+36-1-331-1614; Mobil: 06-20-341-5708; | Iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. II. emelet 5. | info[@]bizikugyvediiroda.hu

Mit tartalmaz az ingatlan adásvételi szerződés?

Az adásvételi szerződés olyan tulajdonátruházó szerződés, mely alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, míg a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül még köteles a dolog birtokának átruházására is és az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

Az ingatlan adásvételi szerződés fogalmi eleme tehát az ingatlan tulajdonjogának átruházása, az ingatlan birtokba adása, és a szerződés írásba foglalása.

Mindenekelőtt fontos adatokat kell feltüntetni az Ingatlan adásvételi szerződésekben. Ezek közül a legfontosabbak:
  • A lakás, ház vagy egyéb megjelölésű ingatlan eladására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell először is a szerződő felek személyes adatait. Vagyis a nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, személyazonosító jelét és az adóazonosító számát, szervezet esetében annak megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát.
  • Tartalmaznia kell a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát is.
  • Meg kell jelölni minden Ingatlan adásvételi szerződésben a lakás vagy ház, egyéb ingatlan címét, helyrajzi számát (hrsz. szám), hogy pontosan beazonosítható legyen a megvásárolni kívánt ingatlan.
  • Kötelező továbbá az ügyvéd által szerkesztett szerződés szabályos ügyvédi ellenjegyzése, a felek beazonosítható aláírása, a keltezés helyének és idejének feltüntetése.
Ingatlan adásvételi szerződésnek a fenti adatok szerepeltetésén túl tartalmi követelményeknek is meg kell felelnie.

Rendelkeznie kell arról, hogy milyen jogcímen kérik a felek a jogváltozás bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba, vagyis pl. ajándékozás jogcímén, vagy pl. vétel jogcímén kérik a felek a tulajdonjog átjegyzését.

Speciális szabályok vonatkoznak a termőföldek elidegenítésére. Termőföldek átruházása esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a jogszabályokban szigorúan rögzített nyilatkozatokat a termőföld használatára, hasznosítására vonatkozóan. Ennél bővebben tájékozódhat az Ingatlan adásvétel oldalon.

Az Ingatlan adásvételi szerződéssel szemben támasztott tartalmi követelmény, hogy rendelkezzen egyértelműen a vételár összegéről, megfizetésének módjáról, ütemezéséről.

Az Ingatlan / lakás adásvételi szerződésben szabályozásra várnak a birtokbaadás részletei, és az eladónak feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre, míg a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön a földhivatali eljárásban.

Az ingatlanra szerződéssel létesíthető elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog vagy eladási jog, melynek részletszabályait a Ptk. szabályozza.

Banki hitelezési eljárás esetén, vagyis ha a vevő a vételár egy részét banki hitel igénybevételével teljesíti, a bank hitelezési feltételeinek is mindenben meg kell felelnie a szerződés szövegének. Tekintettel a bankok eltérő követelményrendszereire, igen nagy gyakorlatot igényel a szerződés szövegének pontos megfogalmazása a vevő hitelkérelmének sikeres elbírálása érdekében.

Mit tartalmaz egy jó ingatlan adásvételi szerződés?

Vannak, akik úgy vélik, hogy egy egyszerű minta alapján gyorsan elkészíthető egy Ingatlan adásvételi szerződés és nem kell kitérnie a szerződésnek a részletekre. Ezért nem járnak el körültekintően az okiratszerkesztő ügyvéd kiválasztásakor, hanem letöltenek az internetről akár ingyenesen hozzáférhető lakás adásvételi mintát és nagyjából kitöltve azt csak ellenjegyeztetik, így minél olcsóbban igyekeznek beadni az iratokat a földhivatalhoz.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az emberek nagy árat fizetnek meggondolatlanságukért. Gondoljunk csak bele! Ingatlanvásárlást nem minden nap intéz egy átlag polgár. Sokszor minden megtakarítását belefekteti az adott lakás megvételébe, minden pénzét kockára teszi, csak hogy megvehesse a kiszemelt, hőn áhított lakást, sőt még azon túl is kockázatot vállal, hitelt vesz fel, mellyel több évre vállal kötelezettséget, komoly terhet rakva ily módon saját maga és családja vállára. Mégis elköveti azt az elemi hibát, hogy nem választja ki azt a szakembert, aki nap mint nap ilyen szerződéseket köt, aki mögött komoly szakmai tapasztalat van. Pedig megéri!

Milyen tehát egy jó Ingatlan adásvételi szerződés?

Gondos és alapos. Ilyen szerződést természetesen nem a letölthető minták között kell keresni. Egy jó Ingatlan adásvételi szerződés mindig igazodik a felek aktuális életviszonyaihoz, az egyedi körülményekhez, így nincs két egyforma szerződés. Egy jó ingatlan adásvételi szerződés kitér mindazon kérdésekre, melyek bármelyik fél részéről vitathatókká válhatnak később. Megfelelő szerződéses biztosítékkal védi például a feleket nem / nem szerződésszerű teljesítés esetére. Kellő részletességgel szabályozza példának okáért a birtokbaadás körüli teendőket. Amennyiben a vételár több részletben kerül kifizetésre, úgy a vételár tényleges kifizetésének garanciális szerződési biztosítékait is rögzíteni kell. Ám ez még mindig nem elégséges.

Milyen egy jó ingatlan adásvétel?

Nos, a fentieken túl mindenképpen szükséges a közreműködő ügyvéd lelkiismeretes és szakszerű közreműködése, aki meggyőződik a felek valódi akaratáról, és kellő körültekintéssel leellenőrzi a szerződő felek személyes iratait, a felek kilétét. A többszöri eladás veszélye megelőzhető úgy, ha közvetlenül a szerződéskötést megelőzően is beszerzi az ügyvéd a legfrissebb tulajdoni lapot az ingatlanról, védve ez által a vevői érdekeket. Alapos tájékoztatást ad a felmerülő kérdésekre, például az adásvétellel összefüggő adózási és illetékfizetési kötelezettségekre is. Közreműködik akár a vételárrészletek kifizetésénél is, mint ahogyan abban is segíti a feleket, hogy banki hitel igénybevétele esetén a banki igényekre fokozottan ügyel, szükség szerint a bankkal egyeztet.

Nagyon hangsúlyos az ingatlan adásvételi szerződéskötést követően az eljáró ügyvéd gyors ügyintézése is, az iratok soron kívüli benyújtása a földhivatalhoz, hogy semmiképp se előzhessék meg a szerződést más kérelmek. Végül gondoskodnia kell a földhivatali határozatok feleknek történő kézbesítéséről, továbbításáról.

Egy jó Ingatlan adásvételnél mindezek megvalósulnak, így a vevő elégedetten élvezheti újonnan megszerzett ingatlan tulajdonát.

Vállalom ingatlan adásvételi szerződése elkészítését, az ingatlan adásvételének teljes lebonyolítását. Bízza ügyét nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorlott ügyvédre.
Elérhetőségeimet megtalálja honlapomon ide kattintva: Kapcsolat