulajdonának anyagi terheit, még akkor is, ha anyagi, fizikai korlátok ezt lehetetlenné teszik?

  1. Tisztelt Ilona!
   Amennyiben egy ingatlanon több személynek van haszonélvezeti joga, akkor arra az esetre a közös tulajdon szabályai az irányadók, tehát a terheket is közösen kell viselniük és a hasznok is közösen illetik meg őket. Az apa tehát köteles megfizetni az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségek 50%-át.
   Az édesanya nem mondhat le „fia részére” a haszonélvezet jogáról, mivel az személyhez fűződő jog, de ingyenesen vagy visszterhesen lemondhat róla, és akkor letörlik az ingatlan-nyilvántartásból.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

   1. Tisztelt Dr.Bizik Zsófia!

    Nagy csalódást okozott a …-i Bíróság döntése, amely elmarasztaló ítéletet hozott a fenti ügyben. Lehetséges, hogy rosszul kérdeztem?
    Adva van egy ingatlan, amely kiskorú gyermek(akkor 6 éves) tulajdonába került ajándékozás révén, az elvált két szülő haszonélvezeti jogával terhelve.
    A lakás jelenleg lakatlan, a közművek ki vannak kapcsolva. A kiskorú tulajdonos 200 km-rel távolabb lakik a szóban forgó lakástól.
    A …-i Bíróság a törvény szerint járt el, álláspontja szerint a közös költség fizetése a tulajdonost , illetve kiskorúsága miatt édesanyját,törvényes képviselőjét terheli.
    A…-i Bíróság nem tekinti közös tulajdonnak az egyenlő arányú haszonélvezeti jog esetében sem a gyermek lakását.
    Fellebbezés csupán eljárási hibára hivatkozva tehető.
    Milyen jogszabályra lehet ebben az esetben hivatkozni?
    Két azonos ügyvédi véleményre alapozva bíztunk a jó végkifejletben, de most többszörösét kell megfizetni az eredetileg kiszabott, szerintünk igazságtalan tartozásnak..
    Tisztelettel : B.I.

 92. Tisztelt Ügyvédnő!
  Apánk elhalálozott és kiderült, hogy a lakásra a 33 évvel fiatalabb élettársnak holtigtartó haszonélvezetet írattak márciusban. A végrendeletben az elhunyt a 2 gyermeke és a barátnő közötti harmadolást írt. Miben változtatja meg az öröklés már beírt haszonélvezeti jogot? Tulajdonosként a gyermekek is ráírathatnak maguknak haszonélvezeti jogot a lakásra és be is költözhetnének? köszönöm

  1. Tisztelt Hölgyem/Uram!
   A tulajdonosok a saját tulajdoni hányadukra vonatkozóan rendelkezhetnek. Az öröklés a haszonélvezeti jogot nem változtatja meg, azt nem befolyásolja. Saját maguknak nem tudnak haszonélvezeti jogot alapítani, mert valaki vagy tulajdonosa, vagy haszonélvezője az ingatlannak, egyszerre nem lehet mindkettője. A tulajdonos csak annyiban használhatja az ingatlant, amennyiben a haszonélvező nem kíván élni ezzel a jogával. A későbbi esetleges viták és a hosszas jogi procedúra elkerülése érdekében azonban javaslom, hogy fontolják meg az ügyvédi képviselet szükségességét a hagyatéki eljárás során. Amennyiben így dönt, várom hívását a 06-20-341-5708-as telefonszámon.

   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 93. Tisztelt Ügyvédnő!

  A lányom vett hitelre egy ingatlant amihez én voltam az adóstársa, az adásvételi szerződésből kimaradt, hogy szerettünk volna haszonélvezeti jogot részemre bejegyeztetni. Kérdésem, hogy utólag meg lehet e tenni, és ha igen ez milyen költségekkel jár? Kell e illetéket fizetnem, mert a lányom már megkapta a fizetendő illeték összegéről szóló végzést.

  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Tisztelt Ügyvédnő. Röviden. Kezességet vállaltam egy autóvásárlásnál évekkel ezelőtt. Most a bank engem vett elő mivel a tulajdonos nem fizet az autót is már évekkel ezelőtt elvitték. Van egy hitelmentes házam,ha a gyermekeimre iratnám és a haszonélvezet lenne csak az én nevemen,akkor is rátehetnék a végrehajtást?

   1. T. Ágnes!

    Haszonélvezeti jogra nem lehet végrehajtást vezetni.
    Ha az ingatlan tehermentes, akkor el tudja ajándékozni a gyermekeinek, ha még nem indult el a végrehajtás.

    Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 94. Tisztelt Ügyvédnő!

  A lányom vett hitelre egy ingatlant amihez én voltam az adóstársa, az adásvételi szerződésből kimaradt, hogy szerettünk volna haszonélvezeti jogot részemre bejegyeztetni. Kérdésem, hogy utólag meg lehet e tenni, és ha igen ez milyen költségekkel jár? Kell e illetéket fizetnem, mert a lányom már megkapta a fizetendő illeték összegéről szóló végzést.

  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel

 95. Tisztelt Ügyvédnő!! Ma kaptunk 1 levelet Dr Holecz Csilla nevezetü ügyvédnőtöl hogy az ingatlant ami az életársam nevén van de az édesanyja a haszonélvező.8 napon belűl el kell hagynunk.Ez 1 felszólítás.Az lenne a kérdésem hogy mi a teendő a párom ezek szerint amit kifizetett a házra mivel ő megvette az édesanyjátólmost mind elúszik és mi itt maradunk pénz és lakás nélkül? Nagyon szépen kérem a segítségét mert már nem bírjuk idegileg ezt az egészet …Köszönöm a válaszát ..Nagy Attiláné

 96. Tisztelt Ügyvédnő!
  Hagyatéki tárgyalás előtt állunk. Apánk örökségét: 1 lakást és ingóságokat három részre osztotta a végrendeletében az élettárs és a két lánya között. Úgy olvastam, hogy osztályos egyezség keretében a rám eső ingatlan tulajdonrészt átadhatom a testvérem javára, ami ilyenkor számára illetékmentes, mert úgy számítják, mintha közvetlenül az örökhagyótól kapta volna. Jól értelmeztem a törvényt? köszönettel Gyöpösné M Flóra

 97. Tisztelt ugyved no!
  Nagyon jo a cikke.
  Edesanyam vett nekem egy lakast 1997 – ben aminek 1/1 tulajdonosa vagyok es Ö holtig tarto haszonelvezöje. En 2 eve teljes nevet valtoztattam es a földhivatal erröl kiadott hatarozataban csak engem tuntettek fel 1/1 tulajdonoskent es Öt egyaltalan nem. Köztunk fenn alltak vitak es van arrol szo hogy be akar költözni a lakasomba mint haszonelvezö es ahol most epp lakik valaki. Egyszer azt mondta, hogy ezt a haszonelvezetet idökozben Ö mar nem ujjitotta meg akkori ugyvedunk tanacsara. Szoval csak arra lennek kivancsi, hogy haszonelvezö – e meg. Ön szerint ha Edesanyam haszon elvezö lenne akkor fel kellet volna – e tuntetni az Ö haszonelvezetet is a nev atvezeteskor 2 eve? Vagy kerni az Ö beleegyezeset is erröl? Mert velem sajnos nem öszinte. Koszonettel!

  1. T. Hölgyem/Uram!
   Le kell kérni egy tulajdoni lapot, és azon látszik, hogy haszonélvező-e jelenleg az édesanyja.
   Ha vélhetően nem határozott idejű volt a haszonélvezeti joga, hanem holtig tartó, akkor még mindig haszonélvező.
   Az Ön által említett földhivatali határozat csak a névátvezetésről szólt, azért nem tartalmazta ezt az adatot.

   Üdv. dr. B.Zs.ü.

 98. Kedves ugyvedno! Jo a cikke. Lenne egy kerdesem amit ‘hasonlo hozzaszolas’ miatt az oldala nem engedelyez postazni! Lehetne Ont hivni? Koszonettel!

  1. Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon. Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 99. Tisztelt Ügyvédnő!
  Férjem, halála elött végrendelkezett, mely szerint a házunkat a következőképpen örököljük. Én csak 25%-ban voltam tulajdonos, a végrendelet szerint a férjem 75% tulajdonát képező ingatlanrészből én 9%-ot, a többit 33-33%-ot a két fia örökölje, / nem közös gyerekek/. Így 34%-ban tulajdonos vagyok, 66%-ban haszonélvezeti jogot örököltem. Férjem egyik fia lakáskulcsot követel, hogy ellenőrizni tudja a ház állapotát. Jogában áll-e ezt kérni tőlem? Felelőségre vont, hogy kb. 3x5m szölőlugast megszüntettem az ő engedélyük nélkül. Jogosan tette ezt? Az ingóságokból is sok mindent el akar vinni, pedig a hagyatéki végzés szerint minden engem illet, erről a férjem nem végrendelkezett. Még egy kérdésem lenne, ha a ház eladásra kerül, engem a vételár 34%-a illett meg?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel: Szabóné Marczin Katalin

  1. Tisztelt Katalin!

   A haszonélvezőt illeti meg a dolog birtoklása, használata, hasznosítása és hasznainak szedése.
   A jogszabály szerint a haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. A haszonélvező a tulajdonos hozzájárulása nélkül a haszonélvezet tárgyát képező dolog gazdasági rendeltetését annyiban változtathatja meg, illetve a dolgot annyiban alakíthatja át vagy változtathatja meg lényegesen, amennyiben a dolog gazdasági rendeltetésének fenntartása vagy eredeti formájában való hagyása a rendes gazdálkodás követelményeivel ellentétes.
   A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Tehát kulcsot nem köteles adni, de előre egyeztetett időpontban megtekintheti a tulajdonos az ingatlan állapotát. Ha a haszonélvező a dolgot nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, illetve rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, továbbá ha a dolognak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.
   Az, hogy a fenti kategóriában a szőlőlugas megszüntetése beletartozik-e, azt az egyéb körülmények ismerete nélkül nehéz megállapítani. Mindenesetre javaslom, hogy forduljon jogi segítségért abban az esetben, ha a tulajdonos továbbra is zaklatja.
   Hívjon bizalommal a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 100. Tisztelt Űgyvégnő!

  Válaszát nagyon szépen köszönöm!

  Tisztelettel: Szabóné Marczin Katalin

 101. Tisztelt hölgyem!

  A párommal 50-50% arányban van tulajdonunkba egy lakás, viszont a párom részén az édesanyja haszonélvezeti joggal rendelkezik, ez rám nézve jár bármi féle hátránnyal? Mert például az aláírása nélkül nem engedtek bejelentkezni az adott címre.

  1. Tisztelt Hölgyem!
   Az ingatlan haszonélvezőjét illeti meg a dolog birtoklásának, használatának és hasznai szedésének joga.
   A tulajdonos ezeket csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélező azt nem teszi meg.
   Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ingatlannal való rendelkezés a haszonélvező nélkül nem oldható meg (pl. bérbeadás, eladás, stb.).
   Tisztelettel:
   dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 102. Tisztelt Ügyvédnő. A helyzet a következő. Adott egy lakás, aminek van 2 tulajdonosa, illetve 1 haszonélvezője. A 2 tulajdonos semmivel nem hajlandó a lakás fenntartásához hozzájárulni. Sem anyagilag, sem sehogy. Mindkettő keresőképes, dolgozó ember. Próbáltam szépen, csúnyán, sehogy nem megy. Viszont a jogaikat tudják, a kötelezettségekröl elfelejtkeznek. Amikor viszont eladásról volt szó, hogy eladjuk a lakást, mindkét tulajdonos tartotta volna a markát. Kérdésem, hogy én mint haszonélvező, tudok e jogi úton tenni valamit, hogy ne ez a helyzet legyen. Akár tulajdonjog megszüntetésével is, már ha ilyen lehetséges. Válaszát előre is köszönöm.

  1. Tisztelt Andrea!
   A haszonélvező viseli az ingatlan használatával járó terheket, költségeket. Annak megfizetésére abban az esetben tarthat igényt, ha a tulajdonosok is használják az ingatlant.
   Eladás esetén a tulajdonosoknak járó vételárból le kell vonni a haszonélvezeti jog értékét, amit a haszonélvezőnek kell megkapnia. A haszonélvezeti jogról és pontos értékéről bővebben itt tájékozódhat:
   https://bizikugyvediiroda.hu/ingatlan/haszonelvezeti-jog-ingatlanon-2-resz/
   Amennyiben további kérdése lenne, kérem, hívjon a 06-20-341-5708-as telefonszámon személyes konzultáció megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 103. Tisztelt dr.Bizik Zsófia!
  Szeretnék árverésen vásárolni egy lakást,amelyiken egy 82 éves néninek van haszonélvezeti joga és az unokája lakik benne egyedül.Ha a néni elhalálozik azt kötelező bejelenteni a földhivatalba és számomra?Halála után mikor vehetném birtokba a lakást?A halála és a földhivatalba bejelentett időszakban kinek kell fizetni a közüzemi díjakat és a közös költséget ha az unokája lakik benne valószínű,hogy bérleti szerződés nélkül?

  1. Tisztelt Zoltán!
   A földhivatalba az elhalálozás bejelentése elvileg kötelező a közhitelesség miatt, de sokan nem vagy csak késve teszik meg, a halotti anyagkönyvi kivonat alapján az teheti meg, akinek ehhez jogos érdeke fűződik hozzá.
   A haszonélvező viseli a dolog használatával járó terheket és költségeket. A hölgy halálával a haszonélvezeti joga megszűnik. A hagyatéki eljárás lezárását követően a lakást birtokba tudja majd venni.
   Tisztelettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 104. Tisztelt
  Dr. Bizik Zsófia
  Azzal a kerdessel fordulnak onhoz,hogy jelenleg az anyosommal elunk egy haztartasban.Miutan haza koltoztunk kulfoldrol..Es amin most jelenleg Holtig tarto haszonelvezeti jogom van,ami 1/1 abba a lakasba vissza koltozhetek-e.Mert nagyon megromlott a kapcsolatom az anyosommal.Az anyosom el akarja adni azt a lakast,amin haszonelvezetem van.Ez a lakas,jelen pillanatban ki van adva.Kolcsonre vasaroltuk.De mar akkor is kihagytak a tulajdonbol.Es az ugyved holtig tarto haszonelvezeti joggal ruhazott fel.Jelenleg is en fizetem a lakas torleszto reszletet.Es szeretnem is folytatni.

  1. Tisztelt Zsolt!
   Azt az ingatlant, amin Önnek haszonélvezeti joga van, azt Ön kizárólagosan jogosult használni, akár hasznait szedni, hasznosítani (pl. bérleti díj).
   Az Ön beleegyezése, aláírása nélkül el lehet eladni, de Ön akkor is jogosult tovább használni az ingatlant holtáig. Az ingatlant lakottan nyilván csak töredék áron lehetne eladni.
   Üdvözlettel:
   Dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 105. Üdvözletem! A kérdésem a következő :
  2016 októberében vásároltam egy házat, 1/1 tulajdoni joggal rendelkezem. Édesanyám holtig tartó haszonélvezője. Arra lennék kíváncsi, él e a haszon élvezeti joga, úgy hogy van egy másik lakása 1/1 tulajdonnal, illetve hogy nincs bejegyezve a haszon élvezeti, pusztán az adás vételi szerződésen van nyoma. Így is él az ő haszon élvezeti joga?

  1. Tisztelt Marianna!
   Az édesanyja haszonélvezeti joga nem függ a másik lakással kapcsolatos tulajdonjogától.
   A haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
   Ingatlanon akkor keletkezik szerződés alapján haszonélvezeti jog, ha azt be is jegyezték az ingatlan-nyilvántartásba.
   Ha nem szerződés, hanem jogszabály alapján keletkezett a haszonélvezet és elmarad a bejegyzés, akkor a haszonélvezeti jog a dolognak rosszhiszemű vagy ingyenes megszerzőjével szemben érvényesíthető. Fontos lenne azonban megnézni az adásvételi szerződést illetve az ingatlan tulajdoni lapját, hiszen ha az adásvételi szerződésben a haszonélvezeti jogról rendelkeztek, akkor azt tulajdoni lapon is fel kellett volna tüntetni. Ingatlan ügyekben nagy tapasztalattal rendelkezem, keressen bizalommal a 06-20-341-5708-as telefonszámon.
   Tisztelettel:
   dr. Bizik Zsófia, ügyvéd

 106. Váradi Zoltán

  Nekem egy olyan kérdésem lenne,hogy milyen folyamattal jár az
  ha én haszonélvező vagyok egy családi házzal és átakarok adni minden haszonélvezeti jogomat a tulajdonosnak.
  Hogy ehez hova kell elmennem és mit kell cseinálnom.

  Válaszotokat előre is koszonom.

  1. T. Zoltán!
   A haszonélvezeti jog személyhez fűződő jog, azt nem tudja átadni másnak.
   De ügyvéd által ellenjegyzett okiratban le tud róla mondani, akár ingyenesen, akár az értékéért cserébe. Honlapomon olvashatja a részleteket.
   Amennyiben szeretné, hogy ügyvédként elkészítsem az erről szóló szerződést, kérem keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 107. Édasapám kizárólagos haszonélvezője az édesanyámmal korábbi közös lakásuknak, a tuljdonjog azonban már 1/4 részben az enyém, 3/4 részben az öcsémé. Hogy ne kelljen albérletet fizetnem, édesapám átengedné nekem a lakás használatát (ő beköltözött egy idősek otthonába, egészségi állapota miatt), annak fejében, hogy őrzöm a lakást, karbantartom, illetve fizetem a rezsit. Lehetséges-e így, hogy nem kér külön díjat a lakás használatáért, beleköthet-e ebbe az öcsém, mint résztulajdonos.
  Mielőbbi válaszát előre is köszönöm.

  1. Tisztelt Katalin!
   A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását másnak átengedheti. Ehhez nem kell a tulajdonos hozzájárulása.
   Javaslom, hogy ezt írja le 2 tanú előtt a későbbi viták elkerülése érdekében.
   Tiszteltettel:
   dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 108. Tisztelt Ügyvédnő!

  Élettársi viszonyom megromlott.Két gyermekünk van.Külön akarunk válni.
  Az ex nevén van a lakás.
  A szüleim anno adtak bele 6 millió forintot de nem lettem tulajdonos társnak bejegyezve.
  Most hogy válunk szeretném lepapírozni a dolgokat.Én két gyermekünket neveltem így hitelben nem tudtam részt vállalni.Rengeteg munkám és időm van ebben a lakásban (felújítás ,tervezés stb.)
  Úgy érzem hogy nagyobb rész illetne meg ,mint az anno-4éve- beleadott 6 millió forint.
  Valóban én csak ezt a 6 millió ft-ot kapnám az egészből szétválás esetén?Az a 6 millió most értelemszerűen tö bbet ér?Előre is köszönöm!

  Üdvözlettel!
  Ildikó

  1. T. Ildikó!
   Természetesen, ha bizonyítható, vagy az élettársa elismeri, hogy az Ön szülei az Ön javára pénzt adtak a lakás megvásárlásához, és ráfordított egyebeket is a felújításra, stb, annak a pénzösszegnek megfelelő tulajdoni hányad illeti meg; értelemszerűen a tulajdoni hányadának a jelenkori értéke illeti meg Önt. Ha a volt párja nem ismeri el az Ön tulajdonszerzését, vagy annak értékét nem kívánja önnel elszámolni, akkor a bíróságon kérheti a tulajdonjogának a megállapítását illetve az értékének a megfizetését.T. dr. B.Zs.ü.

 109. Kedves Zsófia,

  Páromnak van egy lakása, melyet a szüleitől kapott. Édesanyja 100% haszonélvezeti jogot gyakorol rajta.
  Gyakorlatilag 3 lakás van egybenyitva (közös főbejárat, párom lakása, édesanyjáé és édesapjáé, a tulajdonokat illetően).
  Az általa tulajdonlott lakásban párom él, de szeretnénk eladni és kertes házat venni. Az édesanyja viszont semmilyen módon ebben nem partner, megrögözötten köti magához a fiát.
  Van-e egyáltalán bármilyen módunk arra, hogy a párom eladhassa a lakást?(anyuka biztosan nem tesz le róla, pénz ellenében sem, mert az a fontos, hogy a gyerekét odakösse!)
  Egyelőre ott tartunk, hogy albérlet lesz a vége, de az jelentős kiadás lenne és a lakás értéke pedig viszonylag nagy, mert nagyon frekventált helyen található.
  Köszönöm.

  1. T. Levélíró!
   A haszonélvező életében nincs ötletem. Kitartás!
   Ha külön hrsz számon albetétesítve van az ingatlan, akkor könnyebb a helyzet, mert eladható akár haszonélvezeti joggal is terhelten, persze nyomott áron ingatlan-befektetőnek.
   Ha osztatlan közös tulajdon áll fenn, akkor is eladható a tulajdoni hányad haszonélvezeti joggal is terhelten, nyomott áron ingatlan-befektetőnek, de ekkor elővásárlási joga van a tulajdonostársaknak.
   Javaslom mindenképp inkább a békés családon belüli megegyezést és elszámolást. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 110. Tisztelt Ügyvéd Nő!
  Az lenne a kérdésem, hogy egy ingatlanon lehet e ugyanannak a személynek 2 holtig tartó haszonélvezeti joga. Mondjuk az egyik egy korábbi időpontban szerződéssel alapított a mostani pedig egy túlélő házastársként kapott haszonélvezeti jog. Köszönöm.

  1. T. Szandi!
   Egy személynek csak egy élete van, így nem értelmezhető a többszörös haszonélvezeti jog, még ha azok jogcíme eltérő is. Azonban a haszonélvezet kiterjedhet az ingatlan egészére vagy annak részére. A részleges haszonélvezet így kiterjedhet az ingatlan egyes alkotórészeire (például csak a telekre vagy csak az épületre stb.), vagy az ingatlan természetben körülhatárolt egyes részére is, illetve a haszonélvezet vonatkozhat az ingatlan eszmei hányadára is. Tehát lehetséges, hogy ugyanannak az ingatlannak az egyik tulajdoni hányadára vonatkozóan van egy szerződésen alapuló haszonélvezeti jog, míg a másik tulajdoni hányadra pl. az özvegyi jog. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 111. Tisztelt Ügyvéd Nő!

  Az alábbi kérdésem lenne. Végrendeleti örökös lettem a végrendelkezőnek nem volt tulajdonjoga azon az ingatlanon, amiben élt 9 évig azaz haláláig, csak haszonélvezeti joga. A tulajdonos a keresztlánya most követeli rajtam, hogy az ingatlant rakjam rendbe, meszeltessem ki és takarítsam ki, a nem működő bojlert cseréltessem ki, ami a végrendelkező haláláig teljesen jól működött, mert tavaly cserélte le újra. A kérdésem az lenne kötelezhet engem, mint végrendeleti örököst, hogy ezeket a dolgokat megcsináljam az ingatlanon, mert tudtommal a haszonélvezet jog és vele járó kötelezettségei csak haláláig szóltak, vagy tőlem követelheti-e ezeket? Köszönettel.

  1. T. Szilvia!
   Sajnos nem derül ki a leveléből, hogy mit örökölt Ön, de nekem úgy tűnik, hogy az örökhagyó által lakott ingatlanból semmit. Mivel az ingatlannak az örökhagyó sem volt tulajdonosa, így azzal kapcsolatban még életében sem volt rendelkezési joga. Halála esetére Önt, mint végrendeleti örököst meghagyással terhelheti harmadik személy javára teljesítendő kötelezettséggel, de ha a végrendeletben nincs ilyen jogosult személy megjelölve, és ha a végrendelet nem ír elő kötelezettséget az Ön számára, utólagosan ilyet más nem írhat elő.T. dr. B.Zs.

   1. Tiszelt Ügyvéd Nő!

    Igen jól gondolta csak ingóságot örököltem, nagyon köszönöm a segítségét. Szilvia

 112. Tisztelt Ügyvédnő!
  Kérdésem az lenne hat élettársam házában élek ,De persze arról papir nincs hogy élettársi kapcsolatban élünk.Ha estleg történne vele valami akkor engem a testvére kirakhat a házból?
  Vagy jogosult vagyok bármire ami t nem gondolok,persze csak mégis érdeklődnék.

  1. T. Aranka.
   Így Ön nem fog örökölni. Ezért javaslom, hogy az élettársa végrendelkezzen, vagy alapítsanak haszonélvezeti jogot illetve készíthetnek egyéb szerződést is annak érdekében, hogy az Ön lakhatása biztosítva legyen az ingatlanban.
   Ha szeretnének bármilyen szerződést készíteni, akkor keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 113. Tisztelt Ügyvédnő!
  Olyan ingatlant szeretnék megvásárolni, amire haszonélvezeti jog van bejegyezve. 1/1-es tulajdonjogot szereznék, de a haszonélvezet maradna. Tisztában vagyok azzal, hogy a haszonélvező élete végéig a lakásban marad,
  én addig birtokba nem vehetem. A kérdésem az lenne, hogy mi van abban az esetben, ha a haszonélvező amíg tart a haszonélvezet (haláláig) nem fizeti a rezsi költségeket és esetleg nagyobb összegű tartozást halmoz fel. Az ilyen jellegű tartozás a tulajdonoson is követelhető -e?

  Köszönettel MM

  1. T. Miklós!
   A rezsi fizetése a használó, vagyis a haszonélvező kötelezettsége, de mivel a szolgáltatók azt a taktikát követik, hogy díjtartozás miatt megszüntetik a szolgáltatást, így ezt elkerülendő, praktikusabb inkább megfizetni a tartozást.
   Leveléből nem derül ki, hogy kinek a nevén vannak a közművek, hisz a közműszolgáltatók attól a személytől követelik elsődlegesen a tartozást, akivel szerződtek.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 114. Tisztlet ügyvédnö!

  1992-ben vàsàroltam egy öröklakàst, területe 75 nmm, vételàra 6M Ft volt. A gyerekeim 1/2 -1/2 arànyban tulajdonosok. Részemre az egész ingatlanbòl 3/75 illetöségre holtigtartò haszonélvezeti jog lett alapitva. A kérdésem, mit jelent ez a 3/75 rész pontosan, hogyan kell ezt értelmezni? Példàul adòfizetés esetén konkrétan mennyi az én részem és a gyerekeké? Lehetséges, hogy 3:75=O.O4 azaz 4% a forgalmi értéknek? Vàlaszàt és segitségét elöre is köszönöm.

  1. T. Magdolna!
   Az adó, és az egyéb, nem rezsi jellegű fizetési kötelezettség fő szabály szerint az ingatlan tulajdonosát terheli, a helyi adókról szóló törvény szerint az építményadó esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, azaz pl. haszonélvezeti jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 115. Tulajdonos valtas eseten ervenyesitheto e az elhuny magan vegrebdelete? N haszonelvezo vagyok es s fiam aki velunk el halala elott 3 eve es vegrendelkezett ugyh halalunk utan meg maximum 10 evig kizarolagosan lakhat a lakasban es utaba koteles atadni az orokosnek Azonban az orokos eladta a lakast haszonekvezeti joggal terhekten. Az uj tulajdonos eseteben most mi a hekyzet erre vonatkozoan? Tovabba azt kerdezem h a lakasba bejelentett csaladtagokat az uj tulajdonos kijekentheti e kenyszerkijelentessel?

  1. T. Levélíró!
   A tulajdonosváltás a bejegyzett haszonélvezeti jogot nem érinti, az továbbra is fennmarad. A lakásban ténylegesen nem lakó, de oda bejelentett személy kényszerkijelentéssel tulajdonosváltás nélkül is kijelenthető.
   A családtag befogadásához a tulajdonos engedélye nem kell, de a tájékoztatása szükséges. Ha megszűnik a haszonélvezeti jog, a befogadottaknak is költözni kell.

 116. Tisztelt Ügyvégnő!

  Édesanyám két testvére egy életen át együtt élt, ketten közös háztartásban, az ingatlan tulajdonosai voltak 1/2-1/2 arányban. Egyikőjüknek sem volt családja. Egyikük meghalt. Így az ő része most tovább osztódik a még élő 3 testvér között. Így az eddig is ott lakónak 1/2+1/6 (többségi) tulajdoni joga lesz.
  A közös háztartásban töltött 50 év jelent-e valamilyen előnyt (pl. haszonélvezeti jogot), vagy csak akkor, ha a másik két örökös is beleegyezik. Ha egyikük esetleg nem, milyen feltételekkel lakhat tovább a házban?

  1. T. Mária!
   Az együttlakás semmilyen jogot nem keletkeztet, a többi tulajdonostárs alapíthat haszonélvezeti jogot az ott élő testvér javára, ami illetékköteles. Ha megállapodnak egymás között a további változatlan használatról, akkor erre nincs is szükség. Vita esetén a bíróság dönt, valószínűleg a többségi tulajdonostárs javára, esetleg díjfizetési kötelezettséggel. Javaslok személyes konzultációt az ügyben. T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd (mobilszám: 0620-3415708)

 117. Tisztelt Ügyvédnő!

  A tulajdonomban lévő lakásra édesanyámnak szeretnék adni haszonélvezeti jogot . Kérdésem az, hogy ez illetékköteles-e és ha igen, hány százaléka az illeték ?

  Üdvözlettel

  1. T. Zsolt!
   Illetékmentes az az ügylet.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a szerződés elkészítésének megbeszélése érdekében.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 118. Üdvözlöm!
  Egy egyszerű kérdés a témával kapcsolatban.
  Vany egy lakóingatlan, aminek 50 %-ban én vagyok a tulajdonosa 1997 óta (anyai rész öröklése folytán.
  Apám 2018-ban elhunyt, így az apai részt is én öröklöm, csak a „gonosz mostohám” ugye kapja a haszonélvezeti jogot. (gondolom az ingatlan egészére ugye?)
  Viszont nem tudom, hogy ő mint haszonélvező jogosult-e arra, hogy engem a lakóingatlanból kizárjon? (Életvitelszerűen nem lakom az ingatlanban, bár gondolkodunk a beköltözésen) A kizárást úgy értem, hogy az ingatlanba való bejutáshoz nem biztosít kulcsot. Kéehető ilyenkor kényszer-zárcsere?

  1. T. Ervin!

   Ha az ingatlan természetben nem osztható meg, akkor az özvegy lesz jogosult a felére őt megillető haszonélvezeti joga alapján és Ön a tulajdonjoga alapján közösen használni az ingatlant az özvegy haláláig.

   T. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 119. Tisztelt Ügyvédnő!

  Eladható-e egy lakás, ha a tulajdonos el akarja adni, de a haszonélvező benne lakik és nem egyezik bele az eladásba?

  1. T. Ferenc!
   Igen, Eladható, mert a haszonélvező aláírása nem szükséges hozzá, de a haszonélvező továbbra is jogosult az ingatlanban lakni, azt használni, hasznosítani, stb. Tehát csak nyomott áron, esetleg befektetőnek fogja tudni eladni, hisz a vevő a haszonélvezővel terhelt ingatlant veszi majd meg.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 120. Tisztelt Ügyvédnő!

  A következő esetben kérném a tanácsát.

  A szüleim házára építkeztünk 10 éve. Addig a régi ház fele-fele arányban a szüleimé volt, a ráépítéssel értékegyeztetés után megegyeztünk, hogy 1/3 része lesz mindenkinek (nekem, + a 2 szülőnek.

  Öt évvel ezelőtt édesanyám meghalt, az ő részét 1/6-1/6 arányban örököltük a nővéremmel. A mostani osztatlan közös tulajdonban tehát 3/6 az enyém, 1/6 a nővéremé, 2/6 az édesapánké. A ház két teljesen külön lakrésszel rendelkezik, külön bejárattal. Az egyik részben én lakom a családommal, a másikban az édesapám egyedül. Két kérdésem lenne:

  1. Édesapánknak lett barátnője, messze lakik, de rendszeresen tartják a kapcsolatot. Édesapánk nagyon jóhiszemű, mi úgy látjuk, hogy anyagilag kihasználják, így megbeszéltük vele, hogy amíg „nem késő” az ő tulajdonrészét írassa rám és a nővéremre. Ebbe bele is egyezik. Ha haszonélvezeti joga lesz, akkor viszont, ha jól értjük, ide költöztetheti a barátnőjét is. A kérdés, hogy köthető-e vele más megállapodás, hogy ő az élete végéig itt lakhasson a lakrészében, de más ne költözhessen hozzá.
  2. Szeretnénk külön választani a két lakrészt társasházi szerződéssel, hogy a ráépítés csak az én nevemen legyen, ne legyen osztatlan tulajdon az egész.
  Legyen kedves megírni, hogy ezt a két dolgot lehet-e egyben intézni, vagy csak egymás után lehet. Vagyis édesapám lemondana az ő tulajdoni hányadáról a nővérem és az én javamra, és ugyanakkor társasházzá alakulna a ház, ahol az 1. lakás csak a saját tulajdonom a 2. lakás pedig fele-fele részben a nővéremé és az enyém. A 2 lakásban pedig lakhatna az édesapánk élete végéig, de nem haszonélvezeti joggal, hanem valamilyen más megállapodással, ha létezik ilyen.
  Előre is köszönöm a válaszát, üdvözlettel:
  Szilvia

  1. Kedves Szilvia!

   Külön intézhető a 2 dolog. Először az ajándékozás, majd a társasházzá alakulás, ha azt szeretnék.
   De nem biztos, hogy az utóbbi valóban szükséges az Önök esetében.
   Alapítható az apukának használat joga is a haszonélvezeti jog helyett.
   Személyes konzultáció szükséges az ügy részletes átbeszélése érdekében. Kérem keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon az időpont egyeztetése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 121. Tisztelt Ügyvédnő!
  Van egy ingatlanom, melyet szeretnék kiadni albérletbe, viszont lakik benne haszonélvező.
  Kiadhatom e így, illetve szükséges e az ő beleegyezése.
  Válaszát előre is köszönön.
  Üdvözlettel:
  Csercsa László

  1. T. László!
   Ha az ingatlanban benne lakik a haszonélvező, akkor Ön nem jogosult azt használni, hasznosítani, hasznait szedni, tehát pl. bérbe adni, csak ha ehhez kifejezetten hozzájárul a haszonélvező.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 122. Tisztelt Ugyvedno! Orokoltem apukam utan egy ingatlan felenek az egyharmadat. Egy egy harmad a testvereime ill a fele az edesanyame, akinek haszonelvezeti joga van. A kerdesem az lenne, hogy a mi beleegyezesunk nelkul is vihet oda alberlot? Jelenleg o es a testvereim kulfoldon elnek. Nekem nem engedik, hogy odakoltozzek. Udvozlettel: Kis Andrea

  1. T. Andrea!
   Igen, a haszonélvező jogosult az ingatlant használni, hasznait szedni és akár hasznosítani is. Tehát bérbe is adhatja.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

   1. Tisztelt Ugyvedno! Az anyam mint haszonelvezo, ha megsem visz a hazunkba berlot, akkor a fenntartasi koltsegeket velem is fizettetheti, tulajdonoskent, ha nem lakom az ingatlanban? Kovetelheti ezt jogosan? Gondolom ezt neki kell finanszirozni,haszonelvezokent.

 123. Tisztel Ugyvedno! A hazunk felenk a harmad tulajdonosa a testverem. 300 ezer forint bejegyzett tartozasa van koveteles kezelok fele. Igaz, hogy amig o nem rendezi a tartozasait es nem tiszta a tulajdoni lap, addig eladhatatlan az ingatlan. Eddig tartozasait nem ohajtja rendezi, ami ugyebar folyamatosan kamatozik. Mi tortenik, ha akkorara novekszik a tartozasa, amit a reszenek az eladasi ara sem tudna fedezni? Koszonettel: Kis Andrea

 124. Tisztelt Ügyvédnő!
  Lányom az édesapja halála után 1/8-ad tulajdonrészt örökölt, amely halálomig tartó haszonélvezeti joggal terhelt. Kérdésem:
  35 év alatti lányom első ingatlanvásárlása esetén milyen illetékfizetésre kötelezett?
  Köszönettel: Varga Éva

  1. T. Éva!
   15 M Ft alatti ingatlannál 2%, egyébként 4% az illeték, de kérhet 12 hónapra kamatmentes részletfizetést is.
   Ingatlanvásárlás esetén keressenek bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 125. Tisztelt Ügyvédnő! Elnézést kérek, hogy érdeklődöm, de kb.3-4 napja küldtem e-mailt az Ügyvédnő részére és szeretném tudni, hogy megérkezett-e? Akkor türelmesen várok a válaszára!
  Tisztelettel: Török Andrea

 126. Jó napot.
  Érdeklődnék hogy Faterom elakarja adni családi lakást, haszonélvezeti, özvegyi jog az övé, miénk Anyai rész örököltük a lakás felét.
  Nélkülünk eltudja adni a lakást?

  1. T. István!

   Nem tudja eladni az édesapjuk az egész ingatlant, csak a saját tulajdoni hányadát, de azt is csak akkor, ha önök nem élnek az elővásárlási jogukkal.
   Amennyiben az egész ingatlant szeretnék eladni, ahhoz mindenképp az önök aláírására és hozzájárulására is szükség van.
   Amennyiben személyes konzultáció szükséges, kérem hívjon bizalommal a 0620-3415708-as mobilszámomon.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 127. Tisztelt Ügyvéd Nő!
  Érdeklődni szeretnék ha valakinek van holtigtartó haszonélvezeti joga ingatlanon vagy ingóságon, de tulajdon joga nincs és banki tartozással rendelkezik, lefoglalható-e és árverezhető-e a haszonélvezeti joga?
  Előre is köszönöm a válaszát!
  Tisztelettel:
  T.Lajos

  1. T. Lajos!
   A haszonélvezeti jogra nem lehet árverezni, ill. nem is foglalható le az ingatlan.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 128. T. Ugyvedno En elettarsi viszonyban elek a parommal en ide be is vagyok jelentve 5 eve. A haz az otulajdonaban van ha elobb tortenne vele valami mint velem azenlakhatasom hogyan lenne tovabbra is biztositva. Neki van egy lanya. Ugy hallottam, de aki mondta lehet hogy rosszul tudja hogy ebben az elettarsi fomaban ha en egyedul maradnek az oroklesnel a lanya mellett en is oroklok egy negyedreszt a vagyonabol az uj oroklesi torveny szerint. Igaz lenne -e.
  Koszonom a valaszat.

  1. T. János!
   Végrendeletet kell készíteni, vagy az ingatlanra haszonélvezeti jogot kell bejegyezni az Ön javára.
   Egyébként a törvényes öröklés rendje szerint Ön nem örököl semmit.
   Várom hívását a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélése érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 129. Tisztelt Ügyvédnő!
  Édesanyám 2018-ban megszüntette az élettársával 17 évig fennálló élettársi kapcsolatát. Ingatlanukban édesanyámnak 50 %-os tulajdonrésze van. Az élettárs italozó életmódja és agresszív magatartása miatt édesanyám elmenekült az ingatlanukból. Ügyvéd által levelezésekben kérte az élettárstól a közös tulajdon megszüntetését: tulajdonrésze megváltását / ingatlan értékesítését.
  Sajnos az élettárs semmiben nem partner.
  Megteheti-e az élettárs, hogy e megkezdődött -közös tulajdon megszüntetésére irányuló- folyamat közben a saját tulajdonrészét elajándékozza és arra haszonélvezetet tesz?
  Ez esetben egyértelmű, hogy édesanyám ellehetetlenítése céljával történne mindez.
  Mit lehetne tenni ez esetben?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel

  1. T. Levélíró!
   Igen, sajnos előfordulhat, hogy a saját tulajdoni hányadát elajándékozza, illetve haszonélvezeti joggal terheli meg az ingatlan tulajdoni hányadát. Javasolt mihamarabb a perfeljegyzés kérése a bíróságtól.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 130. Kérdésem a következő: Tulajdonosa vagyok egy balatoni apartmanlakásnak, aminek a felét ajándékba kaptam, a másik felét megvásároltam a bátyámtól. A szüleimet holtig tartó haszonélvezeti jog terheli. Joguk van-e hozzá, hogy megtiltsák -akármilyen okból-,hogy a barátomat beengedhetem-e a lakásba?

  1. T. Gabriella!
   Honlapomon részletes ismertetőt talál az ingatlant érintő haszonélvezet szabályairól. Íme a link:

   https://bizikugyvediiroda.hu/category/haszonelvezet/

   A haszonélvező jogosult az ingatlant használni, hasznait szedni és hasznosítani.

   Szükség esetén személyes konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 131. Tisztelt Ügyvédnő!

  A kérdésem a következő lenne. Férjem halála után holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltem a közösen lakott ingatlanon. A 2 gyermek lett a tulajdonos. Nem jöttem ki velük, ezért elköltöztem az ingatlanból. A hálószobát lezártam, mivel én azt úgy gondolom, hogy jogom van hozzá. A többi részt a tulajdonosok használják. A kérdésem az lenne, hogy nekem mit kellene fizetnem a lakásban mert persze követelik a rezsit is tőlem, meg a lakásbiztosítást, a kommunális adót. A számlák nem az én nevemen vannak. Én nem is fogyasztok ott semmit sem mivel az egyik tulajdonos úgy tett, hogy takarodjak el onnan és december végén eljöttem. Köszönettel várom válaszát!

 132. T. Ugyvedno
  A z lenne akérdésem, hogy szeretnek ingatlant vasarolni és és hallottam, hogy vannak olyan ingatlanok ami banki arverezes utjan kerul eladasra. Ilyen vételbe szabad -e belemenni? Az elonye annyi, hogy felaron lehet megvasarolni.

  Koszhonom a valaszt

 133. Férjem halála után (mivel a ház fele az én tulajdonom) a ház másik felét a lánya örökölte, az én haszonélvezeti jogommal terhelten. Most a fűtést meg fel kellene újítani, illetve (könnyűszerkezetes házról van szó) mivel csőtörés miatt a gipszkarton és az SB lap és a pillér is elázott új falt kellene csináltatni, Ez jelentős költség. Ez csak engem terhel, mert én lakom itt, vagy a másik tulajdonost is? Ha őt is terheli, hogy tudom rajta behajtani, ha nem hajlandó fizetni?

 134. Szeretném megkérdezni, hogy működik-e még itt a válaszadás, vagy a Facebook oldalon próbálkozzak inkább. Nagyon köszönöm, szép estét.

  1. Igen, működik a honlap természetesen.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 135. Tisztelt Ügyvédnő!

  Örököltünk édesapám után testvéremmel egy ingatlant,aminek már az 1/2 része az én tulajdonomban van régóta.
  A másik feléről ami az édesapám tulajdonában volt,hamarosan hagyatéki tárgyalás lesz.
  Az osztályos egyezségben én öröklöm az 1/4 részét a másik 1/4 rész pedig a testvérem örökli,de ő a gyermekének szeretné ajándékozni,átruházási joggal,tetemes adósságai miatt.
  Tehát az ingatlannak a 3/4 része az én tulajdonba kerül,a testvérem gyermekének pedig 1/4 tulajdoni része lesz az ingatlanban.
  A kérdésem az lenne,hogy a testvérem bejegyezhet haszonélvezeti jogot a gyermeke tulajdon részére?

  1. T. Ádám!
   Igen, arra a tulajdoni hányadra bejegyeztethető a holtig tartó haszonélvezeti jog az ingatlan nyilvántartásba.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlan és hagyatéki ügyvéd

 136. Tisztelt Ügyvédnő!

  Egy kertes ház tulajdonosa vagyok (1/1), melyre holtig tartó haszonélvezete van az édesanyámnak. 2020. szeptember 01-ével idősek otthonába költözött, ugyanazon a napon én beköltöztem, birtokba vettem a házat. Az édesanyám azt szeretné, ha a fiam költözne be a házba, nem én. Ebben az esetben, mint haszonélvező rendelkezhet-e illetve jogosan adhatja-e át az ingatlan használatát az unokájának? Köszönöm válaszát!

  1. Kedves Szilvia!
   A haszonélvező a haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de a birtoklás, használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását másnak átengedheti.
   Ha ezt az átengedést ingyenesen teszi, akkor ehhez nem kell a tulajdonos hozzájárulása.
   Ha viszont ezt ellenérték fejében teszi, akkor erre csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos azonos feltételek mellett a dolog használatára, hasznosítására vagy az ingatlan hasznainak szedésére nem tart igényt.
   Amennyiben bármilyen szerződés elkészítésében vagy további konzultáció során segítségére lehetek, kérem hívjon bizalommal a
   0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 137. Tisztelt Ügyvédnő!

  Haszonélvezeti jogot ajándékozott nekem a testvérem, a tulajdonában lévő ingatlanra.
  Nekem a jövedelmemen, vérlehajtói letiltás van (banki adósság).
  Azt szeretném megkérdezni, hogy a végrehajtó, terhelheti-e a haszonélvezeti jogomat valamivel, a folyamatban lévő jövedelem letiltásom mellett?

  Köszönettel: Krisz

  1. T. Levélíró!

   A haszonélvezeti jogra nem indítható végrehajtás.

   Üdv. dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 138. Tisztelt Ügyvédnő!
  Szeretném szakértő válaszát kérni egy konkrét jogügylet megindítása előtt:
  1.) Szüleim közösen (50% – 50%) tulajdonolt ingatlana esetében, az egyik fél nekem ajándékozhatja-e a saját tulajdoni részét úgy, hogy arról a másik tulajdonost nem értesíti?
  2.) Az ajándékozó szülő az elajándékozott tulajdonrészére (50%) ezzel egyidőben bejegyeztethet-e (alapíthat-e) holtig tartó haszonélvezeti jogot úgy, hogy arról a másik tulajdonosnak nincs tudomása, másként kérdezve, szügséges-e másik fél egyetértése?
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

  1. T. János!
   Válaszaim: Igen. Lehet ajándékozni a fél ingatlant és lehet rá haszonélvezeti jogot alapítani a másik fél hozzájárulás nélkül.
   De a földhivatal a bejegyző határozatát majd megküldi a tulajdonostársnak is, így utólag értesülni fog róla.
   Amennyiben szeretné, hogy elkészítsem az ingatlan ajándékozási szerződést és a haszonélvezeti jog alapítását, úgy hívjon bizalommal a
   0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 139. Tisztelt Ügyvéd Nő!

  Van két lakásunk,melyben 50-50%-ban tulajdonosok vagyunk a férjemmel. Ha valamelyikünk meghal,melyik lakásra terhelhető a haszonélvezeti jog?Felváltva hol az egyikben hol a másikban lakunk.Mindkettőnk előző házasságából vannak gyermekeink,ilyenkor hogy alakul a lakások öröksége.Mi dönthetjük e el,melyik lakás legyen a közösen lakott?
  Előre is köszönöm tájékoztató jellegű válaszát.
  Tisztelettel Dickmann Tamás

  1. T. Tamás!
   Személyes/vagy skype konzultációt javaslok az ügyben a részletek megbeszélése érdekében.
   Elérhetőségem: 0620-3415708 mobilszánon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

 140. Kedves Ügyvédnő!

  Vettünk egy házat anyával, kb. fele-fele arányban fizettük a vételárat. A tulajdonjog az enyém, ő pedig a haszonélvező. Közbejött egy-két dolog, és felötlött bennem a kérdés: le tudok-e mondani a tulajdonjogomról anya javára, úgy, hogy a vételár általam fizetett részét se kérem vissza? Ehhez a lépéshez szükséges a haszonélvező beleegyezése, vagy ezt megtehetem anélkül is?

  Tisztelettel:
  Péter

  1. Tisztelt Péter!
   Igen, köthető ajándékozási szerződés, melyben az ingatlan tulajdonjogát odaajándékozza az édesanyjának.
   Illetéket nem kell fizetni.
   Amennyiben szeretnék, hogy elkészítsem önöknek az ingatlan ajándékozási szerződést, úgy keressenek bizalommal a
   0620-3415708-as mobilszámomon.
   Üdv. dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

 141. Kedves Ügyvédnő!

  Van egy ingatlan, amelynek kizárólag édesanyám a tulajdonosa. Hárman vagyunk testvérek.

  1) Édesanyám adhat-e nekünk (mindhármunknak) az ingatlan egészére kiterjedő, életünk végéig szóló haszonélvezeti jogot?

  2) Amennyiben adhat, az megszűnik-e azáltal, ha édesanyám meghal és három egyenlő arányban elosztva mi leszünk az ingatlan tulajdonosai? Tehát kiüti-e/felülírja-e az örökölt tulajdonjog a korábban édesanyám által adott élethosszig tartó haszonélvezeti jogot vagy az az öröklés ellenére továbbra is fennmarad?

  Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

  Tisztelettel:

  Edina

  1. Kedves Edina!

   Igen, mindhárman szerezhetnek haszonélvezeti jogot az ingatlanban egyidejűleg is.
   Amennyiben örökölnek, akkor a tulajdonjog alapján amúgy is jogosultak az ingatlant használni, tehát a haszonélvezeti joguk törlődik, mert nem lehet egyszerre
   ugyanarra tul jog és haszonélvezeti joguk is.
   Természetesen szívesen elkészítem önöknek a haszonélvezeti jogot alapító szerződést, vagy egyéb szerződéseket,
   kérem keressen a 0620-3415708-as mobilszámomon a részletek megbeszélés érdekében.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd

 142. Kedves Ügyvédnő!

  Egy általam birtokolt ingatlanban édesapám él házastársával együtt. Édesapámnak haszonélvezete van az ingatlanon, tulajdonrésze nincsen.

  Édesapám halála esetén házastársát megilleti-e így az özvegyi haszonélvezeti jog?

  Tisztelettel,

  B. Sándor

  1. Kedves Sándor!
   Nem, a haszonélvezeti jog személyhez fűződő jog, az apuka halálával megszűnik.
   Ha nincsen a házastársának haszonélvezeti joga, akkor nem jogosult majd az ingatlanban maradni az apuka halálát követően.
   Szükség esetén konzultációra időpont egyeztethető a 0620-3415708-as mobilszámomon.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia hagyatéki és ingatlanos ügyvéd

 143. Tisztelt Ugyvedek!

  Szeretnem megkerdezni, hogy mi a jogszabaly, ha a ferj ingatlant vasarol, akinek ket felnott gyermeke van az elso hazassagabol, a masodik feleseg javara holtig tarto haszonelvezeti jogot kivan bejegyeztetni. A lakas maga a ferj kulonvagyona, mert orokles utjan szerezte, akkor:
  szeretnem megkerdezni, hogy ha egy lakason valakinek haszonelvezeti joga van, akkor
  1. kotelezo-e ott laknia?
  2. kiadhatja-e az ingatlant?

  Elore is koszonom szives valaszukat!

  1. Kedves Andrea!
   A haszonélvezőnek nem kötelező az ingatlanban laknia. Igen, a haszonélvező kiadhatja az ingatlant.
   Amennyiben szeretnének ingatlan adásvételi szerződést vagy ingatlan bérleti szerződést kötni, akkor szívesen elkészítem a szerződéseket, keressenek bizalommal.
   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ügyvéd (+36-20-3415708)

 144. Tisztelt Ügyvédnő!

  Az apám tavaly elhunyt és a lakásingatlan 1/2 tulajdonrészét halála előtt 3 hónappal a feleségének ajándékozta (akinek szintén 1/2 tulajdonrésze volt az ingatlanból). Az ajándékozáskor az apám fenntartotta magának a holtig tartó haszonélvezeti jogot az ingatlanon. Köteles részre lennék jogosult, és az lenne kérdésem, hogy jogosan-e és ha igen, mekkora összeget kell levonásba helyezni az illetéktörvény alapján a haszonélvezeti jogra, mivel az özvegy az illetéktörvény alapjára hivatkozva 1,8 MFt-ot határozott meg részemre, Ön szerint jogos-e ez az összeg?
  A teljes ingatlan forgalmi értéke 18 MFt, az apám 80 év feletti volt, és én vagyok az egyedüli vér szerinti gyereke.

  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Kedves Levélíró!

   Online vagy személyes konzultációt javaslok az ügyében.
   Időpont egyeztethető a +36-20-3415708-as mobilszámomon.

   Tisztelettel: dr. Bizik Zsófia ingatlanos és hagyatéki ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük